Metoda zapobiegania COVID-19.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 31 grudnia 2020 r.
w sprawie metody zapobiegania COVID-19

Na podstawie art. 3 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, 2112 i 2401) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Wprowadza się metodę zapobiegania COVID-19 polegającą na wykonywaniu szczepień ochronnych przeciwko tej chorobie zakaźnej, zwanych dalej "szczepieniami".
§  2.  2
 Szczepieniami są objęte osoby, które najpóźniej w dniu przeprowadzenia szczepienia ukończyły 12. rok życia, nieszczepione lub niemające udokumentowanego zakończonego szczepienia.
§  2a.  3
1.  4
 Osoba, która najpóźniej w dniu przeprowadzenia szczepienia ukończyła 12. rok życia, niemająca udokumentowanego zakończonego szczepienia, a która została zaszczepiona przeciwko COVID-19 poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pierwszą dawką szczepionki dopuszczonej do obrotu w Unii Europejskiej lub szczepionką znajdującą się w wykazie odpowiedników szczepionek dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy, może kontynuować szczepienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. 
W celu kontynuacji szczepienia, o którym mowa w ust. 1, przedstawia się podmiotowi przeprowadzającemu szczepienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oryginał zaświadczenia o zaszczepieniu przeciwko COVID-19, zgodny z wzorem obowiązującym w kraju przyjęcia szczepionki przeciwko COVID-19, oraz tłumaczenie tego zaświadczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego, a także oświadczenie zawierające zgodę tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na przetwarzanie danych osobowych związanych z wydaniem unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID.
3. 
Osoby, o których mowa w art. 21c ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zatrudnione w podmiocie, o którym mowa w ust. 2, wprowadzają dane zawarte w dokumentach, o których mowa w ust. 2, do Karty Szczepień, o której mowa w § 4.
§  3. 
1. 
Szczepienia są wykonywane przy użyciu szczepionki przeciwko COVID-19.
2. 
Szczepienia są wykonywane w:
1)
gabinetach diagnostyczno-zabiegowych;
2)
przypadkach uzasadnionych efektywnością wykonywania szczepień w:
a)
pomieszczeniach spełniających wymagania higieniczno-sanitarne do wykonywania szczepień,
b)
miejscu pobytu osoby podlegającej szczepieniu, której stan zdrowia uniemożliwia samodzielne dotarcie do gabinetu, o którym mowa w pkt 1, albo pomieszczenia, o którym mowa w lit. a,
c) 5
 szpitalu psychiatrycznym, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685), dla osób tam przebywających,
d) 6
 jednostkach penitencjarnych dla osób tam osadzonych;
3) 7
 aptekach ogólnodostępnych.
§  4. 
Dokumentowanie kwalifikacji i przeprowadzenia szczepienia odbywa się w Karcie Szczepień określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849), prowadzonej w postaci elektronicznej w systemie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 702, 1493, 1875, 2345 i 2401).
§  5. 
Przy wykonywaniu szczepień stosuje się przepisy dotyczące zgłaszania i leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych.
§  6. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 27 grudnia 2020 r.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1470 i 1541).
2 § 2:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 18 maja 2021 r. (Dz.U.2021.920) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 maja 2021 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 15 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1068) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 czerwca 2021 r.

3 § 2a dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 września 2021 r. (Dz.U.2021.1771) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 września 2021 r.
4 § 2a ust. 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 21 października 2021 r. (Dz.U.2021.1914) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 października 2021 r.
5 § 3 ust. 2 pkt 2 lit. c dodana przez § 1 rozporządzenia z dnia 5 maja 2021 r. (Dz.U.2021.855) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 maja 2021 r.
6 § 3 ust. 2 pkt 2 lit. d dodana przez § 1 rozporządzenia z dnia 5 maja 2021 r. (Dz.U.2021.855) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 maja 2021 r.
7 § 3 ust. 2 pkt 3 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 1 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1034) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 czerwca 2021 r.

Zmiany w prawie

Nowe znaki informują gdzie naładować pojazd elektryczny

Od 2 grudnia weszły w życie przepisy pozwalające na montowanie przy drogach w Polsce znaków informujących o punktach ładowania pojazdów elektrycznych. Zmiany dotyczą również wprowadzenia zbiorczych tablic informacyjnych oraz znaków zapowiadających zbliżający się pas wyłączenia na drodze ekspresowej.

Robert Horbaczewski 03.12.2021
Czarnek: Czwarta fala na razie nie zmusza do zamknięcia szkół

Blisko 90 procent dzieci uczy się w trybie stacjonarnym. Nie ma teraz planów zmiany przepisów funkcjonowania szkół podczas pandemii – powiedział w poniedziałek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w Polskim Radiu Łódź, odpowiadając na pytanie o ponowne wprowadzenie nauczania zdalnego.

Monika Sewastianowicz 03.12.2021
Automatyczna myjnia nie będzie musiała mieć kasy fiskalnej z drukarką

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w czwartek projekt rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych. Wynika z niego, że kasy stosowane w ewidencji automatycznej sprzedaży np. w myjni samochodowej nie będą musiały mieć drukarki. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 02.12.2021
Ustawa o większym zaangażowaniu Polski w Eurokorpus podpisana

Prezydent podpisał ustawę pozwalającą na ratyfikację traktatu o Eurokorpusie, co jest konieczne, by Polska z państwa stowarzyszonego stała się pełnoprawnym członkiem tej wielonarodowej organizacji wojskowej. Obecnie Polskę reprezentuje 69 żołnierzy, po uzyskaniu statusu państwa ramowego będzie to 120 stanowisk w strukturach dowództwa Eurokorpusu oraz 10 w zabezpieczającym je elemencie wsparcia.

Krzysztof Sobczak 01.12.2021
Stan wyjątkowy wprowadzany bocznymi drzwiami i na większym obszarze

We wtorek w Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja ustawy o ochronie granicy państwowej, która da ministrowi spraw wewnętrznych możliwość wprowadzania rozwiązań stanu wyjątkowego kuchennymi drzwiami, w formie rozporządzenia. W dodatku, na o wiele większym niż dotychczas obszarze, bo w strefie nadgranicznej, a ta może sięgać nawet kilkadziesiąt kilometrów w głąb kraju. I na czas nieokreślony.

Robert Horbaczewski 30.11.2021
Klauzula nieruchomościowa zatrzyma podatek dochodowy w Polsce

Ustawa o ratyfikacji protokołu między Polską a Królestwem Niderlandów o zmianie umowy w sprawie podwójnego opodatkowania już z podpisem prezydenta. Zmiany mają uszczelnić system, przeciwdziałać agresywnej optymalizacji i wzmocnić zwalczanie oszustw podatkowych, co zapewni wyższe wpływy do budżetu. Posłużą temu m.in. klauzula nieruchomościowa i klauzula przeciwko międzynarodowemu unikaniu opodatkowania.

Wiesława Moczydłowska 30.11.2021