Baza danych obiektów topograficznych oraz mapa zasadnicza.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII 1
z dnia 23 lipca 2021 r.
w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 oraz z 2021 r. poz. 922) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
zakres informacji gromadzonych w bazie danych obiektów topograficznych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 12 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, zwanej dalej "bazą BDOT500";
2)
organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia, aktualizacji i udostępniania bazy BDOT500;
3)
organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia mapy zasadniczej, o której mowa w art. 4 ust. 1e pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, zwanej dalej "ustawą".
§  2. 
1. 
Lokalizację obiektów bazy BDOT500 określa się w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy.
2. 
Wysokości charakterystycznych punktów obiektów bazy BDOT500 określa się w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy.
3. 
Reprezentacją geometryczną obiektów bazy BDOT500 w zależności od ich rodzaju może być: punkt, zbiór punktów (multipunkt), linia łamana, zbiór linii łamanych (multilinia) wielokąt (poligon) oraz zbiór wielokątów (multipoligon).

Rozdział  2

Zakres informacji gromadzonych w bazie BDOT500

§  3. 
1. 
W bazie BDOT500 gromadzi się informacje dotyczące:
1)
budynków niewykazanych w ewidencji gruntów i budynków oraz obiektów budowlanych trwale związanych z budynkiem;
2)
budowli;
3)
ogrodzeń;
4)
komunikacji;
5)
zagospodarowania terenu;
6)
sportu i rekreacji;
7)
wód;
8)
rzeźby terenu.
2. 
Wykaz obiektów bazy BDOT500 wraz z dozwolonymi typami geometrii określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  4. 
1. 
Atrybutami wspólnymi dla wszystkich obiektów bazy BDOT500 są:
1)
metoda pozyskania informacji o obiekcie;
2)
data przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
3)
numer operatu technicznego, w ramach którego obiekt został wprowadzony do bazy BDOT500.
2. 
Wyróżnia się następujące metody pozyskiwania informacji o obiekcie bazy BDOT500:
1)
pomiar bezpośredni w nawiązaniu do osnowy - oznaczenie literą O;
2)
wektoryzacja - oznaczenie literą D;
3)
pomiar fotogrametryczny - oznaczenie literą F;
4)
pomiar bezpośredni w nawiązaniu do szczegółów terenowych - oznaczenie literą M;
5)
inna metoda pozyskania - oznaczenie literą I;
6)
nieokreślona metoda pozyskania - oznaczenie literą X.
§  5. 
Z każdym obiektem bazy BDOT500 mogą być związane informacje określające wysokości punktów charakterystycznych położonych na elementach tych obiektów.
§  6. 
1. 
Każdemu obiektowi bazy BDOT500 nadaje się identyfikator infrastruktury informacji przestrzennej, zwany dalej "identyfikatorem IDIIP", na który składają się:
1)
przestrzeń nazw, w której skład wchodzi identyfikator zbioru danych przestrzennych, do którego należy dany obiekt przestrzenny, według ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 214), uzupełniona po kropce skrótem "BDOT500";
2)
identyfikator lokalny wyróżniający w sposób jednoznaczny dany obiekt spośród innych obiektów zapisanych w bazie BDOT500;
3)
identyfikator wersji obiektu.
2. 
Elementy identyfikatora IDIIP, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie mogą być zmieniane.
§  7. 
Specyfikację pojęciowego modelu danych bazy BDOT500 określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Rozdział  3

Organizacja, tryb i standardy techniczne tworzenia i aktualizacji bazy BDOT500

§  8. 
1. 
Bazę BDOT500 tworzy się i aktualizuje w drodze czynności materialno-technicznej na podstawie materiałów przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2. 
Bazę BDOT500 aktualizuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia uzyskania materiałów, o których mowa w ust. 1.
3. 
Tworzenie i aktualizacja bazy BDOT500 odbywają się zgodnie ze standardami technicznymi określonymi w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia.

