Wzór dowodu osobistego, jego wydawanie i odbiór oraz utrata, uszkodzenie, unieważnienie i zwrot.

Dz.U.2020.31
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 7 stycznia 2020 r.
w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu
Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. poz. 653, 730 i 2294) zarządza się, co następuje:
Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wzór dowodu osobistego;
2) sposób i tryb składania wniosku o wydanie dowodu osobistego, zwanego dalej "wnioskiem";
3) wzór wniosku o wydanie dowodu osobistego w zależności od formy jego złożenia;
4) szczegółowe wymogi dotyczące formatu oraz rozmiaru załączników dołączanych do wniosku składanego drogą elektroniczną;
5) szczegółowe wymogi techniczne dotyczące fotografii załączanej do wniosku;
6) sposób i tryb postępowania w sprawach utraty, uszkodzenia, zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych, o którym mowa w art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, zwanej dalej "ustawą", unieważnienia i zwrotu dowodu osobistego;
7) sposób przekazywania spersonalizowanych dokumentów do organów wydających dowód osobisty;
8) sposób i tryb odbioru dowodu osobistego przez wnioskodawcę;
9) wzór formularza odbioru dowodu osobistego;
10) wzór zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego;
11) wzór formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w zależności od formy jego złożenia;
12) wzór formularza zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych;
13) sposób i tryb unieważniania dowodów osobistych;
14) tryb przekazywania przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej "konsulem", do organu gminy, który wydał dowód osobisty, zawiadomienia o konieczności unieważnienia dowodu osobistego z powodu jego utraty lub uszkodzenia lub przekazania przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego;
15) zakres danych zawartych w zawiadomieniu o konieczności unieważnienia dowodu osobistego;
16) wzór zawiadomienia o konieczności unieważnienia dowodu osobistego.
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) odwzorowaniu cyfrowym - rozumie się przez to przekształcenie dokumentu nieelektronicznego w dokument elektroniczny dokonywane w szczególności przez jego zeskanowanie;
2) wystawcy dowodu osobistego - rozumie się przez to organ gminy, który wydał dowód osobisty.
§  3.  Wzór dowodu osobistego jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
Rozdział  2

Sposób i tryb składania wniosku o wydanie dowodu osobistego

§  4. 
1.  Złożenie wniosku w postaci papierowej odbywa się przez złożenie w siedzibie organu dowolnej gminy wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez wnioskodawcę wniosku albo przez podpisanie przez wnioskodawcę w siedzibie organu gminy wniosku, który został wypełniony przez pracownika tego organu na podstawie podanych przez wnioskodawcę danych oraz danych zawartych w rejestrze PESEL.
2.  W przypadku, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy, jest dopuszczalne złożenie wniosku w postaci papierowej poza siedzibą organu gminy.
3.  W przypadku braku możliwości złożenia przez wnioskodawcę własnoręcznego podpisu na wniosku składanym w postaci papierowej adnotację o przyczynie braku podpisu zamieszcza się na wniosku.
4.  Wzór wniosku w postaci papierowej jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  5.  Wzór wniosku w postaci elektronicznej jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  6. 
1.  Do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, oraz obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, która:
1) pokazuje wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami,
2) przedstawia osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami

- o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 ustawy.

