Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców.

Dz.U.2021.139
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 18 stycznia 2021 r.
w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców
Na podstawie art. 29b ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 i 2320) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) dotychczasowym dzierżawcy - rozumie się przez to koło łowieckie, które przed dniem złożenia wniosku o dzierżawę obwodu łowieckiego jako ostatnie dzierżawiło przez okres co najmniej jednego łowieckiego roku gospodarczego obwód łowiecki, którego:
a) ten wniosek dotyczy,
b) większa część powierzchni obejmuje obszar wchodzący w skład nowego obwodu łowieckiego, powstałego w następstwie podziału województw na obwody łowieckie;
2) nowym dzierżawcy - rozumie się przez to koło łowieckie, które przed dniem złożenia wniosku o dzierżawę obwodu łowieckiego dzierżawiło przez okres co najmniej jednego łowieckiego roku gospodarczego inny obwód łowiecki;
3) nowo powstałym dzierżawcy - rozumie się przez to koło łowieckie, które przed dniem złożenia wniosku o dzierżawę obwodu łowieckiego nie dzierżawiło żadnego obwodu łowieckiego albo dzierżawiło obwód łowiecki przez okres krótszy niż jeden łowiecki rok gospodarczy;
4) właściwej izbie rolniczej - rozumie się przez to izbę rolniczą, na której obszarze działania jest położony obwód łowiecki.
§  2. 
1.  Wniosek o dzierżawę obwodu łowieckiego składa się w zarządzie okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego, na którego obszarze właściwości jest położony obwód łowiecki albo największa część obwodu łowieckiego.
2.  Wniosek o dzierżawę obwodu łowieckiego, który jest już wydzierżawiony, składa się w terminie do dnia 31 stycznia roku, w którym wygasa umowa dzierżawy.
3.  Wniosek o dzierżawę obwodu łowieckiego innego niż określony w ust. 2 składa się w terminie 30 dni od dnia jego utworzenia lub przeznaczenia do wydzierżawiania.
4.  Jeżeli zarząd okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego, do którego złożono wniosek o dzierżawę obwodu łowieckiego, jest niewłaściwy do jego rozpatrzenia, przekazuje ten wniosek, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, do właściwego zarządu okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego celem jego rozpatrzenia, informując o tym wnioskodawcę.
§  3. 
1.  Zarząd okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego dokonuje analizy formalnej złożonego wniosku o dzierżawę obwodu łowieckiego pod względem jego kompletności.
2.  W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku o dzierżawę obwodu łowieckiego zarząd okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
3.  Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wysyła się listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
4.  W przypadku nieuzupełnienia przez wnioskodawcę braków formalnych wniosku o dzierżawę obwodu łowieckiego w terminie określonym w ust. 2 wniosek pozostawia się bez rozpoznania.
5.  Oceny wnioskodawcy dokonuje co najmniej trzyosobowa komisja powoływana przez zarząd okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego, w skład której wchodzi łowczy okręgowy, członek Naczelnej Rady Łowieckiej z danego okręgu albo jego zastępca, albo delegat na Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego, który otrzymał największą liczbę głosów, oraz członek Polskiego Związku Łowieckiego wyznaczony przez łowczego okręgowego.
6.  W pracach komisji, na prawach jej członka, może uczestniczyć po jednym przedstawicielu wyznaczonym przez wydzierżawiającego oraz właściwą izbę rolniczą.
7.  Komisja weryfikuje prawdziwość danych zawartych we wniosku o dzierżawę obwodu łowieckiego oraz ocenia wnioskodawcę lub wnioskodawców według kryteriów i trybu określonych w § 4-12.
