Szczegółowe zasady przydziału, opróżniania i normy zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów.

Dz.U.20.947
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów
Na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Lokal mieszkalny, o którym mowa w art. 90 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, przydziela się policjantowi w razie braku mieszkania albo zajmowania lokalu niezgodnego z przysługującymi policjantowi oraz członkom jego rodziny wymienionymi w art. 89 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji normami zaludnienia, z uwzględnieniem kolejności wynikającej z czasu oczekiwania na przydział lokalu mieszkalnego, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.  Policjantowi może być przydzielony lokal mieszkalny, bez względu na czas oczekiwania na przydział, w przypadku:
1) konieczności opróżnienia:
a) zajmowanej tymczasowej kwatery albo zajmowanego lokalu mieszkalnego, znajdujących się w budynku przeznaczonym na cele służbowe lub na terenie obiektu zamkniętego,
b) zajmowanego lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność osoby fizycznej;
2) mianowania lub powołania na stanowisko służbowe szczególnie istotne z punktu widzenia funkcjonowania jednostki Policji.
§  2.  Lokal mieszkalny przydziela się policjantowi według norm zaludnienia:
1) dla policjanta posiadającego rodzinę - po jednej normie zaludnienia dla policjanta i każdego członka jego rodziny, o którym mowa w art. 89 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4;
2) dla policjanta samotnego - dwie normy zaludnienia, z zastrzeżeniem pkt 3;
3) dla policjanta powołanego lub mianowanego na stanowisko służbowe zaszeregowane w grupie od 14 do 16 - trzy normy zaludnienia;
4) dla policjanta powołanego lub mianowanego na stanowisko służbowe zaszeregowane w grupie od 9 do 13a - dwie normy zaludnienia.
§  3.  Norma zaludnienia przysługująca policjantowi wynosi od 7 do 10 m2 powierzchni mieszkalnej, którą stanowi powierzchnia pokoi znajdujących się w lokalu mieszkalnym.
§  4. 
1.  Policjantowi przydziela się lokal mieszkalny o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej liczbie przysługujących mu norm zaludnienia.
2.  Policjantowi, za jego pisemną zgodą lub na jego pisemny wniosek, może być przydzielony lokal o powierzchni mieszkalnej mniejszej od przysługującej zgodnie z normami zaludnienia. Przydział takiego lokalu nie pozbawia policjanta prawa do uzyskania lokalu o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej przysługującym normom zaludnienia.
3.  W przypadku szczególnie uzasadnionym organy, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 2-7, mogą przydzielić policjantowi, za zgodą organu wyższego stopnia, lokal o powierzchni mieszkalnej większej od przysługującej zgodnie z normami zaludnienia. Jeżeli zwiększenie powierzchni mieszkalnej nie przekracza 7 m2, zgoda organu wyższego stopnia nie jest wymagana.
4.  Minister właściwy do spraw wewnętrznych może przydzielić osobom, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 1, lokal mieszkalny o powierzchni większej od przysługującej zgodnie z normami zaludnienia.
§  5.  Przydzielony lokal mieszkalny powinien znajdować się w należytym stanie technicznym i sanitarnym.
§  6.  Lokal mieszkalny przydziela się policjantowi na jego pisemny wniosek. Wzór wniosku o przydział lokalu mieszkalnego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  7.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach rozwiedzionemu policjantowi przydziela się lokal mieszkalny inny niż dotychczas zajmowany, o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej przysługującym mu normom zaludnienia.
§  8.  Były małżonek policjanta rozwiedzionego pozostaje w przydzielonym lokalu mieszkalnym do czasu uzyskania lub nabycia przez niego innego lokalu mieszkalnego albo domu.
§  9.  (uchylony).
§  10. 
1.  Tymczasowe kwatery dla policjantów przydziela się w lokalach mieszkalnych, pokojach gościnnych, pokojach w hotelu lub bursie albo pomieszczeniach mieszkalnych usytuowanych w budynkach przeznaczonych na cele służbowe lub na terenie obiektu zamkniętego, o należytym stanie technicznym i sanitarnym.
2.  Tymczasową kwaterę przydziela się policjantowi na jego pisemny wniosek. Wzór wniosku o przydział tymczasowej kwatery określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  11.  Przydział tymczasowej kwatery w budynku jednostki organizacyjnej Policji przeznaczonym na cele służbowe lub znajdującym się na terenie obiektu zamkniętego może nastąpić tylko na okres pełnienia służby przez policjanta w tej jednostce.
