Wnioski i dokumenty dotyczące prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 26 lipca 2021 r.
w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin 2

Na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293, z 2020 r. poz. 2023 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
wzory formularzy wniosków o:
a)
wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu,
b)
wydanie karty stałego pobytu,
c)
wymianę albo wydanie nowego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu,
d)
wymianę albo wydanie nowej karty stałego pobytu;
2)
wzór formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu;
3)
wzór zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu;
4)
wzór zaświadczenia o zwrocie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu;
5)
wzór zaświadczenia potwierdzającego zatrzymanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu;
6)
wzór dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu;
7)
wzór karty stałego pobytu;
8)
liczbę fotografii i szczegółowe wymogi techniczne dotyczące fotografii dołączanych do wniosków, o których mowa w pkt 1;
9)
sposób pobierania odcisków linii papilarnych od członków rodzin niebędących obywatelami Unii Europejskiej w celu umieszczenia ich w karcie stałego pobytu;
10)
sposób utrwalania danych umieszczanych w dokumencie potwierdzającym prawo stałego pobytu lub karcie stałego pobytu i przekazywania ich w celu spersonalizowania dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu.
§  2. 
1. 
Wzór formularza wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2. 
Wzór formularza wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. b, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
3. 
Wzór formularza wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. c, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
4. 
Wzór formularza wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. d, jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
5. 
Wzór formularza, o którym mowa w § 1 pkt 2, jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
6. 
Wzór zaświadczenia, o którym mowa w § 1 pkt 3, jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
7. 
Wzór zaświadczenia, o którym mowa w § 1 pkt 4, jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.
8. 
Wzór zaświadczenia, o którym mowa w § 1 pkt 5, jest określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia.
9. 
Wzór dokumentu, o którym mowa w § 1 pkt 6, jest określony w załączniku nr 9 do rozporządzenia
10. 
Wzór karty stałego pobytu, o której mowa w § 1 pkt 7, jest określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia.
§  3. 
1. 
Do wniosku o:
1)
wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub wydanie karty stałego pobytu dołącza się cztery aktualne fotografie osoby, której wniosek dotyczy;
2)
wymianę lub wydanie nowego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub nowej karty stałego pobytu dołącza się dwie aktualne fotografie osoby, której wniosek dotyczy.
2. 
Fotografie dołączane do wniosków, o których mowa w ust. 1, spełniają następujące wymagania:
1)
są nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
2)
mają wymiary 35 χ 45 mm;
3)
zostały wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
4)
przedstawiają twarz obywatela Unii Europejskiej, zwanego dalej "obywatelem UE", lub członka rodziny obywatela UE od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii;
5)
przedstawiają wyraźnie oczy obywatela UE lub członka rodziny obywatela UE, a zwłaszcza źrenice; linia oczu obywatela UE lub członka rodziny obywatela UE powinna być równoległa do górnej krawędzi fotografii;
6)
przedstawiają obywatela UE lub członka rodziny obywatela UE na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z oczami otwartymi i nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry.
3. 
Jeżeli wniosek dotyczy osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku, fotografia dołączona do wniosków, o których mowa w ust. 1, może przedstawiać tę osobę w okularach z ciemnymi szkłami. W przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania fotografia może przedstawiać tę osobę z nakryciem głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.
§  4. 
1. 
Od członka rodziny niebędącego obywatelem UE składającego wniosek o wydanie karty stałego pobytu lub wniosek o wymianę lub wydanie nowej karty stałego pobytu pobiera się odciski linii papilarnych palców wskazujących obu dłoni za pomocą urządzenia do elektronicznego pobierania odcisków linii papilarnych.
2. 
W przypadku gdy linie papilarne na palcach wskazujących są nieczytelne lub brak jest jednego z tych palców, odciski linii papilarnych pobiera się kolejno z pary palców środkowych, serdecznych albo pary kciuków.
3. 
W przypadku gdy członek rodziny niebędący obywatelem UE ma tylko jedną dłoń lub nie ma pary palców odpowiadających sobie w obu dłoniach, pobiera się odcisk linii papilarnych palca wskazującego jednej dłoni. W przypadku gdy linie papilarne na palcu wskazującym są nieczytelne lub brak jest tego palca, odcisk linii papilarnych pobiera się w kolejności, o której mowa w ust. 2.
§  5. 
1. 
Dane, które są umieszczane w dokumencie potwierdzającym prawo stałego pobytu lub karcie stałego pobytu, utrwala się w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym.
2. 
W przypadku gdy pobranie od członka rodziny niebędącego obywatelem UE odcisków linii papilarnych było fizycznie niemożliwe, informację o braku odcisków linii papilarnych z podaniem przyczyny braku możliwości pobrania odcisków linii papilarnych utrwala się w systemie teleinformatycznym.
3. 
Przekazanie danych i informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, w celu spersonalizowania dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu następuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
§  6. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 sierpnia 2021 r. 3