8.  Komisja może zwrócić się do wnioskodawcy o złożenie wyjaśnień lub korektę złożonego wniosku o dzierżawę obwodu łowieckiego.
9.  Po dokonaniu oceny wnioskodawcy lub wnioskodawców komisja podejmuje uchwałę w sprawie oceny wniosku o dzierżawę obwodu łowieckiego i wnioskodawcy oraz wskazuje wnioskodawcę, którego należy wskazać we wniosku zarządu okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego o dzierżawę obwodu łowieckiego, przekazywanym wydzierżawiającemu.
10.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 9, załącza się:
1) wniosek o dzierżawę obwodu łowieckiego złożony przez wnioskodawcę wskazanego przez komisję;
2) uchwałę, o której mowa w ust. 9.
§  4.  Oceny dotychczasowego dzierżawcy dokonuje się według następujących kryteriów i przypisanych im wartości punktowych:
1) wykonanie rocznego planu łowieckiego w zakresie pozyskania zwierzyny grubej, z wyłączeniem dzików, w obwodzie łowieckim, którego dotyczy wniosek o dzierżawę obwodu łowieckiego (średnia, z uwzględnieniem ubytków zwierzyny grubej, wyrażona w procentach z ostatnich trzech łowieckich lat gospodarczych albo ze wszystkich łowieckich lat gospodarczych, jeżeli dotychczasowy dzierżawca dzierżawi obwód łowiecki przez okres krótszy niż trzy łowieckie lata gospodarcze), w przedziale:
a) 90-110% - 10 pkt,
b) 85-89% - 7 pkt,
c) 80-84% - 5 pkt,
d) 1-79% oraz powyżej 110% - 0 pkt;
2) wykonanie rocznego planu łowieckiego w zakresie pozyskania dzików w obwodzie łowieckim, którego dotyczy wniosek o dzierżawę obwodu łowieckiego (średnia, z uwzględnieniem ubytków zwierzyny grubej, wyrażona w procentach z ostatnich trzech łowieckich lat gospodarczych albo ze wszystkich łowieckich lat gospodarczych, jeżeli dotychczasowy dzierżawca dzierżawi obwód łowiecki przez okres krótszy niż trzy łowieckie lata gospodarcze), w przedziale:
a) powyżej 100% - 12 pkt,
b) 90-100% - 10 pkt,
c) 80-89% - 7 pkt,
d) 1-79% - 0 pkt;
3) stosunek zasądzonych przez sąd świadczeń pieniężnych za szkody w płodach i uprawach rolnych spowodowane przez zwierzynę do wszystkich świadczeń pieniężnych wypłaconych tytułem odszkodowań za szkody w płodach i uprawach rolnych spowodowane przez zwierzynę na obszarze obwodu łowieckiego, którego dotyczy wniosek o dzierżawę obwodu łowieckiego, w ostatnich trzech łowieckich latach gospodarczych (średnia wyrażona w procentach z ostatnich trzech łowieckich lat gospodarczych albo ze wszystkich łowieckich lat gospodarczych, jeżeli dotychczasowy dzierżawca dzierżawi obwód łowiecki przez okres krótszy niż trzy łowieckie lata gospodarcze), w przedziale:
a) 0-7% - 7 pkt,
b) 8-20% - 5 pkt,
c) 21-40% - 1 pkt,
d) powyżej 40% - 0 pkt;
4) liczba członków koła łowieckiego przypadająca na powierzchnię obwodu łowieckiego, którego dotyczy wniosek o dzierżawę obwodu łowieckiego, po wyłączeniach, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie:
a) 1 myśliwy na 1-200 ha - 5 pkt,
b) 1 myśliwy na 201-300 ha - 3 pkt,
c) 1 myśliwy na więcej niż 300 ha - 1 pkt;
5) posiadanie na obszarze obwodu łowieckiego, którego dotyczy wniosek o dzierżawę obwodu łowieckiego, poletek łowieckich, łąk śródleśnych i przyleśnych lub remiz śródpolnych:
a) tak - 3 pkt,
b) nie - 0 pkt;
6) zatrudnienie lub powołanie strażnika łowieckiego w obwodzie łowieckim, którego dotyczy wniosek o dzierżawę obwodu łowieckiego:
a) tak - 3 pkt,
b) nie - 0 pkt.
§  5.  Oceny nowego dzierżawcy dokonuje się według następujących kryteriów i przypisanych im wartości punktowych:
