Szczegółowe warunki przeprowadzania i dokumentowania czynności przez funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej.

Dz.U.2020.63
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania i dokumentowania czynności przez funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej
Na podstawie art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1940) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe warunki przeprowadzania czynności, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1-3 i 4a-7 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej, zwanej dalej "ustawą";
2) obowiązki funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej, zwanego dalej "funkcjonariuszem", podczas wykonywania tych czynności;
3) uprawnienia osób, wobec których są podejmowane czynności, w tym treść pouczeń o prawach przysługujących tym osobom;
4) wzory protokołów, o których mowa w art. 12 ust. 7c ustawy;
5) sposób dokumentowania czynności niewymagających spisania protokołów.
§  2. 
1.  Funkcjonariusz, przy wykonywaniu czynności, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy, umożliwia odnotowanie danych wymienionych w art. 13 ust. 1 ustawy na żądanie osoby, której wydaje polecenie.
2.  Po przeprowadzeniu czynności, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy, funkcjonariusz poucza osobę, wobec której podjęto czynność, o prawie do złożenia zażalenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy. Wzmiankę o pouczeniu osoby, wobec której podjęto czynność, funkcjonariusz zamieszcza w notatce służbowej.
§  3. 
1.  Funkcjonariusz legitymuje osobę w warunkach, które:
1) zapewniają poufność danych osobowych osoby legitymowanej;
2) umożliwiają osobie legitymowanej odnotowanie informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy.
2.  Funkcjonariusz dokumentuje legitymowanie osoby w książce przebiegu służby lub notatce służbowej, w której wpisuje datę, czas, miejsce oraz dane, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy.
3.  Dokumentowanie czynności legitymowania osoby może być prowadzone w postaci elektronicznej.
4.  Po przeprowadzeniu czynności, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy, funkcjonariusz poucza osobę, wobec której podjęto czynność, o prawie do złożenia zażalenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy. Wzmiankę o pouczeniu osoby, wobec której podjęto czynność, funkcjonariusz zamieszcza w książce przebiegu służby lub notatce służbowej.
§  4. 
1.  Funkcjonariusz po ujęciu osoby stwarzającej w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz dla mienia, a także osoby w sposób rażący naruszającej porządek publiczny, zwanej dalej "osobą ujętą", niezwłocznie informuje osobę ujętą o przyczynach ujęcia i przysługujących jej prawach, w tym o prawie do:
1) skorzystania z pomocy adwokata lub radcy prawnego oraz do żądania umożliwienia nawiązania niezwłocznego kontaktu z adwokatem lub radcą prawnym i bezpośredniej z nim rozmowy;
2) korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim;
3) złożenia oświadczenia lub odmowy złożenia oświadczenia w swojej sprawie;
4) otrzymania odpisu protokołu ujęcia;
5) dostępu do pierwszej pomocy medycznej;
6) zawiadomienia osoby najbliższej lub innej wskazanej osoby, jak również pracodawcy, szkoły, uczelni, dowódcy oraz osoby zarządzającej przedsiębiorstwem osoby ujętej albo przedsiębiorstwem, za które jest ona odpowiedzialna, o osobie ujętej;
7) złożenia do właściwego miejscowo prokuratora, w terminie 7 dni od dnia dokonania ujęcia, zażalenia na sposób prowadzenia ujęcia;
8) kontaktu z urzędem konsularnym lub z przedstawicielstwem dyplomatycznym państwa, którego jest obywatelem, jeżeli nie jest ona obywatelem polskim, lub kontaktu z przedstawicielem państwa, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania, jeżeli nie posiada żadnego obywatelstwa;
9) natychmiastowego zwolnienia, gdy ustanie przyczyna ujęcia;
10) bycia wysłuchanym.
