Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.

Dz.U.2020.930
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 21 maja 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 i 2294 oraz z 2020 r. poz. 695) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. poz. 2411) wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie, które jest określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
2) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie, które jest określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;
3) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie, które jest określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;
4) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie, które jest określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;
5) załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie, które jest określone w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia;
6) załącznik nr 6 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie, które jest określone w załączniku nr 6 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 maja 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1
WZÓR

EL/ZPS/1 Zgłoszenie pobytu stałego / Permanent residence registration form

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2
WZÓR

EL/ZC/1 Zgłoszenie pobytu czasowego / Temporary residence registration form

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3
WZÓR

EL/WPS/2 Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego / Notification of a change of permanent residence

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4
WZÓR

EL/WPC/2 Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego / Notification of a change of temporary residence

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5
WZÓR

EL/ZW/3 Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej / Notification of leaving the territory of the Republic of Poland

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6
WZÓR

EL/ZP/4 Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy / Notification of return to the Republic of Poland after leaving for more than 6 months

wzór

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.930

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.
Data aktu: 21/05/2020
Data ogłoszenia: 26/05/2020
Data wejścia w życie: 28/05/2020