Przywrócenie tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną.

Dz.U.2020.434
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną
Na podstawie art. 17a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1776) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie dotyczy przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2016, s. 1, z późn. zm.), zwanej dalej "kontrolą graniczną osób", i określa:
1) odcinki granicy państwowej, na których kontrola graniczna osób zostaje przywrócona tymczasowo;
2) przejścia graniczne, rodzaj ruchu dozwolonego przez te przejścia i czas ich otwarcia oraz zasięg terytorialny przejść granicznych;
3) okres, na który kontrola graniczna osób zostaje przywrócona tymczasowo.
§  2. 
1.  W okresie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 24 marca 2020 r. przywraca się tymczasowo kontrolę graniczną osób.
1a.  2  Kontrolę graniczną osób, przywróconą tymczasowo na okres, o którym mowa w ust. 1, przedłuża się na okres od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 13 kwietnia 2020 r.
1b.  3  Kontrolę graniczną osób, przywróconą tymczasowo na okres, o którym mowa w ust. 1 i 1a, przedłuża się na okres od dnia 14 kwietnia 2020 r. do dnia 3 maja 2020 r.
1c.  4 Kontrolę graniczną osób, przywróconą tymczasowo na okres, o którym mowa w ust. 1-1b, przedłuża się na okres od dnia 4 maja 2020 r. do dnia 13 maja 2020 r.
1d.  5  Kontrolę graniczną osób, przywróconą tymczasowo na okres, o którym mowa w ust. 1-1c, przedłuża się na okres od dnia 14 maja 2020 r. do dnia 12 czerwca 2020 r.
2.  6  Zakres kontroli, o której mowa w ust. 1-1d, w tym możliwość jej ograniczenia na zasadach określonych w kodeksie granicznym Schengen, będzie dostosowany odpowiednio do stopnia zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa państwa w związku z wystąpieniem poważnego zagrożenia dla zdrowia publicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2, powodującym chorobę COVID-19.
§  3.  Kontrolę graniczną osób przywraca się tymczasowo:
1) na granicy państwowej z Republiką Czeską;
2) na granicy państwowej z Republiką Federalną Niemiec;
3) na granicy państwowej z Republiką Litewską;
4) na granicy państwowej z Republiką Słowacką;
5) w portach morskich stanowiących granicę wewnętrzną w rozumieniu kodeksu granicznego Schengen;
6) w portach lotniczych stanowiących granicę wewnętrzną w rozumieniu kodeksu granicznego Schengen.
§  4.  Wykaz przejść granicznych, rodzaj ruchu dozwolonego przez te przejścia, czas ich otwarcia oraz zasięg terytorialny przejść granicznych jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§  4a.  7  W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komendant Główny Straży Granicznej może wyrazić zgodę na przekraczanie granicy państwowej przez osoby i środki transportu w innych miejscach niż określone w załączniku do rozporządzenia.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK 8  

WYKAZ PRZEJŚĆ GRANICZNYCH, RODZAJ RUCHU DOZWOLONEGO PRZEZ TE PRZEJŚCIA, CZAS ICH OTWARCIA ORAZ ZASIĘG TERYTORIALNY PRZEJŚĆ GRANICZNYCH

Lp. Przejście graniczne Rodzaj ruchu Czas otwarcia Zasięg terytorialny
nazwa rodzaj
Odcinek granicy państwowej z Republiką Czeską
1 Cieszyn - Českyý Tĕšín (Most Przyjaźni) D pieszy całodobowo Kontrola jest prowadzona na moście granicznym na 2 pasach jezdni. Kontrola pieszych odbywa się na dwóch kierunkach, jest prowadzona na chodnikach wzdłuż drogi powiatowej nr 2624S.
2 Cieszyn - Chotěbuz D osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo Kontrola odbywa się na drodze ekspresowej nr S52 w odległości około 650 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Bielsko-Biała na długości drogi ekspresowej nr S52 wynoszącej 600 m. Kontrola odbywać się będzie na drodze w obu kierunkach z wykorzystaniem wydzielonych części drogi i przyległych parkingów.
3 Zebrzydowice - Petrovice u Karviné K towarowy w godzinach otwarcia stacji kolejowej Miejscowość Zebrzydowice - peron nr 2 z 2 torami stacyjnymi. Kontrola jest przeprowadzana na odcinku o długości 100 m lub na trasie Zebrzydowice - Katowice - Zebrzydowice. Odległość od granicy państwa wynosi 4288 m, tory szlakowe przecinają granicę państwa w rejonie znaku granicznego nr I/133.
4 Gorzyczki D osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo Autostrada A-1 od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/172/1 w odległości 5673 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Gliwice oraz węzeł drogowy Gorzyce. Kontrola jest prowadzona na odcinku 700 metrów autostrady A-1 w kilometrażu od 561+550 do 562+250 oraz na łącznicach węzła drogowego Gorzyce.
5 Nowe Chałupki D osobowy i towarowy, zgodnie

