Plany postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 maja 2021 r.
w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych 1

Na podstawie art. 86i ust. 7 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 623 i 784) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa szczegółową zawartość zakładowego, wojewódzkiego i krajowego planu postępowania awaryjnego.
§  2. 
1. 
Zakładowy plan postępowania awaryjnego dla jednostki organizacyjnej wykonującej działalność zakwalifikowaną do I lub II kategorii zagrożeń, o których mowa w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, zwanej dalej "ustawą", zawiera:
1)
plan główny;
2)
zespół przedsięwzięć na wypadek zdarzenia radiacyjnego;
3)
załączniki funkcjonalne do planu głównego.
2. 
Plan główny, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera:
1)
dane podstawowe jednostki organizacyjnej:
a)
nazwę, siedzibę, adres i numer telefonu,
b)
numer faksu lub adres e-mail,
c)
rodzaj wykonywanej działalności związanej z narażeniem wraz z kwalifikacją do kategorii zagrożeń, o której mowa w załączniku nr 5 do ustawy,
d)
numer zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem wraz z określeniem komórki organizacyjnej wykonującej bezpośrednio tę działalność,
e)
schemat organizacyjny jednostki organizacyjnej przedstawiający powiązania między komórkami organizacyjnymi i osobami zajmującymi stanowiska właściwe w zakresie przygotowania i reagowania na zdarzenia radiacyjne;
2)
imię, nazwisko i dane kontaktowe:
a)
kierownika jednostki organizacyjnej,
b)
kierowników komórek organizacyjnych prowadzących bezpośrednio działalność związaną z narażeniem,
c)
osoby odpowiedzialnej za wewnętrzny nadzór nad realizacją zadań z zakresu przygotowania i reagowania na zdarzenia radiacyjne,
d)
inspektora ochrony radiologicznej jednostki organizacyjnej oraz numer, typ i datę obowiązywania jego uprawnień;
3)
dane kontaktowe:
a)
całodobowej służby awaryjnej, o której mowa w art. 86h ust. 2 pkt 1 ustawy,
b)
organów i służb, które mogą być zaangażowane w likwidację zagrożenia i usuwanie skutków zdarzenia radiacyjnego;
4)
plan jednostki organizacyjnej zawierający:
a)
rozmieszczenie źródeł zagrożenia,
b)
drogi ewakuacji i miejsca zbiórki,
c)
miejsca:
dekontaminacji osób,
przechowywania sprzętu do likwidacji skutków zdarzenia radiacyjnego;
5)
wykaz i charakterystykę potencjalnych sytuacji awaryjnych mogących powodować zagrożenie, oparte na wnioskach z analizy zagrożeń dokonywanej na podstawie art. 86d ust. 2 ustawy, w tym ocenę ryzyka ich wystąpienia, mapy ryzyka oraz mapy zagrożeń;
6)
zadania osób i podmiotów biorących udział w likwidacji zagrożenia i usuwaniu skutków zdarzenia radiacyjnego, z potencjalnym uwzględnieniem podmiotów zewnętrznych, przedstawione w formie siatki bezpieczeństwa;
7)
zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacji zdarzenia radiacyjnego;
8)
datę, od której zakładowy plan postępowania awaryjnego obowiązuje, oraz częstotliwość jego aktualizacji, w tym aktualizacji procedur i instrukcji;
9)
inne niż wymienione w pkt 1-8 informacje specyficzne dla danej jednostki organizacyjnej.
3. 
Zespół przedsięwzięć na wypadek zdarzenia radiacyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, obejmuje:
1)
sposób:
a)
monitorowania i identyfikacji zagrożeń,
b)
organizacji całodobowej służby awaryjnej;
2)
tryb:
a)
uruchamiania oraz koordynacji sił i środków uczestniczących w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek zdarzenia radiacyjnego,
b)
raportowania i dokumentowania;
3)
kryteria będące podstawą podjęcia decyzji o uruchomieniu lub zakończeniu działań interwencyjnych;
4)
poziomy odniesienia dla sytuacji zdarzenia radiacyjnego, o których mowa w art. 20 ust. 2-4 i art. 83e ust. 2-4 ustawy;
5)
inne niż wymienione w pkt 1-4 przedsięwzięcia specyficzne dla danej jednostki organizacyjnej.
4. 