Rozdział  4

Organizacja, tryb i standardy techniczne udostępniania danych z bazy BDOT500

§  9. 
1. 
Dane zawarte w bazie BDOT500 udostępnia się w postaci elektronicznej za pomocą usług przeglądania i pobierania, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy.
2. 
Specyfikację usług, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
3. 
Schemat aplikacyjny GML dotyczący udostępniania danych z bazy BDOT500, zgodny z modelem danych określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, Główny Geodeta Kraju publikuje w repozytorium interoperacyjności, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670, 952 i 1005).

Rozdział  5

Organizacja, tryb i standardy techniczne tworzenia mapy zasadniczej

§  10. 
1. 
Mapa zasadnicza jest tworzona jako wizualizacja kartograficzna generowana na podstawie zbiorów danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1-4, 10 i 12 ustawy.
2. 
Podstawową skalą mapy zasadniczej jest skala 1:500.
3. 
Standardy techniczne tworzenia mapy zasadniczej, w tym zakres jej treści dla poszczególnych skal oraz znaki umowne, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
4. 
Na mapie zasadniczej umieszcza się informację o jej skali i lokalizacji przedstawionego obszaru.

Rozdział  6

Przepisy dostosowujące, przejściowe i końcowe

§  11. 
1. 
Organ prowadzący bazę BDOT500 do dnia 31 grudnia 2022 r. dostosowuje bazę BDOT500 prowadzoną na podstawie przepisów dotychczasowych do przepisów niniejszego rozporządzenia.
2. 
Układ wysokościowy inny niż określony w § 2 ust. 2 może być stosowany przy prowadzeniu bazy BDOT500, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.
§  12. 
1. 
Do prac związanych z zakładaniem bazy BDOT500 rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
2. 
Do prac geodezyjnych związanych z aktualizacją bazy BDOT500 zgłoszonych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia mogą być stosowane przepisy dotychczasowe, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.
§  13. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2021 r. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ OBIEKTÓW BAZY BDOT500 WRAZ Z DOZWOLONYMI TYPAMI GEOMETRII

