Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 lipca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1505) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm. 1 ) po § 13zi dodaje § 13zj i § 13zk w brzmieniu:

"§ 13zj. 1. W 2021 r. Agencja udziela pomocy finansowej na realizację innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 6, producentowi rolnemu:

1) któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

2) będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014;

3) który w 2019 r. lub w 2020 r. co najmniej przez rok utrzymywał bydło mleczne w siedzibie stada, której nadano numer na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;

4) który w 2019 r. lub w 2020 r. co najmniej raz nie otrzymał zapłaty za sprzedane mleko od podmiotu, któremu to mleko zostało sprzedane, w związku z wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości wobec tego podmiotu.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1408/2013 oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

3. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana w drodze decyzji administracyjnej kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby producenta rolnego na jego wniosek złożony do dnia 15 sierpnia 2021 r. na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

4. W przypadku złożenia wniosku w terminie innym niż określony w ust. 3, nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy, o której mowa w ust. 1.

5. Wniosek o udzielenie pomocy, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta rolnego ubiegającego się o pomoc;

2) numer identyfikacyjny producenta rolnego ubiegającego się o pomoc nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

3) numer identyfikacyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (numer PESEL) albo numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta rolnego ubiegającego się o pomoc, a w przypadku osób fizycznych nieposiadających numeru PESEL - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

4) numer siedziby stada, w której - co najmniej przez rok - w 2019 r. lub w 2020 r. producent rolny ubiegający się o pomoc utrzymywał bydło mleczne;

5) wnioskowaną kwotę pomocy;

6) oświadczenie producenta rolnego ubiegającego się o pomoc o nieotrzymaniu zapłaty w wysokości wynikającej z dołączonych do wniosku faktur, rachunków lub innych dowodów potwierdzających sprzedaż mleka;

7) oświadczenie określające kwotę utraconego dochodu z produkcji mleka w roku lub w latach, za które jest składany wniosek;

8) oświadczenie i zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

6. Do wniosku o udzielenie pomocy, o której mowa w ust. 1, dołącza się:

1) kopie faktur, rachunków lub innych dowodów potwierdzających sprzedaż mleka;

2) kopię listy wierzytelności lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie wierzytelności producenta rolnego ubiegającego się o pomoc wobec upadłego podmiotu, z tytułu nieotrzymania przez tego producenta rolnego zapłaty za sprzedane mleko w 2019 r. lub w 2020 r., sporządzonych przez syndyka masy upadłościowej;

3) zgodę, o której mowa w ust. 10 - w przypadku gdy gospodarstwo producenta rolnego ubiegającego się o pomoc jest przedmiotem współposiadania.

7. Wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, dla producenta rolnego, który nie otrzymał zapłaty za sprzedane mleko, nie może przekroczyć:

1) kwoty utraconego dochodu z tytułu sprzedaży mleka w roku, w którym producent rolny nie otrzymał zapłaty za sprzedane mleko, obliczonego jako różnica między iloczynem liczby litrów mleka sprzedanych w roku, za który jest składany wniosek o udzielenie pomocy, o której mowa w ust. 1, i średniej ceny sprzedaży mleka uzyskanej w tym roku a iloczynem średniej liczby litrów mleka sprzedanych:

a) w kolejnych trzech latach przed rokiem, za który jest składany wniosek o udzielenie pomocy, o której mowa w ust. 1, i średniej ceny sprzedaży mleka w tym okresie albo

b) w ciągu trzech lat z okresu pięcioletniego poprzedzającego rok, za który jest składany wniosek o udzielenie pomocy, o której mowa w ust. 1, i średniej ceny sprzedaży mleka w tym okresie, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wartości utraconego dochodu;

2) 80% kwoty wynikającej z niezapłaconych faktur, rachunków lub innych dowodów potwierdzających sprzedaż mleka w 2019 r. lub w 2020 r., lub dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 2:

a) netto - w przypadku producenta rolnego będącego podatnikiem podatku od towarów i usług,

b) brutto - w przypadku producenta rolnego będącego rolnikiem ryczałtowym w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

8. Przy ustalaniu liczby litrów mleka sprzedanych w roku lub w latach, za które jest składany wniosek o udzielenie pomocy, o której mowa w ust. 1, nie uwzględnia się litrów mleka, za które producent rolny nie otrzymał zapłaty.