Załącznikami funkcjonalnymi planu głównego, o których mowa w ust. 1 pkt 3, są:
1)
procedury:
a)
postępowania dla zidentyfikowanych sytuacji awaryjnych wraz z instrukcjami opisującymi sposób realizacji działań mających na celu likwidację zagrożenia i usunięcie skutków zdarzenia radiacyjnego,
b)
informowania ludności o zagrożeniu i sposobach postępowania w przypadku zdarzenia radiacyjnego,
c)
zapewnienia pomocy medycznej osobom poszkodowanym w wyniku zdarzenia radiacyjnego;
2)
opis:
a)
organizacji łączności na potrzeby realizacji zakładowego planu postępowania awaryjnego, w tym raportowania i trybu wymiany informacji,
b)
systemu monitoringu sytuacji radiacyjnej, w przypadku zdarzenia radiacyjnego, na terenie i poza terenem jednostki organizacyjnej zgodnie z programem monitoringu radiacyjnego środowiska,
c)
działań mających na celu ochronę ludności i pracowników jednostki przed promieniowaniem jonizującym, zoptymalizowanych dla poszczególnych scenariuszy awaryjnych;
3)
mapy i plany systemu powiadamiania alarmowego i ostrzegania na terenie jednostki organizacyjnej oraz stref planowania awaryjnego;
4)
mapy stref, o których mowa w art. 86l ust. 1 ustawy, oraz mapy dystansów, o których mowa w art. 86n ust. 1 ustawy;
5)
założenia do strategii zarządzania sytuacją narażenia istniejącego;
6)
wykaz:
a)
narzędzi wykorzystywanych do oceny zagrożenia, w tym do prognozowania rozwoju sytuacji,
b)
aktów prawnych, umów i porozumień, związanych z realizacją zadań zawartych w planie postępowania awaryjnego,
c)
dokumentów powiązanych z planem postępowania awaryjnego;
7)
plan ćwiczeń i szkoleń w zakresie reagowania na zdarzenia radiacyjne, o którym mowa w art. 86i ust. 2 pkt 12 ustawy;
8)
treść informacji wyprzedzającej dla ludności na wypadek zdarzenia radiacyjnego.
5. 
Zakładowy plan postępowania awaryjnego dla jednostek organizacyjnych wykonujących działalność zakwalifikowaną do III lub IV kategorii zagrożeń, o których mowa w załączniku nr 5 do ustawy, zawiera:
1)
dane podstawowe jednostki organizacyjnej:
a)
nazwę, siedzibę, adres i numer telefonu,
b)
numer faksu lub adres e-mail,
c)
rodzaj wykonywanej działalności związanej z narażeniem wraz z kwalifikacją do kategorii zagrożeń, o której mowa w załączniku nr 5 do ustawy,
d)
numer zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem wraz z określeniem komórki organizacyjnej prowadzącej bezpośrednio tę działalność,
e)
schemat organizacyjny jednostki organizacyjnej przedstawiający powiązania między komórkami i osobami zajmującymi stanowiska właściwe w zakresie przygotowania i reagowania na zdarzenia radiacyjne - z wyjątkiem działalności wykonywanej jednoosobowo i osobiście;
2)
imię, nazwisko i dane kontaktowe:
a)
kierownika jednostki organizacyjnej,
b)
osoby odpowiedzialnej za wewnętrzny nadzór nad realizacją zadań z zakresu przygotowania i reagowania na zdarzenia radiacyjne,
c)
inspektora ochrony radiologicznej jednostki organizacyjnej oraz numer, typ i datę obowiązywania jego uprawnień;
3)
zakres obowiązków członków ekipy awaryjnej oraz ich dane kontaktowe;
4)
dane kontaktowe organów i służb, które mogą być zaangażowane w likwidację zagrożenia i usuwanie skutków zdarzenia radiacyjnego;
5)
wykaz sprzętu awaryjnego;
6)
plan jednostki organizacyjnej zawierający:
a)
rozmieszczenie źródeł promieniowania jonizującego,
b)
drogi ewakuacji i miejsca zbiórki,
c)
miejsca:
dekontaminacji osób - w przypadku jednostek organizacyjnych wykonujących działalność, która może skutkować powstaniem skażeń promieniotwórczych,
przechowywania sprzętu awaryjnego;
7)
listę mogących potencjalnie wystąpić sytuacji awaryjnych oraz procedur postępowania awaryjnego;
8)
procedury postępowania dla zidentyfikowanych na liście, o której mowa w pkt 7, sytuacji awaryjnych wraz z załączonymi do nich instrukcjami opisującymi sposób realizacji działań mających na celu likwidację zagrożenia i usunięcie skutków zdarzenia;