1) wykonanie rocznego planu łowieckiego w zakresie pozyskania zwierzyny grubej, z wyłączeniem dzików, we wszystkich obwodach łowieckich dzierżawionych przez nowego dzierżawcę (średnia, z uwzględnieniem ubytków zwierzyny grubej, ze wszystkich obwodów łowieckich, wyrażona w procentach z ostatnich trzech łowieckich lat gospodarczych albo ze wszystkich łowieckich lat gospodarczych, jeżeli nowy dzierżawca dzierżawi obwód łowiecki przez okres krótszy niż trzy łowieckie lata gospodarcze), w przedziale:
a) 90-110% - 10 pkt,
b) 85-89% - 7 pkt,
c) 80-84% - 5 pkt,
d) 0-79% oraz powyżej 110% - 0 pkt;
2) wykonanie rocznego planu łowieckiego w zakresie pozyskania dzików we wszystkich obwodach łowieckich dzierżawionych przez nowego dzierżawcę (średnia, z uwzględnieniem ubytków zwierzyny grubej, ze wszystkich obwodów łowieckich, wyrażona w procentach z ostatnich trzech łowieckich lat gospodarczych albo ze wszystkich łowieckich lat gospodarczych, jeżeli nowy dzierżawca dzierżawi obwód łowiecki przez okres krótszy niż trzy łowieckie lata gospodarcze), w przedziale:
a) powyżej 100% - 12 pkt,
b) 90-100% - 10 pkt,
c) 80-89% - 7pkt,
d) 0-79% - 0 pkt;
3) stosunek zasądzonych przez sąd świadczeń pieniężnych za szkody w płodach i uprawach rolnych spowodowane przez zwierzynę do wszystkich świadczeń pieniężnych wypłaconych tytułem odszkodowań za szkody w płodach i uprawach rolnych spowodowane przez zwierzynę na obszarze obwodów łowieckich dzierżawionych przez nowego dzierżawcę (średnia wyrażona w procentach ze wszystkich obwodów łowieckich z ostatnich trzech łowieckich lat gospodarczych albo ze wszystkich łowieckich lat gospodarczych, jeżeli nowy dzierżawca dzierżawi obwód łowiecki przez okres krótszy niż trzy łowieckie lata gospodarcze), w przedziale:
a) 0-3% - 7 pkt,
b) 4-6% - 3 pkt,
c) 7-100% - 0 pkt;
4) liczba członków koła łowieckiego przypadająca na łączną powierzchnię obwodów łowieckich po wyłączeniach, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie, dzierżawionych przez nowego dzierżawcę:
a) 1 myśliwy na 1-200 ha - 3 pkt,
b) 1 myśliwy na 201-300 ha - 2 pkt,
c) 1 myśliwy na więcej niż 300 ha - 1 pkt;
5) posiadanie na obszarze wszystkich obwodów łowieckich dzierżawionych przez nowego dzierżawcę poletek łowieckich, łąk śródleśnych i przyleśnych lub remiz śródpolnych:
a) tak - 3 pkt,
b) nie - 0 pkt;
6) zatrudnienie lub powołanie strażnika łowieckiego we wszystkich obwodach łowieckich dzierżawionych przez nowego dzierżawcę:
a) tak - 3 pkt,
b) nie - 0 pkt.
§  6.  Oceny nowo powstałego dzierżawcy dokonuje się według następujących kryteriów i przypisanych im wartości punktowych:
1) stosunek liczby członków wnioskującego koła łowieckiego zamieszkałych w powiatach, na obszarze których leży obwód łowiecki, którego dotyczy wniosek o dzierżawę obwodu łowieckiego, do ogólnej liczby członków tego koła łowieckiego, w przedziale:
a) 80-100% - 5 pkt,
b) 50-79% - 3 pkt,
c) 1-49% - 0 pkt;
2) stosunek liczby członków wnioskującego koła łowieckiego niezrzeszonych w innych kołach łowieckich i niebędących rezydentami innych kół łowieckich do ogólnej liczby członków tego koła łowieckiego, w przedziale:
a) 80-100% - 5 pkt,
b) 50-79% - 3 pkt,
c) 1-49% - 0 pkt.
§  7. 
1.  Jeżeli o dzierżawę obwodu łowieckiego ubiega się dotychczasowy dzierżawca, dokonuje się oceny dotychczasowego dzierżawcy i złożonego przez niego wniosku na podstawie kryteriów określonych w § 4.
2.  Jeżeli dotychczasowy dzierżawca uzyskał co najmniej 65% maksymalnej liczby punktów, obwód łowiecki wydzierżawia się temu wnioskodawcy.
3.  Jeżeli dotychczasowy dzierżawca nie uzyskał liczby punktów określonej w ust. 2, dokonuje się ponownej oceny jego wniosku wraz z wnioskami złożonymi przez innych wnioskodawców.
4.  Jeżeli o dzierżawę obwodu łowieckiego ubiega się tylko dotychczasowy dzierżawca, obwód łowiecki wydzierżawia się temu wnioskodawcy, bez względu na liczbę punktów uzyskanych w wyniku oceny dokonanej na podstawie § 4.