2.  Funkcjonariusz, który dokonał ujęcia osoby, sporządza z przebiegu tej czynności protokół ujęcia, którego wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Kopię protokołu ujęcia przekazuje się osobie ujętej za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
3.  Osobę ujętą można do czasu przekazania właściwej miejscowo jednostce organizacyjnej Policji umieścić w pomieszczeniu zajmowanym przez Straż Marszałkowską, zapewniającym bezpieczeństwo osobie ujętej oraz realizację celu ujęcia osoby.
§  5. 
1.  Wzór protokołu z kontroli osobistej jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Kopię protokołu z kontroli osobistej przekazuje się osobie poddanej kontroli osobistej za potwierdzeniem odbioru.
2.  Funkcjonariusz informuje osobę poddawaną kontroli osobistej, że może ona żądać sporządzenia protokołu z tej kontroli również w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 7g ustawy.
§  6. 
1.  Funkcjonariusz dokonuje czynności, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 4a ustawy, w obecności właściciela bagażu lub ładunku albo przedstawiciela przewoźnika lub spedytora, a gdy jest to niemożliwe - w obecności osoby przybranej przez funkcjonariusza.
2.  Funkcjonariusz dokonuje czynności, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 4a ustawy, pod nieobecność właściciela bagażu lub ładunku albo przewoźnika lub spedytora w przypadku, gdy z ustaleń funkcjonariusza wynika, że zwłoka może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego.
3.  Po przeprowadzeniu czynności, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 4a ustawy, funkcjonariusz poucza właściciela bagażu lub ładunku albo przedstawiciela przewoźnika lub spedytora o prawie do złożenia zażalenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7a ustawy. Wzmiankę o pouczeniu osoby, wobec której podjęto czynność, funkcjonariusz zamieszcza w notatce służbowej lub protokole czynności.
4.  Wzór protokołu przeglądania zawartości bagaży i sprawdzenia ładunków jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia. Kopię protokołu przeglądania zawartości bagaży i sprawdzenia ładunków przekazuje się właścicielowi bagażu lub ładunku albo przedstawicielowi przewoźnika lub spedytora za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Przepis § 5 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§  7. 
1.  Funkcjonariusz dokonuje czynności, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 4b ustawy, w obecności właściciela lub użytkownika pomieszczenia lub środka transportu, a gdy jest to niemożliwe - w obecności osoby przybranej przez funkcjonariusza.
2.  Funkcjonariusz dokonuje czynności, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 4b ustawy, pod nieobecność właściciela lub użytkownika w przypadku, gdy z ustaleń funkcjonariusza wynika, że zwłoka może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego.
3.  Po przeprowadzeniu czynności, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 4b ustawy, funkcjonariusz poucza właściciela lub użytkownika pomieszczenia oraz środka transportu o prawie do złożenia zażalenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy. Wzmiankę o pouczeniu osoby, wobec której podjęto czynność, funkcjonariusz zamieszcza w notatce służbowej lub protokole czynności.
4.  Wzór protokołu sprawdzenia pomieszczenia oraz środków transportu jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia. Kopię protokołu sprawdzenia pomieszczenia oraz środków transportu przekazuje się właścicielowi lub użytkownikowi pomieszczenia lub środka transportu za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Przepis § 5 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§  8. 
1.  Komendant Straży Marszałkowskiej lub upoważniony przez niego funkcjonariusz doręcza lub przekazuje drogą elektroniczną żądanie udzielenia niezbędnej pomocy, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy.
2.  Żądanie udzielenia niezbędnej pomocy zawiera powołanie podstawy prawnej żądania, określenie rodzaju i zakresu niezbędnej pomocy, wskazanie funkcjonariusza korzystającego z pomocy oraz pouczenie o odpowiedzialności karnej funkcjonariusza publicznego w razie niedopełnienia obowiązku udzielenia żądanej niezbędnej pomocy.