9)
wskazanie kryteriów będących podstawą do uruchomienia planu postępowania awaryjnego;
10)
opis działań mających na celu ochronę ludności i pracowników jednostki organizacyjnej przed promieniowaniem jonizującym, zoptymalizowanych dla poszczególnych scenariuszy awaryjnych;
11)
poziomy odniesienia dla sytuacji zdarzenia radiacyjnego, o których mowa w art. 20 ust. 2-4 i art. 83e ust. 2-4 ustawy;
12)
założenia do strategii zarządzania sytuacją narażenia istniejącego, w tym wyznaczenia poziomów odniesienia dla sytuacji narażenia istniejącego - w przypadku jednostek wykonujących działalność, która może skutkować powstaniem skażeń promieniotwórczych;
13)
plan ćwiczeń i szkoleń w zakresie reagowania na zdarzenia radiacyjne, o którym mowa w art. 86i ust. 2 pkt 12 ustawy;
14)
datę, od której zakładowy plan postępowania awaryjnego obowiązuje, oraz częstotliwość jego aktualizacji, w tym aktualizacji procedur i instrukcji.
§  3. 
1. 
Wojewódzki plan postępowania awaryjnego zawiera:
1)
plan główny;
2)
zespół przedsięwzięć na wypadek zdarzenia radiacyjnego;
3)
załączniki funkcjonalne do planu głównego.
2. 
Plan główny, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera:
1)
nazwę województwa;
2)
dane kontaktowe Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego:
a)
numer telefonu i adres,
b)
numer faksu lub adres e-mail;
3)
kategorie zagrożeń, o których mowa w załączniku nr 5 do ustawy, do których są zakwalifikowane działalności wykonywane na terenie województwa lub oddziaływające na ten teren;
4)
charakterystykę terenów, na których wyznaczono strefy planowania awaryjnego, o których mowa w art. 86l ust. 1 ustawy, w tym granice tych stref, wykaz miejscowości wraz z liczbą ludności, opis zagospodarowania terenu oraz wykaz infrastruktury mającej znaczenie z punktu widzenia prowadzenia działań interwencyjnych, w szczególności infrastruktury komunikacyjnej i ujęć wody pitnej, a także opis warunków meteorologicznych;
5)
schemat blokowy obrazujący powiązania i zależności wewnętrzne między komórkami organizacyjnymi i osobami zajmującymi stanowiska właściwe w zakresie przygotowania i reagowania na zdarzenia radiacyjne w urzędzie wojewódzkim oraz ich relacje z zewnętrznymi podmiotami właściwymi w tym zakresie;
6)
imię, nazwisko oraz dane kontaktowe:
a)
wojewody,
b)
osoby odpowiedzialnej za nadzór nad realizacją zadań z zakresu przygotowania i reagowania na zdarzenia radiacyjne;
7)
dane kontaktowe do organów i służb zaangażowanych w realizację planu;
8)
wykaz i charakterystykę potencjalnych sytuacji awaryjnych mogących powodować zagrożenie publiczne, oparte na wnioskach z analizy zagrożeń dokonywanej na podstawie art. 86e ust. 2 ustawy, w tym ocenę ryzyka ich wystąpienia, mapy ryzyka i mapy zagrożeń;
9)
zadania podmiotów uczestniczących w reagowaniu na zdarzenia radiacyjne przedstawione w formie siatki bezpieczeństwa;
10)
zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacji zdarzenia radiacyjnego;
11)
datę, od której plan obowiązuje, oraz częstotliwość jego aktualizacji, w tym aktualizacji procedur i instrukcji.
3. 
Zespół przedsięwzięć na wypadek zdarzenia radiacyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, obejmuje:
1)
wskazanie sposobu monitorowania i identyfikacji zagrożeń;
2)
tryb:
a)
uruchamiania oraz koordynacji sił i środków uczestniczących w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek zdarzenia radiacyjnego,
b)
raportowania i dokumentowania;
3)
kryteria będące podstawą podjęcia decyzji o uruchomieniu lub zakończeniu działań interwencyjnych;
4)
organizację współpracy z podmiotami ratownictwa, pomocy medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy psychologicznej;
5)
poziomy odniesienia dla sytuacji zdarzenia radiacyjnego, o których mowa w art. 20 ust. 2-4 i art. 83e ust. 2-4 ustawy.