1.
Obiekty bazy BDOT500
Lp. Nazwa kategorii obiektów Kod Nazwa obiektu Kod

obiektu

Dozwolona geometria obiektu
punkt multipunkt linia łamana multilinia poligon multipoligon
1 budynki niewykazane w ewidencji gruntów i budynków oraz obiekty budowlane trwale związane z budynkiem OTB budynek OTBU - - - - + +
budynek w budowie OTBB - - - - + +
kondygnacja nadziemna OTBN - - - - + -
kondygnacja podziemna OTBP - - - - + -
łącznik OTBL - - - - + -
nawis OTBA - - - - + -
przejazd przez budynek OTBZ - - - - + -
inny rodzaj bloku OTBY - - - - + -
taras OTBT - - - - + -
weranda lub ganek OTBW - - - - + -
wiatrołap OTBI - - - - + -
schody OTBS - - - - + -
podpora związana z budynkiem OTBO + + - - + +
rampa OTBR - - - - + -
wjazd do podziemia OTBJ - - - - + -
podjazd dla osób niepełnosprawnych OTBD - - - - + -
2 budowle OTD chłodnia kominowa OTDK - - - - + -
komin przemysłowy OTDO - - - - + -
wieża ciśnień OTDC - - - - + -
wieża przeciwpożarowa OTDZ - - - - + -
wieża szybu kopalnianego OTDS - - - - + -
wieża widokowa OTDW - - - - + -
zbiornik lub silos OTDB - - - - + -
wiata OTDA - - - - + -
śmietnik OTDM - - - - + -
figura, krzyż OTDF + - - - - -
fontanna OTDT + - - - + -
pomnik OTDP + - - - + -
ruina zabytkowa OTDR - - - - + +
ściana oporowa OTDN - - + - + -
podpora OTDD + + - - + -
inna budowla OTDI + - + - + -
3 ogrodzenia OTO ogrodzenie trwałe OTOO - - + + - -
brama OTOB - - + - - -
furtka OTOF - - + - - -
4 komunikacja OTK jezdnia OTKJ - - - - + -
krawężnik OTKK - - + - - -
chodnik OTKC - - - - + -
droga dla rowerów OTKG - - - - + -
obszar utwardzony OTKU - - - - + -
rów przydrożny OTKR - - + + + -
schody w ciągu komunikacyjnym OTKS - - - - + -
most OTKM - - - - + -
przepust OTKZ - - + - + -
wiadukt OTKW - - - - + -
estakada OTKE - - - - + -
bariera ochronna OTKB - - + - - -
ekran akustyczny OTKY - - + - - -
tor OTKT - - + - - -
peron OTKN - - - - + -
rampa OTKA - - - - + -
kolej linowa OTKL - - + - - -
inny obiekt komunikacyjny OTKI - - + - + -
5 zagospodarowanie terenu OTZ teren zalesiony OTZZ - - - - + -
zadrzewienie, zakrzewienie OTZK - - - - + -
cmentarz OTZC - - - - + -
trawnik OTZT - - - - + -
drzewo liściaste OTZL + - - - - -
drzewo iglaste OTZG + - - - - -
inny obiekt zagospodarowania terenu OTZI + - + - + -
6 sport i rekreacja OTS basen odkryty OTSB - - - - + -
plac sportowy OTSP - - - - + -
plac gier i zabaw OTSZ - - - - + -
wyciąg narciarski OTSW - - + - - -
inny obiekt sportowy OTSI - - - - + -
7 wody OTW woda płynąca OTWP - - - - + -
woda stojąca OTWS - - - - + -
wał przeciwpowodziowy OTWW - - - - + +
rów melioracyjny OTWM - - + + + -
jaz OTWJ - - - - + -
śluza OTWL - - - - + -
grobla OTWG - - - - + +
zapora OTWZ - - - - + -
ostroga OTWT - - - - + -
pomost lub molo OTWO - - - - + -
inny obiekt związany z wodą OTWI + - + - + -
8 rzeźba terenu OTR skarpa umocniona OTRU - - - - + -
skarpa nieumocniona OTRK - - - - + -
pikieta sztuczna OTRS + - - - - -
pikieta naturalna OTRN + - - - - -
2.
W przypadku gdy zgodnie z ust. 1 dla danego obiektu dopuszcza się więcej niż jeden rodzaj geometrii, należy zastosować geometrię odpowiadającą charakterowi obiektu w terenie.
3.
W przypadku gdy zgodnie z ust. 1 dla danego obiektu dopuszcza się reprezentację geometryczną obiektu za pomocą punktu albo poligonu, reprezentację punktową stosuje się, jeżeli średnica obiektu lub jego wymiary (podłużny i poprzeczny) są mniejsze niż 0,75 m lub równe 0,75 m. W przypadku większych obiektów stosuje się reprezentację za pomocą poligonu.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

SPECYFIKACJA POJĘCIOWEGO MODELU DANYCH BAZY BDOT500

I. Pojęciowy model danych bazy BDOT500

Schemat aplikacyjny UML dla danych BDOT500 przedstawiają diagramy obiekt BDOT500 oraz prezentacja graficzna.

1. Diagram: obiekt BDOT500

CZĘŚĆ I

wzór

CZĘŚĆ II

wzór

CZĘŚĆ III

wzór

2. Diagram: prezentacja graficzna

wzór

II. Ograniczenia nałożone na atrybuty

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SPECYFIKACJA USŁUG PRZEGLĄDANIA I POBIERANIA DOTYCZĄCYCH UDOSTĘPNIANIA DANYCH Z BAZY BDOT500

1. Usługi publikujące dane z baz BDOT500 są zgodne ze standardem Web Map Service (WMS) i Web Feature Service (WFS).

2. Usługi WMS i WFS publikują dane w podziale na warstwy:

1) budynki i obiekty towarzyszące;

2) budowle;

3) ogrodzenia;

4) komunikacja;

5) zagospodarowanie terenu;

6) sport i rekreacja;

7) wody;

8) rzeźba terenu.

