Wykaz laboratoriów referencyjnych.

Dz.U.2021.145
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 19 czerwca 2012 r.
w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych
Na podstawie art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się wykaz laboratoriów referencyjnych stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2   3
ZAŁĄCZNIK

WYKAZ LABORATORIÓW REFERENCYJNYCH

Laboratorium referencyjne Adres Przedmiot badań Rodzaje badań
1 2 3 4
1. Instytut Żywności i Żywienia ul. Powsińska 61/63

02-903 Warszawa

Żywność, w tym środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz suplementy diety - tłuszcz ogółem

- skład kwasów tłuszczowych, w tym izomery trans

- akryloamid

- sztuczne środki słodzące,

w tym m.in. aspartam, acesulfam K, sacharyna

- kwas benzoesowy

- kofeina

- cholesterol

- sterole roślinne

- obecność termotolerancyjnych szczepów Campylobacter

- zawartość bakterii probiotycznych

Sól kuchenna - jod (I)
Żywność, w tym środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz suplementy diety - wartość energetyczna

- białko i jego skład aminokwasowy, wartość odżywcza białka

- błonnik pokarmowy

- popiół

- składniki mineralne: wapń (Ca), fosfor (P), żelazo (Fe), magnez (Mg), miedź (Cu), cynk (Zn), mangan (Mn), sód (Na), potas (K)

- witaminy rozpuszczalne w wodzie (witamina C, tiamina B1, ryboflawina B2, niacyna)

- witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (witamina A, E)

2. Regionalne Laboratorium Badań Żywności Genetycznie Modyfikowanej w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 5

39-400 Tarnobrzeg

Żywność - zawartość materiału genetycznie zmodyfikowanego
3. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny ul. Chocimska 24

00-791 Warszawa

Żywność, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego - azotany i azotyny
Żywność pochodzenia roślinnego, środki spożywcze wieloskładnikowe, substancje dodatkowe, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz suplementy diety - pierwiastki szkodliwe dla zdrowia: ołów (Pb), kadm (Cd), rtęć (Hg), arsen (As), cynk (Zn), cyna (Sn), miedź (Cu), glin (Al)
Żywność pochodzenia roślinnego, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym dla niemowląt i małych dzieci - mikotoksyny: aflatoksyny B1, B2, G1 i G2;

ochratoksyna A; patullina; deoksyniwalenol: zearalenon; fumonizyny B1 i B2; toksyny T-2 i HT-2

Żywność, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym dla niemowląt i małych dzieci - aflatoksyna M1
Żywność - barwniki: Sudan I-IV, Sudan Red 7B, Para Red
Ryby i przetwory z ryb z obrotu - histamina
Żywność pochodzenia roślinnego, środki spożywcze wieloskładnikowe, substancje dodatkowe, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego - wykrywanie obecności: pałeczek Salmonella, Yersinia enterocolitica, Escherichia coli 0:157, Enterobacter sakazakii (Cronobacter sakazakii)

- wykrywanie obecności i oznaczanie liczby histeria monocytogenes

- wykrywanie obecności i oznaczanie liczby Staphylococcus aureus i wykrywanie obecności enterotoksyn gronkowcowych

- oznaczanie liczby Escherichia coli

- oznaczanie liczby drożdży i pleśni

Żywność pochodzenia roślinnego, środki spożywcze wieloskładnikowe, substancje dodatkowe, produkty dietetyczne - oznaczanie liczby Clostridium perfringens
Wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością - badanie migracji globalnej z wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

- badanie migracji ołowiu, kadmu, niklu i chromu z wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Żywność - 3-monochloropropano-l,2-diol(3-MCPD)
Żywność - wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)
4. Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie - Pracownia Badania Pozostałości Pestycydów ul. Żelazna 79

00-875 Warszawa

Żywność pochodzenia roślinnego: owoce, warzywa (świeże, mrożone, suszone), grzyby, zboża i produkty zbożowe, nasiona oleiste, herbata - pozostałości pestycydów
Żywność pochodzenia zwierzęcego: mięso, jaja, miód - pozostałości pestycydów
Żywność dla małych dzieci i niemowląt: produkty owocowo-warzywne, zbożowe, mleczno-zbożowe, preparaty do początkowego i dalszego żywienia niemowląt - pozostałości pestycydów
5. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej -Samodzielne Laboratorium Identyfikacji Napromieniania Żywności ul. Dorodna 16

03-195 Warszawa

Żywność - jakościowe badania obecności napromienianych składników
6. Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy ul. Kujawska 4

85-031 Bydgoszcz

Żywność pochodzenia roślinnego - wirusy przenoszone przez żywność
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).
2 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 28 czerwca 2012 r.
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych (Dz. U. Nr 97, poz. 976), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, Nr 182, poz. 1228 i Nr 230, poz. 1511 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 122, poz. 696 i Nr 171, poz. 1016).

Zmiany w prawie

Sejm rozpoczął prace nad projektem o e-hulajnogach

W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji prawa o ruchu drogowym regulującego status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 24.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021
Senacki projekt przewiduje zmiany w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska

Z własnej inicjatywy Senat przyjął projekt, zgodnie z którym zmieni się sposób powoływania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Zdaniem projektodawców dotychczasowe regulacje budzą wątpliwości co do zgodności z przepisami Konstytucji. Projekt trafi teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Senat odrzucił ustawę o służbie zagranicznej

Senatorowie odrzucili ustawę o służbie zagranicznej, zgodnie z którą powołany ma zostać szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Ustawa zmienia też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych. Według Senatu ustawy nie da się poprawić. Ustawa wróci teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Rząd wprowadza drugą cechę biometryczną do dowodów osobistych – odciski palców

Pobieranie odcisków palców odbywać się będzie podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zmiany w dowodach osobistych obejmą także dodanie podpisu posiadacza dokumentu. Pobieranie odcisków palców powoduje, że wniosku nie będzie można złożyć elektronicznie, tylko osobiście w urzędzie gminy.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021
Rząd wprowadza zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Rada Ministrów chce zwiększyć udogodnienia dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększono też kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021