3.  Żądanie udzielenia niezbędnej pomocy może być zgłoszone ustnie przez funkcjonariusza, który potrzebuje niezbędnej pomocy.
4.  Funkcjonariusz, zgłaszając ustnie żądanie udzielenia niezbędnej pomocy, informuje osobę, do której zgłasza żądanie, o działaniu w sytuacji niecierpiącej zwłoki oraz przekazuje tej osobie informacje określone w ust. 2.
5.  Żądanie udzielenia pomocy zgłoszone ustnie potwierdza się niezwłocznie w sposób określony w ust. 1.
§  9. 
1.  Funkcjonariusz zwraca się o udzielenie niezbędnej pomocy, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 6 ustawy, w sposób i w formie określonych odpowiednio w § 8 ust. 1-3.
2.  Funkcjonariusz, zgłaszając ustnie żądanie udzielenia pomocy doraźnej, informuje osobę, do której zgłasza żądanie, o nagłym przypadku oraz przekazuje tej osobie informacje określone w § 8 ust. 2, z wyłączeniem informacji o odpowiedzialności karnej.
§  10.  Funkcjonariusz po zakończeniu czynności służbowych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, przekazuje Komendantowi Straży Marszałkowskiej notatkę służbową, która zawiera informację o wystąpieniu z żądaniem udzielenia niezbędnej pomocy, zwróceniu się o udzielenie niezbędnej pomocy lub zwróceniu się o udzielenie pomocy doraźnej.
§  11. 
1.  Funkcjonariusz dokumentuje w książce przebiegu służby wyniki sprawdzenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. b i c ustawy, przesyłek kierowanych do Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu lub wynik sprawdzenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy, terenów i obiektów będących w zarządzie Kancelarii Sejmu i zarządzie Kancelarii Senatu.
2.  Funkcjonariusz, dokumentując w książce przebiegu służby wyniki sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1, wpisuje wynik sprawdzenia, datę, czas oraz miejsce sprawdzenia, a w przypadku znalezienia przedmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 7c ustawy, także opis podjętych działań zmierzających do neutralizacji zagrożeń.
3.  Po przeprowadzeniu czynności, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy, funkcjonariusz poucza osobę, wobec której podjęto czynność, o prawie złożenia zażalenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy. Wzmiankę o pouczeniu osoby, wobec której podjęto czynność, funkcjonariusz zamieszcza w notatce służbowej.
§  12. 
1.  Funkcjonariusz dokumentuje fakt wydania polecenia osobie, której zachowanie stwarza lub może stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa terenów, obiektów i urządzeń będących w zarządzie Kancelarii Sejmu i zarządzie Kancelarii Senatu lub dla bezpieczeństwa osób przebywających na tych terenach lub w tych obiektach, w książce przebiegu służby, w której wpisuje rodzaj, datę, czas, miejsce i wynik podjętej czynności oraz imiona, nazwiska i funkcje osób w niej uczestniczących.
2.  Funkcjonariusz dokumentuje w książce ewidencji broni i przedmiotów niebezpiecznych przekazanie do depozytu broni lub przedmiotów niebezpiecznych przez osobę ubiegającą się o wstęp na tereny lub do obiektów będących w zarządzie Kancelarii Sejmu i zarządzie Kancelarii Senatu.
§  13. 
1.  Funkcjonariusz może dokumentować przebieg czynności określonych w art. 12 ust. 1 pkt 1-3, 4a, 4b i 7 ustawy przez ich rejestrację za pomocą kamer przenośnych lub nasobnych.
2.  Czynność, o której mowa w ust. 1, dokumentuje się, sporządzając notatkę służbową. Notatka służbowa zawiera w szczególności:
1) czas i miejsce zarejestrowanego obrazu zdarzeń;
2) stopień, imię, nazwisko i stanowisko służbowe funkcjonariusza;
3) podpis funkcjonariusza dokonującego rejestracji przebiegu czynności za pomocą kamer przenośnych lub nasobnych.
3.  Zapis obrazu i dźwięku uzyskanego za pomocą kamer przenośnych lub nasobnych kopiuje i przechowuje się na informatycznym nośniku danych w sposób zapewniający jego poufność i integralność oraz ochronę przed utratą i zniszczeniem.
§  14.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 1
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1
ZAPOZNAŁEM(-ŁAM) SIĘ

