Utworzenie urzędów morskich, określenie ich siedzib oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ 1
z dnia 7 października 1991 r.
w sprawie utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich.

Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2135 oraz z 2021 r. poz. 234) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Tworzy się następujące urzędy morskie i ustala ich siedziby:
1)
Urząd Morski w Gdyni,
2)
(uchylony),
3)
Urząd Morski w Szczecinie.
§  2. 
1. 
Terytorialny zakres działania:
1)
dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni - obejmuje morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne, strefę przyległą, wyłączną strefę ekonomiczną, morskie porty i przystanie oraz pas nadbrzeżny od wschodniej granicy państwa do linii wyznaczonej, na obszarach morskich, przebiegiem południka 16°41¢56,702 długości geograficznej wschodniej, a następnie granicą województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego,
2)
dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie - obejmuje morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne, strefę przyległą, wyłączną strefę ekonomiczną, morskie porty i przystanie oraz pas nadbrzeżny od linii wyznaczonej, na obszarach morskich, przebiegiem południka 16°41¢56,702 długości geograficznej wschodniej, a następnie granicą województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego, do zachodniej granicy państwa.
2. 
Dyrektorzy urzędów morskich są właściwi do wykonywania zadań określonych umowami międzynarodowymi oraz odrębnymi przepisami prawnymi na obszarach morza pełnego poza terytorialnym zakresem działania określonym w ust. 1.
3. 
(skreślony).
4. 
Terytorialny zakres działania dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni w zakresie nadzoru nad ruchem statków obejmuje, niezależnie od zakresu określonego zgodnie z ust. 1, obszar działania Służby Kontroli Ruchu Statków VTS Ławica Słupska.
§  3. 
Traci moc zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 21 marca 1955 r. w sprawie utworzenia, organizacji i właściwości miejscowej urzędów morskich (M.P. poz. 749, z 1959 r. poz. 122, z 1970 r. poz. 320, z 1972 r. poz. 57, z 1975 r. poz. 167 i z 1982 r. poz. 217).
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Obecnie działem administracji rządowej - gospodarka morska kieruje Minister Infrastruktury, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz.U.2021.937).

Zmiany w prawie

Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1339 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Utworzenie urzędów morskich, określenie ich siedzib oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich.
Data aktu: 07/10/1991
Data ogłoszenia: 22/07/2021
Data wejścia w życie: 31/10/1991