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O WYDANIE DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO PRAWO STAŁEGO POBYTU

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O WYDANIE KARTY STAŁEGO POBYTU

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O WYMIANĘ / WYDANIE NOWEGO DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO PRAWO STAŁEGO POBYTU

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O WYMIANĘ / WYDANIE NOWEJ KARTY STAŁEGO POBYTU

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIA UTRATY LUB USZKODZENIA DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO PRAWO STAŁEGO POBYTU LUB KARTY STAŁEGO POBYTU

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O UTRACIE LUB USZKODZENIU DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO PRAWO STAŁEGO POBYTU LUB KARTY STAŁEGO POBYTU

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O ZWROCIE DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO PRAWO STAŁEGO POBYTU LUB KARTY STAŁEGO POBYTU

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO ZATRZYMANIE DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO PRAWO STAŁEGO POBYTU LUB KARTY STAŁEGO POBYTU

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WZÓR DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO PRAWO STAŁEGO POBYTU

AWERS

1. Tło giloszowe;

2. Dwuliterowy kod Rzeczypospolitej Polskiej wydrukowany w sposób kontrastujący na tle niebieskiego prostokąta i otoczony 12 żółtymi gwiazdami;

3. Nadrukowany farbą optycznie zmienną symbol biometrii;

4. Czarne napisy wykonane czcionką o różnej wielkości; w języku polskim: antykwa (czcionka prosta), w tłumaczeniu angielskim: kursywa (czcionka pochylona)*:

a) DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY PRAWO STAŁEGO POBYTU/DOCUMENT CERTIFYING PERMANENT RESIDENCE,

b) NR DOKUMENTU,

c) NAZWISKO (NAZWISKA) I IMIĘ (IMIONA)/ SURNAME(S) AND FORENAME(S),

d) PŁEĆ/SEX,

e) OBYWATELSTWO/NATIONALITY,

f) DATA URODZENIA/DATE OF BIRTH,

g) DATA WAŻNOŚCI/DATE OF EXPIRY,

h) UWAGI/REMARKS,

i) PODPIS POSIADACZA/SIGNATURE OF THE HOLDER,

j) NR CAN;

5. Pole do umieszczenia fotografii posiadacza dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu.

* Z wyjątkiem tłumaczenia angielskiego dla tytułu dokumentu w dolnej części awersu, w przypadku którego zastosowano czcionkę prostą.

wzór

REWERS

1. Tło giloszowe;

2. Czarne napisy wykonane czcionką o tej samej wielkości; w języku polskim: antykwa (czcionka prosta), w tłumaczeniu angielskim: kursywa (czcionka pochylona):

a) DATA WYDANIA I ORGAN WYDAJĄCY/DATE OF ISSUE AND ISSUING AUTHORITY,

b) MIEJSCE URODZENIA/PLACE OF BIRTH,

c) ADRES ZAMELDOWANIA/ADDRESS OF REGISTRATION,

d) NUMER EWIDENCYJNY PESEL/PERSONAL NUMBER (PESEL).

wzór

LISTA JAWNYCH ZABEZPIECZEŃ DOKUMENTU:

1. Kinegram® - transparentny element dyfrakcyjny.

2. Grawerowanie laserowe - technika personalizacji.

3. Grawerowanie wypukłe - numer CAN, numer i data ważności dokumentu.

4. Mikrotekst negatywowy - wkomponowany w tło o zmiennej wielkości liter.

5. Mikrotekst pozytywowy - o zmiennej wysokości liter, wkomponowany w tło.

6. Tłoczenie powierzchni karty - wyczuwalne na powierzchni karty wypukłe i wklęsłe elementy, zawierają mikroteksty, karta zawiera tłoczenia błyszczące i matowe.