2.  Fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 1, w zakresie wizerunku, oraz fotografia dziecka do 5. roku życia może przedstawiać osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.
3.  Fotografię wykonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
4.  Fotografię załączaną do wniosku składanego w postaci papierowej wykonuje się na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.
5.  Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492 x 633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 x 45 mm i spełniała wymogi, o których mowa w ust. 1-3.
§  7. 
1.  W przypadku, o którym mowa w art. 29 ust. 2 i 3 ustawy, do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia albo orzeczenie lub zaświadczenie w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym, zawierającym orzeczenie lub zaświadczenie.
2.  Jeżeli do wniosku składanego w postaci elektronicznej załączono odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia, jego oryginał składa się przy odbiorze dowodu osobistego.
§  8. 
1.  Tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego ustala się na podstawie przedłożonego przez wnioskodawcę dotychczasowego dowodu osobistego lub ważnego dokumentu paszportowego tej osoby, a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie, na podstawie posiadanego dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
2.  Jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego nie posiada dokumentu, o którym mowa w ust. 1, organ gminy ustala jej tożsamość na podstawie danych zawartych w dostępnych rejestrach publicznych. Tożsamość osoby organ gminy może potwierdzić na podstawie innych dokumentów zawierających fotografię, przedłożonych przez osobę, która ubiega się o wydanie dowodu osobistego.
3.  W przypadku gdy wniosek jest składany w postaci elektronicznej, tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego potwierdza się przy odbiorze dowodu osobistego. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
4.  Organ gminy na wniosku odnotowuje w formie adnotacji sposób ustalenia tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, a w przypadku, o którym mowa w ust. 3, na formularzu odbioru dowodu osobistego.
§  9. 
1.  Organ gminy przyjmuje wniosek i sprawdza zgodność danych zawartych we wniosku z danymi zgromadzonymi w Rejestrze Dowodów Osobistych oraz rejestrze PESEL.
2.  W przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, organ gminy może, w celu wyjaśnienia niezgodności, żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia albo skróconego odpisu polskiego aktu małżeństwa lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz decyzji w sprawie potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa lub w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do obywatelstwa wnioskodawcy.
3.  Do czasu wyjaśnienia niezgodności, o których mowa w ust. 2, danych zawartych we wniosku nie przekazuje się ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w celu spersonalizowania dowodu osobistego.
4.  Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku zawierające przewidywaną datę odbioru dowodu osobistego, odpowiednio, w postaci papierowej albo elektronicznej.
§  10. 
1.  Spersonalizowany dowód osobisty jest przekazywany do wystawcy dowodu osobistego pocztą specjalną, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742), za pośrednictwem komendy powiatowej (miejskiej) Policji właściwej terytorialnie dla wystawcy dowodu osobistego.
2.  Kod umożliwiający odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego, ustalony dla spersonalizowanego dowodu osobistego, minister właściwy do spraw wewnętrznych przekazuje pocztą specjalną do wystawcy dowodu osobistego w zabezpieczonym dokumencie, osobną przesyłką.
Rozdział  3

Sposób i tryb odbioru dowodu osobistego

§  11. 
1.  Odbiór dowodu osobistego potwierdza się przez wpisanie daty oraz złożenie czytelnego podpisu na formularzu odbioru dowodu osobistego.
2.  W przypadku osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiór dowodu osobistego potwierdza rodzic albo opiekun prawny, a w przypadku osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiór dowodu osobistego potwierdza osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.
3.  W przypadku, o którym mowa w ust. 2, odbiór dowodu osobistego może potwierdzić rodzic niebędący wnioskodawcą.
4.  Jeżeli złożenie podpisu przez osobę odbierającą dowód osobisty nie jest możliwe, pracownik organu gminy zamieszcza adnotację o przyczynie braku podpisu na formularzu odbioru dowodu osobistego.
§  12. 
1.  Odbiór zabezpieczonego dokumentu z kodem umożliwiającym odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego potwierdza się w sposób, o którym mowa w § 11 ust. 1.
2.  Wzór formularza odbioru dowodu osobistego jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§  13.  Osoba odbierająca nowy dowód osobisty przedkłada dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata.
§  14. 
1.  Przy odbiorze dowodu osobistego cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, zwraca dokument potwierdzający legalność jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydany przez właściwy organ na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622), ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1666 i 2020) oraz ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293), jeśli taki dokument był cudzoziemcowi wydany i nie został zwrócony po doręczeniu dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego.
2.  Dokument potwierdzający legalność pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wystawca dowodu osobistego przekazuje niezwłocznie organowi, który wydał ten dokument.
Rozdział  4

Sposób i tryb postępowania w sprawach utraty, uszkodzenia, zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych oraz zwrotu dowodu osobistego