3. Szczegółową charakterystykę warstw określa tabela nr 1.

Tabela nr 1

Lp. Tytuł warstwy Nazwa warstwy w usługach WMS/WFS Parametry prezentacji Zakres widoczności min/max Kolejność na mapie
1 Budynki i obiekty towarzyszące budynki Zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia 25 px/m do 0,1 px/m 8
2 Budowle budowle 7
3 Ogrodzenia ogrodzenia 6
4 Komunikacja komunikacja 5
5 Zagospodarowanie terenu zagospodarowanie terenu 4
6 Sport i rekreacja sport_i_rekreacja 3
7 Wody wody 2
8 Rzeźba terenu rzezba_terenu 1

4. Szczegółową charakterystykę parametrów funkcji GetMap dla usługi WMS określa tabela nr 2.

Tabela nr 2

Parametr Opis lub wartość Uwagi
VERSION 1.3.0 Usługa może wspierać starsze wersje standardu WMS
LAYERS Nazwy warstw z tabeli nr 1 Usługa może publikować także dodatkowe warstwy
STYLES Usługa wspiera style przedstawione w tabeli nr 1 jako domyślne. Dopuszczalna jest obsługa dodatkowych stylów
SRS Oznaczenie układu współrzędnych Usługa wspiera co najmniej układy współrzędnych PL-1992, układ geograficzny WGS84 (EPSG:2180, EPSG:4326) oraz PL-2000, przy czym w przypadku układu PL-2000 usługa musi wspierać tę strefę układu, w której zostały określone współrzędne publikowanych obiektów, tj.: EPSG:2176 lub EPSG:2177, lub EPSG:2178, lub EPSG:2179
BBOX minX, minY, maxX, maxY Współrzędne ograniczające zakres przestrzenny zapytania
WIDTH Szerokość obrazu w pikselach Serwer może odrzucić żądanie utworzenia obrazu o rozmiarze przekraczającym 4096 pikseli
HEIGHT Wysokość obrazu w pikselach Serwer może odrzucić żądanie utworzenia obrazu o rozmiarze przekraczającym 4096 pikseli
FORMAT image/png Usługa może wspierać inne formaty zapisu obrazu
TRANSPARENT TRUE Tło obrazka wyświetla się jako przezroczyste

5. Podstawowe parametry wykorzystywane przez funkcję GetFeatureInfo dla usługi WMS określa tabela nr 3, a pozostałe wymagane parametry nieujęte w tabeli nr 3 są tożsame z parametrami funkcji GetMap przedstawionymi w tabeli nr 2.

Tabel nr 3

Parametr Wymagane wartości parametru Uwagi
QUERY_LAYERS Nazwy warstw z tabeli nr 1
INF O_F ORMÁT text/xml Dopuszcza się również wsparcie dla innych formatów, np. HTML, przy zachowaniu co najmniej tego samego zakresu treści odpowiedzi
FEATURE_COUNT Liczba obiektów, dla których zostaną zwrócone atrybuty
I Numer kolumny piksela
J Numer wiersza piksela

6. Wartości atrybutów funkcji GetFeatureInfo dla usługi WMS dla wszystkich warstw określa tabela nr 4.

Tabel nr 4

Warstwa Uwagi
NAZW A_OB IEK TU Nazwa obiektu
KOD_OBIEKTU Kod obiektu
ID_IIP Identyfikator infrastruktury informacji przestrzennej
ETYKIETA Opis obiektu
DATA Data publikacji danych

7. Strukturę odpowiedzi GetFeatureInfo dla usługi WMS w formacie XML określa poniższy schemat aplikacyjny.

wzór

8. Struktura odpowiedzi GetFeature dla zbioru obiektów zwracanych w usłudze WFS jest analogiczna w zakresie atrybutów obiektów do odpowiedzi GetFeatureInfo dla usługi WMS, o której mowa w ust. 7.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