§  8. 
1.  Jeżeli o dzierżawę obwodu łowieckiego, oprócz dotychczasowego dzierżawcy, który nie uzyskał liczby punktów określonej w § 7 ust. 2, ubiega się nowy dzierżawca, dokonuje się oceny dotychczasowego dzierżawcy i nowego dzierżawcy na podstawie kryteriów określonych w § 5.
2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, obwód łowiecki wydzierżawia się wnioskodawcy, który uzyskał większą liczbę punktów.
3.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli więcej niż jeden wnioskodawca uzyskał równą liczbę punktów, w tym dotychczasowy dzierżawca, obwód łowiecki wydzierżawia się dotychczasowemu dzierżawcy.
4.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli więcej niż jeden nowy dzierżawca uzyskał równą liczbę punktów, większą niż uzyskał dotychczasowy dzierżawca, wówczas obwód łowiecki wydzierżawia się temu nowemu dzierżawcy, który najwcześniej uzyskał osobowość prawną.
§  9. 
1.  Jeżeli o dzierżawę obwodu łowieckiego, oprócz dotychczasowego dzierżawcy, który nie uzyskał liczby punktów określonej w § 7 ust. 2, ubiega się nowo powstały dzierżawca, wówczas dokonuje się oceny dotychczasowego dzierżawcy i nowo powstałego dzierżawcy na podstawie kryteriów określonych w § 6.
2.  Do sumy punktów uzyskanych przez dotychczasowego dzierżawcę według oceny dokonanej na podstawie § 6 dolicza się odpowiednio:
1) 1 pkt - za uzyskanie 56-60% maksymalnej liczby punktów uzyskanych na podstawie kryteriów określonych w § 4;
2) 2 pkt - za uzyskanie 61-64% maksymalnej liczby punktów uzyskanych na podstawie kryteriów określonych w § 4.
3.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, obwód łowiecki wydzierżawia się wnioskodawcy, który uzyskał większą liczbę punktów.
4.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli więcej niż jeden wnioskodawca uzyskał równą liczbę punktów, w tym dotychczasowy dzierżawca, obwód łowiecki wydzierżawia się dotychczasowemu dzierżawcy.
5.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli więcej niż jeden nowo powstały dzierżawca uzyskał równą liczbę punktów, większą niż uzyskał dotychczasowy dzierżawca, obwód łowiecki wydzierżawia się temu nowo powstałemu dzierżawcy, który najwcześniej uzyskał osobowość prawną.
§  10. 
1.  Jeżeli o dzierżawę obwodu łowieckiego, oprócz dotychczasowego dzierżawcy, który nie uzyskał liczby punktów określonej w § 7 ust. 2, ubiega się nowy dzierżawca i nowo powstały dzierżawca, dokonuje się oceny dotychczasowego dzierżawcy, nowego dzierżawcy i nowo powstałego dzierżawcy na podstawie kryteriów określonych w § 6.
2.  Do sumy punktów uzyskanych przez dotychczasowego dzierżawcę według oceny dokonanej na podstawie § 6 dolicza się odpowiednio:
1) 1 pkt - za uzyskanie 55-60% maksymalnej liczby punktów uzyskanych na podstawie kryteriów określonych w § 4;
2) 2 pkt - za uzyskanie 61-64% maksymalnej liczby punktów uzyskanych na podstawie kryteriów określonych w § 4.
3.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, obwód łowiecki wydzierżawia się wnioskodawcy, który uzyskał większą liczbę punktów.
4.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli więcej niż jeden wnioskodawca uzyskał równą liczbę punktów, obwód łowiecki wydzierżawia się temu wnioskodawcy, który posiada większą liczbę członków koła łowieckiego zamieszkałych w powiatach, na obszarze których znajduje się obwód łowiecki, którego dotyczy wniosek o dzierżawę obwodu łowieckiego.
5.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli więcej niż jeden wnioskodawca:
1) uzyskał równą liczbę punktów oraz
2) posiada równą liczbę członków koła łowieckiego zamieszkałych w powiatach, na obszarze których znajduje się obwód łowiecki, którego dotyczy wniosek o dzierżawę obwodu łowieckiego

