Zmiana rozporządzenia w sprawie trybu, sposobu i zakresu uzyskiwania i udostępniania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym oraz sposobu zakładania konta użytkownika.

Dz.U.20.950
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 20 maja 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu, sposobu i zakresu uzyskiwania i udostępniania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym oraz sposobu zakładania konta użytkownika
Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 152) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie trybu, sposobu i zakresu uzyskiwania i udostępniania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym oraz sposobu zakładania konta użytkownika (Dz. U. poz. 1561) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) podpisie elektronicznym - rozumie się przez to kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis osobisty albo podpis zaufany;";

2) w § 2 w ust. 1 wyrazy "art. 12 pkt 4-7 ustawy" zastępuje się wyrazami "art. 12 pkt 4-7a ustawy";
3) § 14 i 15 otrzymują brzmienie:

"§ 14. 1. Podmioty, o których mowa w art. 12 pkt 4-7a ustawy, wskazują w pytaniu do systemu numer PESEL osoby wyszukiwanej, a także zadanie lub postępowanie, w związku z którym zachodzi konieczność uzyskania informacji z Rejestru.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, można wskazać ponadto inne dane personalne osoby wyszukiwanej:

1) pierwsze imię;

2) nazwisko;

3) nazwisko rodowe;

4) imię ojca;

5) imię matki;

6) datę urodzenia.

3. W przypadku, gdy osobie wyszukiwanej nie został nadany numer PESEL, podmioty, o których mowa w art. 12 pkt 4-7a ustawy, wskazują w pytaniu do systemu dane personalne, o których mowa w ust. 2, a także zadanie lub postępowanie, w związku z którym zachodzi konieczność uzyskania informacji z Rejestru.

§ 15. Osoba, o której mowa w art. 12 pkt 8 ustawy, wskazuje w pytaniu do systemu swoje dane personalne:

1) numer PESEL, o ile został nadany;

2) pierwsze imię;

3) nazwisko;

4) nazwisko rodowe;

5) imię ojca;

6) imię matki;

7) datę urodzenia.";

4) w § 16 wyrazy "art. 12 pkt 1-5 ustawy" zastępuje się wyrazami "art. 12 pkt 1-5 i 7a ustawy";
5) w § 18 i 19 wyrazy "art. 12 pkt 1-7 ustawy" zastępuje się wyrazami "art. 12 pkt 1-7a ustawy".
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.950

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie trybu, sposobu i zakresu uzyskiwania i udostępniania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym oraz sposobu zakładania konta użytkownika.
Data aktu: 20/05/2020
Data ogłoszenia: 28/05/2020
Data wejścia w życie: 12/06/2020