Terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania należności na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura.

Dz.U.2020.662
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 27 października 2017 r.
w sprawie terminów uiszczania, wysokości i sposobu obliczania należności na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura
Na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2279) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat:
1) krajowych zakładów ubezpieczeń,
2) zagranicznych zakładów ubezpieczeń,
3) powszechnych towarzystw emerytalnych,
4) krajowych instytucji płatniczych,
5) krajowych instytucji pieniądza elektronicznego,
5a) dostawców świadczących wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku,
5b) małych instytucji płatniczych,
6) biur usług płatniczych,
7) banków,
8) spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
9) towarzystw funduszy inwestycyjnych,
10) zarządzających ASI,
11) firm inwestycyjnych,
12) instytucji pożyczkowych

- na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura, zwanych dalej "kosztami Rzecznika".

§  2. 
1.  Wysokość należnych wpłat na pokrycie kosztów Rzecznika za dany rok oblicza się jako:
1) iloczyn procentowego udziału zaliczek należnych od krajowego zakładu ubezpieczeń w danym roku w ogólnej sumie zaliczek należnych za dany rok od podmiotów, o których mowa w § 1, oraz poniesionych ogółem kosztów Rzecznika w danym roku, przy czym kwota ta nie może przekraczać 0,023% składek przypisanych brutto zebranych przez krajowy zakład ubezpieczeń w danym roku;
2) iloczyn procentowego udziału zaliczek należnych od zagranicznego zakładu ubezpieczeń w danym roku w ogólnej sumie zaliczek należnych za dany rok od podmiotów, o których mowa w § 1, oraz poniesionych ogółem kosztów Rzecznika w danym roku, przy czym kwota ta nie może przekraczać 0,025% składek przypisanych brutto zebranych przez zagraniczny zakład ubezpieczeń z tytułu umów ubezpieczenia zawartych w związku z wykonywaniem działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w danym roku;
3) iloczyn procentowego udziału zaliczek należnych od powszechnego towarzystwa emerytalnego w danym roku w ogólnej sumie zaliczek należnych za dany rok od podmiotów, o których mowa w § 1, oraz poniesionych ogółem kosztów Rzecznika w danym roku, przy czym kwota ta nie może przekraczać kwoty wyliczonej dla powszechnego towarzystwa emerytalnego zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, zwanej dalej "ustawą";
4) iloczyn procentowego udziału zaliczek należnych odpowiednio od krajowej instytucji płatniczej lub krajowej instytucji pieniądza elektronicznego w danym roku w ogólnej sumie zaliczek należnych za dany rok od podmiotów, o których mowa w § 1, oraz poniesionych ogółem kosztów Rzecznika w danym roku, przy czym kwota ta nie może przekraczać kwoty wyliczonej odpowiednio dla krajowej instytucji płatniczej lub krajowej instytucji pieniądza elektronicznego zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy, według średniej rocznej wysokości funduszy własnych odpowiednio krajowej instytucji płatniczej lub krajowej instytucji pieniądza elektronicznego, wyliczanej na podstawie wartości ustalonych na ostatni dzień każdego miesiąca danego roku;
4a) iloczyn procentowego udziału zaliczek należnych od dostawcy świadczącego wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku w danym roku w ogólnej sumie zaliczek należnych za dany rok od podmiotów, o których mowa w § 1, oraz poniesionych ogółem kosztów Rzecznika w danym roku, przy czym kwota ta nie może przekraczać kwoty wyliczonej dla dostawcy świadczącego wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 3a ustawy dla danego roku;
4b) iloczyn procentowego udziału zaliczek należnych od małej instytucji płatniczej w danym roku w ogólnej sumie zaliczek należnych za dany rok od podmiotów, o których mowa w § 1, oraz poniesionych ogółem kosztów Rzecznika w danym roku, przy czym kwota ta nie może przekraczać kwoty wyliczonej dla małej instytucji płatniczej zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 3b ustawy dla danego roku;
5) iloczyn procentowego udziału zaliczek należnych od biura usług płatniczych w danym roku w ogólnej sumie zaliczek należnych za dany rok od podmiotów, o których mowa w § 1, oraz poniesionych ogółem kosztów Rzecznika w danym roku, przy czym kwota ta nie może przekraczać kwoty wyliczonej dla biura usług płatniczych zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy dla danego roku;
6) iloczyn procentowego udziału zaliczek należnych od banku w danym roku w ogólnej sumie zaliczek należnych za dany rok od podmiotów, o których mowa w § 1, oraz poniesionych ogółem kosztów Rzecznika w danym roku, przy czym kwota ta nie może przekraczać kwoty wyliczonej dla banku zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 5 ustawy, według średniej rocznej sumy aktywów bilansowych banku, wyliczanej na podstawie wartości ustalonych na ostatni dzień każdego miesiąca danego roku;
7) iloczyn procentowego udziału zaliczek należnych od spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w danym roku w ogólnej sumie zaliczek należnych za dany rok od podmiotów, o których mowa w § 1, oraz poniesionych ogółem kosztów Rzecznika w danym roku, przy czym kwota ta nie może przekraczać kwoty wyliczonej dla spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 6 ustawy, według średniej rocznej sumy aktywów bilansowych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wyliczanej na podstawie wartości ustalonych na ostatni dzień każdego miesiąca danego roku;
8) iloczyn procentowego udziału zaliczek należnych od towarzystwa funduszy inwestycyjnych w danym roku w ogólnej sumie zaliczek należnych za dany rok od podmiotów, o których mowa w § 1, oraz poniesionych ogółem kosztów Rzecznika w danym roku, przy czym kwota ta nie może przekraczać iloczynu:
a) średniej rocznej sumy wartości aktywów funduszy inwestycyjnych, aktywów zbiorczych portfeli papierów wartościowych oraz portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zarządzanych przez dane towarzystwo, wyliczanej na podstawie wartości ustalonych na ostatni dzień każdego miesiąca danego roku, oraz
b) stawki 0,0001%;
9) iloczyn procentowego udziału zaliczek należnych od zarządzającego ASI w danym roku w ogólnej sumie zaliczek należnych za dany rok od podmiotów, o których mowa w § 1, oraz poniesionych ogółem kosztów Rzecznika w danym roku, przy czym kwota ta nie może przekraczać iloczynu:
a) średniej rocznej sumy wartości aktywów alternatywnych spółek inwestycyjnych zarządzanych przez danego zarządzającego ASI, wyliczanej na podstawie wartości ustalonych na ostatni dzień każdego miesiąca danego roku, oraz
b) stawki 0,0001%;