......................................................

(podpis przełożonego)

PROTOKÓŁ UJĘCIA

..................................................., dnia .......................................... r., godzina rozpoczęcia czynności ......................

(miejsce czynności)

....................................................................................................................................................................................,

(stopień, imię i nazwisko funkcjonariusza dokonującego czynności i nazwa komórki organizacyjnej Straży Marszałkowskiej)

działając na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1940), dokonał ujęcia:

....................................................................................................................................................................................,

(imię i nazwisko)

numer PESEL: .......................................... lub data urodzenia: ................................................................................,

którego(-ej) tożsamość ustalono na podstawie: .........................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

(rodzaj i cechy identyfikacyjne dokumentu)

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

(inne sposoby ustalenia tożsamości, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej)

Osoby uczestniczące w czynności: .............................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

(charakter uczestnictwa, stopień – dotyczy funkcjonariusza, imię i nazwisko osoby innej niż ujęta)

Przyczyna(-ny) ujęcia: osoba ujęta stwarzała w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego / zagrożenie dla chronionego mienia / w sposób rażący naruszała porządek publiczny*:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

(szczegółowo opisać przyczyny wykonania czynności)

W wyniku przeprowadzonej czynności nie znaleziono żadnych przedmiotów mogących stworzyć niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia ludzkiego lub mienia ani przedmiotów, które służą do popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary lub których posiadanie jest zabronione / znaleziono następujące przedmioty mogące stworzyć niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia ludzkiego lub mienia lub przedmioty, które służą do popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary lub których posiadanie jest zabronione / znaleziono następujące przedmioty*: ...........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

(spis znalezionych i odebranych przedmiotów oraz w miarę potrzeby ich opis)

W związku ze znalezieniem przedmiotów podjęto następujące czynności: ..............................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Oświadczenie osoby ujętej:

Zostałem(-łam) poinformowany(-na) o przyczynach ujęcia i o przysługujących mi prawach:

.......................................................................

(podpis osoby ujętej, data)

Oświadczenie osoby ujętej w związku z poinformowaniem o przyczynach ujęcia i o przysługujących prawach:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Oświadczenie osoby ujętej o stanie zdrowia, z uwzględnieniem opisu i przyczyn ewentualnych obrażeń: .............

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Osoba ujęta była / nie była* badana przez lekarza: ....................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Sposób przeprowadzenia czynności: ..........................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Podczas ujęcia użyto / nie użyto* środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej lub wykorzystano środki przymusu bezpośredniego lub broń palną / nie wykorzystano środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej*: .......................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

(wskazać, jakich środków przymusu bezpośredniego lub jakiej broni palnej użyto lub jakie środki przymusu bezpośredniego lub jaką broń palną wykorzystano)

Decyzję o użyciu środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej albo o wykorzystaniu środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej podjął: ....................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

(stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby uprawnionej)

Z następujących przyczyn: .........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Omówienie skreśleń oraz poprawek i uzupełnień w protokole: ................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Wnioski oraz zarzuty dotyczące treści protokołu zgłoszone przez osoby uczestniczące w czynności: ....................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Do protokołu załączono: ............................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

(liczba i rodzaj załączników)

O ujęciu zawiadomiono: ............................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko osoby, której zawiadomienia żąda osoba ujęta, data i godzina oraz sposób zawiadomienia)

Osobę ujętą niezwłocznie doprowadzono do jednostki organizacyjnej Policji / przekazano Policji*: ......................

.....................................................................................................................................................................................

(nazwa jednostki organizacyjnej Policji)

w dniu ..................................................................... o godzinie .................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

(stopień, imię i nazwisko funkcjonariusza Policji przyjmującego osobę ujętą)

.....................................................................................................................................................................................

(stopień, imię i nazwisko, podpis funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej)

Data i godzina zakończenia czynności: ......................................................................................................................

Protokół osobiście odczytałem(-łam) / odczytano mi*.

......................................................................................... .....................................................

(podpis funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej) (podpis osoby ujętej)

Pouczenie

Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1940) na sposób prowadzenia czynności, której dotyczy niniejszy protokół, przysługuje prawo do złożenia zażalenia do właściwego miejscowo prokuratora w terminie 7 dni od dnia dokonania czynności. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 50 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 30).

.............................................................................. ............................................................

(podpis funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej) (podpis osoby ujętej)

__________________________________________________________________________________________

Kopię niniejszego protokołu otrzymałem(-łam) dnia ............................................. o godzinie .............................. .