STANDARDY TECHNICZNE TWORZENIA MAPY ZASADNICZEJ, W TYM ZAKRES JEJ TREŚCI DLA POSZCZEGÓLNYCH SKAL ORAZ ZNAKI UMOWNE

Rozdział  1

Ogólne standardy techniczne tworzenia mapy zasadniczej

1.
Znaki umowne stosowane do tworzenia mapy zasadniczej zostały zdefiniowane dla skali 1:500.
2.
Do pozostałych skal stosowanych do tworzenia mapy zasadniczej wykorzystuje się znaki umowne pomniejszone o 25%, o ile obiekty stanowią treść mapy w tej skali.
3.
Przy pomniejszaniu znaków umownych zachowuje się grubość linii tych znaków, z wyjątkiem linii o grubości 0,5 mm, którą pomniejsza się do grubości 0,35 mm, oraz linii o grubości 0,35 mm, którą pomniejsza się do grubości 0,25 mm.
4.
Do wszystkich opisów stosowanych na mapie zasadniczej, bez względu na skalę, stosuje się proporcjonalną czcionkę wektorową bezszeryfową.
5.
Opisy przewodów uzbrojenia terenu są tworzone według opisanego poniżej schematu:
1)
oznaczenie rodzaj u sieci uzbrojenia terenu;
2)
oznaczenie typu sieci uzbrojenia terenu, z wyjątkiem typu "inny" dla przewodu telekomunikacyjnego;
3)
oznaczenie źródła danych o położeniu, pomijając oznaczenie "O";
4)
oznaczenie średnicy przewodu lub wymiaru pionowego i poprzecznego przewodu oddzielonego znakiem
5)
w przypadku gdy przewód jest nieczynny - oznaczenie "mecz." poprzedzone myślnikiem.
6.
Do nadziemnych przewodów telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych nie stosuje się opisu, o którym mowa w ust. 5.
7.
Przewody napowietrzne prezentuje się, zachowując ich ciągłość przy przejściu przez słupy.
8.
Opis przewodu przesłania jego reprezentację kartograficzną.
9.
W przypadku obiektów geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) mających status "projektowany" prezentacja graficzna jest realizowana w następujący sposób:
1)
w przypadku przewodów - linią przerywaną 3 mm na 1 mm w kolorze przypisanym do rodzaju sieci z dodatkiem etykiety "proj." i oznaczeniem rodzaju sieci;
2)
w przypadku urządzeń - linią ciągłą w kolorze przypisanym do rodzaju sieci z dodatkiem etykiety "proj." i oznaczeniem rodzaju sieci.
10.
Wysokości punktów charakterystycznych położonych na elementach obiektów geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) prezentuje się w kolorze danej sieci uzbrojenia terenu tekstem o wysokości 1,5 mm.
11.
W przypadku obiektów liniowych prezentowanych za pomocą znaku niesymetrycznego element znaku umieszcza się po prawej stronie linii.
12.
Kolejność prezentacji obiektów na mapie zasadniczej przedstawia poniższa tabela.
Lp. Kategoria obiektów Kolejność prezentacji obiektów
1 Osnowy 1
2 Granice administracyjne 2
3 Jednostki ewidencyjne, obręby ewidencyjne, działki ewidencyjne i punkty graniczne 3
4 Budynki oraz związane z nimi obiekty budowlane, budowle, ogrodzenia, obiekty związane z komunikacją 4
5 Elementy uzbrojenia terenu 5
6 Obiekty sportu i rekreacji oraz zagospodarowania terenu 6
7 Kontury użytków gruntowych, kontury klasyfikacyjne, wody, rzeźba terenu 7
13.
W miejscach nakładania się lub wzajemnego zachodzenia treści mapy zasadniczej przyjmuje się, że pozostałe obiekty mapy są przesłonięte przez symbole.