§  12.  Policjantowi w służbie przygotowawczej można przydzielić tymczasową kwaterę, jeżeli on sam lub członkowie jego rodziny nie mają tytułu prawnego do zajmowania lokalu mieszkalnego lub domu w miejscowości, w której policjant pełni służbę, lub w miejscowości pobliskiej.
§  13. 
1.  Opróżnienie tymczasowej kwatery następuje w przypadku:
1) zwolnienia policjanta ze służby albo przeniesienia do służby w innej miejscowości lub do innej jednostki organizacyjnej Policji;
2) upływu okresu pełnienia służby w jednostce, w której policjant zajmuje tymczasową kwaterę w budynku przeznaczonym na cele służbowe lub znajdującym się na terenie obiektu zamkniętego;
3) wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 95 ust. 2 pkt 1-4, pkt 7-9 oraz art. 95 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
2.  Policjant opróżnia tymczasową kwaterę z chwilą uzyskania lokalu mieszkalnego lub domu, na który skorzystał z pomocy finansowej, o której mowa w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, jednak nie później niż przed upływem jednego roku od dnia wypłaty pomocy finansowej.
3.  W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, policjant jest obowiązany opróżnić tymczasową kwaterę w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji o jej opróżnieniu.
§  14. 
1.  Decyzje w sprawach przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater wydają będący dysponentami lokali:
1) minister właściwy do spraw wewnętrznych - w stosunku do Komendanta Głównego Policji i zastępców Komendanta Głównego Policji;
2) Komendant Główny Policji - w stosunku do:
a) policjantów pełniących służbę w Komendzie Głównej Policji oraz w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA",
b) Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji,
ba) Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji,
c) komendantów wojewódzkich Policji,
d) Komendanta Stołecznego Policji,
e) Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Komendanta Szkoły Policji w Pile, Komendanta Szkoły Policji w Słupsku, Komendanta Szkoły Policji w Katowicach i Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie,
f) dyrektora instytutu badawczego, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;
3) Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji - w stosunku do policjantów pełniących służbę w Centralnym Biurze Śledczym Policji;
3a) Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji - w stosunku do policjantów pełniących służbę w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji;
4) komendanci wojewódzcy Policji - w stosunku do komendantów powiatowych (miejskich) Policji oraz policjantów pełniących służbę w komendzie wojewódzkiej Policji;
5) Komendant Stołeczny Policji - w stosunku do:
a) komendantów rejonowych Policji na obszarze m.st. Warszawy,
b) komendantów powiatowych Policji na obszarze powiatów, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,
c) policjantów pełniących służbę w Komendzie Stołecznej Policji;
6) komendanci szkół, o których mowa w pkt 2 lit. e - w stosunku do podległych im policjantów;
7) komendanci powiatowi (rejonowi, miejscy) Policji - w stosunku do policjantów pełniących służbę w komendzie powiatowej (rejonowej, miejskiej) Policji, komisariatach Policji i innych podległych im jednostkach organizacyjnych Policji;
8) dyrektor instytutu badawczego - w stosunku do policjantów pełniących służbę w instytucie badawczym.
2.  W stosunku do osób, o których mowa w art. 95 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, decyzje w sprawach opróżnienia lokali mieszkalnych wydaje kierownik jednostki organizacyjnej Policji, w którego dyspozycji pozostają te lokale.
3.  W stosunku do emerytów i rencistów policyjnych decyzje w sprawach przydziału lokali mieszkalnych wydaje komendant właściwy ze względu na obecne miejsce zamieszkania emeryta lub rencisty.
4.  W stosunku do emerytów i rencistów policyjnych oraz członków rodziny uprawnionych do renty rodzinnej po funkcjonariuszu, który w chwili śmierci spełniał warunki wymagane do uzyskania emerytury lub renty, decyzje w sprawach opróżnienia zajmowanych przez nich lokali mieszkalnych wydają organy, o których mowa w ust. 1.
5.  W stosunku do emerytów i rencistów policyjnych, których ostatnim miejscem pełnienia służby był urząd obsługujący ministra właściwego do spraw wewnętrznych, decyzje, o których mowa w ust. 1, wydaje Komendant Główny Policji.
§  15.  Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów (Dz. U. poz. 1469 oraz z 2004 r. poz. 1679).
§  16.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1
WZÓR

.............................. ........., dnia .......