10) iloczyn procentowego udziału zaliczek należnych od firmy inwestycyjnej w danym roku w ogólnej sumie zaliczek należnych za dany rok od podmiotów, o których mowa w § 1, oraz poniesionych ogółem kosztów Rzecznika w danym roku, przy czym kwota ta nie może przekraczać kwoty wyliczonej dla firmy inwestycyjnej zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 8 ustawy;
11) iloczyn procentowego udziału zaliczek należnych od instytucji pożyczkowej w danym roku w ogólnej sumie zaliczek należnych za dany rok od podmiotów, o których mowa w § 1, oraz poniesionych ogółem kosztów Rzecznika w danym roku, przy czym kwota ta nie może przekraczać kwoty wyliczonej dla instytucji pożyczkowej zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 9 ustawy, według średniej rocznej sumy aktywów instytucji pożyczkowej, wyliczanej na podstawie wartości ustalonych na ostatni dzień każdego miesiąca danego roku.
2.  Wartość poniesionych ogółem kosztów Rzecznika w danym roku, uwzględnianych w wyliczeniach wysokości należnych wpłat na pokrycie kosztów Rzecznika, o których mowa w ust. 1, ustala się, pomniejszając poniesione w danym roku przez Rzecznika Finansowego, zwanego dalej "Rzecznikiem", koszty o przychody Rzecznika uzyskane za ten rok, inne niż przychody z tytułu zaliczek wpłaconych na poczet kosztów Rzecznika za ten rok.
3.  Jeżeli podmiot, o którym mowa w § 1, zamierza zakończyć działalność, zaliczkę należną za ostatni kwartał prowadzonej działalności ustala się w wysokości iloczynu wysokości należnej zaliczki za ten kwartał, obliczonej zgodnie z § 5-15, i współczynnika stanowiącego iloraz liczby dni, przez które dany podmiot prowadził działalność w tym kwartale, oraz liczby dni tego kwartału, przy czym zaliczka ta jest płatna w terminie do ostatniego dnia prowadzenia działalności.
4.  Zaliczkę, o której mowa w ust. 3, podmiot, o którym mowa w § 1, wpłaca na rachunek bankowy Biura Rzecznika i jednocześnie wskazuje Rzecznikowi podstawę jej naliczenia, ustaloną w sposób określony w ust. 3, okres, którego dotyczy, oraz jej wysokość, w deklaracji, której wzór określa załącznik do rozporządzenia.
§  3. 
1.  W przypadku firmy inwestycyjnej będącej bankiem prowadzącym działalność maklerską wysokość należnych wpłat na pokrycie kosztów Rzecznika za dany rok i wysokość zaliczek oblicza się na zasadach określonych odpowiednio w § 2 ust. 1 pkt 6 i § 10.
2.  W przypadku gdy dany podmiot rynku finansowego wykonuje działalność w obszarze działalności więcej niż jednego podmiotu, o którym mowa w § 1, wysokość należnych od niego wpłat na pokrycie kosztów Rzecznika i wysokość należnych od niego zaliczek oblicza się na zasadach określonych dla tego podmiotu rynku finansowego, którego obszar działalności jest w działalności danego podmiotu dominujący.
3.  W przypadku, o którym mowa w ust. 2, obszar dominujący w działalności danego podmiotu rynku finansowego stanowi ta działalność tego podmiotu, z której uzyskuje on największe przychody, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, za który wpłata jest należna, a w przypadku podmiotu rynku finansowego rozpoczynającego działalność według stanu na koniec pierwszego kwartału prowadzenia działalności.
§  4. 
1.  Wysokość należnych wpłat na pokrycie kosztów Rzecznika w danym roku ustala Rzecznik na podstawie informacji uzyskanych zgodnie z § 16 oraz deklaracji, o których mowa w § 17.
2.  (uchylony).
§  5. 
1.  Krajowy zakład ubezpieczeń ustala co kwartał zaliczkę na poczet kosztów Rzecznika w wysokości stanowiącej iloczyn sumy składek przypisanych brutto zebranych w kwartale poprzedzającym kwartał, za który zaliczka jest należna, i stawki 0,0184%.
2.  Krajowy zakład ubezpieczeń rozpoczynający działalność pierwszą zaliczkę wpłaca za drugi kwartał, w którym prowadzi działalność, z uwzględnieniem prowadzenia działalności w kwartale pierwszym.
3.  Krajowy zakład ubezpieczeń, o którym mowa w ust. 2, pierwszą zaliczkę ustala w wysokości stanowiącej iloczyn dwukrotności sumy składek przypisanych brutto zebranych w pierwszym kwartale prowadzenia działalności i stawki 0,0184%.
§  6. 
1.  Zagraniczny zakład ubezpieczeń ustala co kwartał zaliczkę na poczet kosztów Rzecznika w wysokości stanowiącej iloczyn sumy składek przypisanych brutto zebranych z tytułu umów ubezpieczenia zawartych w związku z wykonywaniem działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w kwartale poprzedzającym kwartał, za który zaliczka jest należna, i stawki 0,02%.
2.  Zagraniczny zakład ubezpieczeń rozpoczynający wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pierwszą zaliczkę wpłaca za drugi kwartał, w którym wykonuje taką działalność, z uwzględnieniem wykonywania takiej działalności w kwartale pierwszym.
3.  Zagraniczny zakład ubezpieczeń, o którym mowa w ust. 2, pierwszą zaliczkę ustala w wysokości stanowiącej iloczyn dwukrotności sumy składek przypisanych brutto zebranych z tytułu umów ubezpieczenia zawartych w związku z wykonywaniem działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w pierwszym kwartale jej wykonywania i stawki 0,02%.
§  7. 
1.  Powszechne towarzystwo emerytalne ustala co kwartał zaliczkę na poczet kosztów Rzecznika w wysokości stanowiącej 1/4 iloczynu wartości aktywów otwartego funduszu emerytalnego, zarządzanego przez to powszechne towarzystwo emerytalne, według stanu na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, za który zaliczka jest należna, i stawki 0,00008%.
2.  Powszechne towarzystwo emerytalne rozpoczynające działalność pierwszą zaliczkę wpłaca za drugi kwartał, w którym prowadzi działalność, z uwzględnieniem prowadzenia działalności w kwartale pierwszym.
3.  Powszechne towarzystwo emerytalne, o którym mowa w ust. 2, pierwszą zaliczkę ustala w wysokości stanowiącej 1/2 iloczynu wartości aktywów otwartego funduszu emerytalnego, zarządzanego przez to powszechne towarzystwo emerytalne, według stanu na koniec pierwszego kwartału prowadzenia działalności, i stawki 0,00008%.
§  8. 
1.  Krajowa instytucja płatnicza oraz krajowa instytucja pieniądza elektronicznego ustala co kwartał zaliczkę na poczet kosztów Rzecznika w wysokości stanowiącej 1/4 iloczynu posiadanych funduszy własnych, według stanu na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, za który zaliczka jest należna, i stawki 0,08%.
2.  Krajowa instytucja płatnicza lub krajowa instytucja pieniądza elektronicznego rozpoczynająca działalność pierwszą zaliczkę wpłaca za drugi kwartał, w którym prowadzi działalność, z uwzględnieniem prowadzenia działalności w kwartale pierwszym.
3.  Krajowa instytucja płatnicza lub krajowa instytucja pieniądza elektronicznego, o której mowa w ust. 2, pierwszą zaliczkę ustala w wysokości stanowiącej 1/2 iloczynu posiadanych funduszy własnych, według stanu na koniec pierwszego kwartału prowadzenia działalności, i stawki 0.08%.
