Zmiana rozporządzenia w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych.

Dz.U.2020.604
ROZPORZĄDZENIE
KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 12 marca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych
Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2019 r. poz. 361, 643, 1495 i 1655 oraz z 2020 r. poz. 383) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych (Dz. U. poz. 41, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) w przypadku spółek handlowych:

a) listę udziałowców, akcjonariuszy lub wspólników ze wskazaniem wielkości posiadanych przez nich udziałów, akcji lub wkładów,

b) informację o udziałowcach, akcjonariuszach lub wspólnikach dotyczącą posiadanych przez nich udziałów, akcji lub wkładów w innych spółkach oraz członkostwa w organach innych spółek,

c) informację o udziałowcach, akcjonariuszach lub wspólnikach będących osobami fizycznymi dotyczącą ich obywatelstwa i miejsca stałego zamieszkania, a w przypadku udziałowców, akcjonariuszy lub wspólników będących osobami prawnymi dotyczącą ich siedziby i adresu;",

b) w pkt 6:
lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) sprawozdania finansowe sporządzane na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568) za ostatnie dwa lata, jeżeli nie podlegały one obowiązkowi złożenia w repozytorium dokumentów finansowych, o którym mowa w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1500, 1655 i 1798 oraz z 2020 r. poz. 288), a w przypadku podmiotów niesporządzających sprawozdań finansowych roczne zeznania podatkowe za ostatnie dwa lata, wraz z dowodem złożenia przewidzianym właściwymi przepisami, ",

lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) aktualne zaświadczenie z banku o posiadanych środkach finansowych, ewentualnym zadłużeniu i prawnej formie zabezpieczenia oraz lokatach terminowych, ",

lit. g otrzymuje brzmienie:

"g) udokumentowane informacje o bazie technicznej dotyczącej planowanego przedsięwzięcia, w przypadku jej posiadania, w szczególności wyciąg z księgi środków trwałych w zakresie sprzętu technicznego lub, w przypadku braku ujęcia środków w ewidencji, akty własności, umowy dzierżawy, faktury zakupu;",

c) w pkt 7:
lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) sprawozdania finansowe sporządzane na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości za ostatnie dwa lata, jeżeli nie podlegały one obowiązkowi złożenia w repozytorium dokumentów finansowych, o którym mowa w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku podmiotów niesporządzających sprawozdań finansowych roczne zeznania podatkowe za ostatnie dwa lata, wraz z dowodem złożenia przewidzianym właściwymi przepisami, ",

lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) aktualne zaświadczenie z banku o posiadanych środkach finansowych, ewentualnym zadłużeniu i prawnej formie zabezpieczenia oraz lokatach terminowych, ",

d) uchyla się pkt 10;
2) w § 6c:
a) w pkt 1:
lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) sprawozdanie finansowe sporządzone na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości za ostatni rok, jeżeli nie podlegało ono obowiązkowi złożenia w repozytorium dokumentów finansowych, o którym mowa w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku podmiotów niesporządzających sprawozdań finansowych roczne zeznanie podatkowe za ostatni rok, wraz z dowodem złożenia przewidzianym właściwymi przepisami, ",

lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) aktualne zaświadczenie z banku o posiadanych środkach finansowych, ewentualnym zadłużeniu i prawnej formie zabezpieczenia oraz lokatach terminowych;",

b) w pkt 2:
lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) sprawozdanie finansowe sporządzone na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości za ostatni rok, jeżeli nie podlegało ono obowiązkowi złożenia w repozytorium dokumentów finansowych, o którym mowa w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku podmiotów niesporządzających sprawozdań finansowych roczne zeznanie podatkowe za ostatni rok, wraz z dowodem złożenia przewidzianym właściwymi przepisami, ",

lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) aktualne zaświadczenie z banku o posiadanych środkach finansowych, ewentualnym zadłużeniu i prawnej formie zabezpieczenia oraz lokatach terminowych.";

3) w § 9:
a) w ust. 1:
uchyla się pkt 2-5,
pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:

"6) sprawozdanie finansowe sporządzone na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości za ostatni rok, jeżeli nie podlegało ono obowiązkowi złożenia w repozytorium dokumentów finansowych, o którym mowa w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku podmiotów niesporządzających sprawozdań finansowych rachunek wyników działalności gospodarczej za ostatni rok;

7) zaświadczenie z banku, w którym prowadzony jest główny rachunek bieżący wnioskodawcy, określające wielkość posiadanych środków finansowych;",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Jeżeli planowany program ma zawierać wyłącznie autopromocję lub wyłącznie telesprzedaż, wniosek o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiofonicznego lub telewizyjnego w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego lub rozsiewczego satelitarnego składa się z formularzy określonych w § 4 pkt 1, 6 i 9 oraz zawiera dokumenty wskazane w ust. 1 pkt 1 i 6-11.";