9. Jeżeli producent rolny rozpoczął sprzedaż mleka w okresie krótszym niż trzy lata przed rokiem, za który jest składany wniosek o udzielenie pomocy, o której mowa w ust. 1, do obliczania pomocy przyjmuje się średnią liczbę sprzedanych litrów mleka od dnia rozpoczęcia sprzedaży mleka do końca roku poprzedzającego rok, za który jest składany ten wniosek, którą ustala się jako iloczyn ilorazu liczby litrów mleka sprzedanych w tym okresie i liczby dni tego okresu oraz liczby 365.

10. Jeżeli gospodarstwo, w którym było utrzymywane bydło mleczne i z którego było sprzedawane mleko, jest przedmiotem współposiadania, pomoc jest udzielana temu ze współposiadaczy, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę.

11. W przypadku gdy ze złożonych wniosków, o których mowa w ust. 3, wynika, że zapotrzebowanie na pomoc, o której mowa w ust. 1, przekracza łącznie kwotę 10 mln zł, do obliczenia wysokości tej pomocy stosuje się współczynnik korygujący. Współczynnik korygujący stanowi iloraz kwoty 10 mln zł i kwoty stanowiącej zapotrzebowanie na pomoc, o której mowa w ust. 1, obliczonej na podstawie danych zawartych w złożonych wnioskach, o których mowa w ust. 3, oraz jest ustalany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

12. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, jest wypłacana na rachunek producenta rolnego wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

13. Producent rolny, który po otrzymaniu pomocy, o której mowa w ust. 1, uzyskał zapłatę za sprzedane mleko, której wysokość łącznie z pomocą, o której mowa w ust. 1, przekracza 100% kwoty, o której mowa w ust. 7 pkt 2, jest obowiązany do bezzwłocznego zwrotu pomocy na rachunek Agencji w wysokości stanowiącej różnicę między sumą otrzymanej zapłaty za sprzedane mleko i otrzymanej pomocy, o której mowa w ust. 1, a 100% kwoty, o której mowa w ust. 7 pkt 2.

14. W przypadku zapłaty producentowi rolnemu 100% kwoty za sprzedane mleko kierownik biura powiatowego Agencji, w drodze decyzji, stwierdza wygaśnięcie decyzji o przyznaniu pomocy, o której mowa w ust. 1.

§ 13zk. 1. Agencja udziela w 2021 r. pomocy finansowej na realizację innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 6, producentowi rolnemu:

1) któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,

2) będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014

- na sfinansowanie wpłaty niewpłaconej części udziałów w spółdzielniach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1 pkt 1, ma charakter pomocy de minimis i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

3. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana w drodze decyzji administracyjnej kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby producenta rolnego na jego wniosek złożony do dnia 15 sierpnia 2021 r. na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

4. W przypadku złożenia wniosku w terminie innym niż określony w ust. 3, nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy, o której mowa w ust. 1.

5. Wniosek o udzielenie pomocy, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta rolnego ubiegającego się o pomoc;

2) numer identyfikacyjny producenta rolnego ubiegającego się o pomoc nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

3) numer identyfikacyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (numer PESEL) albo numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta rolnego ubiegającego się o pomoc, a w przypadku osób fizycznych nieposiadających numeru PESEL - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

4) wnioskowaną kwotę pomocy;

5) oświadczenie producenta rolnego ubiegającego się o pomoc o ilości udziałów i wysokości niewpłaconej części udziałów w spółdzielni prowadzącej działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych oraz nazwę tej spółdzielni;

6) oświadczenie albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

6. Wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, wynosi nie więcej niż 40 000 zł dla jednego producenta rolnego.