§  8a. 
1.  Dostawca świadczący wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku ustala co kwartał zaliczkę na poczet kosztów Rzecznika w wysokości stanowiącej 1/4 iloczynu średniej wartości przychodów ogółem w okresie czterech kwartałów poprzedzających kwartał, za który zaliczka jest należna, i stawki 0,016%.
2.  Dostawca świadczący wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku rozpoczynający działalność pierwszą zaliczkę wpłaca za drugi kwartał, w którym prowadzi działalność, z uwzględnieniem prowadzenia działalności w kwartale pierwszym.
3.  Dostawca świadczący wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku, o którym mowa w ust. 2, pierwszą zaliczkę ustala w wysokości stanowiącej iloczyn dwukrotnej wartości przychodów ogółem za pierwszy kwartał prowadzenia działalności i stawki 0,016%, a zaliczki za kolejne kwartały pierwszego roku prowadzenia działalności - w wysokości stanowiącej iloczyn średniej wartości przychodów ogółem z okresu kwartałów prowadzenia działalności poprzedzających kwartał, za który zaliczka jest należna, i stawki 0,016%.
§  8b. 
1.  Mała instytucja płatnicza ustala co kwartał zaliczkę na poczet kosztów Rzecznika w wysokości stanowiącej iloczyn wartości wykonanych transakcji płatniczych w kwartale poprzedzającym kwartał, za który zaliczka jest należna, i stawki 0,00048%.
2.  Mała instytucja płatnicza rozpoczynająca działalność pierwszą zaliczkę wpłaca za drugi kwartał, w którym prowadzi działalność, z uwzględnieniem prowadzenia działalności w kwartale pierwszym.
3.  Mała instytucja płatnicza, o której mowa w ust. 2, pierwszą zaliczkę ustala w wysokości stanowiącej iloczyn dwukrotnej wartości wykonanych transakcji płatniczych w pierwszym kwartale prowadzenia działalności i stawki 0,00048%.
§  9. 
1.  Biuro usług płatniczych ustala co kwartał zaliczkę na poczet kosztów Rzecznika w wysokości stanowiącej iloczyn wartości wykonanych transakcji płatniczych w kwartale poprzedzającym kwartał, za który zaliczka jest należna, i stawki 0,00048%.
2.  Biuro usług płatniczych rozpoczynające działalność pierwszą zaliczkę wpłaca za drugi kwartał, w którym prowadzi działalność, z uwzględnieniem prowadzenia działalności w kwartale pierwszym.
3.  Biuro usług płatniczych, o którym mowa w ust. 2, pierwszą zaliczkę ustala w wysokości stanowiącej iloczyn dwukrotnej wartości wykonanych transakcji płatniczych w pierwszym kwartale prowadzenia działalności i stawki 0,00048%.
§  10. 
1.  Bank ustala co kwartał zaliczkę na poczet kosztów Rzecznika w wysokości stanowiącej 1/4 iloczynu wartości sumy aktywów bilansowych, według stanu na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, za który zaliczka jest należna, i stawki 0,00088%.
2.  Bank rozpoczynający działalność pierwszą zaliczkę wpłaca za drugi kwartał, w którym prowadzi działalność, z uwzględnieniem prowadzenia działalności w kwartale pierwszym.
3.  Bank, o którym mowa w ust. 2, pierwszą zaliczkę ustala w wysokości stanowiącej 1/2 iloczynu wartości sumy aktywów bilansowych, według stanu na koniec pierwszego kwartału prowadzenia działalności, i stawki 0,00088%.
§  11. 
1.  Spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa ustala co kwartał zaliczkę na poczet kosztów Rzecznika w wysokości stanowiącej 1/4 iloczynu wartości sumy aktywów bilansowych, według stanu na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, za który zaliczka jest należna, i stawki 0,00088%.
2.  Spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa rozpoczynająca działalność pierwszą zaliczkę wpłaca za drugi kwartał, w którym prowadzi działalność, z uwzględnieniem prowadzenia działalności w kwartale pierwszym.
3.  Spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, o której mowa w ust. 2, pierwszą zaliczkę ustala w wysokości stanowiącej 1/2 iloczynu wartości sumy aktywów bilansowych, według stanu na koniec pierwszego kwartału prowadzenia działalności, i stawki 0,00088%.
§  12. 
1.  Towarzystwo funduszy inwestycyjnych ustala co kwartał zaliczkę na poczet kosztów Rzecznika w wysokości stanowiącej 1/4 iloczynu:
1) sumy wartości aktywów funduszy inwestycyjnych, aktywów zbiorczych portfeli papierów wartościowych oraz portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zarządzanych przez to towarzystwo, wyliczanej według stanu na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, za który zaliczka jest należna, oraz
2) stawki 0,00008%.
2.  Towarzystwo funduszy inwestycyjnych rozpoczynające działalność pierwszą zaliczkę wpłaca za drugi kwartał, w którym prowadzi działalność, z uwzględnieniem prowadzenia działalności w kwartale pierwszym.
3.  Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, o którym mowa w ust. 2, pierwszą zaliczkę ustala w wysokości stanowiącej 1/2 iloczynu:
1) sumy wartości aktywów funduszy inwestycyjnych, aktywów zbiorczych portfeli papierów wartościowych oraz portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zarządzanych przez to towarzystwo, wyliczanej według stanu na koniec pierwszego kwartału prowadzenia działalności, oraz
2) stawki 0,00008%.
§  13. 
1.  Zarządzający ASI ustala co kwartał zaliczkę na poczet kosztów Rzecznika w wysokości stanowiącej 1/4 iloczynu:
1) sumy wartości aktywów alternatywnych spółek inwestycyjnych zarządzanych przez tego zarządzającego ASI, wyliczanej według stanu na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, za który zaliczka jest należna, oraz
2) stawki 0,00008%.
2.  Zarządzający ASI rozpoczynający działalność pierwszą zaliczkę wpłaca za drugi kwartał, w którym prowadzi działalność, z uwzględnieniem prowadzenia działalności w kwartale pierwszym.
3.  Zarządzający ASI, o którym mowa w ust. 2, pierwszą zaliczkę ustala w wysokości stanowiącej 1/2 iloczynu:
1) sumy wartości aktywów alternatywnych spółek inwestycyjnych zarządzanych przez tego zarządzającego ASI, wyliczanej według stanu na koniec pierwszego kwartału prowadzenia działalności, oraz
2) stawki 0,00008%.
§  14. 
1.  Firma inwestycyjna ustala co kwartał zaliczkę na poczet kosztów Rzecznika w wysokości stanowiącej 1/4 iloczynu średniej wartości przychodów ogółem w okresie trzech pełnych lat kalendarzowych, poprzedzających rok kwartału, za który zaliczka jest należna, i stawki 0,016%. Wartość przychodów ogółem, o których mowa w zdaniu pierwszym, stanowi suma następujących pozycji rachunku zysków i strat:
1) przychody z działalności maklerskiej,
2) przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu,
3) przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności,
4) przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży,
5) pozostałe przychody operacyjne,
6) przychody finansowe