Rozdział  2

Osnowy geodezyjna, grawimetryczna i magnetyczna

1.
Wykaz kodów dla punktów osnowy geodezyjnej
Lp. Opis Kod Widoczność w skali
1:1000 1:2000 1:5000
1 Podstawowa osnowa pozioma fundamentalna OSPF + + +
2 Podstawowa osnowa pozioma bazowa OSPB + + +
3 Podstawowa osnowa wysokościowa fundamentalna OSHF + + +
4 Podstawowa osnowa wysokościowa bazowa OSHB + + +
5 Osnowa grawimetryczna fundamentalna OSGF + + +
6 Osnowa grawimetryczna bazowa OSGB + + +
7 Osnowa magnetyczna fundamentalna OSMF + + +
8 Osnowa magnetyczna bazowa OSMB + + +
9 Szczegółowa osnowa geodezyjna pozioma OSSP + + +
10 Szczegółowa osnowa geodezyjna wysokościowa OSSH + + +
2.
Znaki umowne dla punktów osnowy geodezyjnej

wzór

Rozdział  3

Granice administracyjne

1.
Wykaz kodów dla obiektów
Lp. Opis Kod Widoczność w skali
1:1000 1:2000 1:5000
1 Granica państwa GRPL + + +
2 Granica województwa GRWW + + +
3 Granica powiatu GRPP + + +
4 Granica gminy GRGG + + +
5 Punkt granicy państwa stabilizowany trwale GRZG + + +
6 Punkt pośredni granicy państwa stabilizowany trwale GRZP + + +
2.
Znaki umowne dla granic administracyjnych

wzór

Rozdział  4

Ewidencja gruntów i budynków

1.
Wykaz kodów dla obiektów ewidencji gruntów i budynków
Lp. Opis Kod Widoczność w skali
1:1000 1:2000 1:5000
1 Jednostka ewidencyjna EG JE + + +
2 Obręb ewidencyjny EGOE + + +
3 Działka ewidencyjna EGDE + + +
4 Punkt graniczny EGPG +
5 Kontur użytku gruntowego EGUG + + +
6 Kontur klasyfikacyjny EGKK + + +
Budynki
7 Budynek EGBU + + +
Rodzaje bloków budynku
8 Kondygnacja nadziemna EGBN +
9 Kondygnacja podziemna EGBP +
10 Łącznik EGBL +
11 Nawis EGBA +
12 Przejazd przez budynek EGBZ +
13 Inny rodzaj bloku EGBY +
Elementy trwale związane z budynkami
14 Taras EGBT +
15 Weranda lub ganek EGBW +
16 Wiatrołap EGBI +
17 Schody EGBS +
18 Podpora EGBO +
19 Rampa EGBR +
20 Wjazd do podziemia EGBJ +
21 Podjazd dla osób niepełnosprawnych EGBD +
2.
Znaki umowne dla obiektów ewidencji gruntów i budynków