..............................................................

(podpis osoby ujętej)

____________________

* Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  2
ZAPOZNAŁEM(-ŁAM) SIĘ

......................................................

(podpis przełożonego)

PROTOKÓŁ

z kontroli osobistej

............................................................., dnia ................. r., godzina rozpoczęcia czynności .....................................

(miejsce czynności)

...................................................................................................................................................................,

(stopień, imię i nazwisko funkcjonariusza dokonującego czynności i nazwa komórki organizacyjnej Straży Marszałkowskiej)

działając na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1940), dokonał w obecności osoby wskazanej przez osobę kontrolowaną / osoby przybranej*:

....................................................................................................................................................................................,

(imię i nazwisko)

numer PESEL: .............................................. lub data urodzenia: ............................................................................,

którego(-ej) tożsamość ustalono na podstawie: .........................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

(rodzaj i cechy identyfikacyjne dokumentu)

....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................,

(inne sposoby ustalenia tożsamości, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej)

kontroli osobistej: ...................................................................................................................................................,

(imię i nazwisko)

numer PESEL: .......................................................... lub data urodzenia: ...............................................................,

którego(-ej) tożsamość ustalono na podstawie: ........................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

(rodzaj i cechy identyfikacyjne dokumentu)

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

(inne sposoby ustalenia tożsamości, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej)

Kontroli osobistej dokonano z uwagi na to, że było to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa ochranianych osób lub obiektów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej, przez: .........................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

(szczegółowo opisać przyczyny wykonania czynności)

W wyniku przeprowadzonej czynności znaleziono następujące przedmioty mogące stworzyć niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia ludzkiego lub mienia lub przedmioty, które służą do popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary lub których posiadanie jest zabronione**: ............................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

(spis znalezionych i odebranych przedmiotów oraz w miarę potrzeby ich opis)

W związku ze znalezieniem przedmiotów podjęto następujące czynności: .............................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

W wyniku przeprowadzonej czynności nie znaleziono żadnych przedmiotów mogących stworzyć niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia ludzkiego lub mienia ani przedmiotów, które służą do popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary lub których posiadanie jest zabronione, a sporządzenia protokołu zażądała osoba poddana kontroli osobistej**.

Inne okoliczności dotyczące przebiegu kontroli osobistej: .......................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Omówienie skreśleń oraz poprawek i uzupełnień w protokole: ...............................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Oświadczenia i wnioski złożone przez osoby uczestniczące w czynności, w tym zgłoszone zarzuty dotyczące treści protokołu: ........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Data i godzina zakończenia czynności: .....................................................................................................................

Protokół osobiście odczytałem(-łam) / odczytano mi*.

............................................................................... .............................................................................................

(podpis funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej) (podpis(y) osoby kontrolowanej, osoby wskazanej przez osobę

kontrolowaną, osoby przybranej)*

Pouczenie

Zgodnie z art. 12 ust. 7a ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1940) w celu zbadania zasadności, legalności i prawidłowości dokonania czynności, której dotyczy niniejszy protokół, przysługuje prawo do złożenia zażalenia do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce przeprowadzania czynności w terminie 7 dni od dnia dokonania czynności. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 50 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 30). Zażalenie składa się za pośrednictwem Komendanta Straży Marszałkowskiej, który jest obowiązany do niezwłocznego przekazania zażalenia sądowi rejonowemu właściwemu ze względu na miejsce przeprowadzenia czynności.

.................................................................................. ...........................................................................................

(podpis funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej) (podpis(y) osoby kontrolowanej, osoby wskazanej przez osobę

kontrolowaną, osoby przybranej)*

__________________________________________________________________________________________

Kopię niniejszego protokołu otrzymałem(-łam) dnia .......................................... o godzinie ................................. .

.....................................................................

(podpis osoby kontrolowanej)

________________________

* Niepotrzebne skreślić.

** Właściwe podkreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  3
WZÓR

PROTOKÓŁ

przeglądania zawartości bagaży i sprawdzenia ładunków

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  4
ZAPOZNAŁEM(-ŁAM) SIĘ

.........................................................