- pomniejszona o dywidendy otrzymane od jednostek zależnych i stowarzyszonych, które są obowiązane do wnoszenia opłat na pokrycie kosztów, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy.

2.  Firma inwestycyjna rozpoczynająca działalność pierwszą zaliczkę wpłaca za drugi kwartał, w którym prowadzi działalność, z uwzględnieniem prowadzenia działalności w kwartale pierwszym.
3.  Firma inwestycyjna, o której mowa w ust. 2, pierwszą zaliczkę ustala w wysokości stanowiącej iloczyn dwukrotnej wartości przychodów ogółem za pierwszy kwartał prowadzenia działalności i stawki 0,016%.
4.  W przypadku gdy okres prowadzenia działalności przez firmę inwestycyjną nie obejmuje pełnego roku kalendarzowego, zaliczkę na poczet kosztów Rzecznika ustala się w wysokości stanowiącej iloczyn średniej wartości przychodów ogółem w okresie pełnych kwartałów prowadzenia działalności poprzedzających kwartał, za który zaliczka jest należna, i stawki 0,016%, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
5.  W przypadku gdy okres prowadzenia działalności przez firmę inwestycyjną:
1) obejmuje pełny rok kalendarzowy, ale nie obejmuje dwóch pełnych lat kalendarzowych - zaliczkę na poczet kosztów Rzecznika ustala się w wysokości stanowiącej 1/4 iloczynu wartości przychodów ogółem w pierwszym pełnym roku kalendarzowym prowadzenia działalności i stawki 0,016%;
2) obejmuje dwa pełne lata kalendarzowe, ale nie obejmuje trzech pełnych lat kalendarzowych - przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że średnią wartość przychodów ogółem wylicza się za dwa pełne lata kalendarzowe prowadzenia działalności.
6.  W przypadku zagranicznych firm inwestycyjnych oraz zagranicznych osób prawnych z siedzibą na terytorium państwa należącego do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju lub do Światowej Organizacji Handlu, innego niż państwo, które jest członkiem Unii Europejskiej lub stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wartość przychodów ogółem ustala się z działalności maklerskiej prowadzonej przez te podmioty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§  15. 
1.  Instytucja pożyczkowa ustala co kwartał zaliczkę na poczet kosztów Rzecznika w wysokości stanowiącej 1/4 iloczynu sumy aktywów, według stanu na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, za który zaliczka jest należna, i stawki 0,016%.
2.  Instytucja pożyczkowa rozpoczynająca działalność pierwszą zaliczkę wpłaca za drugi kwartał, w którym prowadzi działalność, z uwzględnieniem prowadzenia działalności w kwartale pierwszym.
3.  Instytucja pożyczkowa, o której mowa w ust. 2, pierwszą zaliczkę ustala w wysokości stanowiącej 1/2 iloczynu sumy aktywów, według stanu na koniec pierwszego kwartału prowadzenia działalności, i stawki 0,016%.
4.  Sumę aktywów, o której mowa w ust. 1 i 3, stanowi wartość bilansowa aktywów na koniec danego kwartału obejmujących wyłącznie wierzytelności danej instytucji pożyczkowej z tytułu umów, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1083), ustalona na ostatni dzień tego kwartału.
§  16. 
1.  W celu obliczenia wysokości należnych wpłat na pokrycie kosztów Rzecznika za dany rok Rzecznik zwraca się do Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego o przekazanie następujących danych:
1) wysokości składki przypisanej brutto krajowych zakładów ubezpieczeń;
2) średniej rocznej wartości aktywów otwartych funduszy emerytalnych, wyliczanej na podstawie wartości ustalonych na ostatni dzień każdego miesiąca danego roku;
3) średniej rocznej wysokości funduszy własnych krajowych instytucji płatniczych oraz krajowych instytucji pieniądza elektronicznego, wyliczanej na podstawie wartości ustalonych na ostatni dzień każdego miesiąca danego roku;
3a) wartości transakcji płatniczych wykonanych przez małe instytucje płatnicze;
4) wartości transakcji płatniczych wykonanych przez biura usług płatniczych;
5) średniej rocznej sumy aktywów bilansowych banków oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, wyliczanej na podstawie wartości ustalonych na ostatni dzień każdego miesiąca danego roku;
6) średniej rocznej sumy wartości aktywów funduszy inwestycyjnych, aktywów zbiorczych portfeli papierów wartościowych oraz portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, wyliczanej na podstawie wartości ustalonych na ostatni dzień każdego miesiąca danego roku;
7) średniej rocznej sumy wartości aktywów alternatywnych spółek inwestycyjnych zarządzanych przez zarządzających ASI, wyliczanej na podstawie wartości ustalonych na ostatni dzień każdego miesiąca danego roku;
8) wartości przychodów firm inwestycyjnych.
2.  Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego przekazuje Rzecznikowi dane, o których mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia wystąpienia o ich przekazanie, w postaci dokumentu elektronicznego. W przypadku braku tych danych Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego informuje Rzecznika o przewidywanym terminie ich uzyskania, a po ich uzyskaniu przekazuje je w terminie 14 dni od dnia ich uzyskania.
3.  Wysokość składek przypisanych brutto zebranych przez zagraniczne zakłady ubezpieczeń z tytułu umów ubezpieczenia zawartych w związku z wykonywaniem działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się na podstawie informacji uzyskanych od zagranicznych zakładów ubezpieczeń.
4.  Wartość przychodów z działalności maklerskiej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne firmy inwestycyjne oraz zagraniczne osoby prawne z siedzibą na terytorium państwa należącego do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju lub do Światowej Organizacji Handlu, innego niż państwo, które jest członkiem Unii Europejskiej lub stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, ustala się na podstawie informacji uzyskanych od tych podmiotów.
5.  Wysokość średniej rocznej sumy aktywów instytucji pożyczkowych, wyliczanej na podstawie wartości ustalonych na ostatni dzień każdego miesiąca danego roku, ustala się na podstawie informacji uzyskanych od instytucji pożyczkowych.
5a.  Średnią wartość przychodów ogółem dostawców świadczących wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku ustala się na podstawie informacji uzyskanych od dostawców świadczących wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku.
6.  Informacje, o których mowa w ust. 3-5a, są za dany rok przekazywane do Rzecznika do dnia 30 czerwca następnego roku kalendarzowego.
§  17. 
1.  Zaliczki, o których mowa w § 5-15, podmioty rynku finansowego wpłacają:
1) do końca kwartału, za który zaliczka jest należna - w przypadku zaliczek należnych za trzy pierwsze kwartały roku kalendarzowego;
2) do dnia 31 października danego roku - w przypadku zaliczek należnych za ostatni kwartał roku kalendarzowego.
2.  Zaliczki, o których mowa w § 5-15, podmioty rynku finansowego wpłacają na rachunek bankowy Biura Rzecznika i jednocześnie wskazują Rzecznikowi podstawę ich naliczenia, okres, którego dotyczą, oraz ich wysokość, w deklaracji, której wzór określa załącznik do rozporządzenia.
3.  Deklaracja składana jest w postaci elektronicznej.
4.  Do składania deklaracji służy system teleinformatyczny, którego funkcjonalność udostępniona jest za pośrednictwem strony internetowej Rzecznika. W celu uzyskania dostępu do tego systemu podmiot składa do Rzecznika pisemny wniosek ze wskazaniem osób upoważnionych w jego imieniu do udzielania informacji Rzecznikowi.
5.  Rzecznik wstrzymuje wpłatę zaliczek, o których mowa w § 5-15, za ostatni kwartał danego roku kalendarzowego, w przypadku gdy kwota uiszczonych zaliczek, po dokonaniu przez podmioty rynku finansowego wpłat za trzy pierwsze kwartały danego roku kalendarzowego i po zaliczeniu kwot z nadpłaty, będzie wyższa niż prognoza przychodów na pokrycie zaplanowanych kosztów Rzecznika.
6.  W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Rzecznik zamieszcza na swojej stronie internetowej informację o wstrzymaniu wpłat zaliczek.
7.  Informację zamieszcza się na stronie internetowej Rzecznika nie później niż na 14 dni przed terminem wpłaty zaliczek, o których mowa w ust. 1 pkt 2.
8.  Podmiot, którego ustalona zaliczka kwartalna nie przekracza kosztów upomnienia, określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 15 § 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.), składa za dany kwartał deklaracje bez obowiązku uiszczania zaliczki na pokrycie kosztów działalności Rzecznika i jego Biura.
§  18. 
1.  Jeżeli suma wpłaconych zaliczek, o których mowa w § 5-15, jest wyższa niż obliczona na podstawie § 2 wysokość należnej wpłaty, powstaje nadpłata. Nadpłata podlega zaliczeniu w pierwszej kolejności na poczet niedopłaty oraz zaliczek niezapłaconych w danym roku kalendarzowym w wysokości wynikającej z deklaracji, a następnie na poczet najbliższej należnej zaliczki, albo podlega zwrotowi na wniosek podmiotu rynku finansowego określonego w § 1, złożony w formie pisemnej, elektronicznej albo dokumentowej.
2.  Rzecznik ustala wysokość nadpłaty, o której mowa w ust. 1, i informuje o jej wysokości właściwe podmioty rynku finansowego, określone w § 1, w terminie do dnia 31 października następnego roku.
3.  Nadpłata podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.
§  19. 
1.  Jeżeli suma wpłaconych zaliczek, o których mowa w § 5-15, jest niższa niż obliczona na podstawie § 2 wysokość należnej wpłaty, powstaje niedopłata.
2.  Rzecznik ustala wysokość niedopłaty, o której mowa w ust. 1, i informuje o jej wysokości właściwe podmioty rynku finansowego, określone w § 1, w terminie do dnia 31 października następnego roku.
3.  Podmioty rynku finansowego pokrywają niedopłatę w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 2.
§  20. 
1.  Wraz z informacją, o której mowa w § 18 ust. 2 albo § 19 ust. 2, Rzecznik przekazuje podmiotowi rynku finansowego informacje o:
1) wysokości sumy wpłaconych zaliczek w roku będącym przedmiotem rozliczenia;
2) wysokości procentowego udziału zaliczek należnych od podmiotu w ogólnej sumie zaliczek należnych od podmiotów, o których mowa w § 1, w roku będącym przedmiotem rozliczenia;
3) wysokości kosztów Rzecznika ogółem w roku będącym przedmiotem rozliczenia;
4) wysokości przychodów Rzecznika, o których mowa w § 2 ust. 2;
5) wysokości należnej od podmiotu wpłaty na pokrycie kosztów Rzecznika.
2.  Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy suma wpłaconych zaliczek jest równa wysokości należnej wpłaty obliczonej na podstawie § 2.
§  21. 
1.  Zaliczki na poczet kosztów Rzecznika za rok 2017 ustala się i wpłaca zgodnie z przepisami dotychczasowymi.
2.  Zarządzający ASI, którzy zostali wpisani do rejestru zarządzających ASI lub uzyskali zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, wpłacają zaliczki na poczet kosztów Rzecznika obliczone zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia, w terminie 30 dni od dnia jego wejścia w życie.
3.  Do rocznego rozliczenia zaliczek na poczet kosztów Rzecznika za rok 2017 stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
§  22.  Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie terminów uiszczania, wysokości i sposobu obliczania należności na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura (Dz. U. poz. 397 i 557).
§  23.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK
............................................

