Zmiana rozporządzenia w sprawie tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 26 lipca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1108) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca (Dz. U. poz. 1856) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
Tymczasowe zaświadczenia tożsamości cudzoziemca wydane zgodnie ze wzorem określonym w przepisach dotychczasowych zachowują ważność do czasu upływu terminów w nich określonych.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 sierpnia 2021 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR TYMCZASOWEGO ZAŚWIADCZENIA TOŻSAMOŚCI CUDZOZIEMCA WYDAWANEGO PRZEZ SZEFA URZĘDU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW

wzór

AWERS

1.
Tło giloszowe;
2.
Trzyliterowy kod Rzeczypospolitej Polskiej zintegrowany z tłem;
3.
Nadrukowany farbą optycznie zmienną symbol biometrii;
4.
Czarne napisy wykonane czcionką o różnej wielkości; w języku polskim: antykwa (czcionka prosta), w tłumaczeniu angielskim: kursywa (czcionka pochylona)*:
a)
TYMCZASOWE ZAŚWIADCZENIE TOŻSAMOŚCI CUDZOZIEMCA/FOREIGNER' S TEMPORARY IDENTITY DOCUMENT,
b)
NR DOKUMENTU,
c)
NAZWISKO I IMIĘ (IMIONA)/SURNAME AND FOREN AME(S),
d)
DATA URODZENIA LUB WIEK/DATE OF BIRTH OR AGE,
e)
OBYWATELSTWO/NATIONALITY,
f)
MIEJSCE I KRAJ URODZENIA/PLACE AND COUNTRY OF BIRTH,
g)
IMIONA RODZICÓW/PARENTS ' FORENAMES,
h)
DOKUMENT NIE UPRAWNIA DO PRZEKRACZANIA GRANICY. THIS DOCUMENT DOES NOT ENTITLE TO CROSS THE BORDER.,
i)
PODPIS POSIADACZA/SIGNATURE OF THE HOLDER,
j)
NR CAN;
5.
Pole do umieszczenia fotografii posiadacza dokumentu "tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca".

* Z wyjątkiem tłumaczenia angielskiego dla tytułu dokumentu w dolnej części awersu, w przypadku którego zastosowano czcionkę prostą.

wzór

REWERS

1.
Tło giloszowe;
2.
Czarne napisy wykonane czcionką o tej samej wielkości; w języku polskim: antykwa (czcionka prosta), w tłumaczeniu angielskim: kursywa (czcionka pochylona):
a)
INFORMACJE O DZIECIACH/INFORMATION ABOUT CHILDREN,
b)
DATA WYD ANIA/DATE OF IS SUE,
c)
DATA WAŻNOŚCI/DATE OF EXPIRY,
d)
ORGAN WYDAJĄCY/IS SUING AUTHORITY.

LISTA JAWNYCH ZABEZPIECZEŃ DOKUMENTU:

1.
Kinegram® - transparentný element dyfrakcyjny.
2.
Grawerowanie laserowe - technika personalizacji.
3.
Grawerowanie wypukłe - numer CAN, numer i data ważności dokumentu.
4.
Mikrotekst negatywowy - wkomponowany w tło o zmiennej wielkości liter.
5.
Mikrotekst pozytywowy - o zmiennej wysokości liter, wkomponowany w tło.
6.
Tłoczenie powierzchni karty - wyczuwalne na powierzchni karty wypukłe i wklęsłe elementy, zawierają mikroteksty; karta zawiera tłoczenia błyszczące i matowe.
7.
MLI - element optycznie zmienny, pod odpowiednim kątem prezentuje personalizowane laserowo zdjęcie i rok wydania dokumentu.
8.
OVI® - element nadrukowany farbą optycznie zmienną, przedstawia logotyp ICAO (dokument elektroniczny z chipem), pod kątem widoczna zmiana koloru z zielonego na fioletowy, wykazuje również fluorescencję w UV.
9.
Tła giloszowe - linie tworzące tło dokumentu wydrukowane w technice irysowej.
10.
Element aktywny w UV - druk irysowy niewidoczny w świetle dziennym, a widoczny w UV.
11.
Druk reliefowy - wkomponowany w tło.

Dokument ma formę karty formatu IDI o wymiarach 53,98 x 85,60 mm, wykonanej z poliwęglanu.

Tekst NR DOKUMENTU oraz NR CAN nie jest tekstem stałym naniesionym trwale na blankiecie, a jedynie określa pole, w którym w trakcie personalizacji będzie nanoszony indywidualny dla danego dokumentu numer tego dokumentu oraz numer CAN.

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Zmiany w prawie

Nowelizacja ustawy o zadośćuczynieniach za naruszenie więzi rodzinnej już obowiązuje

W niedzielę 19 września weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, która zakłada, że najbliższej rodzinie osoby trwale poszkodowanej może przysługiwać zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej. Wcześniej problem próbowano nieskutecznie rozwiązać w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 19.09.2021
Nowa sieć szpitali dopiero w 2022 roku

W marcu 2021 roku powinny zostać ogłoszone nowe wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci. Powołano już nawet w NFZ specjalny zespół do ustalenia nowych zasad. Z powodu pandemii kwalifikacja zostanie jednak przesunięta, i to już drugi raz. Zgodnie z najnowszą zmianą obecna kwalifikacja ma obowiązywać do 30 czerwca 2022 roku. Znika przepis określający do kiedy nowe wykazy mają być ogłoszone.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
7 proc. PKB na zdrowie i dotacja dla NFZ z budżetu - częściej niż raz w roku

Poziom 6 proc. PKB ma być osiągnięty rok wcześniej, czyli już w 2023 roku. W 2027 roku ma to być już 7 proc. PKB. W piątek Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu, które podwyższały nakłady. Ponadto minister zdrowia będzie mógł częściej niż raz w roku zasilić budżet NFZ dotacją.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
Wyższa pensja minimalna to wyższe kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Niemal 29 milionów złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Natomiast najniższa grzywna za wykroczenie - 301 złotych. Wzrost wysokości kar nakładanych na podstawie kodeksu karnego skarbowego ma związek z podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia. W przyszłym roku wyniesie ono 3010 złotych.

Krzysztof Koślicki 15.09.2021
Sprzedawcy muszą dokonać rejestracji w systemie Tax Free

Trwa rejestracja podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie Tax Free po 1 stycznia 2022 roku. W przyszłym roku obsługa dokumentów będzie się odbywała wyłącznie w formie elektronicznej. Resort finansów przypomina o obowiązku rejestracji i wskazuje, że do tej pory w Tax Free zarejestrowało się 350 przedsiębiorców.

Krzysztof Koślicki 14.09.2021
Ustawa obowiązuje - państwo przejmie koszty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Zwolnienie z kosztów sądowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym i w zasadzie przejęcie wydatków związanych z tym postępowaniem przez Skarb Państwa - to zmiana w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która w czwartek weszła w życie. Nowelizacja jest wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Krzysztof Sobczak 09.09.2021