Zmiana rozporządzenia w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości.

Dz.U.20.352
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 lutego 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości
Na podstawie art. 29 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 i 2020) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości (Dz. U. poz. 1013 oraz z 2017 r. poz. 843 i 2370) wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 2a dodaje się § 2b w brzmieniu:

"§ 2b. Z dniem 15 marca 2020 r. tworzy się Rejonową Wojskową Komisję Lekarską w Legionowie, zwaną dalej "wojskową komisją lekarską".";

2) w § 3 wyrazy "§ 2 pkt 2-4 i § 2a" zastępuje się wyrazami "w § 2 pkt 2-4, § 2a i § 2b";
3) w § 4:
a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Terytorialny zasięg działania Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Ełku obejmuje w województwie warmińsko-mazurskim obszar powiatów: bartoszyckiego, ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, iławskiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego, mrągowskiego, nowomiejskiego, oleckiego, olsztyńskiego, ostródzkiego, piskiego, szczycieńskiego, węgorzewskiego oraz miasta na prawach powiatu Olsztyn oraz w województwie podlaskim obszar powiatów: augustowskiego, białostockiego, bielskiego, grajewskiego, hajnowskiego, kolneńskiego, łomżyńskiego, monieckiego, sejneńskiego, sokólskiego, suwalskiego, wysokomazowieckiego i zambrowskiego oraz miasta na prawach powiatu Łomża.",

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Terytorialny zasięg działania Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Lublinie obejmuje w województwie lubelskim obszar powiatów: biłgorajskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, krasnostawskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego, łęczyńskiego, opolskiego, parczewskiego, puławskiego, ryckiego, świdnickiego, tomaszowskiego, włodawskiego, zamojskiego oraz miast na prawach powiatu: Lublin, Chełm, Zamość oraz obszar województwa podkarpackiego.";

c) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Terytorialny zasięg działania Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie obejmuje w województwie mazowieckim obszar powiatów: białobrzeskiego, garwolińskiego, grodziskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, łosickiego, mińskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, przysuskiego, radomskiego, siedleckiego, sochaczewskiego, sokołowskiego, szydłowieckiego, warszawskiego zachodniego, węgrowskiego, wołomińskiego, zwoleńskiego i żyrardowskiego oraz miast na prawach powiatu Radomia i Siedlec, oraz obszar miasta stołecznego Warszawy, oraz w województwie podlaskim powiat siemiatycki, a w województwie lubelskim obszar powiatów bialskiego, łukowskiego i radzyńskiego oraz miasta na prawach powiatu Biała Podlaska.";

d) dodaje się ust. 14 w brzmieniu:

"14. Terytorialny zasięg działania Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Legionowie obejmuje w województwie warmińsko-mazurskim obszar powiatów: działdowskiego, nidzickiego oraz w województwie mazowieckim obszar powiatów: ciechanowskiego, gostynińskiego, legionowskiego, makowskiego, mławskiego, nowodworskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, płockiego, płońskiego, przasnyskiego, pułtuskiego, sierpeckiego, wyszkowskiego i żuromińskiego oraz miast na prawach powiatu Ostrołęki i Płocka.";

4) w § 10 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "w § 2 pkt 4" dodaje się wyrazy "i § 2b";
5) w § 11:
a) w ust. 1 w pkt 1-3 wyrazy "w § 2 pkt 2-4 i § 2a" zastępuje się wyrazami "w § 2 pkt 2-4, § 2a i § 2b",
b) w ust. 2 w pkt 1 wyrazy "w § 2 pkt 2-4 i § 2a" zastępuje się wyrazami "w § 2 pkt 2-4, § 2a i § 2b".
§  2.  Sprawy wszczęte i niezakończone przez właściwe wojskowe komisje lekarskie przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia rozpatrują wojskowe komisje lekarskie właściwe na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2020 r.

Zmiany w prawie

Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.352

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości.
Data aktu: 28/02/2020
Data ogłoszenia: 04/03/2020
Data wejścia w życie: 15/03/2020