wzór

Rozdział  5

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu

1.
Wykaz kodów dla obiektów geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
Lp. Opis Kod Widoczność w skali
1:1000 1:2000 1:5000
Sieć wodociągowa
1 Przewód wodociągowy SUWP + +
2 Wodociągowe urządzenie techniczne suwu +
3 Zasuwa lub zawór suww +
4 Hydrofornia SUWR + + +
5 Hydrant SUWH + + +
6 Zdrój uliczny SUWD +
7 Studnia zwykła suws +
8 Studnia głębinowa SU WG +
Sieć kanalizacyjna
9 Przewód kanalizacyjny SUKP + +
10 Kanalizacyjne urządzenie techniczne SUKU +
11 Zasuwa lub zawór SUKW +
12 Studnia kanalizacyjna SUKS +
13 Kratka ściekowa SUKK +
14 Odwodnienie liniowe SUKL +
15 Osadnik, szambo SUKM + +
16 Przydomowa oczyszczalnia ścieków SUKD +
17 Wylot kanału SUKE +
18 Przepompownia SUKN + + +
Sieć elektroenergetyczna
19 Przewód elektroenergetyczny SUEP + +
20 Elektroenergetyczne urządzenie techniczne SUEU +
21 Szafa elektroenergetyczna lub kontener SUES +
22 Stacja transformatorowa SUET +
23 Latarnia SUEO +
24 Maszt oświetleniowy SUEM + +
25 Turbina wiatrowa SUEA + + +
26 Stacja ładowania pojazdów elektrycznych SUEL +
Sieć gazowa
27 Przewód gazowy SUGP + +
28 Gazowe urządzenie techniczne SUGU +
29 Zasuwa lub zawór SUGW +
30 Szafa gazowa lub kontener SUGS +
31 Stacja gazowa SUGN + + +
32 Zbiornik gazu SUGV +
Sieć ciepłownicza
33 Przewód ciepłowniczy SUCP + +
34 Ciepłownicze urządzenie techniczne SUCU +
35 Zasuwa lub zawór SUCW +
Sieć telekomunikacyjna
36 Przewód telekomunikacyjny SUTP + +
37 Telekomunikacyjne urządzenie techniczne SUTU +
38 Szafa telekomunikacyjna lub kontener SUTS +
39 Wieża telekomunikacyjna SUTW + + +
40 Słupek telekomunikacyjny SUTK +
Sieć specjalna
41 Przewód specjalny SUSP +
42 Urządzenie techniczne sieci specjalnej SUSU +
Sieć niezidentyfikowana
43 Przewód niezidentyfikowany SUNP +
44 Urządzenie techniczne sieci niezidentyfikowanej SUNU +
Urządzenia towarzyszące liniowe
45 Kanał technologiczny SULL + +
46 Obudowa ochronna przewodu SULO +
Inne urządzenia towarzyszące
47 Komora podziemna SUPK +
48 Właz do komory lub kanału SUPW +
49 Słup przewodów napowietrznych SUPP +
50 Słup trakcyjny SUPY +
51 Podpora przewodów SUPN +
52 Budowla podziemna SUPB +
2.
Znaki umowne dla obiektów geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

wzór

Rozdział  6

Baza danych obiektów topograficznych (BDOT500)

1.
Wykaz kodów dla obiektów topograficznych
Lp. Opis Kod Widoczność w skali
1:1000 1:2000 1:5000
Budynki niewykazane w ewidencji gruntów i budynków oraz obiekty budowlane trwale związane z budynkiem
1 Budynek OTBU + + +
2 Budynek w budowie OTBB + + +
Rodzaje bloków budynku
3 Kondygnacja nadziemna OTBN +
4 Kondygnacja podziemna OTBP +
5 Łącznik OTBL +
6 Nawis OTBA +
7 Przejazd przez budynek OTBZ +
8 Inny rodzaj bloku OTBY +
Elementy trwale związane z budynkami
9 Taras OTBT +
10 Weranda lub ganek OTBW +
11 Wiatrołap OTBI +
12 Schody OTBS +
13 Podpora związana z budynkiem OTBO +
14 Rampa OTBR +
15 Wjazd do podziemia OTBJ +
16 Podjazd dla osób niepełnosprawnych OTBD +
Budowle
17 Chłodnia kominowa OTDK + + +
18 Komin przemysłowy OTDO + + +
19 Wieża ciśnień OTDC + + +
20 Wieża przeciwpożarowa OTDZ + + +
21 Wieża szybu kopalnianego OTDS + + +
22 Wieża widokowa OTDW + +
23 Zbiornik lub silos OTDB +
24 Wiata OTDA +
25 Śmietnik OTDM +
26 Figura, krzyż OTDF +
27 Fontanna OTDT +
28 Pomnik OTDP + +
29 Ruina zabytkowa OTDR +
30 Ściana oporowa OTDN +
31 Podpora OTDD +
32 Inna budowla OTDI +
Ogrodzenia
33 Ogrodzenie trwałe OTOO +
34 Brama OTOB +
35 Furtka OTOF +
Komunikacja
36 Jezdnia OTKJ + +
37 Krawężnik OTKK +
38 Chodnik OTKC +
39 Droga dla rowerów OTKG +
40 Obszar utwardzony OTKU +
41 Rów przydrożny OTKR +
42 Schody w ciągu komunikacyjnym OTKS +
43 Most OTKM + + +
44 Przepust OTKZ +
45 Wiadukt OTKW + + +
46 Estakada OTKE + + +
47 Bariera ochronna OTKB +
48 Ekran akustyczny OTKY +
49 Tor OTKT +
50 Peron OTKN +
51 Rampa OTKÁ +
52 Kolej linowa OTKL +
53 Inny obiekt komunikacyjny OTKI +
Zagospodarowanie terenu
54 Teren zalesiony OTZZ + +
55 Zadrzewienie, zakrzewienie OTZK + +
56 Cmentarz OTZC + +
57 Trawnik OTZT +
58 Drzewo liściaste OTZL +
59 Drzewo iglaste OTZG +
60 Inny obiekt zagospodarowania terenu OTZI +
Sport i rekreacja
61 Basen odkryty OTSB + + +
62 Plac sportowy OTSP +
63 Plac gier i zabaw OTSZ +
64 Wyciąg narciarski OTSW + + +
65 Inny obiekt sportowy OTSI +
Wody
66 Woda płynąca OTWP + + +
67 Woda stojąca OTWS + + +
68 Wał przeciwpowodziowy OTWW + + +
69 Rów melioracyjny OTWM +
70 Jaz OTWJ +
71 Śluza OTWL +
72 Grobla OТWG + + +
73 Zapora OTWZ + + +
74 Ostroga OTWT +
75 Pomost lub molo OTWO +
76 Inny obiekt związany z wodą OTWI +
Rzeźba terenu
77 Skarpa umocniona OTRU +
78 Skarpa nieumocniona OTRK +
79 Pikieta sztuczna OTRS +
80 Pikieta naturalna OTRN +
2.
Znaki umowne dla obiektów topograficznych

