Stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2020.280
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 28 stycznia 2020 r.
w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej
Na podstawie art. 36 ust. 13 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1499, 1635, 1726 i 2020) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, maksymalne stopnie przypisane do poszczególnych stanowisk oraz dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, jakim powinni odpowiadać strażacy na określonych stanowiskach służbowych, w tym:
1) rodzaj stanowisk służbowych oficerskich, aspiranckich, podoficerskich i szeregowych;
2) staż służby lub pracy wymagane do zajmowania poszczególnych stanowisk służbowych;
3) wykształcenie wymagane do zajmowania niektórych stanowisk służbowych.
§  2. 
1.  Stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, maksymalne stopnie przypisane do poszczególnych stanowisk oraz dodatkowe wymagania kwalifikacyjne są określone w załącznikach do rozporządzenia:
1) nr 1 - dla strażaków pełniących służbę w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej;
2) nr 2 - dla strażaków pełniących służbę w komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej, z wyłączeniem ośrodków szkolenia;
3) nr 3 - dla strażaków pełniących służbę w komendach powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej;
4) nr 4 - dla strażaków pełniących służbę w Szkole Głównej Służby Pożarniczej;
5) nr 5 - dla strażaków pełniących służbę w pozostałych szkołach Państwowej Straży Pożarnej, instytutach badawczych Państwowej Straży Pożarnej i Centralnym Muzeum Pożarnictwa oraz ośrodkach szkolenia komend wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej.
2.  Wymagania kwalifikacyjne dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej wyznaczonych do pełnienia służby w Wojskowej Ochronie Przeciwpożarowej są określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
3.  Stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, maksymalne stopnie przypisane do poszczególnych stanowisk oraz dodatkowe wymagania w zakresie stażu służby lub pracy i wykształcenia ogólnego lub specjalistycznego dla stanowisk, na które jest możliwe mianowanie strażaka do dnia 31 grudnia 2025 r., są określone w załączniku nr 7 do rozporządzenia.
§  3.  Strażacy, którzy posiadają kwalifikacje do zajmowania stanowisk w korpusie wyższym, mogą zajmować stanowiska w korpusach niższych, jeżeli spełniają dodatkowe kwalifikacje wymagane na stanowisku, bez spełniania wymogu minimalnych lat stażu służby.
§  4. 
1.  Strażacy mianowani lub powołani na stanowiska służbowe przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują dotychczasowe stanowiska mimo niespełniania wymagań kwalifikacyjnych określonych w niniejszym rozporządzeniu.
2.  Strażacy, którzy zachowali prawo do zajmowania dotychczasowego stanowiska służbowego mimo niespełnienia wymagań kwalifikacyjnych określonych w rozporządzeniu, zachowują, odpowiednio do posiadanych kwalifikacji zawodowych, prawo do nadania kolejnego wyższego stopnia w korpusie właściwym dla stopnia, który posiadają, jednak nie wyższego niż stopień określony dla danego stanowiska w niniejszym rozporządzeniu.
3.  Strażacy mianowani na stanowiska służbowe, które na podstawie niniejszego rozporządzenia podlegają likwidacji z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, są przenoszeni na stanowiska równorzędne pod względem grupy zaszeregowania, nawet jeżeli nie spełniają wymagań kwalifikacyjnych dla tych stanowisk, określonych w niniejszym rozporządzeniu.
4.  Do strażaków mianowanych na stanowiska służbowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, które na podstawie niniejszego rozporządzenia podlegają likwidacji z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  5.  Strażacy mianowani przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na stanowisko profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego pełnią służbę odpowiednio na stanowisku profesora uczelni i profesora.
§  6.  Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 724).
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

STANOWISKA SŁUŻBOWE, MAKSYMALNE STOPNIE PRZYPISANE DO POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK ORAZ DODATKOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA STRAŻAKÓW PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W KOMENDZIE GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  2

STANOWISKA SŁUŻBOWE, MAKSYMALNE STOPNIE PRZYPISANE DO POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK ORAZ DODATKOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA STRAŻAKÓW PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W KOMENDACH WOJEWÓDZKICH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, Z WYŁĄCZENIEM OŚRODKÓW SZKOLENIA

ZAŁĄCZNIK Nr  3

STANOWISKA SŁUŻBOWE, MAKSYMALNE STOPNIE PRZYPISANE DO POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK ORAZ DODATKOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA STRAŻAKÓW PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W KOMENDACH POWIATOWYCH (MIEJSKICH) PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  4

STANOWISKA SŁUŻBOWE, MAKSYMALNE STOPNIE PRZYPISANE DO POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK ORAZ DODATKOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA STRAŻAKÓW PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W SZKOLE GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  5

STANOWISKA SŁUŻBOWE, MAKSYMALNE STOPNIE PRZYPISANE DO POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK ORAZ DODATKOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA STRAŻAKÓW PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W POZOSTAŁYCH SZKOŁACH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, INSTYTUTACH BADAWCZYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ I CENTRALNYM MUZEUM POŻARNICTWA ORAZ OŚRODKACH SZKOLENIA KOMEND WOJEWÓDZKICH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA STRAŻAKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WYZNACZONYCH DO PEŁNIENIA SŁUŻBY W WOJSKOWEJ OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  7

STANOWISKA SŁUŻBOWE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, MAKSYMALNE STOPNIE SŁUŻBOWE PRZYPISANE DO POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK ORAZ DODATKOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE STAŻU SŁUŻBY LUB PRACY I WYKSZTAŁCENIA OGÓLNEGO LUB SPECJALISTYCZNEGO DLA STANOWISK, NA KTÓRE JEST MOŻLIWE MIANOWANIE STRAŻAKA DO DNIA 31 GRUDNIA 2025 R.

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020