Szczegółowe wymagania w zakresie jakości handlowej ziemniaków.

Dz.U.2020.371
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 29 października 2003 r.
w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków
Na podstawie art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2178 oraz z 2020 r. poz. 285) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się szczegółowe wymagania w zakresie jakości handlowej:
1) ziemniaków zebranych na początku sezonu zbioru ziemniaków w kraju pochodzenia przed osiągnięciem pełnej dojrzałości, o skórce łuszczącej się, przeznaczonych do sprzedaży bezpośrednio po ich zebraniu, zwanych dalej "ziemniakami wczesnymi (ziemniakami młodymi)",
2) ziemniaków zebranych po osiągnięciu pełnej dojrzałości o skórce skorkowaciałej, zwanych dalej "ziemniakami jadalnymi"

- stanowiące załącznik do rozporządzenia.

§  2.  Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do ziemniaków wczesnych (ziemniaków młodych) i ziemniaków jadalnych przeznaczonych do przetwórstwa spożywczego.
§  2a.  Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do ziemniaków wczesnych (ziemniaków młodych) zebranych lub dopuszczonych do obrotu w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Republice Turcji lub zebranych w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tych państwach, o ile zostały oznakowane w sposób, który zapewnia, że konsument nie jest wprowadzany w błąd.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

Szczegółowe wymagania w zakresie jakości handlowej ziemniaków wczesnych (ziemniaków młodych) i ziemniaków jadalnych

Lp. Wymagania jakościowe Ziemniaki wczesne (ziemniaki młode) Ziemniaki jadalne
1 Wielkość bulw:
1) minimalna średnica bulw okrągłych i

okrągłoowalnych

poprzeczna 28 mm poprzeczna 35 mm
2) minimalna średnica bulw podłużnych poprzeczna 28 mm poprzeczna 30 mm, a podłużna

2 razy większa

od poprzecznej

2 Maksymalny udział wagowy bulw: }
1) zazieleniałych1) do 1 % } łącznie
2) z wadami wewnętrznymi2) nie dotyczy } do 2 %
3) porażonych zgnilizną3) do 1 % do 1 %
4) zanieczyszczonych mineralnie4)

i organicznie5)

do 2 % do 1 %
5) o mniejszej średnicy niż określono

dla bulw wymienionych w lp. 1

do 3 %

(nie mniejszej jednak niż 15 mm)

do 2 %

(nie mniejszej jednak niż 28 mm)

6) porażonych parchem zwykłym6) nie dotyczy do 3 %
7) uszkodzonych7) do 2 % do 3 %
8) niekształtnych8) nie dotyczy do 3 %
9) niedojrzałych9) nie dotyczy do 2 %
10) innych odmian10) do 2 % do 2 %
3 Maksymalny łączny udział wagowy bulw, o których mowa w lp. 2 pkt 1 i 3-5 do 5 % nie dotyczy
4 Maksymalny łączny udział wagowy bulw, o których mowa w lp. 2 pkt 1-7 nie dotyczy do 6 %
5 Maksymalny łączny udział wagowy bulw, o których mowa w lp. 2 nie dotyczy do 8 %
6 Bulwy:
1) porośnięte kiełkami powyżej 3 mm nie dotyczy nie dopuszcza się
2) nadmiernie zawilgocone na powierzchni nie dopuszcza się nie dopuszcza się
3) zaparzone11) nie dopuszcza się nie dopuszcza się
4) zapleśniałe12) nie dopuszcza się nie dopuszcza się
5) zmarznięte13) nie dopuszcza się nie dopuszcza się
6) zanieczyszczone środkami ochrony

roślin14)

nie dopuszcza się nie dopuszcza się
Objaśnienia:

1) bulwy o zielonej barwie występującej:

a) w przypadku ziemniaków wczesnych (ziemniaków młodych) - na powierzchni większej niż 1/8 bulwy, którą można usunąć przy zwykłym obieraniu,

b) w przypadku ziemniaków jadalnych - na powierzchni większej niż 1/8 bulwy, sięgającej w głąb miąższu powyżej 5 mm;

2) bulwy z rdzawą, czarną, szarą plamistością oraz z pustowatością serc;

3) bulwy porażone suchą zgnilizną [Fusarium sp., Alternaria sp.], gangreną [Phoma foveata], mokrą zgnilizną [Erwinia (Pectobacterium) carotovora (Jones) Holland., Bacillus sp., Clostridium sp., Pseudomonas sp.], zarazą ziemniaka [Phytophthora infestans de Bary] itp.;

4) bulwy zanieczyszczone grudkami ziemi, kamieniami;

5) bulwy zanieczyszczone częściami łętów, słomy, chwastów, obłamanych kiełków;

6) bulwy pokryte plamami, których łączna powierzchnia jest większa niż 1/4 powierzchni bulwy [Streptomyces scabies (Thaxt) Waksem. Et Henr. Syn. Actinomyces scabies (Thaxt) G?ss];

7) bulwy uszkodzone mechanicznie lub przez szkodniki:

a) w przypadku ziemniaków wczesnych (ziemniaków młodych) - na głębokość większą niż 3,5 mm lub bulwy z płytszymi uszkodzeniami występującymi na powierzchni większej niż 1/5 bulwy,

b) w przypadku ziemniaków jadalnych - na głębokość większą niż 5 mm;

8) bulwy:

a) zdeformowane - wyraźnie różniące się od typu odmianowego,

b) dzieciuchowate - z wtórnymi naroślami,

c) wrzecionowate - zakończone stożkowo przy stolonie;

9) bulwy o łuszczącej się, nieskorkowaciałej skórce, która na skutek lekkiego potarcia palcem złuszcza się;

10) bulwy określonej odmiany, których jednolitość określa się organoleptycznie na podstawie kształtu, głębokości oczek, barwy skórki i barwy miąższu na przekroju;

11) bulwy pozbawione turgoru, z oznakami więdnięcia, z widocznym zaciemnieniem miąższu na przekroju, rozciągającym się między powierzchnią bulwy a pierścieniem wiązek przewodzących, niekiedy sięgającym w głąb miąższu, a czasami z pękającym miąższem;

12) bulwy pokryte pleśnią na części lub całej powierzchni;

13) bulwy, w których po skaleczeniu skórki paznokciem lub na przekroju wyczuwa się kryształki lodu, lub bulwy miękkie, z których wycieka woda; na przekroju tkanki zdrowej i obumarłej tworzy się strefa zaciemniona lub nieregularna szczelina;

14) bulwy z pozostałością środków ochrony roślin w formie stałej, ciekłej lub z pozostałością obcych zapachów.

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.U.2019.2258)

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020