Zmiana rozporządzenia w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 16 czerwca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR

Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 756) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR (Dz. U. z 2019 r. poz. 510) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 w ust. 3:
a)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) kopię protokołu sporządzonego przez Transportowy Dozór Techniczny z przeprowadzonego badania potwierdzającego, że pojazd MEMU lub cysterna, w tym także elementy pojazdu-baterii, spełniają wymagania określone w ADR, w przypadkach gdy ADR wymaga przeprowadzenia takiego badania;",

b)
po pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

"6) w przypadku pojazdów EX/II lub EX/III dopuszczonych do przewozu łącznie przedmiotów grupy zgodności B oraz materiałów lub przedmiotów grupy zgodności D albo pojazdu MEMU, który będzie przewoził łącznie zapalniki lub zestawy zapalników oraz materiały lub przedmioty grupy zgodności D, uwierzytelnioną kopię świadectwa dopuszczenia dla przedziałów ładunkowych lub osłony, wydanego przez jednostkę do tego upoważnioną;

7) w przypadku pojazdów EX/III, dla których Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego będzie wydawał świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR po raz pierwszy:

a) wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu lub świadectwa homologacji typu WE pojazdu, lub świadectwa zgodności, lub świadectwa zgodności WE, jeżeli pojazd był homologowany na podstawie dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów ("dyrektywa ramowa") (Dz. Urz. UE L 263 z 09.10.2007, str. 1, z późn. zm.), potwierdzający, że dany typ pojazdu jest przystosowany do przewozu towarów niebezpiecznych i jest pojazdem EX/III, albo

b) poświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta w kraju o spełnieniu przez pojazd wymagań części 9 ADR w zakresie pojazdu EX/III, albo

c) kopię decyzji administracyjnej o udzieleniu dopuszczenia jednostkowego zgodnie z art. 70zo ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463, 694 i 720), albo

d) kopię decyzji administracyjnej o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu udzielonego na dany pojazd przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej wydanej zgodnie z art. 70zp ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.";

2)
po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

"§ 5a. 1. Wniosek o wydawanie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR, jego przedłużanie albo wydawanie jego wtórnika składa się do Transportowego Dozoru Technicznego:

1) bezpośrednio albo

2) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320), albo

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670, 952 i 1005).

2. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego wydaje albo przedłuża świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR po dołączeniu oryginału zaświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 1, a w przypadku przedłużenia świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR po dołączeniu również dokumentu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2.";

3)
w § 8 w:
a)
ust. 1 wyrazy "150 zł" zastępuje się wyrazami "175 zł",
b)
ust. 2 wyrazy "20 zł" zastępuje się wyrazami "45 zł";
4)
załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
1. 
Świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR i ich wtórniki wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność.
2. 
W postępowaniach w sprawie wydawania świadectw dopuszczenia pojazdu ADR dla pojazdów EX/II, EX/III, FL, AT i MEMU oraz przedłużania ich ważności i wydawania ich wtórników, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR wydaje się według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
3. 
W postępowaniach w sprawie wydawania świadectw dopuszczenia pojazdu ADR dla pojazdów OX oraz przedłużania ich ważności i wydawania ich wtórników, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR wydaje się według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

wzór

Objaśnienia:

I. Dokument dwustronicowy, formatu A4, o wymiarach 210 x 297 mm, wykonany na

papierze ze znakiem wodnym, niewykazującym luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym, posiadającym włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym i w promieniowaniu ultrafioletowym oraz losowo rozmieszczone drobiny wykazujące luminescencję w promieniowaniu ultrafioletowym, posiadający pasek koloru różowego biegnący po przekątnej;

II. Zabezpieczenia dokumentu:

1. tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego,

2. druk reliefowy,

3. mikrodruki,

4. elementy graficzne wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym,

5. element graficzny wykonany farbą irydyscentną,

6. oznaczenie indywidualne.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

wzór

Objaśnienia:

I. Dokument dwustronicowy, formatu A4, o wymiarach 210 x 297 mm, wykonany na

papierze ze znakiem wodnym, niewykazującym luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym, posiadającym włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym i w promieniowaniu ultrafioletowym oraz losowo rozmieszczone drobiny wykazujące luminescencję w promieniowaniu ultrafioletowym, posiadający pasek koloru różowego biegnący po przekątnej;

II. Zabezpieczenia dokumentu:

1. tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego,

2. druk reliefowy,

3. mikrodruki,

4. elementy graficzne wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym,

5. element graficzny wykonany farbą irydyscentną,

6. oznaczenie indywidualne.

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021