(podpis przełożonego)

PROTOKÓŁ

sprawdzenia pomieszczenia oraz środków transportu

.................................................................., dnia ......................... r., godzina rozpoczęcia czynności ........................

(miejsce czynności)

....................................................................................................................................................................................,

(stopień, imię i nazwisko funkcjonariusza dokonującego czynności i nazwa komórki organizacyjnej Straży Marszałkowskiej)

działając na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1940), dokonał w obecności właściciela / użytkownika / osoby przybranej*: .....................................

.....................................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

numer PESEL: ..................................................... lub data urodzenia: .....................................................................,

którego(-ej) tożsamość ustalono na podstawie: .........................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

(rodzaj i cechy identyfikacyjne dokumentu)

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................,

(inne sposoby ustalenia tożsamości, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej)

sprawdzenia pomieszczenia / sprawdzenia środków transportu*: ......................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

(określenie pomieszczenia z uwzględnieniem jego rodzaju, liczby, miejsca położenia albo określenie środka transportu z uwzględnieniem rodzaju, liczby, marki, numeru rejestracyjnego)

należącego do / przewożonego przez*: .....................................................................................................................,

(imię i nazwisko)

numer PESEL: ..................................................lub data urodzenia: .........................................................................,

którego(-ej) tożsamość ustalono na podstawie: .........................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

(rodzaj i cechy identyfikacyjne dokumentu)

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

(inne sposoby ustalenia tożsamości, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej)

Sprawdzenia pomieszczenia / sprawdzenia środków transportu* dokonano z uwagi na to, że było to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa ochranianych osób lub obiektów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej, ponieważ: ...........................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

(szczegółowo opisać przyczyny wykonania czynności)

W wyniku przeprowadzonej czynności znaleziono następujące przedmioty mogące stworzyć niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia ludzkiego lub mienia lub przedmioty, które służą do popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary lub których posiadanie jest zabronione / znaleziono następujące przedmioty*: ...................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

(spis znalezionych i odebranych przedmiotów oraz w miarę potrzeby ich opis)

W związku ze znalezieniem przedmiotów podjęto następujące czynności: ..............................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

W wyniku przeprowadzonej czynności nie znaleziono żadnych przedmiotów mogących stworzyć niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia ludzkiego lub mienia ani przedmiotów, które służą do popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary lub których posiadanie jest zabronione, a sporządzenia protokołu zażądał właściciel lub użytkownik pomieszczenia lub środka transportu**.

Inne okoliczności dotyczące przebiegu sprawdzenia pomieszczenia / sprawdzenia środków transportu*: ..............

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Omówienie skreśleń oraz poprawek i uzupełnień w protokole: ................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Oświadczenia i wnioski złożone przez osoby uczestniczące w czynności, w tym zgłoszone zarzuty dotyczące treści protokołu: .........................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Data i godzina zakończenia czynności: ......................................................................................................................

Protokół osobiście odczytałem(-łam) / odczytano mi*.

............................................................................... ............................................................................................

(podpis funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej) (podpis(y) właściciela lub użytkownika pomieszczenia

albo środka transportu, osoby przybranej)*

Pouczenie

Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1940) na sposób prowadzenia czynności, której dotyczy niniejszy protokół, przysługuje prawo do złożenia zażalenia do właściwego miejscowo prokuratora w terminie 7 dni od dnia dokonania czynności. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 50 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 30).

............................................................................... .............................................................................................

(podpis funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej) (podpis(y) właściciela lub użytkownika pomieszczenia

albo środka transportu, osoby przybranej)*

__________________________________________________________________________________________

Kopię niniejszego protokołu otrzymałem(-łam) dnia ................................. o godzinie ........................................ .

...............................................................................

(podpis właściciela)

________________________

* Niepotrzebne skreślić.

** Właściwe podkreślić.

1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 października 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania i dokumentowania czynności przez funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej (Dz. U. poz. 2098), które utraciło moc z dniem 13 października 2019 r. na mocy art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1091).

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020