z parametrami drogi

całodobowo Droga krajowa nr 78 od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/8/2 w odległości 700 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Chałupki. Kontrola jest przeprowadzana na drodze krajowej nr 78 na 4 pasach jezdni wraz z utwardzonym pasem rozdzielającym.
6 Chałupki - Bohumín K towarowy w godzinach otwarcia stacji kolejowej Miejscowość Chałupki - peron nr 2 z 2 torami stacyjnymi. Kontrola jest przeprowadzana na długości 400 m lub na trasie Chałupki - Katowice - Chałupki. Odległość od granicy państwowej wynosi 1298 m, tory szlakowe przecinają granicę w rejonie znaku granicznego nr II/8/3.
7 Trzebina D osobowy i towarowy, zgodnie

z parametrami drogi

całodobowo Droga krajowa nr 41 od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/135 w odległości 90 m od linii granicy państwowej w kierunku miasta Trzebina. Kontrola jest przeprowadzana na drodze krajowej nr 41 na 3 pasach jezdni.
8 Głuchołazy - Jindřichov ve Slesku K towarowy w godzinach otwarcia stacji kolejowej Miasto Głuchołazy - peron nr 2 z 2 torami stacyjnymi. Kontrola jest przeprowadzana na długości 100 m. Odległość od granicy państwowej wynosi 11 225 m, tory szlakowe przecinają granicę państwową w rejonie znaku granicznego nr II/140/14.
9 Głuchołazy - Mikulovice K towarowy w godzinach otwarcia stacji kolejowej Miasto Głuchołazy - peron nr 2 z 2 torami stacyjnymi. Kontrola jest przeprowadzana na długości 100 m. Odległość od granicy państwowej wynosi 5650 m, tory szlakowe przecinają granicę państwową w rejonie znaku granicznego nr II/160/4.
10 Międzylesie - Lichkov K towarowy w godzinach otwarcia stacji kolejowej Miasto Międzylesie - stacja kolejowa wraz z torami stacyjnymi oraz tory szlakowe od 129,952 km do miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr III/89/1.
11 Kudowa - Słone D osobowy i towarowy, zgodnie

z parametrami drogi

całodobowo Droga krajowa nr 8 na odcinku 520 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr III/151, w kierunku miasta Kudowa-Zdrój.
12 Mieroszów - Mezimĕstí K towarowy w godzinach otwarcia stacji kolejowej Miasto Mieroszów - stacja kolejowa wraz z torami stacyjnymi oraz tory szlakowe od 28,033 km do miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr III/225/7.
13 Lubawka - Královec K towarowy w godzinach otwarcia stacji kolejowej Miasto Lubawka - przystanek osobowy wraz z torami stacyjnymi oraz tory szlakowe od 10,148 km do miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr III/265/7.
14 Jakuszyce D osobowy i towarowy, zgodnie

z parametrami drogi

całodobowo Odcinek drogi krajowej nr 3 od 494,600 km do 494,700 km w miejscowości Jakuszyce, zatoka parkingowa stanowiąca własność Nadleśnictwa Szklarska Poręba działka nr 375/358.
15 Zawidów - Frýdlant v Čechach K towarowy w godzinach otwarcia stacji kolejowej Stacja kolejowa Zawidów - obszar dworca kolejowego z przyległymi torami stacyjnymi i peronami oraz tory szlakowe od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr IV/104/16 do dworca kolejowego Zawidów na 2,1 kilometrze torów szlakowych nr 344. Kontrola jest prowadzona na dworcu kolejowym w Zawidowie.
16 Gołkowice D osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo Droga powiatowa nr 5039S od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 1/156/1 w odległości 150 m od linii granicy w kierunku miejscowości Gołkowice. Kontrola jest przeprowadzana na drodze powiatowej nr 5039S na 2 pasach jezdni.
17 Lubawka D osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo Droga krajowa nr 5, na długości 100 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr IV/1, w kierunku miasta Lubawka.
18 Głuchołazy - Mikulovice D osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo Droga krajowa nr 40 od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/160/17 w odległości 500 m od linii granicy państwowej w kierunku miasta Głuchołazy. Kontrola jest prowadzona na 2 pasach jezdni (w rejonie parkingu komunalnego).
Odcinek granicy państwowej z Republiką Federalną Niemiec
1 Jędrzychowice D osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo Autostrada A-4 (droga międzynarodowa E-40) na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 142 do węzła autostradowego Zgorzelec na 2,0 km autostrady A-4.
2 Węgliniec - Horka K towarowy w godzinach otwarcia stacji kolejowej Stacja kolejowa Węgliniec - obszar dworca kolejowego z przyległymi torami stacyjnymi i peronami od 26,1 do 26,7 kilometra torów szlakowych nr 278. Kontrola jest przeprowadzana na dworcu kolejowym w Węglińcu.
3 Olszyna - Forst D osobowy i towarowy, zgodnie