(miejscowość i data)

Deklaracja

o wysokości zaliczki na poczet kosztów działalności

Rzecznika Finansowego i jego Biura1)

za .... kwartał 20 .... r.

strona tytułowa

RODZAJ PODMIOTU2)
krajowy zakład ubezpieczeń – deklaracja A
zagraniczny zakład ubezpieczeń – deklaracja B
powszechne towarzystwo emerytalne – deklaracja C
krajowa instytucja płatnicza lub

krajowa instytucja pieniądza elektronicznego – deklaracja D

dostawca świadczący wyłącznie usługę dostępu do informacji

o rachunku – deklaracja E

mała instytucja płatnicza – deklaracja F
biuro usług płatniczych – deklaracja G
bank – deklaracja H
spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa – deklaracja I
towarzystwo funduszy inwestycyjnych – deklaracja J
zarządzający ASI – deklaracja K
firma inwestycyjna – deklaracja L
instytucja pożyczkowa – deklaracja M
ZAŁĄCZONO DEKLARACJĘ3)

________________________________

1) Koszty działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura są zwane dalej "kosztami Rzecznika".

2) Należy zaznaczyć odpowiedni dla danego rodzaju podmiotu kwadrat, przez wstawienie znaku "X", oraz wypełnić wyłącznie deklarację

odpowiednią dla danego rodzaju podmiotu. Deklaracja powinna składać się ze strony tytułowej, w której zaznaczony jest wyłącznie jeden,

odpowiedni dla danego rodzaju podmiotu kwadrat, oraz wypełnionej, odpowiedniej dla danego rodzaju podmiotu, deklaracji.

3) Należy wpisać odpowiednią literę (A-M) wypełnionej i załączonej deklaracji.

DEKLARACJA A

DEKLARACJA

KRAJOWEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ

DANE TELEADRESOWE PODMIOTU
Nazwa
Adres
NIP
A.1 Kolejna zaliczka na poczet kosztów Rzecznika4) Kwota w złotych
A.1.1 Suma składek przypisanych

brutto zebranych w kwartale

poprzedzającym kwartał, za który

zaliczka jest należna

– kontynuacja działalności
– zakończenie działalności

(zaliczka ustalona zgodnie z §2

ust. 3 rozporządzenia)

A.1.2 Wysokość kolejnej zaliczki (0,0184% kwoty z poz. A.1.1)
A.2 Pierwsza zaliczka na poczet kosztów Rzecznika5) Kwota w złotych
A.2.1 Dwukrotność sumy składek przypisanych brutto zebranych

w pierwszym kwartale prowadzenia działalności

A.2.2 Wysokość pierwszej zaliczki (0,0184% kwoty z poz. A.2.1)
A.3 Data realizacji przelewu kwoty z poz. A.1.2 lub poz. A.2.2 .......................................

(dd-mm-rrrr)

A.3.1 Imię i nazwisko osoby sporządzającej deklarację
A.3.2 Imię i nazwisko osoby zatwierdzającej deklarację

_____________________________

4) Należy zaznaczyć kwadrat przez wstawienie znaku "X" oraz wypełnić pozycje A.1.1 i A.1.2 w przypadku, gdy zaliczka jest wpłacana za

trzeci lub każdy kolejny kwartał prowadzenia działalności przez podmiot.

5) Należy zaznaczyć kwadrat przez wstawienie znaku "X" oraz wypełnić pozycje A.2.1 i A.2.2 w przypadku, gdy jest to pierwsza zaliczka

wpłacana przez podmiot podejmujący działalność. Krajowy zakład ubezpieczeń podejmujący działalność pierwszą zaliczkę wpłaca za

drugi kwartał, w którym prowadzi działalność, z uwzględnieniem prowadzenia działalności w kwartale pierwszym.

DEKLARACJA B

DEKLARACJA

ZAGRANICZNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ

DANE TELEADRESOWE PODMIOTU
Nazwa
Adres
NIP
B.1 Kolejna zaliczka na poczet kosztów Rzecznika6) Kwota w złotych
B.1.1 Suma składek przypisanych

brutto zebranych z tytułu umów

ubezpieczenia zawartych

w związku z wykonywaniem

działalności ubezpieczeniowej na

terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej w kwartale

poprzedzającym kwartał, za który

zaliczka jest należna

– kontynuacja działalności
– zakończenie działalności

(zaliczka ustalona zgodnie z § 2

ust. 3 rozporządzenia)

B.1.2 Wysokość kolejnej zaliczki (0,02% kwoty z poz. B.1.1)
B.2 Pierwsza zaliczka na poczet kosztów Rzecznika7) Kwota w złotych
B.2.1 Dwukrotność sumy składek przypisanych brutto zebranych z tytułu

umów ubezpieczenia zawartych w związku z wykonywaniem

działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

w pierwszym kwartale jej wykonywania

B.2.2 Wysokość pierwszej zaliczki (0,02% kwoty z poz. B.2.1)
B.3 Data realizacji przelewu kwoty z poz. B.1.2 lub poz. B.2.2 ..............................................

(dd-mm-rrrr)

B.3.1 Imię i nazwisko osoby sporządzającej deklarację
B.3.2 Imię i nazwisko osoby zatwierdzającej deklarację

________________________

6) Należy zaznaczyć kwadrat przez wstawienie znaku "X" oraz wypełnić pozycje B.1.1 i B.1.2 w przypadku, gdy zaliczka jest wpłacana za

trzeci lub każdy kolejny kwartał wykonywania działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7) Należy zaznaczyć kwadrat przez wstawienie znaku "X" oraz wypełnić pozycje B.2.1 i B.2.2 w przypadku, gdy jest to pierwsza zaliczka

wpłacana przez podmiot rozpoczynający wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zagraniczny zakład ubezpieczeń rozpoczynający wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

pierwszą zaliczkę wpłaca za drugi kwartał, w którym wykonuje taką działalność, z uwzględnieniem wykonywania takiej działalności

w kwartale pierwszym.

DEKLARACJA C

DEKLARACJA

POWSZECHNEGO TOWARZYSTWA EMERYTALNEGO

DANE TELEADRESOWE PODMIOTU
Nazwa
Adres
NIP
C.1 Kolejna zaliczka na poczet kosztów Rzecznika8) Kwota w złotych
C.1.1 1/4 wartości aktywów otwartego

funduszu emerytalnego,

zarządzanego przez powszechne

towarzystwo emerytalne, według

stanu na koniec kwartału

poprzedzającego kwartał, za który

zaliczka jest należna

– kontynuacja działalności
– zakończenie działalności

(zaliczka ustalona zgodnie z § 2

ust. 3 rozporządzenia)

C.1.2 Wysokość kolejnej zaliczki (0,00008% kwoty z poz. C.1.1)
C.2 Pierwsza zaliczka na poczet kosztów Rzecznika9) Kwota w złotych
C.2.1 1/2 wartości aktywów otwartego funduszu emerytalnego, zarządzanego

przez powszechne towarzystwo emerytalne według stanu na koniec

pierwszego kwartału prowadzenia działalności

C.2.2 Wysokość pierwszej zaliczki (0,00008% kwoty z poz. C.2.1)
C.3 Data realizacji przelewu kwoty z poz. C.1.2 lub poz. C.2.2 .........................................

(dd-mm-rrrr)

C.3.1 Imię i nazwisko osoby sporządzającej deklarację
C.3.2 Imię i nazwisko osoby zatwierdzającej deklarację

__________________________

8) Należy zaznaczyć kwadrat przez wstawienie znaku "X" oraz wypełnić pozycje C.1.1 i C.1.2 w przypadku, gdy zaliczka jest wpłacana za

trzeci lub każdy kolejny kwartał prowadzenia działalności przez podmiot.

9) Należy zaznaczyć kwadrat przez wstawienie znaku "X" oraz wypełnić pozycje C.2.1 i C.2.2 w przypadku, gdy jest to pierwsza zaliczka

wpłacana przez podmiot podejmujący działalność. Powszechne towarzystwo emerytalne podejmujące działalność pierwszą zaliczkę

wpłaca za drugi kwartał, w którym prowadzi działalność, z uwzględnieniem prowadzenia działalności w kwartale pierwszym.

