Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej.

Dz.U.20.997
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 3 czerwca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej
Na podstawie art. 132 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej (Dz. U. z 2014 r. poz. 410) w § 3a:
1) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Prezes Urzędu na wniosek instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej, zakładającego lotnisko albo zarządzającego lotniskiem, albo zgłaszającego lądowisko do ewidencji lądowisk albo posiadacza nieruchomości, na której znajduje się lądowisko, nadaje oznaczenie lokalizacji, o którym mowa w pkt 1.9 tomu II Załącznika 10 do Konwencji, pozwalające na identyfikację stacji:";

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Oznaczenie lokalizacji albo wykreślenie oznaczenia lokalizacji, wraz z nazwą lotniska albo lądowiska, do którego odnosi się to oznaczenie lokalizacji, są ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz w AIP Polska.";

3) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. W przypadku zmiany nazwy lotniska albo lądowiska ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz w AIP Polska podlega oznaczenie lokalizacji wraz ze zmienioną nazwą lotniska albo lądowiska.";

4) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Prezes Urzędu zawiadamia ICAO o nadaniu lub wykreśleniu oznaczenia lokalizacji lub o zmianie nazwy lotniska albo lądowiska, do którego odnosi się oznaczenie lokalizacji.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257).

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020