Zwalczanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa brunatnej wyboistości owoców pomidora (ToBRFV).

Dz.U.20.774
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 22 kwietnia 2020 r.
w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa brunatnej wyboistości owoców pomidora (ToBRFV) 2
Na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, ust. 2 pkt 4 i 5 oraz ust. 4 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz. U. poz. 424 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe sposoby postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się wirusa brunatnej wyboistości owoców pomidora (ToBRFV), zwanego dalej "ToBRFV", w tym:
a) metody zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się ToBRFV,
b) metody wykrywania i identyfikacji ToBRFV,
c) warunki przemieszczania roślin gatunków Solanum lycopersicum L. oraz Capsicum annuum, przeznaczonych do sadzenia, podatnych na porażenie przez ToBRFV, zwanych dalej "roślinami podatnymi";
2) wymogi szczególne, ze wskazaniem wymogów, które powinny być zawarte w fitosanitarnym świadectwie eksportowym lub fitosanitarnym świadectwie reeksportowym, jeżeli rośliny podatne są wprowadzane z państw trzecich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczane na tym terytorium;
3) rośliny podatne, które są zaopatrywane w:
a) paszport roślin i które powinny przed wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczeniem na tym terytorium zostać poddane kontroli zdrowotności w miejscu produkcji albo w miejscu ich wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) fitosanitarne świadectwo eksportowe lub fitosanitarne świadectwo reeksportowe i które powinny przed wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostać poddane kontroli zdrowotności w państwach trzecich, z których pochodzą lub są wysyłane;
4) zakres, w jakim do ToBRFV stosuje się przepisy dotyczące agrofagów kwarantannowych dla Unii.
§  2. 
1.  Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, zwany dalej "wojewódzkim inspektorem", przeprowadza kontrole występowania ToBRFV.
2.  Kontrole, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się zgodnie z wymogami określonymi w art. 4 ust. 1 i 2 decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/1615 z dnia 26 września 2019 r. ustanawiającej środki nadzwyczajne zapobiegające wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej wirusa brunatnej wyboistości owoców pomidora (ToBRFV) (Dz. Urz. UE L 250 z 30.09.2019, str. 91), zwanej dalej "decyzją 2019/1615".
§  3.  Wojewódzki inspektor przekazuje informacje określone w art. 3 decyzji 2019/1615, w szczególności przez ich udostępnienie na stronie internetowej administrowanej przez wojewódzki inspektorat ochrony roślin i nasiennictwa.
§  4.  Rośliny podatne pochodzące z Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej mogą być przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w celu wyprowadzenia do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli zostały zaopatrzone w paszport roślin oraz spełniają jeden z wymogów określonych w art. 5 decyzji 2019/1615.
§  5.  Rośliny podatne pochodzące z państw trzecich mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczane na tym terytorium, jeżeli zostały zaopatrzone w fitosanitarne świadectwo eksportowe lub fitosanitarne świadectwo reeksportowe oraz:
1) spełniają jeden z wymogów określonych w art. 6 decyzji 2019/1615;
2) zostały poddane granicznej kontroli fitosanitarnej.
§  6.  Do ToBRFV stosuje się przepisy dotyczące agrofagów kwarantannowych dla Unii w zakresie określonym w art. 5 ust. 1, art. 14 ust. 1 i 3-7, art. 15 ust. 1 i 3 oraz art. 22 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylającego dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE (Dz. Urz. UE L 317 z 23.11.2016, str. 4, z późn. zm.).
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2258).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża postanowienia decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/1615 z dnia 26 września 2019 r. ustanawiającej środki nadzwyczajne zapobiegające wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej wirusa brunatnej wyboistości owoców pomidora (ToBRFV) (Dz. Urz. UE L 250 z 30.09.2019, str. 91).

Zmiany w prawie

Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.774

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zwalczanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa brunatnej wyboistości owoców pomidora (ToBRFV).
Data aktu: 22/04/2020
Data ogłoszenia: 29/04/2020
Data wejścia w życie: 14/05/2020