Zmiana rozporządzenia w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 16 czerwca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego

Na podstawie art. 20d ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670, 952 i 1005) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz. U. poz. 1194) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 w ust. 2 wyrazy "14 dni" zastępuje się wyrazami "30 dni";
2)
w § 5:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Osoba wnioskująca o wydanie profilu zaufanego potwierdzanego w sposób, o którym mowa w art. 20cb ustawy, składa wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego, wypełniając formularz elektroniczny udostępniony w systemie, w którym jest wydawany profil zaufany.",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Potwierdzenie złożenia wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego w sposób, o którym mowa w art. 20cb ustawy, jest wysyłane automatycznie przez system, w którym wydawany jest profil zaufany, na adres poczty elektronicznej wnioskodawcy podany we wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego. Potwierdzenie zawiera wybraną przez wnioskodawcę podczas składania wniosku datę i godzinę transmisji audiowizualnej oraz informacje dotyczące sposobu przeprowadzenia tej transmisji.";

3)
użyte w§ 6 w ust. 1, 3, 5-9 i 11-14, w§ 8 w ust. 2, w§ 12 w ust. 3 oraz czterokrotnie w załączniku nr 2 wyrazy "tymczasowego profilu zaufanego" zastępuje się wyrazami "profilu zaufanego w sposób, o którym mowa w art. 20cb ustawy,";
4)
w § 6:
a)
w ust. 2 wyrazy "art. 20ca ust. 5 pkt 1 lit. a" zastępuje się wyrazami "art. 20cb ust. 2 pkt 1",
b)
w ust. 8 skreśla się wyrazy "o której mowa w art. 20ca ust. 5 pkt 1 ustawy,",
c)
w ust. 9 wyrazy "art. 20ca ust. 7" zastępuje się wyrazami "art. 20cb ust. 5",
d)
ust. 15 otrzymuje brzmienie:

"15. Jeżeli uzyskanie połączenia umożliwiającego transmisję audiowizualną z osobą wnioskującą nie było możliwe w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 3, osoba upoważniona do potwierdzania profilu zaufanego w sposób, o którym mowa w art. 20cb ustawy, może podjąć próbę telefonicznego ustalenia z wnioskodawcą nowego terminu transmisji audiowizualnej. Osoba upoważniona do potwierdzania profilu zaufanego w sposób, o którym mowa w art. 20cb ustawy, przed rozpoczęciem rozmowy telefonicznej podaje numer wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego, którego dotyczy rozmowa.";

5)
w § 10:
a)
w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) w sposób, o którym mowa w art. 20cb ustawy - profil zaufany zawiera również imię i nazwisko osoby upoważnionej do potwierdzania profilu zaufanego.",

b)
uchyla się ust. 9;
6)
w § 11 uchyla się ust. 5;
7)
w § 12:
a)
w ust. 1:
w pkt 7 wyrazy "art. 20ca" zastępuje się wyrazami "art. 20cb",
w pkt 9 wyrazy "tymczasowego profilu zaufanego" zastępuje się wyrazami "profilu zaufanego w sposób, o którym mowa w art. 20cb ustawy",
b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Informacja o niedokonaniu potwierdzenia profilu zaufanego w sposób, o którym mowa w art. 20cb ustawy, oraz o przyczynie niedokonania potwierdzenia, o której mowa w ust. 3, jest automatycznie wysyłana na adres poczty elektronicznej wnioskodawcy podany we wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego.";

8)
w § 17 w ust. 3 wyrazy "art. 20ca ust. 7" zastępuje się wyrazami "art. 20cb ust. 5".
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 czerwca 2021 r.
1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1716).

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021