z parametrami drogi

całodobowo Droga krajowa nr 18 (międzynarodowa E-36) na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 332 w odległości 650 m w kierunku miasta Wrocławia wraz z przyległymi do drogi działkami nr: 1164/4, 1164/5 i 1/3.
4 Zasieki - Forst K towarowy w godzinach otwarcia stacji kolejowej Dworce kolejowe Tuplice i Żary wraz z torami stacyjnymi oraz odcinek kolejowy od 353,4 km torów szlakowych (miasto Żary) do miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 351.
5 Gubin - Guben D pieszy i osobowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo Droga wojewódzka nr 138, kontrola w kierunku wjazdowym jest prowadzona na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 407 w odległości 151 m w kierunku miasta Gubin, na wydzielonej części pasa ruchu. Kontrola w kierunku wyjazdowym jest prowadzona na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 407 w odległości 111 m w kierunku miasta Gubin, na wydzielonej części pasa ruchu. Kontrola ruchu pieszego jest prowadzona przy wejściu na most graniczny w mieście Gubin w rejonie znaku granicznego nr 407.
6 Gubin - Guben K towarowy w godzinach otwarcia stacji kolejowej Dworzec kolejowy w mieście Gubin wraz z torami stacyjnymi oraz tory szlakowe od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 413 do 2000 m torów szlakowych w kierunku miasta Gubin. Kontrola jest prowadzona na linii kolejowej nr 358.
7 Świecko - Frankfurt D osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo Droga krajowa nr 2, kontrola jest prowadzona w kierunku wjazdowym na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 481 w odległości 2,5 km w kierunku miasta Poznań, wraz z działką nr 3/7.

Kontrola jest prowadzona w kierunku wyjazdowym na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 481 w odległości 800 m w kierunku miasta Poznań wraz z działką nr 3/6.

8 Kunowice - Frankfurt K towarowy w godzinach otwarcia stacji kolejowej Dworzec kolejowy w Świebodzinie i przystanek osobowy Słubice wraz z torami stacyjnymi oraz odcinek torów szlakowych nr 003 km osi stacji 475,925 (przystanek osobowy Słubice) do 407,344 km torów szlakowych (stacja Świebodzin).
9 Słubice - Frankfurt nad Odrą D pieszy, osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo Droga krajowa nr 29, kontrola jest prowadzona w kierunku wjazdowym na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 490 na moście granicznym w odległości 100 m w kierunku miasta Słubice (ul. 1-go Maja). Kontrola jest prowadzona w kierunku wyjazdowym na odcinku 200 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 490 na moście granicznym Słubice - Frankfurt nad Odrą do działki nr 672 (ul. Jedności Robotniczej).
10 Kostrzyn nad Odrą - Kietz D pieszy, osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo Droga krajowa nr 22, kontrola jest prowadzona w kierunku wjazdowym na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 555 w odległości około 600 m w kierunku miasta Kostrzyn nad Odrą, wraz z działką 69/12 oraz przyległymi działkami nr74/11 i 74/10, 75/7 i 75/6, 76/95, 76/93, 76/39 i 69/13. Kontrola w kierunku wyjazdowym prowadzona jest na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 555 w odległości około 600 m w kierunku miasta Kostrzyn nad Odrą, wraz z działką 69/12 oraz przyległymi działkami nr 69/10 i 68/58.
11 Kostrzyn - Kietz K towarowy w godzinach otwarcia stacji kolejowej Dworzec kolejowy Kostrzyn nad Odrą oraz odcinek kolejowy od 339,2 kilometra linii kolejowej (nastawnia KOA1) do miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 556.
12 Krajnik Dolny - Schwedt D osobowy i towarowy, zgodnie

