Włączenie Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego.

Dz.U.20.938
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 21 maja 2020 r.
w sprawie włączenia Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego
Na podstawie art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695 i 875) zarządza się, co następuje:
§  1.  Z dniem 15 lipca 2020 r. włącza się Państwową Medyczną Wyższą Szkołę Zawodową w Opolu, zwaną dalej "Szkołą", do Uniwersytetu Opolskiego, zwanego dalej "Uniwersytetem".
§  2.  Z dniem włączenia Szkoły do Uniwersytetu wygasają kadencje organów kolegialnych i jednoosobowych Szkoły.
§  3.  Z dniem włączenia Szkoły do Uniwersytetu mienie, należności i zobowiązania Szkoły stają się odpowiednio mieniem, należnościami i zobowiązaniami Uniwersytetu.
§  4. 
1.  Z dniem włączenia Szkoły do Uniwersytetu pozwolenia Szkoły na utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu stają się pozwoleniami Uniwersytetu.
2.  Uniwersytet może prowadzić studia utworzone przez Szkołę na podstawie pozwoleń, o których mowa w ust. 1.
§  5. 
1.  Z dniem włączenia Szkoły do Uniwersytetu:
1) studenci Szkoły stają się studentami Uniwersytetu;
2) uczestnicy studiów podyplomowych prowadzonych przez Szkołę stają się uczestnikami studiów podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet;
3) uczestnicy innych form kształcenia prowadzonych przez Szkołę stają się uczestnikami innych form kształcenia prowadzonych przez Uniwersytet.
2.  Studenci, o których mowa w ust. 1 pkt 1, kontynuują kształcenie zgodnie z programami studiów obowiązującymi w dniu poprzedzającym dzień włączenia Szkoły do Uniwersytetu.
3.  Uczestnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, kontynuują kształcenie zgodnie z programami obowiązującymi w dniu poprzedzającym dzień włączenia Szkoły do Uniwersytetu.
§  6. 
1.  Z dniem włączenia Szkoły do Uniwersytetu osoby przyjęte na:
1) studia w Szkole na rok akademicki 2020/2021 stają się osobami przyjętymi na studia w Uniwersytecie;
2) studia podyplomowe w Szkole stają się osobami przyjętymi na studia podyplomowe w Uniwersytecie;
3) inne formy kształcenia w Szkole stają się osobami przyjętymi na inne formy kształcenia w Uniwersytecie.
2.  Osoby, o których mowa w ust. 1, rozpoczynają kształcenie odpowiednio zgodnie z programami studiów albo programami, obowiązującymi w dniu poprzedzającym dzień włączenia Szkoły do Uniwersytetu.
§  7.  Z dniem włączenia Szkoły do Uniwersytetu wszczęte i niezakończone przed dniem włączenia Szkoły do Uniwersytetu postępowania w sprawie przyjęcia na studia w Szkole stają się postępowaniami w sprawie przyjęcia na studia w Uniwersytecie.
§  8.  Z dniem włączenia Szkoły do Uniwersytetu pracownicy Szkoły stają się pracownikami Uniwersytetu. Przepisy art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) stosuje się odpowiednio.
§  9.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 724).

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.938

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Włączenie Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego.
Data aktu: 21/05/2020
Data ogłoszenia: 26/05/2020
Data wejścia w życie: 10/06/2020