DEKLARACJA D

DEKLARACJA

KRAJOWEJ INSTYTUCJI PŁATNICZEJ LUB

KRAJOWEJ INSTYTUCJI PIENIĄDZA ELEKTRONICZNEGO

DANE TELEADRESOWE PODMIOTU
Nazwa
Adres
NIP
D.1 Kolejna zaliczka na poczet kosztów Rzecznika10) Kwota w złotych
D.1.1 1/4 funduszy własnych według

stanu na koniec kwartału

poprzedzającego kwartał, za który

zaliczka jest należna

– kontynuacja działalności
– zakończenie działalności

(zaliczka ustalona zgodnie z § 2

ust. 3 rozporządzenia)

D.1.2 Wysokość kolejnej zaliczki (0,08% kwoty z poz. D.1.1)
D.2 Pierwsza zaliczka na poczet kosztów Rzecznika11) Kwota w złotych
D.2.1 1/2 funduszy własnych według stanu na koniec pierwszego kwartału

prowadzenia działalności

D.2.2 Wysokość pierwszej zaliczki (0,08% kwoty z poz. D.2.1)
D.3 Data realizacji przelewu kwoty z poz. D.1.2 lub poz. D.2.2 ...........................................

(dd-mm-rrrr)

D.3.1 Imię i nazwisko osoby sporządzającej deklarację
D.3.2 Imię i nazwisko osoby zatwierdzającej deklarację

____________________________________

10) Należy zaznaczyć kwadrat przez wstawienie znaku "X" oraz wypełnić pozycje D.1.1 i D.1.2 w przypadku, gdy zaliczka jest wpłacana za

trzeci lub każdy kolejny kwartał prowadzenia działalności przez podmiot.

11) Należy zaznaczyć kwadrat przez wstawienie znaku "X" oraz wypełnić pozycje D.2.1 i D.2.2 w przypadku, gdy jest to pierwsza zaliczka

wpłacana przez podmiot podejmujący działalność. Krajowa instytucja płatnicza lub krajowa instytucja pieniądza elektronicznego

podejmująca działalność pierwszą zaliczkę wpłaca za drugi kwartał, w którym prowadzi działalność, z uwzględnieniem prowadzenia

działalności w kwartale pierwszym.

DEKLARACJA E

DEKLARACJA

DOSTAWCY ŚWIADCZĄCEGO WYŁĄCZNIE

USŁUGĘ DOSTĘPU DO INFORMACJI O RACHUNKU

DANE TELEADRESOWE PODMIOTU
Nazwa
Adres
NIP
E.1 Kolejna zaliczka na poczet kosztów Rzecznika12) Kwota w złotych
E.1.1 1/4 średniej wartości przychodów

ogółem w okresie czterech

kwartałów poprzedzających

kwartał, za który zaliczka jest

należna

– kontynuacja działalności
– zakończenie działalności

(zaliczka ustalona zgodnie z § 2

ust. 3 rozporządzenia)

E.1.2 Wysokość kolejnej zaliczki (0,016% kwoty z poz. E.1.1)
E.2 Pierwsza zaliczka na poczet kosztów Rzecznika13) Kwota w złotych
E.2.1 Dwukrotność wartości przychodów ogółem za pierwszy kwartał

prowadzenia działalności

E.2.2 Wysokość pierwszej zaliczki (0,016% kwoty z poz. E.2.1)
E.3 Zaliczka na poczet kosztów Rzecznika należna od podmiotu,

którego okres prowadzenia działalności nie obejmuje

czterech kwartałów, niebędąca pierwszą zaliczką14)

Kwota w złotych
E.3.1 Średnia wartość przychodów ogółem z okresu kwartałów prowadzenia

działalności poprzedzających kwartał, za który zaliczka jest należna

E.3.2 Wysokość zaliczki należnej od podmiotu, którego okres prowadzenia

działalności nie obejmuje czterech kwartałów, niebędącej pierwszą

zaliczką (0,016% kwoty z poz. E.3.1)

E.4 Data realizacji przelewu kwoty z poz. E.2.1.2, poz. E.2.2 lub

poz. E.3.2

.........................................

(dd-mm-rrrr)

E.4.1 Imię i nazwisko osoby sporządzającej deklarację
E.4.2 Imię i nazwisko osoby zatwierdzającej deklarację

______________________________

12) Należy zaznaczyć kwadrat przez wstawienie znaku "X" oraz wypełnić pozycje E.1.1 i E.1.2 w przypadku, gdy zaliczka jest wpłacana za

piąty lub każdy kolejny kwartał prowadzenia działalności przez podmiot.

13) Należy zaznaczyć kwadrat przez wstawienie znaku "X" oraz wypełnić pozycje E.2.1 i E.2.2 w przypadku, gdy jest to pierwsza zaliczka

wpłacana przez podmiot podejmujący działalność. Dostawca świadczący wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku

podejmujący działalność pierwszą zaliczkę wpłaca za drugi kwartał, w którym prowadzi działalność, z uwzględnieniem prowadzenia

działalności w kwartale pierwszym.

14) Należy zaznaczyć kwadrat przez wstawienie znaku "X" oraz wypełnić pozycje E.3.1 i E.3.2 w przypadku, gdy okres prowadzenia

działalności przez podmiot nie obejmuje czterech kwartałów i nie jest to pierwsza zaliczka wpłacana przez podmiot podejmujący

działalność.

DEKLARACJA F

DEKLARACJA

MAŁEJ INSTYTUCJI PŁATNICZEJ

DANE TELEADRESOWE PODMIOTU
Nazwa
Adres
NIP
F.1 Kolejna zaliczka na poczet kosztów Rzecznika15) Kwota w złotych
F.1.1 Wartość wykonanych transakcji

płatniczych w kwartale

poprzedzającym kwartał, za który

zaliczka jest należna

– kontynuacja działalności
– zakończenie działalności

(zaliczka ustalona zgodnie z § 2

ust. 3 rozporządzenia)

F.1.2 Wysokość kolejnej zaliczki (0,00048% kwoty z poz. F.1.1)
F.2 Pierwsza zaliczka na poczet kosztów Rzecznika16) Kwota w złotych
F.2.1 Dwukrotność wartości wykonanych transakcji płatniczych

w pierwszym kwartale prowadzenia działalności

F.2.2 Wysokość pierwszej zaliczki (0,00048% kwoty z poz. F.2.1)
F.3 Data realizacji przelewu kwoty z poz. F.1.2 lub poz. F.2.2 ........................................

(dd-mm-rrrr)

F.3.1 Imię i nazwisko osoby sporządzającej deklarację
F.3.2 Imię i nazwisko osoby zatwierdzającej deklarację

____________________________

15) Należy zaznaczyć kwadrat przez wstawienie znaku "X" oraz wypełnić pozycje F.1.1 i F.1.2 w przypadku, gdy zaliczka jest wpłacana za

trzeci lub każdy kolejny kwartał prowadzenia działalności przez podmiot.

16) Należy zaznaczyć kwadrat przez wstawienie znaku "X" oraz wypełnić pozycje F.2.l i F.2.2 w przypadku, gdy jest to pierwsza zaliczka

wpłacana przez podmiot podejmujący działalność. Mała instytucja płatnicza podejmująca działalność pierwszą zaliczkę wpłaca za drugi

kwartał, w którym prowadzi działalność, z uwzględnieniem prowadzenia działalności w kwartale pierwszym.

DEKLARACJA G

DEKLARACJA

BIURA USŁUG PŁATNICZYCH

DANE TELEADRESOWE PODMIOTU
Nazwa
Adres
NIP
G.1 Kolejna zaliczka na poczet kosztów Rzecznika17) Kwota w złotych
G.1.1 Wartość wykonanych transakcji płatniczych w kwartale poprzedzającym kwartał, za który zaliczka jest należna - kontynuacja działalności
- zakończenie działalności

(zaliczka ustalona zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia)

G.1.2 Wysokość kolejnej zaliczki (0,00048% kwoty z poz. G.1.1)
G.2 Pierwsza zaliczka na poczet kosztów Rzecznika18) Kwota w złotych
G.2.1 Dwukrotność wartości wykonanych transakcji płatniczych w pierwszym kwartale prowadzenia działalności
G.2.2 Wysokość pierwszej zaliczki (0,00048% kwoty z poz. G.2.1)
G.3 Data realizacji przelewu kwoty z poz. G.1.2 lub poz. G.2.2 ..........................................