§  15. 
1.  Utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego zgłasza się organowi gminy lub konsulowi osobiście lub przez pełnomocnika na formularzu zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, którego wzór jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
2.  Utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego zgłasza się na formularzu zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, którego wzór jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
3.  Do zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego dokonanego w formie dokumentu elektronicznego przez pełnomocnika załącza się dokument elektroniczny zawierający pełnomocnictwo szczególne do dokonania zgłoszenia, a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe pełnomocnictwa.
4.  Do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód osobisty, a jeżeli zgłoszenie nastąpiło w formie dokumentu elektronicznego, konsulowi lub za pomocą usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, dokument ten przekazuje się pocztą lub osobiście.
§  16. 
1.  Zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych dokonuje się na formularzu zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych i okazuje się dokument, o którym mowa w art. 48a ust. 5 ustawy.
2.  W przypadku zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych dokonanego w formie dokumentu elektronicznego, do zgłoszenia załącza się dokument elektroniczny, o którym mowa w art. 48a ust. 5 ustawy, a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu.
3.  W przypadku zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych dokonanego przez pełnomocnika w formie dokumentu elektronicznego, do zgłoszenia załącza się dokument elektroniczny, o którym mowa w art. 48a ust. 5 ustawy, a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu oraz dokument elektroniczny zawierający pełnomocnictwo szczególne do dokonania zgłoszenia, a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe pełnomocnictwa.
4.  Wzór formularza zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.
§  17. 
1.  Organ gminy lub konsul powiadomiony o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego ustala zgodność danych posiadacza utraconego lub uszkodzonego dowodu osobistego z danymi zawartymi w dostępnych rejestrach publicznych oraz na podstawie innych dokumentów tożsamości, jeśli są dostępne.
2.  W przypadku zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego za pomocą usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji ustalenie zgodności danych, o którym mowa w ust. 1, następuje automatycznie przez porównanie danych przez usługę elektroniczną, za pomocą której zgłoszono utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego, z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych.
§  18. 
1.  Organ gminy lub konsul wydaje osobie, która zgłasza utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, sporządzone na podstawie danych zweryfikowanych zgodnie z § 17.
2.  W przypadku zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego za pomocą usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest generowane automatycznie przez usługę elektroniczną, za pomocą której zgłoszono utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego.
3.  Wzór zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia.
§  19. 
1.  Konsul, najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu przyjęcia zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego lub następnego dnia roboczego po dniu przekazania przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego, przesyła wystawcy dowodu osobistego zawiadomienie o konieczności unieważnienia dowodu osobistego. Uszkodzony lub odnaleziony dowód osobisty konsul przesyła wystawcy dowodu osobistego w najbliższym możliwym terminie.
2.  Zawiadomienie o konieczności unieważnienia dowodu osobistego zawiera:
1) datę zgłoszenia utraty lub uszkodzenia lub datę przekazania przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego;
2) serię i numer dowodu osobistego, o ile są znane;
3) nazwisko i imię osoby zgłaszającej lub przekazującej znaleziony dowód osobisty wraz z adnotacją o podstawie ustalenia jej tożsamości;
4) dane osobowe posiadacza dowodu osobistego:
a) numer PESEL,
b) nazwisko i imię (imiona),
c) imiona rodziców,
d) nazwisko rodowe matki,
e) datę i miejsce urodzenia.
3.  Zawiadomienie wystawca dowodu osobistego przechowuje w dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.
4.  Wzór zawiadomienia o konieczności unieważnienia dowodu osobistego jest określony w załączniku nr 9 do rozporządzenia.
§  20.  Organ gminy lub konsul niezwłocznie przekazuje wystawcy dowodu osobistego informację o dacie zwrotu dowodu osobistego przez osobę, która utraciła obywatelstwo polskie, i w najbliższym możliwym terminie przesyła ten dokument wystawcy dowodu osobistego.
§  21.  Wystawca dowodu osobistego, któremu przekazano zawiadomienie w trybie określonym w § 19, niezwłocznie dokonuje unieważnienia dowodu osobistego, o ile dowód osobisty nie został unieważniony w Rejestrze Dowodów Osobistych przed otrzymaniem tego zawiadomienia.
Rozdział  5

