Wzory oświadczenia o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji oraz zeznania o wysokości tego podatku.

Dz.U.2020.621
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 16 marca 2020 r.
w sprawie wzorów oświadczenia o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji oraz zeznań o wysokości tego podatku
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 471 i 1495) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzór:
1) oświadczenia o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) zeznania o wysokości zryczałtowanego podatku od wartości sprzedanej produkcji, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) zeznania o wysokości zryczałtowanego podatku od wartości sprzedanej produkcji przedsiębiorstwa w spadku, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  2. 
1.  Wzory stanowiące załączniki do rozporządzenia stosuje się do przychodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2020 r.
2.  Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. oraz zakończył się po dniu 31 grudnia 2019 r., do przychodów osiągniętych w tym roku podatkowym, stosują wzory formularzy w brzmieniu dotychczasowym.
§  3.  Traci moc rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wzorów oświadczenia o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji oraz zeznania o wysokości tego podatku (Dz. U. poz. 144).
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

PWS - 1 OŚWIADCZENIE PO WYBORZE OPODATKOWANIA ZRYCZAŁTOWANYM PODATKIEM OD WARTOŚCI SPRZEDANEJ PRODUKCJI

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PWS - 2 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI ZRYCZAŁTOWANYM PODATKIEM OD WARTOŚCI SPRZEDANEJ PRODUKCJI

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PWS - 2S ZEZNANIE OP WYSOKOŚCI ZRYCZAŁTOWANYM PODATKIEM OD WARTOŚCI SPRZEDANEJ PRODUKCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W SPADKU

1 Minister Finansów kiemje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).

Zmiany w prawie

Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.621

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wzory oświadczenia o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji oraz zeznania o wysokości tego podatku.
Data aktu: 16/03/2020
Data ogłoszenia: 07/04/2020
Data wejścia w życie: 22/04/2020