wzór

1 Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. poz. 2028), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 782).

Zmiany w prawie

Nowelizacja ustawy o zadośćuczynieniach za naruszenie więzi rodzinnej już obowiązuje

W niedzielę 19 września weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, która zakłada, że najbliższej rodzinie osoby trwale poszkodowanej może przysługiwać zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej. Wcześniej problem próbowano nieskutecznie rozwiązać w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 19.09.2021
Nowa sieć szpitali dopiero w 2022 roku

W marcu 2021 roku powinny zostać ogłoszone nowe wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci. Powołano już nawet w NFZ specjalny zespół do ustalenia nowych zasad. Z powodu pandemii kwalifikacja zostanie jednak przesunięta, i to już drugi raz. Zgodnie z najnowszą zmianą obecna kwalifikacja ma obowiązywać do 30 czerwca 2022 roku. Znika przepis określający do kiedy nowe wykazy mają być ogłoszone.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
7 proc. PKB na zdrowie i dotacja dla NFZ z budżetu - częściej niż raz w roku

Poziom 6 proc. PKB ma być osiągnięty rok wcześniej, czyli już w 2023 roku. W 2027 roku ma to być już 7 proc. PKB. W piątek Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu, które podwyższały nakłady. Ponadto minister zdrowia będzie mógł częściej niż raz w roku zasilić budżet NFZ dotacją.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
Wyższa pensja minimalna to wyższe kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Niemal 29 milionów złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Natomiast najniższa grzywna za wykroczenie - 301 złotych. Wzrost wysokości kar nakładanych na podstawie kodeksu karnego skarbowego ma związek z podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia. W przyszłym roku wyniesie ono 3010 złotych.

Krzysztof Koślicki 15.09.2021
Sprzedawcy muszą dokonać rejestracji w systemie Tax Free

Trwa rejestracja podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie Tax Free po 1 stycznia 2022 roku. W przyszłym roku obsługa dokumentów będzie się odbywała wyłącznie w formie elektronicznej. Resort finansów przypomina o obowiązku rejestracji i wskazuje, że do tej pory w Tax Free zarejestrowało się 350 przedsiębiorców.

Krzysztof Koślicki 14.09.2021
Ustawa obowiązuje - państwo przejmie koszty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Zwolnienie z kosztów sądowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym i w zasadzie przejęcie wydatków związanych z tym postępowaniem przez Skarb Państwa - to zmiana w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która w czwartek weszła w życie. Nowelizacja jest wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Krzysztof Sobczak 09.09.2021