Sposób i tryb unieważniania dowodu osobistego

§  22.  Organ gminy unieważnia dowód osobisty w Rejestrze Dowodów Osobistych przez wprowadzenie daty i informacji o przyczynie unieważnienia dowodu osobistego.
§  23. 
1.  Unieważniony dowód osobisty, który został przedłożony w organie gminy, jest uszkadzany fizycznie przez pracownika organu gminy przez jego przecięcie lub przedziurkowanie w taki sposób, aby uszkodzeniu uległa fotografia wraz ze znakiem holograficznym.
2.  Po dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 1, unieważniony dowód osobisty zwracany jest jego posiadaczowi lub członkowi najbliższej rodziny zgłaszającemu zgon posiadacza dowodu osobistego, jeśli osoba ta wyraża wolę zachowania unieważnionego dowodu osobistego.
3.  Kierownik urzędu stanu cywilnego, któremu osoba zgłaszająca zgon przedłożyła dowód osobisty osoby zmarłej, dokonuje czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, a dowód osobisty osoby zmarłej, nieprzekazany osobie zgłaszającej zgon, zwraca wystawcy dowodu osobistego.
Rozdział  6

Przepis końcowy

§  24.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 stycznia 2020 r. 2
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR DOWODU OSOBISTEGO

I. 

Awers dowodu osobistego

wzór
1. Tło giloszowe.
2. Litery RP wkomponowane w tło giloszowe.
3. Czarne napisy drukowane czcionką o różnej wielkości:
1) Rzeczpospolita Polska Republic of Poland,
2) Dowód osobisty Identity card,
3) NAZWISKO / SURNAME,
4) IMIONA / GIVEN NAMES,
5) OBYWATELSTWO / NATIONALITY,
6) DATA URODZENIA / DATE OF BIRTH,
7) PŁEĆ / SEX,
8) NUMER DOWODU OSOBISTEGO / IDENTITY CARD NUMBER,
9) TERMIN WAŻNOŚCI / EXPIRY DATE,
10) NUMER CAN / CAN.
4. Tarcza herbowa z orłem w koronie wg wzoru określonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Nadrukowany farbą optycznie zmienną symbol biometrii.
6. Transparentne litery DO wykonane znakami w alfabecie Braille'a.
7. Linie wykonane mikrodrukiem.
8. Pole do umieszczenia fotografii posiadacza dowodu osobistego.
9. Transparentny znak holograficzny.
10. Pole do umieszczenia powtórzonej fotografii posiadacza dokumentu i roku ważności dokumentu.
11. Wypukłe transparentne linie giloszowe i litery RP.
12. Mikrodruki.
II. 

Rewers dowodu osobistego

wzór
1. Tło giloszowe.
2. Litery RP i napis POLSKA wkomponowane w tło giloszowe.
3. Czarne napisy drukowane czcionką o różnej wielkości:
1) NUMER PESEL / PERSONAL NUMBER,
2) MIEJSCE URODZENIA / PLACE OF BIRTH,
3) NAZWISKO RODOWE / FAMILY NAME,
4) IMIONA RODZICÓW / PARENTS' GIVEN NAMES,
5) ORGAN WYDAJĄCY / ISSUING AUTHORITY,
6) NUMER DOWODU OSOBISTEGO / IDENTITY CARD NUMBER,
7) DATA WYDANIA / DATE OF ISSUE.
4. Linie wykonane mikrodrukiem.
5. Ciąg 15 transparentnych znaków alfanumerycznych.

Dowód osobisty ma formę karty formatu ID1 o wymiarach 53,98 x 85,60 mm wykonanej z poliwęglanu, spersonalizowanej przy użyciu wielkich liter.

W trakcie personalizacji nanoszone są na rewersie dowodu osobistego kod paskowy zawierający numer CAN oraz powtórzona fotografia posiadacza dokumentu.

ZAŁĄCZNIK Nr  2
WZÓR

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3
WZÓR

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4
WZÓR

Formularz odbioru dowodu osobistego

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5
WZÓR

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6
WZÓR

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  7
WZÓR

Formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  8
WZÓR

Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  9
WZÓR

Zawiadomienie o konieczności unieważnienia dowodu osobistego

wzór

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. poz. 212, z 2017 r. poz. 1626 oraz z 2019 r. poz. 224), które traci moc z dniem 12 stycznia 2020 r. w związku z wejściem w życie art. 67 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 53, 1091 i 1716).

Zmiany w prawie

Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020