4) w § 11:
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Wniosek o zmianę koncesji, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze, polegającą na rozszerzeniu koncesji na rozpowszechnianie programu w sposób analogowy o kolejną stację nadawczą, składa się z formularza określonego w § 4 pkt 7 i 10 oraz zawiera dokumenty wskazane w § 5 pkt 5 i 11-14 oraz:",

b) w pkt 1:
lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) sprawozdanie finansowe sporządzone na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości za ostatni rok, jeżeli nie podlegało ono obowiązkowi złożenia w repozytorium dokumentów finansowych, o którym mowa w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku podmiotów niesporządzających sprawozdań finansowych roczne zeznanie podatkowe za ostatni rok, wraz z dowodem złożenia przewidzianym właściwymi przepisami, ",

lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) aktualne zaświadczenie z banku o posiadanych środkach finansowych, ewentualnym zadłużeniu i prawnej formie zabezpieczenia oraz lokatach terminowych, ",

c) w pkt 2:
lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) sprawozdanie finansowe sporządzane na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości za ostatni rok, jeżeli nie podlegało ono obowiązkowi złożenia w repozytorium dokumentów finansowych, o którym mowa w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku podmiotów niesporządzających sprawozdań finansowych roczne zeznanie podatkowe za ostatni rok, wraz z dowodem złożenia przewidzianym właściwymi przepisami, ",

lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) aktualne zaświadczenie z banku o posiadanych środkach finansowych, ewentualnym zadłużeniu i prawnej formie zabezpieczenia oraz lokatach terminowych, ";

5) w § 12:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) zaświadczenie z banku, w którym prowadzony jest główny rachunek bieżący, określające wielkość posiadanych środków finansowych;",

b) uchyla się pkt 5;
6) w § 18 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. W postępowaniach, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, aa i e, zmiany wniosku, w części dotyczącej informacji programowych, dokonane po terminie składania wniosków, o którym mowa w art. 34 ust. 1a pkt 6 ustawy, nie będą uwzględniane, jeżeli w postępowaniu rozpatrywane są wnioski złożone przez więcej niż jednego wnioskodawcę.

3. Za zmianę, o której mowa w ust. 2, uważa się również uzupełnienie wniosku polegające na złożeniu dokumentów lub dostarczeniu informacji brakujących po upływie terminu składania wniosków, o którym mowa w art. 34 ust. 1a pkt 6 ustawy.";

7) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
8) załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;
9) załącznik nr 5a do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;
10) załącznik nr 6 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;
11) załącznik nr 7 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia;
12) załącznik nr 10 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego rozporządzenia;
13) załącznik nr 11 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego rozporządzenia;
14) załącznik nr 12 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Do postępowań wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1
WZÓR

INFORMACJE O PODMIOCIE

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2
WZÓR

INFORMACJE EKONOMICZNO-FINANSOWE - rozpowszechnianie programu drogą rozsiewczą naziemną w sposób analogowy lub cyfrowy w standardzie DVB-T lub drogą rozsiewczą satelitarną

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3
WZÓR

INFORMACJE EKONOMICZNO-FINANSOWE - rozpowszechnianie programu radiofonicznego drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w standardzie DAB+

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4
WZÓR

INFORMACJE EKONOMICZNO - FINANSOWE - rozpowszechnianie programu w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego w sposób cyfrowy w standardzie DVB-T lub rozsiewczego satelitarnego

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5
WZÓR

INFORMACJE TECHNICZNE udzielenie koncesji oraz rozszerzenie koncesji na rozpowszechnianie programu drogą rozsiewczą naziemną w sposób analogowy

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6
WZÓR

ROZSZERZENIE KONCESJI - rozpowszechnianie programu drogą rozsiewczą naziemną w sposób analogowy lub sposób cyfrowy w standardzie DVB-T

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  7
WZÓR

ROZSZERZENIE KONCESJI rozpowszechnianie programu w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego w sposób cyfrowy w standardzie DVB-T lub rozsiewczego satelitarnego

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  8
WZÓR

ROZSZERZENIE KONCESJI - rozpowszechnianie programu radiofonicznego drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w standardzie DAB+

wzór

Zmiany w prawie

Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.604

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych.
Data aktu: 12/03/2020
Data ogłoszenia: 06/04/2020
Data wejścia w życie: 21/04/2020