4. 
Załącznikami funkcjonalnymi do planu głównego, o których mowa w ust. 1 pkt 3, są:
1)
procedury i instrukcje postępowania dla zidentyfikowanych sytuacji awaryjnych oraz realizacji zadań z zakresu reagowania na zdarzenie radiacyjne, w tym wprowadzania działań interwencyjnych, w szczególności na terenie stref planowania awaryjnego oraz w sytuacji konieczności rozszerzenia działań interwencyjnych poza obszar tych stref;
2)
procedura wydawania preparatów ze stabilnym jodem;
3)
opis:
a)
organizacji:
łączności na potrzeby realizacji wojewódzkiego planu postępowania awaryjnego,
systemu ostrzegania i alarmowania, w tym sposobów powiadamiania ludności o zagrożeniu,
ratownictwa, pomocy medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy psychologicznej,
b)
działań mających na celu ochronę ludności przed promieniowaniem jonizującym, zoptymalizowanych dla poszczególnych scenariuszy awaryjnych;
4)
mapy i plany systemu powiadamiania alarmowego i ostrzegania na terenie stref planowania awaryjnego;
5)
procedura informowania ludności o zagrożeniu i sposobach postępowania w przypadku zdarzenia radiacyjnego;
6)
mapy stref, o których mowa w art. 86l ust. 1 ustawy, oraz mapy dystansów, o których mowa w art. 86n ust. 1 ustawy, na terenie województwa, z zaznaczeniem miejsc tymczasowego pobytu dla osób ewakuowanych ze stref planowania awaryjnego, miejsc dekontaminacji, dróg ewakuacyjnych, szpitali, istotnych obiektów, w których przebywają większe grupy ludzi, w szczególności szkół, przedszkoli, domów opieki, hoteli, zakładów karnych;
7)
założenia do strategii zarządzania sytuacją narażenia istniejącego;
8)
wykaz:
a)
narzędzi wykorzystywanych do oceny zagrożenia, w tym prognozowania rozwoju sytuacji,
b)
jednostek ochrony zdrowia przygotowanych do udzielenia pomocy osobom poszkodowanym w wyniku zdarzenia radiacyjnego, w szczególności jednostek ochrony zdrowia, o których mowa w art. 86q ust. 1 ustawy,
c)
aktów prawnych, umów i porozumień, związanych z realizacją zadań zawartych w planie,
d)
dokumentów powiązanych z planem postępowania awaryjnego;
9)
plan ćwiczeń i szkoleń w zakresie reagowania na zdarzenia radiacyjne, o którym mowa w art. 86i ust. 2 pkt 12 ustawy;
10)
treść informacji wyprzedzającej dla ludności na wypadek zdarzenia radiacyjnego;
11)
zakładowe plany postępowania awaryjnego jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie województwa działalność zaliczoną do I i II kategorii zagrożeń, o których mowa w załączniku nr 5 do ustawy.
§  4. 
1. 
Krajowy plan postępowania awaryjnego zawiera:
1)
plan główny;
2)
zespół przedsięwzięć na wypadek zdarzenia radiacyjnego;
3)
załączniki funkcjonalne do planu głównego.
2. 
Plan główny, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera:
1)
dane podstawowe:
a)
kategorie zagrożeń, o których mowa w załączniku nr 5 do ustawy, do których są zakwalifikowane działalności wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub oddziaływające na to terytorium, w szczególności zakwalifikowane do kategorii V zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy, dla których potencjalne sytuacje awaryjne mogą powodować zagrożenie o zasięgu krajowym,
b)
wykaz i dane kontaktowe organów i służb właściwych w zakresie przygotowania i reagowania na zdarzenia radiacyjne na poziomie krajowym, z uwzględnieniem osób zajmujących w tych organach i służbach stanowiska właściwe w tym zakresie;
2)
dane kontaktowe:
a)
ministra właściwego do spraw wewnętrznych i komórki organizacyjnej w urzędzie go obsługującym odpowiedzialnej za realizację zadań z zakresu przygotowania i reagowania na zdarzenia radiacyjne na poziomie krajowym,
b)
organów i służb zaangażowanych w realizację planu;
3)
wykaz i charakterystykę potencjalnych sytuacji awaryjnych mogących powodować zagrożenie publiczne o zasięgu krajowym, oparte na wnioskach z analizy zagrożeń dokonywanej na podstawie art. 86f ust. 2 ustawy, w tym ocenę ryzyka ich wystąpienia, mapy ryzyka i mapy zagrożeń;
4)
zadania podmiotów uczestniczących w reagowaniu na zdarzenia radiacyjne przedstawione w formie siatki bezpieczeństwa;
5)
zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacji zdarzenia radiacyjnego;
6)
datę obowiązywania oraz częstotliwość aktualizacji krajowego planu postępowania awaryjnego, w tym aktualizacji procedur i instrukcji.