(dd-mm-rrrr)

G.3.1 Imię i nazwisko osoby sporządzającej deklarację
G.3.2 Imię i nazwisko osoby zatwierdzającej deklarację

______

17) Należy zaznaczyć kwadrat przez wstawienie znaku "X" oraz wypełnić pozycje G. 1.1 i G. 1.2 w przypadku, gdy zaliczka jest wpłacana za trzeci lub każdy kolejny kwartał prowadzenia działalności przez podmiot.

18) Należy zaznaczyć kwadrat przez wstawienie znaku "X" oraz wypełnić pozycje G.2.1 i G.2.2 w przypadku, gdy jest to pierwsza zaliczka wpłacana przez podmiot podejmujący działalność. Biuro usług płatniczych podejmujące działalność pierwszą zaliczkę wpłaca za drugi kwartał, w którym prowadzi działalność, z uwzględnieniem prowadzenia działalności w kwartale pierwszym.

DEKLARACJA H

DEKLARACJA

BANKU

DANE TELEADRESOWE PODMIOTU
Nazwa
Adres
NIP
HA Kolejna zaliczka na poczet kosztów Rzecznika19) Kwota w złotych
H.1.1 1/4 wartości sumy aktywów bilansowych według stanu na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, za który zaliczka jest należna - kontynuacja działalności
- zakończenie działalności

(zaliczka ustalona zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia)

H.1.2 Wysokość kolejnej zaliczki (0,00088% kwoty z poz. H.1.1)
H.2 Pierwsza zaliczka na poczet kosztów Rzecznika20) Kwota w złotych
H.2.1 1/2 wartości sumy aktywów bilansowych według stanu na koniec pierwszego kwartału prowadzenia działalności
H.2.2 Wysokość pierwszej zaliczki (0,00088% kwoty z poz. H.2.1)
H.3 Data realizacji przelewu kwoty z poz. H.1.2 lub poz. H.2.2 ............................................

(dd-mm-rrrr)

H.3.1 Imię i nazwisko osoby sporządzającej deklarację
H.3.2 Imię i nazwisko osoby zatwierdzającej deklarację

______

19) Należy zaznaczyć kwadrat przez wstawienie znaku "X" oraz wypełnić pozycje H.1.1 i H.1.2 w przypadku, gdy zaliczka jest wpłacana za trzeci lub każdy kolejny kwartał prowadzenia działalności przez podmiot.

20) Należy zaznaczyć kwadrat przez wstawienie znaku "X" oraz wypełnić pozycje H.2.1 i H.2.2 w przypadku, gdy jest to pierwsza zaliczka wpłacana przez podmiot podejmujący działalność. Bank podejmujący działalność pierwszą zaliczkę wpłaca za drugi kwartał, w którym prowadzi działalność, z uwzględnieniem prowadzenia działalności w kwartale pierwszym.

DEKLARACJA I

DEKLARACJA

SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ

DANE TELEADRESOWE PODMIOTU
Nazwa
Adres
NIP
I.1 Kolejna zaliczka na poczet kosztów Rzecznika21) Kwota w złotych
I.1.1 1/4 wartości sumy aktywów bilansowych według stanu na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, za który zaliczka jest należna - kontynuacja działalności
- zakończenie działalności

(zaliczka ustalona zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia)

I.1.2 Wysokość kolejnej zaliczki (0,00088% kwoty z poz. I.1.1)
I.2 Pierwsza zaliczka na poczet kosztów Rzecznika22) Kwota w złotych
I.2.1 1/2 wartości sumy aktywów bilansowych według stanu na koniec pierwszego kwartału prowadzenia działalności
I.2.2 Wysokość pierwszej zaliczki (0,00088% kwoty z poz. 1.2.1)
I.3 Data realizacji przelewu kwoty z poz. I.1.2 lub poz. I.2.2 .......................................

(dd-mm-rrrr)

I.3.1 Imię i nazwisko osoby sporządzającej deklarację
I.3.2 Imię i nazwisko osoby zatwierdzającej deklarację

______

21) Należy zaznaczyć kwadrat przez wstawienie znaku "X" oraz wypełnić pozycje 1.1.1 i 1.1.2 w przypadku, gdy zaliczka jest wpłacana za trzeci lub każdy kolejny kwartał prowadzenia działalności przez podmiot.

22) Należy zaznaczyć kwadrat przez wstawienie znaku "X" oraz wypełnić pozycje 1.2.1 i 1.2.2 w przypadku, gdy jest to pierwsza zaliczka wpłacana przez podmiot podejmujący działalność. Spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa podejmująca działalność pierwszą zaliczkę wpłaca za drugi kwartał, w którym prowadzi działalność, z uwzględnieniem prowadzenia działalności w kwartale pierwszym.

DEKLARACJA J

DEKLARACJA

TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

DANE TELEADRESOWE PODMIOTU
Nazwa
Adres
NIP
J.1 Kolejna zaliczka na poczet kosztów Rzecznika23) Kwota w złotych
J.1.1 1/4 sumy wartości aktywów funduszy inwestycyjnych, aktywów zbiorczych portfeli papierów wartościowych oraz portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zarządzanych przez towarzystwo, wyliczanej według stanu na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, za który zaliczka jest należna - kontynuacja działalności
- zakończenie działalności

(zaliczka ustalona zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia)

J.1.2 Wysokość kolejnej zaliczki (0,00008% kwoty z poz. J.1.1)
J.2 Pierwsza zaliczka na poczet kosztów Rzecznika24) Kwota w złotych
J.2.1 1/2 sumy wartości aktywów funduszy inwestycyjnych, aktywów zbiorczych portfeli papierów wartościowych oraz portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zarządzanych przez towarzystwo, wyliczanej według stanu na koniec pierwszego kwartału prowadzenia działalności
J.2.2 Wysokość pierwszej zaliczki (0,00008% kwoty z poz. J.2.1)
J.3 Data realizacji przelewu kwoty z poz. J.1.2 lub poz. J.2.2 ..........................................

(dd-mm-rrrr)

J.3.1 Imię i nazwisko osoby sporządzającej deklarację
J.3.2 Imię i nazwisko osoby zatwierdzającej deklarację

______

23) Należy zaznaczyć kwadrat przez wstawienie znaku "X" oraz wypełnić pozycje J.1.1 i J.1.2 w przypadku, gdy zaliczka jest wpłacana za trzeci lub każdy kolejny kwartał prowadzenia działalności przez podmiot.

24) Należy zaznaczyć kwadrat przez wstawienie znaku "X" oraz wypełnić pozycje J.2.1 i J.2.2 w przypadku, gdy jest to pierwsza zaliczka wpłacana przez podmiot podejmujący działalność. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych podejmujące działalność pierwszą zaliczkę wpłaca za drugi kwartał, w którym prowadzi działalność, z uwzględnieniem prowadzenia działalności w kwartale pierwszym.

DEKLARACJA K

DEKLARACJA ZARZĄDZAJĄCEGO ASI

DANE TELEADRESOWE PODMIOTU
Nazwa
Adres
NIP
K.1 Kolejna zaliczka na poczet kosztów Rzecznika25) Kwota w złotych
K.1.1 1/4 sumy wartości aktywów alternatywnych spółek inwestycyjnych zarządzanych przez zarządzającego ASI, wyliczanej według stanu na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, za który zaliczka jest należna - kontynuacja działalności
- zakończenie działalności

(zaliczka ustalona zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia)

K.1.2 Wysokość kolejnej zaliczki (0,00008% kwoty z poz. K.1.1)
K2 Pierwsza zaliczka na poczet kosztów Rzecznika26) Kwota w złotych
K.2.1 1/2 sumy wartości aktywów alternatywnych spółek inwestycyjnych zarządzanych przez zarządzającego ASI, wyliczanej według stanu na koniec pierwszego kwartału prowadzenia działalności
K.2.2 Wysokość pierwszej zaliczki (0,00008% kwoty z poz. K.2.1)
K3 Data realizacji przelewu kwoty z poz. K1.2 lub poz. K2.2 .........................................

