Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Dz.U.2020.927
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 20 maja 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych (Dz. U. poz. 478, z 2009 r. poz. 409, z 2011 r. poz. 685 oraz z 2019 r. poz. 530) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dodatek specjalny może być przyznany w wysokości wyższej niż określona w ust. 3.";

2) załączniki nr 1-3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1-3 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  W okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. stosuje się następujące miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego:
Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
1 2
I 2250-3100
II 2300-3300
III 2350-3500
IV 2400-3700
V 2500-3900
VI 2600-4100
VII 2700-4300
VIII 2900-4500
IX 3100-4700
X 3300-5000
XI 3500-5500
XII 3700-6000
XIII 4000-6200
XIV 4800-6500
XV 5300-7500
XVI 6000-9500
XVII 7500-11 500
XVIII 9500-13 500
§  3.  Wynagrodzenie pracownika, ustalone na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, nie może być niższe od wynagrodzenia ustalonego temu pracownikowi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r., z wyjątkiem § 2, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
1 2
I 3000-4500
II 3100-5000
III 3200-5500
IV 3400-6000
V 3600-6200
VI 4000-6500
VII 5000-7500
VIII 6000-9500
IX 7500-11 500
X 9500-13 500
ZAŁĄCZNIK Nr  2

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Stawka dodatku funkcyjnego Kwota w złotych do
1 1000
2 1300
3 1700
4 2100
5 2500
6 2900
7 3300
8 3900
9 4500
10 5200
ZAŁĄCZNIK Nr  3

TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego do Wymagane kwalifikacje1)
wykształcenie liczba lat pracy
1 2 3 4 5 6
1 Dyrektor - - wyższe 5
2 Zastępca dyrektora - - wyższe 3
3 Główny księgowy - - według odrębnych przepisów
4 Dyrektor: departamentu, biura X 10 wyższe 4
5 Zastępca dyrektora: departamentu, biura IX 9 wyższe 3
6 Naczelnik wydziału, ekspert VIII 7 wyższe 3
Audytor wewnętrzny, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, radca prawny według odrębnych przepisów
7 Główny specjalista VII 7 wyższe 3
8 Starszy specjalista VI 4 wyższe 2
9 Specjalista V - wyższe 2
10 Informatyk IV - średnie -
11 Starszy: księgowy, inspektor III - wyższe 1
średnie 4
12 Księgowy, inspektor, starszy referent II - średnie -
13 Referent I - średnie -
1) Wymagane kwalifikacje dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy określają odrębne przepisy.
1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2267).

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.927

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
Data aktu: 20/05/2020
Data ogłoszenia: 25/05/2020
Data wejścia w życie: 01/06/2020, 01/01/2020