7. MLI - element optycznie zmienny, pod odpowiednim kątem prezentuje personalizowane laserowo zdjęcie i rok wydania dokumentu.

8. OVI® - element nadrukowany farbą optycznie zmienną, przedstawia logotyp ICAO (dokument elektroniczny z chipem), pod kątem widoczna zmiana koloru z zielonego na fioletowy, wykazuje również fluorescencję w UV.

9. Tła giloszowe - linie tworzące tło dokumentu wydrukowane w technice irysowej.

10. Element aktywny w UV - druk irysowy niewidoczny w świetle dziennym, a widoczny w UV.

11. Druk reliefowy - wkomponowany w tło.

Dokument ma formę karty formatu ID1 o wymiarach 53,98 x 85,60 mm wykonanej z poliwęglanu.

Tekst NR DOKUMENTU oraz NR CAN nie jest tekstem stałym naniesionym trwale na blankiecie, a jedynie określa pole, w którym w trakcie personalizacji będzie nanoszony indywidualny dla danego dokumentu numer tego dokumentu oraz numer CAN.

ZAŁĄCZNIK Nr  10

WZÓR KARTY STAŁEGO POBYTU

AWERS

wzór

REWERS

wzór

Tekst NR DOKUMENTU oraz NR CAN nie jest tekstem stałym naniesionym trwale na blankiecie, a jedynie określa pole, w którym w trakcie personalizacji będzie nanoszony indywidualny dla danego dokumentu numer tego dokumentu oraz numer CAN.

Dokument ma formę karty formatu ID1 o wymiarach 53,98 x 85,60 mm wykonanej z poliwęglanu.

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się (Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019, str. 67).
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 1916), które zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2369) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Zmiany w prawie

Nowelizacja ustawy o zadośćuczynieniach za naruszenie więzi rodzinnej już obowiązuje

W niedzielę 19 września weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, która zakłada, że najbliższej rodzinie osoby trwale poszkodowanej może przysługiwać zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej. Wcześniej problem próbowano nieskutecznie rozwiązać w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 19.09.2021
Nowa sieć szpitali dopiero w 2022 roku

W marcu 2021 roku powinny zostać ogłoszone nowe wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci. Powołano już nawet w NFZ specjalny zespół do ustalenia nowych zasad. Z powodu pandemii kwalifikacja zostanie jednak przesunięta, i to już drugi raz. Zgodnie z najnowszą zmianą obecna kwalifikacja ma obowiązywać do 30 czerwca 2022 roku. Znika przepis określający do kiedy nowe wykazy mają być ogłoszone.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
7 proc. PKB na zdrowie i dotacja dla NFZ z budżetu - częściej niż raz w roku

Poziom 6 proc. PKB ma być osiągnięty rok wcześniej, czyli już w 2023 roku. W 2027 roku ma to być już 7 proc. PKB. W piątek Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu, które podwyższały nakłady. Ponadto minister zdrowia będzie mógł częściej niż raz w roku zasilić budżet NFZ dotacją.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
Wyższa pensja minimalna to wyższe kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Niemal 29 milionów złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Natomiast najniższa grzywna za wykroczenie - 301 złotych. Wzrost wysokości kar nakładanych na podstawie kodeksu karnego skarbowego ma związek z podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia. W przyszłym roku wyniesie ono 3010 złotych.

Krzysztof Koślicki 15.09.2021
Sprzedawcy muszą dokonać rejestracji w systemie Tax Free

Trwa rejestracja podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie Tax Free po 1 stycznia 2022 roku. W przyszłym roku obsługa dokumentów będzie się odbywała wyłącznie w formie elektronicznej. Resort finansów przypomina o obowiązku rejestracji i wskazuje, że do tej pory w Tax Free zarejestrowało się 350 przedsiębiorców.

Krzysztof Koślicki 14.09.2021
Ustawa obowiązuje - państwo przejmie koszty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Zwolnienie z kosztów sądowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym i w zasadzie przejęcie wydatków związanych z tym postępowaniem przez Skarb Państwa - to zmiana w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która w czwartek weszła w życie. Nowelizacja jest wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Krzysztof Sobczak 09.09.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1391

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wnioski i dokumenty dotyczące prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin.
Data aktu: 26/07/2021
Data ogłoszenia: 30/07/2021
Data wejścia w życie: 02/08/2021