(dd-mm-rrrr)

K.3.1 Imię i nazwisko osoby sporządzającej deklarację
K.3.2 Imię i nazwisko osoby zatwierdzającej deklarację

______

25) Należy zaznaczyć kwadrat przez wstawienie znaku "X" oraz wypełnić pozycje K.1.1 i K.1.2 w przypadku, gdy zaliczka jest wpłacana za trzeci lub każdy kolejny kwartał prowadzenia działalności przez podmiot.

26) Należy zaznaczyć kwadrat przez wstawienie znaku "X" oraz wypełnić pozycje K.2.1 i K.2.2 w przypadku, gdy jest to pierwsza zaliczka wpłacana przez podmiot podejmujący działalność. Zarządzający ASI podejmujący działalność pierwszą zaliczkę wpłaca za drugi kwartał, w którym prowadzi działalność, z uwzględnieniem prowadzenia działalności w kwartale pierwszym.

DEKLARACJA L

DEKLARACJA FIRMY INWESTYCYJNEJ

DANE TELEADRESOWE PODMIOTU
Nazwa
Adres
NIP
L.1 Kolejna zaliczka na poczet kosztów Rzecznika27) Kwota w złotych
L.1.1 1/4 średniej wartości przychodów ogółem w okresie trzech pełnych lat kalendarzowych, poprzedzających rok kwartału, za który zaliczka jest należna - kontynuacja działalności
- zakończenie działalności

(zaliczka ustalona zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia)

L.1.2 Wysokość kolejnej zaliczki (0,016% kwoty z poz. L.1.1)
L.2 Pierwsza zaliczka na poczet kosztów Rzecznika28) Kwota w złotych
L.2.1 Dwukrotność wartości przychodów ogółem za pierwszy kwartał prowadzenia działalności
L.2.2 Wysokość pierwszej zaliczki (0,016% kwoty z poz. L.2.1)
L.3 Zaliczka na poczet kosztów Rzecznika należna od podmiotu, którego okres prowadzenia działalności nie obejmuje pełnego roku kalendarzowego, niebędąca pierwszą zaliczką29) Kwota w złotych
L.3.1 Średnia wartość przychodów ogółem w okresie pełnych kwartałów prowadzenia działalności poprzedzających kwartał, za który zaliczka jest należna
L.3.2 Wysokość zaliczki należnej od podmiotu, którego okres prowadzenia działalności nie obejmuje pełnego roku kalendarzowego, niebędącej pierwszą zaliczką (0,016% kwoty z poz. L.3.1)
L.4 Zaliczka na poczet kosztów Rzecznika należna od podmiotu, którego okres prowadzenia działalności obejmuje pełny rok kalendarzowy, ale nie obejmuje dwóch pełnych lat kalendarzowych30) Kwota w złotych
L.4.1 1/4 wartości przychodów ogółem w pierwszym pełnym roku kalendarzowym prowadzenia działalności
L.4.2 Wysokość zaliczki należnej od podmiotu, którego okres prowadzenia działalności obejmuje pełny rok kalendarzowy, ale nie obejmuje dwóch pełnych lat kalendarzowych (0,016% kwoty z poz. L.4.1)
L.5 Zaliczka na poczet kosztów Rzecznika należna od podmiotu, którego okres prowadzenia działalności obejmuje dwa pełne lata kalendarzowe, ale nie obejmuje trzech pełnych lat kalendarzowych31) Kwota w złotych
L.5.1 1/4 średniej wartości przychodów ogółem za dwa pełne lata kalendarzowe prowadzenia działalności
L.5.2 Wysokość zaliczki należnej od podmiotu, którego okres prowadzenia działalności obejmuje dwa pełne lata kalendarzowe, ale nie obejmuje trzech pełnych lat kalendarzowych (0,016% kwoty z poz. L.5.1)
L.6 Data realizacji przelewu kwoty z poz. L.1.2, poz. L.2.2, poz. L.3.2, poz. L.4.2 lub poz. L.5.2 .............................................

(dd-mm-rrrr)

L.6.1 Imię i nazwisko osoby sporządzającej deklarację
L.6.2 Imię i nazwisko osoby zatwierdzającej deklarację

______

27) Należy zaznaczyć kwadrat przez wstawienie znaku "X" oraz wypełnić pozycje L.1.1 i L.1.2 w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności przez podmiot obejmuje co najmniej trzy pełne lata kalendarzowe.

28) Należy zaznaczyć kwadrat przez wstawienie znaku "X" oraz wypełnić pozycje L.2.1 i L.2.2 w przypadku, gdy jest to pierwsza zaliczka wpłacana przez podmiot podejmujący działalność. Firma inwestycyjna podejmująca działalność pierwszą zaliczkę wpłaca za drugi kwartał, w którym prowadzi działalność, z uwzględnieniem prowadzenia działalności w kwartale pierwszym.

29) Należy zaznaczyć kwadrat przez wstawienie znaku "X" oraz wypełnić pozycje L.3.1 i L.3.2 w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności przez podmiot nie obejmuje pełnego roku kalendarzowego i nie jest to pierwsza zaliczka wpłacana przez podmiot podejmujący działalność.

30) Należy zaznaczyć kwadrat przez wstawienie znaku "X" oraz wypełnić pozycje L.4.1 i L.4.2 w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności przez podmiot obejmuje pełny rok kalendarzowy, ale nie obejmuje dwóch pełnych lat kalendarzowych.

31) Należy zaznaczyć kwadrat przez wstawienie znaku "X" oraz wypełnić pozycje L.5.1 i L.5.2 w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności przez podmiot obejmuje dwa pełne lata kalendarzowe, ale nie obejmuje trzech pełnych lat kalendarzowych.

DEKLARACJA M

DEKLARACJA

INSTYTUCJI POŻYCZKOWEJ

DANE TELEADRESOWE PODMIOTU
Nazwa
Adres
NIP
M.1 Kolejna zaliczka na poczet kosztów Rzecznika32) Kwota w złotych
M.1.1 1/4 sumy aktywów33) według stanu na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, za który zaliczka jest należna - kontynuacja działalności
- zakończenie działalności

(zaliczka ustalona zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia)

M.1.2 Wysokość kolejnej zaliczki (0,016% kwoty z poz. M.1.1)
M.2 Pierwsza zaliczka na poczet kosztów Rzecznika34) Kwota w złotych
M.2.1 1/2 sumy aktywów33) według stanu na koniec pierwszego kwartału prowadzenia działalności
M.2.2 Wysokość pierwszej zaliczki (0,016% kwoty z poz. M.2.1)
M.3 Data realizacji przelewu kwoty z poz. M.1.2 lub M.2.2 .......................................

(dd-mm-rrrr)

M.3.1 Imię i nazwisko osoby sporządzającej deklarację
M.3.2 Imię i nazwisko osoby zatwierdzającej deklarację

______

32) Należy zaznaczyć kwadrat przez wstawienie znaku "X" oraz wypełnić pozycje M.1.1 i M.1.2 w przypadku, gdy zaliczka jest wpłacana za trzeci lub każdy kolejny kwartał prowadzenia działalności przez podmiot.

33) Sumę aktywów stanowi wartość bilansowa aktywów obejmujących wyłącznie wierzytelności danej instytucji pożyczkowej z tytułu umów, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1083).

34) Należy zaznaczyć kwadrat przez wstawienie znaku "X" oraz wypełnić pozycje M.2.1 i M.2.2 w przypadku, gdy jest to pierwsza zaliczka wpłacana przez podmiot podejmujący działalność. Instytucja pożyczkowa podejmująca działalność pierwszą zaliczkę wpłaca za drugi kwartał, w którym prowadzi działalność, z uwzględnieniem prowadzenia działalności w kwartale pierwszym.

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).

Zmiany w prawie

Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.662 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania należności na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura.
Data aktu: 27/10/2017
Data ogłoszenia: 14/04/2020
Data wejścia w życie: 25/11/2017