Wysokość składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminy uiszczania tej składki.

Dz.U.20.484
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie wysokości składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki
Na podstawie art. 117 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2214) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa wysokość składki, o której mowa w art. 117 ust. 7 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zwanej dalej "ustawą", wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń, o których mowa w art. 117 ust. 7 ustawy, na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, zwanego dalej "Funduszem", oraz terminy jej uiszczania.
§  2. 
1.  Zakład ubezpieczeń, o którym mowa w art. 117 ust. 7 ustawy, wnosi na rzecz Funduszu składkę w wysokości 0,008% składki przypisanej brutto w ubezpieczeniach, o których mowa w art. 117 ust. 2 pkt 3a ustawy, nie mniejszą niż 50 000 zł.
2.  Składkę oblicza się na podstawie przypisu składki brutto w roku poprzedzającym rok, za który składka ma być uiszczona.
3.  W pierwszym roku wykonywania przez zakład ubezpieczeń działalności ubezpieczeniowej składka wynosi 50 000 zł.
4.  W roku, w którym zakład ubezpieczeń po raz pierwszy przekazał do Funduszu dane, o których mowa w art. 102a ust. 1 ustawy, lub otrzymał te dane od Funduszu, wysokość składki za dany rok oblicza się, mnożąc składkę należną za pełny rok kalendarzowy przez wartość współczynnika określonego jako iloraz liczby pełnych miesięcy w roku kalendarzowym następujących po miesiącu, od którego powstał obowiązek uiszczenia składki, i liczby wszystkich miesięcy w roku kalendarzowym.
§  3. 
1.  Składkę za dany rok uiszcza się do dnia 31 stycznia roku, za który składka jest należna.
2.  W przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 3 i 4, składkę uiszcza się do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym zakład ubezpieczeń po raz pierwszy przekazał do Funduszu dane, o których mowa w art. 102a ust. 1 ustawy, lub otrzymał te dane od Funduszu.
§  4.  Traci moc rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki (Dz. U. poz. 1976).
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).

Zmiany w prawie

Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.484

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wysokość składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminy uiszczania tej składki.
Data aktu: 11/03/2020
Data ogłoszenia: 20/03/2020
Data wejścia w życie: 04/04/2020