(stopień, imię i nazwisko,

imię ojca)

..............................

(stanowisko służbowe/

stopień wg etatu)

..............................

(stosunek służbowy: policjant/

emeryt/rencista - telefon) Do

.............................. .....................

(jednostka/ostatnie miejsce .....................

pełnienia służby - emeryt)

..............................

(data przyjęcia do służby/

data zwolnienia - emeryt)

..............................

(data mianowania policjantem

w służbie stałej)

1. Proszę o przydzielenie lokalu mieszkalnego, z uwzględnieniem niżej wymienionych członków rodziny:

Lp. Nazwisko i imię Stopień pokrewieństwa Data urodzenia Stan cywilny Rok zawarcia związku Miejsce stałego zameldowania
małżeńskiego rok adres
1 2 3 4 5 6 7 8
1 wnioskodawca
2
3
4
5

oraz norm zaludnienia z tytułu ...............................

..............................................................

2. Miejsce pracy małżonka ....................................

(nazwa instytucji)

od roku ................. na stanowisku ......................

3. Dane o zajmowanym lokalu mieszkalnym:

a) przez wnioskodawcę:

Adres lokalu .................................................

Tytuł prawny do lokalu mieszkalnego (domu) posiada ..............................................................

(imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa)

pozostałe osoby zameldowane w lokalu .........................

(imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa)

..............................................................

Mieszkanie (dom) jest: w dyspozycji jednostek Policji,

komunalne, zakładowe, spółdzielcze (lokatorskie, własnościowe),

stanowiące odrębną nieruchomość, inne (podać, jakie) .........

..............................................................

Powierzchnia pokoi: I ... m2, II ... m2, III ... m2, IV ... m2, pow. użytk. ... m2, piętro ........

Wyposażenie techniczne: pełne, brak następujących urządzeń*: ..

..............................................................

b) przez małżonka:

Adres lokalu .................................................

Tytuł prawny do lokalu mieszkalnego (domu) posiada ...........

(imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa)

pozostałe osoby zameldowane w lokalu .........................

(imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa)

Mieszkanie (dom) jest: w dyspozycji jednostek Policji, komunalne, zakładowe, spółdzielcze (lokatorskie, własnościowe), stanowiące odrębną nieruchomość, inne (podać, jakie) .......................................................

..............................................................

Powierzchnia pokoi: I ... m2, II ... m2, III ... m2, IV ... m2, pow. użytk. ... m2, piętro ...............................

Wyposażenie techniczne: pełne, brak następujących urządzeń*: ..............................................................

..............................................................

4. Do jakich innych lokali mieszkalnych (domów) wnioskodawca,

małżonek lub którykolwiek z członków rodziny zgłoszonych do

wspólnego zamieszkania posiada tytuł prawny?

..............................................................

..............................................................

5. Czy wnioskodawca, małżonek lub którykolwiek z członków

rodziny zgłoszonych do wspólnego zamieszkania posiadał

tytuł prawny do lokalu mieszkalnego (domu), który następnie

utracił lub którego się zrzekł?

..............................................................

..............................................................

6. Czy wnioskodawca lub jego małżonek korzystał z pomocy

finansowej na budownictwo mieszkaniowe w pełnej

przysługującej wysokości bądź był uwzględniony w decyzji o

jej przyznaniu?

..............................................................

..............................................................

7. Informacje dodatkowe (podać dodatkowe dane istotne dla

sprawy, niewymienione wyżej):

..............................................................

..............................................................

8. Uzasadnienie wniosku:

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

.....................

(podpis wnioskodawcy)

Adnotacje komórki kadrowej.

Pan(i) ......... policjant w służbie stałej - przygotowawczej*

mianowany dnia ....... pełniący(a) służbę w ..................

zajmujący stanowisko przewidziane etatem dla .................

rozkazem personalnym nr .......... z dnia ....................

został delegowany - przeniesiony* do .........................