7. W przypadku gdy ze złożonych wniosków, o których mowa w ust. 3, wynika, że zapotrzebowanie na pomoc, o której mowa w ust. 1, przekracza łącznie kwotę 20 mln zł, do obliczenia wysokości tej pomocy stosuje się współczynnik korygujący. Współczynnik korygujący stanowi iloraz kwoty 20 mln zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającemu ze złożonych wniosków i jest ustalany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

8. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, jest wypłacana na rachunek producenta rolnego wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

9. Producent rolny, który złożył wniosek o przyznanie pomocy, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany dostarczyć do dnia 15 października 2021 r. dokumenty potwierdzające wpłatę niewpłaconej części udziałów w spółdzielni prowadzącej działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych i wysokość tej wpłaty do biura powiatowego Agencji, którego kierownik wydał decyzję o przyznaniu tej pomocy.

10. Pomoc, o której mowa w ust. 1, podlega zwrotowi na rachunek Agencji w przypadku:

1) gdy wysokość wpłaty niewpłaconej części udziałów w spółdzielni prowadzącej działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych jest niższa niż kwota otrzymanej pomocy - w wysokości stanowiącej różnicę między kwotą otrzymanej pomocy a wysokością tej wpłaty wynikającą z dokumentów, o których mowa w ust. 9;

2) braku dostarczenia do dnia 15 października 2021 r. dokumentów, o których mowa w ust. 9 - w pełnej wysokości.".

§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.
1 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 230, 1345, 1346, 1608 i 2089, z 2016 r. poz. 170, 1455 i 1912, z 2017 r. poz. 166, 1479, 1640, 1818 i 2147, z 2018 r. poz. 303, 1428, 1483 i 2025, z 2019 r. poz. 157, 1323 i 1779, z 2020 r. poz. 18, 733, 1009, 1258, 1375, 1728, 1932, 2058, 2164, 2224 i 2354 oraz z 2021 r. poz. 926 i 1311.

Zmiany w prawie

Nowelizacja ustawy o zadośćuczynieniach za naruszenie więzi rodzinnej już obowiązuje

W niedzielę 19 września weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, która zakłada, że najbliższej rodzinie osoby trwale poszkodowanej może przysługiwać zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej. Wcześniej problem próbowano nieskutecznie rozwiązać w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 19.09.2021
Nowa sieć szpitali dopiero w 2022 roku

W marcu 2021 roku powinny zostać ogłoszone nowe wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci. Powołano już nawet w NFZ specjalny zespół do ustalenia nowych zasad. Z powodu pandemii kwalifikacja zostanie jednak przesunięta, i to już drugi raz. Zgodnie z najnowszą zmianą obecna kwalifikacja ma obowiązywać do 30 czerwca 2022 roku. Znika przepis określający do kiedy nowe wykazy mają być ogłoszone.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
7 proc. PKB na zdrowie i dotacja dla NFZ z budżetu - częściej niż raz w roku

Poziom 6 proc. PKB ma być osiągnięty rok wcześniej, czyli już w 2023 roku. W 2027 roku ma to być już 7 proc. PKB. W piątek Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu, które podwyższały nakłady. Ponadto minister zdrowia będzie mógł częściej niż raz w roku zasilić budżet NFZ dotacją.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
Wyższa pensja minimalna to wyższe kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Niemal 29 milionów złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Natomiast najniższa grzywna za wykroczenie - 301 złotych. Wzrost wysokości kar nakładanych na podstawie kodeksu karnego skarbowego ma związek z podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia. W przyszłym roku wyniesie ono 3010 złotych.

Krzysztof Koślicki 15.09.2021
Sprzedawcy muszą dokonać rejestracji w systemie Tax Free

Trwa rejestracja podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie Tax Free po 1 stycznia 2022 roku. W przyszłym roku obsługa dokumentów będzie się odbywała wyłącznie w formie elektronicznej. Resort finansów przypomina o obowiązku rejestracji i wskazuje, że do tej pory w Tax Free zarejestrowało się 350 przedsiębiorców.

Krzysztof Koślicki 14.09.2021
Ustawa obowiązuje - państwo przejmie koszty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Zwolnienie z kosztów sądowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym i w zasadzie przejęcie wydatków związanych z tym postępowaniem przez Skarb Państwa - to zmiana w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która w czwartek weszła w życie. Nowelizacja jest wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Krzysztof Sobczak 09.09.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1387

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Data aktu: 27/07/2021
Data ogłoszenia: 30/07/2021
Data wejścia w życie: 03/08/2021