3. 
Zespół przedsięwzięć na wypadek zdarzenia radiacyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, obejmuje:
1)
sposób:
a)
monitorowania i identyfikacji zagrożeń,
b)
współpracy z krajami sąsiadującymi oraz organizacjami międzynarodowymi;
2)
tryb:
a)
uruchamiania i koordynacji niezbędnych sił i środków uczestniczących w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek zdarzenia radiacyjnego,
b)
raportowania i dokumentowania;
3)
kryteria będące podstawą podjęcia decyzji o uruchomieniu lub zakończeniu działań interwencyjnych;
4)
poziomy odniesienia dla sytuacji zdarzenia radiacyjnego, o których mowa w art. 20 ust. 2-4 i art. 83e ust. 2-4 ustawy.
4. 
Załącznikami funkcjonalnymi do planu głównego, o których mowa w ust. 1 pkt 3, są:
1)
procedury i instrukcje realizacji zadań z zakresu reagowania na zdarzenie radiacyjne, w tym wprowadzenia działań interwencyjnych;
2)
procedura:
a)
wydawania tabletek ze stabilnym jodem,
b)
informowania ludności o zagrożeniu i sposobach postępowania w przypadku zdarzenia radiacyjnego;
3)
opis:
a)
organizacji:
łączności na potrzeby realizacji krajowego planu postępowania awaryjnego,
systemu ostrzegania i alarmowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym sposobów powiadamiania ludności o zagrożeniu,
b)
działań mających na celu ochronę ludności przed promieniowaniem jonizującym, zoptymalizowanych dla poszczególnych scenariuszy awaryjnych;
4)
plany systemu powiadamiania alarmowego i ostrzegania na terenie stref planowania awaryjnego;
5)
mapy stref, o których mowa w art. 86l ust. 1 ustawy, oraz mapy dystansów, o których mowa w art. 86n ust. 1 ustawy;
6)
założenia do strategii zarządzania sytuacją narażenia istniejącego;
7)
wykaz:
a)
narzędzi wykorzystywanych do oceny zagrożenia, w tym prognozowania rozwoju sytuacji radiacyjnej,
b)
jednostek ochrony zdrowia przygotowanych do udzielenia pomocy osobom poszkodowanym w wyniku zdarzenia radiacyjnego, w szczególności jednostek ochrony zdrowia, o których mowa w art. 86q ust. 1 ustawy,
c)
aktów prawnych, umów i porozumień, związanych z realizacją zadań zawartych w planie,
d)
dokumentów powiązanych z planem postępowania awaryjnego;
8)
plan ćwiczeń i szkoleń w zakresie reagowania na zdarzenia radiacyjne, o którym mowa w art. 86i ust. 2 pkt 12 ustawy;
9)
zakładowe i wojewódzkie plany postępowania awaryjnego właściwe dla jednostek organizacyjnych wykonujących działalność zakwalifikowaną do kategorii I zagrożeń, o której mowa w załączniku nr 5 do ustawy, prowadzących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia. 2
1 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiającą podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego oraz uchylającą dyrektywy 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom (Dz. Urz. UE L 13 z 17.01.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2016, str. 69, Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2019, str. 128 oraz Dz. Urz. UE L 324 z 13.12.2019, str. 80) oraz dyrektywę Rady 2009/71/Euratom z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiającą wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych (Dz. Urz. UE L 172 z 02.07.2009, str. 18, Dz. Urz. UE L 260 z 03.10.2009, str. 40 oraz Dz. Urz. UE L 219 z 25.07.2014, str. 42).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych (Dz. U. poz. 169 oraz z 2007 r. poz. 912), które utraciło moc z dniem 23 września 2019 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 1593 oraz z 2020 r. poz. 284).

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021