z parametrami drogi

całodobowo Droga krajowa nr 26 na odcinku 400 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 696 w kierunku miasta Chojna.
13 Szczecin - Gumieńce K towarowy w godzinach otwarcia stacji kolejowej Stacja kolejowa Szczecin-Gumieńce oraz dworzec kolejowy Szczecin Główny z peronami i torami stacyjnymi, na których jest prowadzona kontrola graniczna, a także tory szlakowe nr 433 od 0,085 km do 3,161 km (rozjazd nr 2) Szczecin Główny - Szczecin-Gumieńce.
14 Kołbaskowo - Pomellen D osobowy i towarowy całodobowo Autostrada A-6. Kontrola jest prowadzona w kierunku wjazdowym na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 772 w odległości 1100 m w kierunku miejscowości Kołbaskowo wraz z pasem wspomagającym znajdującym się na działkach nr: 203/10, 203/3 i 203/79. Kontrola jest prowadzona w kierunku wyjazdowym na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 772 w odległości 1100 m w kierunku miejscowości Kołbaskowo.
15 Świnoujście - Garz D osobowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo Odcinek drogi krajowej nr 93 (ul. Grunwaldzka), o długości 60 m, licząc od mostu na linii granicy państwowej przy znaku granicznym nr 898 - w głąb kraju.
16 Zgorzelec D pieszy, osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo Droga gminna na odcinku 100 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w kierunku miasta Zgorzelec oraz działka nr 6/3 bezpośrednio przylegająca do drogi. Kontrola prowadzona jest w kierunkach wjazdowym i wyjazdowym na drodze gminnej oraz działce nr 6/3.
Odcinek granicy państwowej z Republiką Litewską
1 Budzisko D osobowy i towarowy, zgodnie

z parametrami drogi

całodobowo Droga krajowa nr 8 od miejsca przecięcia z linią granicy w rejonie znaku granicznego nr 140 na odcinku 400 m od linii granicy państwowej. Kontrola odbywa się przy zmienionej organizacji ruchu na wydzielonym odcinku drogi i równoległych zatokach.
2 Trakiszki K towarowy w godzinach otwarcia stacji kolejowej Stacja PKP w miejscowości Trakiszki - 2 perony z 4 torami stacyjnymi w odległości 4100 m od linii granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 115 i trasa przejazdu pociągu osobowego pomiędzy stacjami PKP Trakiszki - Suwałki - Trakiszki.
3 Ogrodniki D osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo Droga krajowa nr 16 od miejsca przecięcia z linią granicy w rejonie znaku granicznego nr 066 na odcinku 400 m od linii granicy państwowej. Kontrola odbywa się przy zmienionej organizacji ruchu na wydzielonym odcinku drogi i w równoległych zatokach.
Odcinek granicy państwowej z Republiką Słowacką
1 Barwinek D osobowy i towarowy, zgodnie

z parametrami drogi

całodobowo Droga krajowa nr 19 od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/155 na długości 200 m od linii granicy państwowej w kierunku miasta Dukla (do stacji paliw). Pasy ruchu: w kierunku wjazdowym - 3 pasy ruchu, w kierunku wyjazdowym - 3 pasy ruchu.
2 Łupków - Palota K towarowy w godzinach otwarcia stacji kolejowej Miejscowość Stary Łupków - 1 peron z 4 z torami stacyjnymi oraz tory szlakowe od granicy państwowej.
3 Muszyna - Plaveč K towarowy w godzinach otwarcia stacji kolejowej Miasto Muszyna - 1 peron z 2 torami stacyjnymi. Kontrola jest przeprowadzana na długości 225 m.
4 Chyżne D osobowy i towarowy, zgodnie