- obwód łowiecki wydzierżawia się temu wnioskodawcy, który najwcześniej uzyskał osobowość prawną.

§  11. 
1.  Jeżeli o dzierżawę obwodu łowieckiego ubiegają się wyłącznie nowi dzierżawcy i nowo powstali dzierżawcy, dokonuje się oceny nowego dzierżawcy i nowo powstałego dzierżawcy na podstawie kryteriów określonych w § 6.
2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, obwód łowiecki wydzierżawia się wnioskodawcy, który uzyskał większą liczbę punktów.
3.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli więcej niż jeden wnioskodawca uzyskał równą liczbę punktów, obwód łowiecki wydzierżawia się temu wnioskodawcy, który posiada większą liczbę członków koła łowieckiego zamieszkałych w powiatach, na obszarze których znajduje się obwód łowiecki, którego dotyczy wniosek o dzierżawę obwodu łowieckiego.
4.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli więcej niż jeden wnioskodawca:
1) uzyskał równą liczbę punktów oraz
2) posiada równą liczbę członków koła łowieckiego zamieszkałych w powiatach, na obszarze których znajduje się obwód łowiecki, którego dotyczy wniosek o dzierżawę obwodu łowieckiego

- obwód łowiecki wydzierżawia się temu wnioskodawcy, który najwcześniej uzyskał osobowość prawną.

§  12. 
1.  Jeżeli o dzierżawę obwodu łowieckiego ubiegają się wyłącznie nowi dzierżawcy, dokonuje się ich oceny na podstawie kryteriów określonych w § 5.
2.  Jeżeli o dzierżawę obwodu łowieckiego ubiegają się wyłącznie nowo powstali dzierżawcy, dokonuje się ich oceny na podstawie kryteriów określonych w § 6.
3.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, obwód łowiecki wydzierżawia się wnioskodawcy, który uzyskał większą liczbę punktów.
4.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, jeżeli więcej niż jeden wnioskodawca uzyskał równą liczbę punktów, obwód łowiecki wydzierżawia się temu wnioskodawcy, który posiada większą liczbę członków koła łowieckiego zamieszkałych w powiatach, na obszarze których znajduje się obwód łowiecki, którego dotyczy wniosek o dzierżawę obwodu łowieckiego.
5.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, jeżeli więcej niż jeden wnioskodawca:
1) uzyskał równą liczbę punktów oraz
2) posiada równą liczbę członków koła łowieckiego zamieszkałych w powiatach, na obszarze których znajduje się obwód łowiecki, którego dotyczy wniosek o dzierżawę obwodu łowieckiego

- obwód łowiecki wydzierżawia się temu wnioskodawcy, który najwcześniej uzyskał osobowość prawną.

