Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Dz.U.2020.720
USTAWA
z dnia 20 grudnia 1996 r.
o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.
Art.  1.  [Utworzenie i status prawny Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych]
1.  Tworzy się państwową jednostkę organizacyjną pod nazwą "Polski Instytut Spraw Międzynarodowych" z siedzibą w Warszawie.
2.  Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, zwany dalej "Instytutem", ma osobowość prawną.
Art.  2.  [Zadania Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych]

Do zadań Instytutu należy:

1) prowadzenie badań naukowych w zakresie spraw międzynarodowych;
2) przygotowywania analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych z zakresu spraw międzynarodowych;
3) doskonalenie zawodowe kadr wykonujących zadania w zakresie stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej;
4) upowszechnianie w społeczeństwie polskim wiedzy z dziedziny współczesnych stosunków międzynarodowych;
5) utrzymywanie kontaktów z ośrodkami szkoleniowymi, naukowymi i politycznymi w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą;
6) gromadzenie specjalistycznego księgozbioru i dokumentacji naukowej, a także prowadzenie otwartej działalności bibliotecznej;
7) działalność wydawnicza.
Art.  3.  [Statut Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych]

Szczegółowy zakres działania i organizację Instytutu określa statut Instytutu nadany, w drodze rozporządzenia, przez Prezesa Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych - z uwzględnieniem organizacji i funkcjonowania służby zagranicznej.

Art.  4.  [Organy Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych]

Organami Instytutu są:

1) Dyrektor Instytutu;
2) Rada Instytutu.
Art.  5.  [Dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych]
1.  Dyrektor Instytutu kieruje Instytutem i reprezentuje go na zewnątrz.
2.  Dyrektora Instytutu powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zagranicznych.
3.  Kadencja Dyrektora Instytutu trwa 5 lat.
4.  Powołanie, o którym mowa w ust. 2, stanowi nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
5.  Kandydatów na stanowisko Dyrektora Instytutu wyłania się w drodze konkursu przeprowadzanego przez ministra właściwego do spraw zagranicznych.
6.  Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) kwalifikacje osób ubiegających się o stanowisko Dyrektora Instytutu, mając na względzie zapewnienie prawidłowej pracy tej jednostki;
2) warunki i tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko Dyrektora Instytutu, w szczególności sposób ogłaszania konkursu, skład i zadania komisji konkursowej oraz sposób wyłaniania kandydata na stanowisko Dyrektora Instytutu, mając na względzie prawidłowe przeprowadzenie konkursu.
Art.  6.  [Rada Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych]
1.  Zadania, kompetencje i skład Rady Instytutu oraz czas trwania jej kadencji określa statut Instytutu.
2.  Członków Rady Instytutu powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zagranicznych.
Art.  7. 

(uchylony).

Art.  7a.  [Oddziały zamiejscowe i podmioty zależne Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych]

Zadania, o których mowa w art. 2, mogą być realizowane przy pomocy:

1) oddziałów zamiejscowych będących wyodrębnionymi jednostkami organizacyjnymi lub komórkami organizacyjnymi Instytutu, w tym mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej "oddziałami zamiejscowymi";
2) podmiotów zależnych będących jednostkami organizacyjnymi mającymi siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej "podmiotami zależnymi
Art.  7b.  [Utworzenie oddziału zamiejscowego Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych]
1.  Instytut może tworzyć, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw zagranicznych, oddziały zamiejscowe.
2.  Wniosek o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, określa:
1) zamierzony termin utworzenia oddziału zamiejscowego;
2) proponowaną nazwę, siedzibę, właściwość rzeczową oraz miejscową oddziału zamiejscowego;
3) uzasadnienie utworzenia oddziału zamiejscowego;
4) informację o szacunkowych kosztach utworzenia i działalności oddziału zamiejscowego;
5) wpływ utworzenia oddziału zamiejscowego na realizację zadań, o których mowa w art. 2.
3.  Oddziałem zamiejscowym kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez Dyrektora Instytutu.
4.  Powołanie, o którym mowa w ust. 3, stanowi nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
5.  Siedzibę, właściwość rzeczową oraz miejscową oddziału zamiejscowego oraz jego organizację wewnętrzną określa regulamin organizacyjny oddziału zamiejscowego nadany przez Dyrektora Instytutu.
6.  Zamówień publicznych na potrzeby własne oddziałów zamiejscowych Instytut może udzielić z wolnej ręki zgodnie z przepisami art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), jeżeli wartość zamówienia publicznego jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tej ustawy.
7.  Finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań Instytutu w części realizowanej przez oddziały zamiejscowe następuje ze środków, o których mowa w art. 9.
8.  Instytut może przekształcać i likwidować, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw zagranicznych, oddziały zamiejscowe.
Art.  7c.  [Utworzenie podmiotu zależnego Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych]
1.  Instytut może tworzyć, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw zagranicznych, podmioty zależne, w formie prawnej i organizacyjnej zależnej od miejsca ich utworzenia, w tym w formie spółki kapitałowej. Przepisów art. 45 i art. 49 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) nie stosuje się.
2.  Wniosek o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, określa:
1) zamierzony termin utworzenia podmiotu zależnego;
2) informacje o zamierzonej formie prawnej i organizacyjnej podmiotu zależnego, w tym analizę uwarunkowań prawnych utworzenia i działania podmiotu zależnego, zgodnie z prawem obowiązującym w miejscu jego planowanego utworzenia i według stanu na dzień złożenia wniosku;
3) proponowaną nazwę, siedzibę 1 majątek, cele, zasady, formy i zakres działania podmiotu zależnego;
4) proponowany obszar działania podmiotu zależnego;
5) informację o szacunkowych kosztach utworzenia i działalności podmiotu zależnego;
6) uzasadnienie utworzenia podmiotu zależnego;
7) wpływ utworzenia podmiotu zależnego na realizację zadań, o których mowa w art. 2.
3.  Podmiotem zależnym kieruje dyrektor, którego obsady stanowiska dokonuje Dyrektor Instytutu w formie zgodnej ze statusem prawnym podmiotu zależnego.
4.  Instytut może wyposażyć tworzony podmiot zależny, ze swojego mienia, w środki niezbędne do prowadzenia działalności.
5.  Do zamówień publicznych na dostawy, usługi lub roboty budowlane na potrzeby podmiotów zależnych nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, jeżeli wartość zamówienia publicznego jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tej ustawy.
6.  Finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań Instytutu w części realizowanej przez podmioty zależne może następować ze środków, o których mowa w art. 9.
7.  Instytut może przekształcać i likwidować, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw zagranicznych, podmioty zależne.
Art.  8.  [Przekazanie majątku byłego Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych obecnemu Instytutowi]

Dla realizacji celów określonych w art. 2 Instytutowi przekazuje się majątek byłego Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Art.  9.  [Przychody Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych]

Przychodami Instytutu są w szczególności:

1) środki otrzymywane zgodnie z odrębnymi przepisami na zadania, o których mowa w art. 2 pkt 1;
2) dotacje z budżetu państwa na zadania, o których mowa w art. 2 pkt 2-7;
3) spadki i darowizny.
Art.  10.  [Nadzór nad Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych]

Nadzór nad Instytutem w zakresie zgodności jego działania z przepisami ustawowymi i postanowieniami statutu sprawuje minister właściwy do spraw zagranicznych.

Art.  11.  [Delegacja ustawowa - stanowiska w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych]

Minister właściwy do spraw zagranicznych określa, w drodze rozporządzenia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, wykaz stanowisk w Instytucie, wymagane kwalifikacje oraz zasady wynagradzania pracowników Instytutu i przyznawania im innych świadczeń - kierując się charakterem zadań Instytutu.

Art.  12.  [Uzupełniające stosowanie przepisów o instytutach badawczych]

W sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą do Instytutu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące instytutów badawczych. Ministrem właściwym w rozumieniu tych przepisów jest minister właściwy do spraw zagranicznych.

Art.  13.  [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.

Zmiany w prawie

Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020