Udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Dz.U.2020.951
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 12 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Na podstawie art. 34a ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2020 r. poz. 122 i 568) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowe warunki oraz tryb udzielania pomocy publicznej w formie gwarancji udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zwanej dalej "pomocą", w ramach rządowego programu poręczeniowo-gwarancyjnego, o którym mowa w art. 34a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, w zakresie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
§  2. 
1.  Pomoc jest udzielana mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom jako regionalna pomoc inwestycyjna zgodnie z art. 14 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji", w formie udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu przeznaczonego na finansowanie rozwoju działalności gospodarczej innowacyjnych przedsiębiorstw, w tym wdrażania wyników prac badawczo-rozwojowych.
2.  Pomoc nie może być udzielona w przypadkach wskazanych w art. 1 ust. 2, ust. 3 lit. a-d, ust. 4 i 5 i w art. 13 rozporządzenia Komisji.
3.  Pomoc nie może zostać udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc przyznaną przez Rzeczpospolitą Polską za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.
4.  Pomoc podlega sumowaniu z inną pomocą udzieloną danemu przedsiębiorcy, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, bez względu na jej formę i źródło pochodzenia, i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy lub kwoty pomocy dla danego przeznaczenia pomocy.
5.  Maksymalną intensywność pomocy określa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708).
§  3.  Ekwiwalent dotacji brutto oblicza się w sposób określony w § 4 pkt 9 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. z 2018 r. poz. 461) według uszczegółowionej metody zatwierdzonej przez Komisję Europejską zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. c (ii) rozporządzenia Komisji.
§  4. 
1.  Pomoc jest udzielana na inwestycję początkową w rozumieniu art. 2 pkt 49 rozporządzenia Komisji.
2.  Do kosztów kwalifikowalnych na realizację inwestycji początkowej finansowanych kredytem objętym gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego zalicza się koszty:
1) nabycia prawa:
a) użytkowania wieczystego oraz własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych,
b) użytkowania wieczystego oraz własności nieruchomości gruntowych zabudowanych,
c) własności nieruchomości budynkowych i lokalowych, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;
2) nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1;
3) nabycia robót i materiałów budowlanych;
4) nabycia wartości niematerialnych i prawnych, w tym w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
a) będą wykorzystywane wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc,
b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
c) będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,
d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu;
5) raty spłaty kapitału nieruchomości gruntowych niezabudowanych poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału nieruchomości gruntowych niezabudowanych należną finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu obejmuje okres co najmniej 3 lat od przewidywanego dnia zakończenia realizacji projektu;
5a) raty spłaty kapitału nieruchomości gruntowych zabudowanych poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału nieruchomości gruntowych zabudowanych należną finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu obejmuje okres co najmniej 3 lat od przewidywanego dnia zakończenia realizacji projektu;
6) raty spłaty kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5 i 5a, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu finansowego albo spłatę kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5 i 5a, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu finansowego, o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu finansowego prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.
3.  Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 2:
1) pkt 1 lit. a i pkt 5, nie może przekroczyć 10% sumy kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 2;
2) pkt 1 lit. b i c oraz pkt 5a, może przekroczyć 10% sumy kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 2, pod warunkiem, że wydatek z tytułu kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 5a, ma bezpośredni związek z inwestycją początkową, o której mowa w ust. 1, i dotyczy działalności produkcyjnej przedsiębiorcy.
§  5. 
1.  Gwarancja obejmuje nie więcej niż 80% pozostającej do spłaty kwoty kredytu.
2.  Gwarancja może obejmować kredyty wchodzące w skład portfela kredytów stanowiącego zbiór pojedynczych kredytów, dla którego łączną kwotę limitu gwarancji udzielanych na określony czas oraz przeznaczenie tych kredytów określa umowa zawarta pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a bankiem kredytodawcą.
§  6. 
1.  Pomoc wywołuje efekt zachęty, co oznacza, że jest udzielana przedsiębiorcy pod warunkiem złożenia do banku kredytodawcy wniosku o udzielenie pomocy przed rozpoczęciem prac nad projektem.
2.  Wniosek o udzielenie pomocy zawiera:
1) nazwę przedsiębiorcy i informację o jego wielkości;
2) opis projektu, w tym dzień jego rozpoczęcia i zakończenia;
3) lokalizację projektu;
4) koszty kwalifikowalne projektu;
5) kwotę pomocy finansowej potrzebną do realizacji projektu;
6) inne informacje wskazane przez bank kredytodawcę, niezbędne do dokonania oceny wniosku.
3.  Wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy przedsiębiorca składa do banku kredytodawcy oświadczenie, że nie dokonał przeniesienia, o którym mowa w art. 2 pkt 61a rozporządzenia Komisji, do zakładu, w którym ma zostać dokonana inwestycja początkowa, której dotyczy wniosek o udzielenie pomocy, w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie pomocy oraz zobowiązanie, że nie dokona takiego przeniesienia przez okres dwóch lat od zakończenia inwestycji początkowej, której dotyczy wniosek o udzielenie pomocy, zgodnie z art. 14 ust. 16 rozporządzenia Komisji.
§  7.  Zabezpieczenie udzielonej gwarancji stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez przedsiębiorcę na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego.
§  8.  Przedsiębiorca zobowiązuje się do utrzymania inwestycji finansowanej kredytem objętym gwarancją na zasadach określonych w art. 14 ust. 5 rozporządzenia Komisji.
§  9.  Pomoc jest udzielana do końca okresu obowiązywania mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 określonej na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
§  10.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r. 2
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.U.2019.2265)
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz.U.2015.1674), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2017.2433).

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.951 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Data aktu: 12/06/2018
Data ogłoszenia: 28/05/2020
Data wejścia w życie: 01/07/2018