..............................................................

na okres od .................... do ..........................

....................

(data, podpis)

__________

* Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  2
WZÓR

.............................. ........., dnia .......

(stopień, imię i nazwisko)

..............................

(stanowisko służbowe/

stopień wg etatu)

..............................

(jednostka - telefon) Do

........................

.............................. ........................

(data przyjęcia do służby)

1. Proszę o przydzielenie tymczasowej kwatery, z uwzględnieniem niżej wymienionych członków rodziny:

Lp. Nazwisko i imię Stopień pokrewieństwa Data urodzenia Stan cywilny Rok zawarcia związku Miejsce stałego zameldowania
małżeńskiego rok adres
1 2 3 4 5 6 7 8
1 wnioskodawca
2
3
4
5

oraz norm zaludnienia z tytułu ...............................

..............................................................

2. Miejsce pracy małżonka ....................................

(nazwa instytucji)

od roku ................. na stanowisku ......................

3. Dane o zajmowanym lokalu mieszkalnym:

a) przez wnioskodawcę:

Adres lokalu .................................................

Tytuł prawny do lokalu mieszkalnego (domu) posiada ...........

(imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa)

pozostałe osoby zameldowane w lokalu .........................

(imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa)

..............................................................

Mieszkanie (dom) jest: w dyspozycji jednostek Policji, komunalne, zakładowe, spółdzielcze (lokatorskie, własnościowe), stanowiące odrębną nieruchomość, inne (podać, jakie) .......................................................

..............................................................

Powierzchnia pokoi: I ... m2, II ... m2, III ... m2, IV ... m2, pow. użytk. ... m2, piętro ...............................

Wyposażenie techniczne: pełne, brak następujących urządzeń*: ..

..............................................................

b) przez małżonka:

Adres lokalu .................................................

Tytuł prawny do lokalu mieszkalnego (domu) posiada ...........

(imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa)

pozostałe osoby zameldowane w lokalu .........................

(imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa)

Mieszkanie (dom) jest: w dyspozycji jednostek Policji, komunalne, zakładowe, spółdzielcze (lokatorskie, własnościowe), stanowiące odrębną nieruchomość, inne (podać, jakie) .......................................................

..............................................................

Powierzchnia pokoi: I ... m2, II ... m2, III ... m2, IV ... m2, pow. użytk. ... m2, piętro ...............................

Wyposażenie techniczne: pełne, brak następujących urządzeń*: ..............................................................

..............................................................

4. Do jakich innych lokali mieszkalnych (domów) wnioskodawca,

małżonek lub którykolwiek z członków rodziny zgłoszonych do

wspólnego zamieszkania posiada tytuł prawny?

..............................................................

..............................................................

5. Czy wnioskodawca, małżonek lub którykolwiek z członków

rodziny zgłoszonych do wspólnego zamieszkania posiadał tytuł prawny do lokalu mieszkalnego (domu), który następnie

utracił lub którego się zrzekł?

..............................................................

..............................................................

6. Czy wnioskodawca lub jego małżonek korzystał z pomocy

finansowej na budownictwo mieszkaniowe w pełnej

przysługującej wysokości bądź był uwzględniony w decyzji o

jej przyznaniu?

..............................................................

..............................................................

7. Informacje dodatkowe (podać dodatkowe dane istotne dla

sprawy, niewymienione wyżej):

..............................................................

..............................................................

8. Uzasadnienie wniosku:

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

9. W związku z delegowaniem otrzymuję - nie otrzymuję* zwrot(u) kosztów zakwaterowania (wypełnia tylko policjant delegowany).

.....................

(podpis wnioskodawcy)

Adnotacje komórki kadrowej.

Pan(i) ......... policjant w służbie stałej - przygotowawczej*

mianowany dnia ....... pełniący służbę w .....................

zajmujący stanowisko przewidziane etatem dla .................

rozkazem personalnym nr .......... z dnia ....................

został delegowany - przeniesiony* do .........................

..............................................................

na okres od .................... do ..........................

....................

(data, podpis)

_____________

* Niepotrzebne skreślić.

1Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.947 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowe zasady przydziału, opróżniania i normy zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów.
Data aktu: 18/05/2005
Data ogłoszenia: 27/05/2020
Data wejścia w życie: 30/06/2005