§  13.  Wartości wyrażone w procentach, o których mowa w § 4 pkt 1-3, § 5 pkt 1-3, § 6, § 7 ust. 2, § 9 ust. 2 oraz § 10 ust. 2, zaokrągla się do pełnych procentów w ten sposób, że końcówki wynoszące mniej niż 0,5 procenta pomija się, a końcówki wynoszące 0,5 procenta i więcej podwyższa się do pełnych procentów.
§  14.  Wartości wyrażone w hektarach, o których mowa w § 4 pkt 4 oraz w § 5 pkt 4, zaokrągla się do pełnych hektarów w ten sposób, że końcówki wynoszące mniej niż 0,5 hektara pomija się, a końcówki wynoszące 0,5 hektara i więcej podwyższa się do pełnych hektarów.
§  15.  Do łowieckich lat gospodarczych, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, § 4 pkt 1 i 2 oraz § 5 pkt 1 i 2, nie wlicza się łowieckich lat gospodarczych, w trakcie których na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii albo stan nadzwyczajny.
§  16.  W roku 2021 wniosek o dzierżawę obwodu łowieckiego, utworzonego na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie w okresie:
1) od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. - składa się w terminie do dnia 15 lutego 2021 r.;
2) od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. - składa się w terminie do dnia 28 lutego 2021 r.;
3) od dnia 1 lutego 2021 r. - składa się w terminie 30 dni od dnia jego utworzenia.
§  17.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1720 i 2004).

Zmiany w prawie

Od marca znika Ministerstwo Sportu, będzie częścią resortu kultury

Zgodnie z opublikowanymi rozporządzeniami Rady Ministrów od 1 marca zniesiony będzie resort sportu. Utworzone zostanie Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przekształcenie polega na włączeniu do dotychczasowego ministerstwa kultury komórek organizacyjnych oraz pracowników z dotychczasowego Ministerstwa Sportu.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.02.2021
Senat odrzucił ustawę o służbie zagranicznej, Sejm odrzucił stanowisko Senatu

Ustawa o służbie zagranicznej do podpisu prezydenta. Sejm odrzucił stanowisko Senatu, który uznał, że regulacji nie da się poprawić. Zgodnie z nią powołany ma zostać szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Zmienią się też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych i ograniczony zostanie dostęp do informacji dotyczących dyplomatów.

Katarzyna Kubicka-Żach 25.02.2021
Sejm przyjął zmiany dotyczące e-hulajnóg

Sejm przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym regulującą status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 25.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021
Senacki projekt przewiduje zmiany w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska

Z własnej inicjatywy Senat przyjął projekt, zgodnie z którym zmieni się sposób powoływania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Zdaniem projektodawców dotychczasowe regulacje budzą wątpliwości co do zgodności z przepisami Konstytucji. Projekt trafi teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Rząd wprowadza drugą cechę biometryczną do dowodów osobistych – odciski palców

Pobieranie odcisków palców odbywać się będzie podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zmiany w dowodach osobistych obejmą także dodanie podpisu posiadacza dokumentu. Pobieranie odcisków palców powoduje, że wniosku nie będzie można złożyć elektronicznie, tylko osobiście w urzędzie gminy.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.139

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców.
Data aktu: 18/01/2021
Data ogłoszenia: 21/01/2021
Data wejścia w życie: 29/01/2021