z parametrami drogi

całodobowo Droga krajowa nr 7 na długości 70 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Chyżne. Miejsce kontroli i zmiana organizacji ruchu następuje zgodnie z planem organizacji ruchu na czas tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej opracowanym przez zarządcę drogi.
5 Zwardoń-Skalité K towarowy w godzinach otwarcia stacji kolejowej Miejscowość Zwardoń - 2 perony z 3 torami stacyjnymi w odległości 500 m od granicy państwa. Kontrola jest przeprowadzana w pociągu z wykorzystaniem peronów na długości 300 m.
Morski odcinek granicy państwowej
1 Świnoujście M osobowy i towarowy całodobowo Obiekty portowe portu w Świnoujściu służące do regularnych połączeń promowych.
2 Kołobrzeg M osobowy i towarowy całodobowo Nabrzeża portowe portu w Kołobrzegu służące do regularnych połączeń promowych.
3 Gdynia M osobowy i towarowy całodobowo Obiekty portowe portu w Gdyni służące do regularnych połączeń promowych.
4 Gdańsk-Port M osobowy i towarowy całodobowo Obiekty portowe portu w Gdańsku-Porcie służące do regularnych połączeń promowych.
Lotnicze przejścia graniczne
1 Warszawa-Okęcie L osobowy i towarowy całodobowo Zasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Warszawa-Okęcie.
2 Łódź-Lublinek L osobowy i towarowy całodobowo Zasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Łódź-Lublinek.
3 Bydgoszcz L osobowy i towarowy całodobowo Zasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Bydgoszcz.
4 Kraków-Balice L osobowy i towarowy całodobowo Zasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Kraków-Balice.
5 Katowice-Pyrzowice L osobowy i towarowy całodobowo Zasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Katowice-Pyrzowice.
6 Gdańsk-Rębiechowo L osobowy i towarowy całodobowo Zasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Gdańsk-Rębiechowo.
7 Wrocław-Strachowice L osobowy i towarowy całodobowo Zasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Wrocław-Strachowice.
8 Szczecin-Goleniów L osobowy i towarowy całodobowo Zasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Szczecin-Goleniów.
9 Rzeszów-Jasionka L osobowy i towarowy całodobowo Zasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Rzeszów-Jasionka.
10 Poznań-Ławica L osobowy i towarowy całodobowo Zasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Poznań-Ławica.
11 Warszawa-Modlin L osobowy i towarowy całodobowo Zasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Warszawa-Modlin.
12 Świdnik k. Lublina L osobowy i towarowy całodobowo Zasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego w Świdniku k. Lublina.
13 Zielona Góra-Babimost L osobowy i towarowy całodobowo Zasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Zielona Góra-Babimost.
14 Kielce-Masłów L osobowy i towarowy od 600 do 2000, od maja do września w godz. 600-2200 Zasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Kielce-Masłów.
15 Mielec L osobowy od 700 do 2000, od maja do września w godz. 700-2200 Lotnisko Mielec Sp. z o.o. w Mielcu.
16 Mazury L osobowy i towarowy całodobowo Zasięg terytorialny dodatkowego lotniczego przejścia granicznego Mazury.
17 Radom-Sadków L osobowy i towarowy od 600 do 2400 Zasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Radom-Sadków.
Objaśnienia:

D - drogowe przejście graniczne

K - kolejowe przejście graniczne

M - morskie przejście graniczne

L - lotnicze przejście graniczne

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 § 2 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 24 marca 2020 r. (Dz.U.2020.519) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 marca 2020 r.
3 § 2 ust. 1b dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 9 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.650) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 kwietnia 2020 r.
4 § 2 ust. 1c dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.786) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 kwietnia 2020 r.
5 § 2 ust. 1d dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 12 maja 2020 r. (Dz.U.2020.854) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 maja 2020 r.
6 § 2 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 24 marca 2020 r. (Dz.U.2020.519) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 marca 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 9 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.650) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 kwietnia 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.786) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 kwietnia 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 12 maja 2020 r. (Dz.U.2020.854) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 maja 2020 r.

7 § 4a dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 17 marca 2020 r. (Dz.U.2020.468) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 marca 2020 r.
8 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 14 marca 2020 r. (Dz.U.2020.439) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 marca 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 17 marca 2020 r. (Dz.U.2020.468) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 marca 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 24 marca 2020 r. (Dz.U.2020.519) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 marca 2020 r.

Zmiany w prawie

Wirtualne kasy fiskalne już od 1 czerwca

1 czerwca weszły w życie przepisy dotyczące wirtualnych kas fiskalnych. Chodzi o rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania oraz rozporządzenie w sprawie grupy podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Krzysztof Koślicki 01.06.2020
Odmrażanie także w muzeum, ale decyzję podejmie dyrektor

Ministerstwo kultury informuje, że decyzje dotyczące zmiany form udostępniania instytucji kultury, takich jak muzea należą do dyrektora instytucji. Ma on działać w porozumieniu z organizatorem oraz właściwym oddziałem sanepidu. Odmrażanie nie oznacza też, że nie będzie obowiązku noszenia maseczki w budynku, parku czy na parkingu.

Katarzyna Kubicka-Żach 31.05.2020
Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.434

Rodzaj: Postanowienie
Tytuł: Przywrócenie tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną.
Data aktu: 13/03/2020
Data ogłoszenia: 13/03/2020
Data wejścia w życie: 13/03/2020