Zniesienia Urzędu Morskiego w Słupsku.

Dz.U.20.91
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 15 stycznia 2020 r.
w sprawie zniesienia Urzędu Morskiego w Słupsku
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2169) zarządza się, co następuje:
§  1.  Znosi się Urząd Morski w Słupsku.
§  2.  Mienie Skarbu Państwa będące w dyspozycji zniesionego Urzędu Morskiego w Słupsku, w tym nieruchomości znajdujące się w trwałym zarządzie lub użytkowaniu, znajdujące się na obszarze:
1) województwa zachodniopomorskiego oraz na obszarach morskich objętych terytorialnym zakresem działania dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie - przechodzi w dyspozycję, trwały zarząd lub użytkowanie dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie;
2) województwa pomorskiego oraz na obszarach morskich objętych terytorialnym zakresem działania dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni - przechodzi w dyspozycję, trwały zarząd lub użytkowanie dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.
§  3. 
1.  Wierzytelności i zobowiązania zniesionego Urzędu Morskiego w Słupsku przejmuje odpowiednio dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni albo dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie według przepisów określających właściwość tych dyrektorów.
2.  Stronami porozumień oraz umów zawartych przez dyrektora zniesionego Urzędu Morskiego w Słupsku stają się odpowiednio dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni albo dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie według przepisów określających właściwość tych dyrektorów.
§  4. 
1.  Pracownicy zniesionego Urzędu Morskiego w Słupsku:
1) świadczący pracę na terenie województwa zachodniopomorskiego - stają się pracownikami Urzędu Morskiego w Szczecinie;
2) świadczący pracę na terenie województwa pomorskiego - stają się pracownikami Urzędu Morskiego w Gdyni.
2.  Pracownicy, o których mowa w ust. 1, stają się pracownikami Urzędu Morskiego w Szczecinie albo Urzędu Morskiego w Gdyni na zasadach określonych w art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495).
3.  Urzędnicy służby cywilnej zniesionego Urzędu Morskiego w Słupsku stają się urzędnikami służby cywilnej Urzędu Morskiego w Szczecinie albo Urzędu Morskiego w Gdyni.
4.  Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku zakończy bez rozstrzygnięcia postępowania dotyczące naborów do Urzędu Morskiego w Słupsku, wszczęte i nierozstrzygnięte przed dniem wejścia w życie niniejszego przepisu.
§  5. 
1.  Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej dokona zmiany planu finansowego Urzędu Morskiego w Gdyni oraz Urzędu Morskiego w Szczecinie, uwzględniając wartości zawarte w planie finansowym Urzędu Morskiego w Słupsku po dniu 31 marca 2020 r.
2.  Sprawozdania dotyczące zniesionego Urzędu Morskiego w Słupsku, których obowiązek sporządzenia wynika z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473) oraz innych właściwych przepisów, sporządza i zatwierdza dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.
§  6.  Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku sporządza, do dnia 31 marca 2020 r., według stanu na ten dzień, oraz przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej, w szczególności:
1) zestawienie wydatków i dochodów;
2) wykaz wierzytelności i zobowiązań;
3) wykaz porozumień i umów;
4) wykaz spraw wszczętych i niezakończonych, w tym postępowań administracyjnych, sądowoadministracyjnych, sądowych, egzekucyjnych oraz postępowań w sprawach o wykroczenia;
5) wykaz składników majątkowych;
6) wykaz pracowników ze wskazaniem komórek organizacyjnych Urzędu Morskiego w Słupsku, w których są oni zatrudnieni.
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r., z wyjątkiem § 4 ust. 4, § 5 ust. 1 oraz § 6, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2262).

Zmiany w prawie

Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.91

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zniesienia Urzędu Morskiego w Słupsku.
Data aktu: 15/01/2020
Data ogłoszenia: 21/01/2020
Data wejścia w życie: 22/01/2020, 01/04/2020