Warunki wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.

Dz.U.2020.939
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 17 października 2002 r.
w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych
Na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 2020 oraz 2020 r. poz. 150, 284 i 875) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) "właścicielu stacji zlewnej" - należy przez to rozumieć również jednostkę organizacyjną oraz osobę posiadającą stację zlewną w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające stacją zlewną;
2) "dostawcy nieczystości ciekłych" - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
§  2.  Stacje zlewne, do których wprowadzane są nieczystości ciekłe, powinny posiadać rozwiązania techniczne zabezpieczające prawidłowe działanie urządzeń stacji i oczyszczalni ścieków i być eksploatowane w sposób niezakłócający stosowanej technologii oczyszczania ścieków.
§  3.  Stacje zlewne zapewniają:
1) pomiar objętości dowożonych nieczystości ciekłych;
2) hermetyczny zrzut nieczystości ciekłych;
3) separowanie zanieczyszczań stałych.
§  4.  Nieczystości ciekłe dowożone do stacji zlewnej jednym pojazdem asenizacyjnym nie mogą stanowić mieszaniny nieczystości ciekłych bytowych z nieczystościami ciekłymi przemysłowymi.
§  5.  Dopuszczalna wielkość ładunku zanieczyszczeń w nieczystościach ciekłych, wprowadzanych do stacji zlewnej, uzgadniana jest przez właściciela stacji zlewnej z posiadaczem oczyszczalni ścieków, w której będą oczyszczane, i wynika z przyjętego dla oczyszczalni ścieków bilansu ilościowego i jakościowego ścieków oraz stosowanych w niej procesów oczyszczania i sposobów stosowania osadów ściekowych.
§  6.  Nieczystości ciekłe wprowadzane do stacji zlewnej są dawkowane równomiernie do oczyszczalni ścieków.
§  7. 
1.  Dostawca nieczystości ciekłych wprowadza je do stacji zlewnej, jeżeli w umowie zawartej z właścicielem stacji zlewnej określono w szczególności:
1) miesięczną objętość i rodzaj dowożonych do stacji zlewnej nieczystości ciekłych;
2) dopuszczalną wielkość ładunku zanieczyszczeń w dowożonych nieczystościach ciekłych;
3) miejsce, częstotliwość i sposób pobierania próbek kontrolnych nieczystości ciekłych.
2.  Pobieranie próbek kontrolnych do analiz określających stan i skład dowożonych nieczystości ciekłych odbywa się w obecności dostawcy nieczystości lub osoby przez niego upoważnionej, w miejscu pobierania próbek wskazanym w umowie, o której mowa w ust. 1.
§  8. 
1.  W stacji zlewnej odbiór nieczystości ciekłych potwierdzany jest zgodnie z wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia.
2.  Jeżeli nieczystości ciekłe wprowadzane są do bezobsługowej, zautomatyzowanej stacji zlewnej, dostawca nieczystości ciekłych pozostawia i odbiera informacje, o których mowa w załączniku do rozporządzenia, w miejscu wyznaczonym przez właściciela stacji zlewnej.
§  9.  Przepis § 3 stosuje się od dnia 1 stycznia 2004 r.
§  10.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK
Odcinek dla dostawcy nieczystości ciekłych Odcinek dla właściciela stacji zlewnej
1. .............................................................................................

(nr i data zawarcia umowy na wprowadzanie nieczystości ciekłych)

2. .............................................................................................

(imię i nazwisko lub nazwa oraz adres dostawcy nieczystości ciekłych)

3. 1) ...........................................................................................

2) .............................................................................................

3) .............................................................................................

(nr i data zawarcia umowy albo umów na odbiór nieczystości ciekłych z nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy)

4. 1) .............................................................................................

2) .............................................................................................

3) .............................................................................................

(adres nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy)

5. ....................................................................................... m3

(objętość odebranych nieczystości ciekłych)

6. .............................................................................................

(rodzaj nieczystości ciekłych)*

7. .............................................................................................

(nr rejestracyjny pojazdu asenizacyjnego)

8. Potwierdzenie odbioru nieczystości ciekłych

..............................................................................................

..............................................................................................

.............................................................................................

(data, imię i nazwisko lub nazwa oraz adres właściciela stacji zlewnej, podpis właściciela stacji zlewnej lub osoby przez niego upoważnionej)

1. .............................................................................................

(nr i data zawarcia umowy na wprowadzanie nieczystości ciekłych)

2. .............................................................................................

(imię i nazwisko lub nazwa oraz adres dostawcy nieczystości ciekłych)

3. 1) ..........................................................................................

2) .............................................................................................

3. .............................................................................................

(nr i data zawarcia umowy albo umów na odbiór nieczystości ciekłych z nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy)

4. 1) ..........................................................................................

2) .............................................................................................

3) .............................................................................................

(adres nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy)

5. ...................................................................................... m3

(objętość odebranych nieczystości ciekłych)

6. .............................................................................................

(rodzaj nieczystości ciekłych)*

7. .............................................................................................

(nr rejestracyjny pojazdu asenizacyjnego)

8. Potwierdzenie wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnej

..............................................................................................

..............................................................................................

.............................................................................................

(data, podpis dostawcy nieczystości ciekłych lub osoby przez niego upoważnionej)

* Bytowe lub przemysłowe.
1 Obecnie działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo kieruje Minister Rozwoju, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz.U.2019.2261).

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.939 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Warunki wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.
Data aktu: 17/10/2002
Data ogłoszenia: 26/05/2020
Data wejścia w życie: 01/01/2004, 15/12/2002