Zwalczanie zakażenia SARS-CoV-2 u norek.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 15 grudnia 2020 r.
w sprawie zwalczania zakażenia SARS-CoV-2 u norek 2

Na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa szczegółowy sposób i tryb zwalczania oraz zapobiegania występowaniu zakażenia SARS-CoV-2 u norek, zwanego dalej "chorobą", a w szczególności:
1)
sposób i tryb postępowania przy podejrzeniu choroby oraz jej stwierdzeniu;
2)
środki stosowane przy zwalczaniu choroby;
3)
procedury czyszczenia i odkażania;
4)
warunki i sposób ponownego umieszczania norek w gospodarstwach.
§  2. 
1. 
Powiatowy lekarz weterynarii, po otrzymaniu zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia choroby, podejmuje niezwłocznie następujące czynności mające na celu wykrycie albo wykluczenie choroby:
1)
obejmuje gospodarstwo nadzorem urzędowym;
2)
przeprowadza badanie kliniczne norek oraz pobiera próbki do badań laboratoryjnych i wysyła je do laboratorium urzędowego, o którym mowa w art. 25 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1557 oraz z 2020 r. poz. 285);
3)
przeprowadza dochodzenie epizootyczne;
4)
nakazuje:
a)
posiadaczowi norek dokonanie spisu wszystkich norek i innych zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie, z wyszczególnieniem dla każdej kategorii utrzymywanych zwierząt liczby zwierząt padłych i urodzonych w okresie podejrzenia o chorobę; spis udostępnia się na żądanie powiatowego lekarza weterynarii,
b)
codzienne aktualizowanie spisu, o którym mowa w lit. a,
c)
odosobnienie norek w miejscach ich dotychczasowego utrzymywania lub w innych zamkniętych obiektach w gospodarstwie w sposób uniemożliwiający ich wydostanie się oraz kontakt ze zwierzętami i osobami postronnymi,
d)
stosowanie, zgodnie z jego zaleceniami, przy wejściach i wjazdach do gospodarstwa oraz wyjściach i wyjazdach z gospodarstwa oraz przy wejściach i wyjściach z pomieszczeń i do pomieszczeń, w których są utrzymywane norki, produktów biobójczych w rozumieniu przepisów o produktach biobójczych, zwanych dalej "produktami biobójczymi";
5)
zakazuje przemieszczania:
a)
norek z gospodarstwa i do gospodarstwa,
b)
karmy i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego z gospodarstwa;
6)
określa warunki przemieszczania z gospodarstwa i do gospodarstwa osób, ssaków utrzymywanych w gospodarstwie, środków transportu i urządzeń.
2. 
Środki, o których mowa w ust. 1 pkt 3-6, stosuje się do dnia wykluczenia przez powiatowego lekarza weterynarii choroby.
§  3. 
1. 
Powiatowy lekarz weterynarii w przypadku stwierdzenia choroby w gospodarstwie wyznacza to gospodarstwo jako ognisko choroby i stosuje środki określone w § 2 ust. 1 pkt 2-6 oraz:
1)
nakazuje:
a) 3
 niezwłoczne objęcie wszystkich norek odosobnieniem w sposób określony w § 2 ust. 1 pkt 4 lit. c, strzeżeniem oraz obserwacją,
b)
zbieranie, transportowanie, przechowywanie, przeładunek, przetwarzanie oraz wykorzystywanie lub usuwanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w sposób określony w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1069/2009", przy czym zwłoki zabitych norek usuwa się pod nadzorem urzędowym,
c)
zniszczenie lub obróbkę, w sposób zapewniający zniszczenie SARS-CoV-2, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, paszy oraz przedmiotów i substancji, które mogły zostać skażone SARS-CoV-2,
d)
odkażenie ściółki oraz obornika, które mogły zostać skażone SARS-CoV-2;
2)
zakazuje przemieszczania z gospodarstwa i do gospodarstwa innych zwierząt.
1a.  4
 Środek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, stosuje się do czasu przeprowadzenia przez powiatowego lekarza weterynarii badań w gospodarstwie, o którym mowa w ust. 1, i uzyskania wyników wykluczających obecność choroby.
1b.  5
 Badania, o których mowa w ust. 1a, obejmują dwukrotne pobranie próbek do badań laboratoryjnych od norek objętych środkiem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, w tym od norek padłych, osłabionych lub wykazujących objawy kliniczne choroby.
1c.  6
 Próbki, o których mowa w ust. 1b, pobiera się nie wcześniej niż po upływie 90 dni, licząc od dnia zastosowania środka, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, z zachowaniem 14-dniowego odstępu między kolejnymi pobraniami.
1d.  7
 W przypadku nieuzyskania wyników wykluczających obecność choroby w próbkach, o których mowa w ust. 1b, powiatowy lekarz weterynarii nakazuje niezwłoczne zabicie pod nadzorem urzędowym wszystkich norek w sposób wykluczający rozprzestrzenianie się choroby.
1e.  8
 Powiatowy lekarz weterynarii może nakazać niezwłoczne zabicie pod nadzorem urzędowym wszystkich norek w sposób wykluczający rozprzestrzenianie się choroby w przypadku:
1)
niestosowania w gospodarstwie sposobu odosobnienia norek, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 lit. c, lub
2)
występowania zakażeń wirusem SARS-CoV-2 u osób mających kontakt z norkami w gospodarstwie

- w trakcie stosowania środka, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a.

2. 
Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, obiekty budowlane lub inne miejsca, w których były utrzymywane norki, środki transportu wykorzystywane do ich transportu, a także transportu ich zwłok lub skór, paszy, ściółki lub obornika oraz inne przedmioty lub substancje, które mogły zostać skażone SARS-CoV-2, pod nadzorem urzędowym powiatowego lekarza weterynarii, czyści się i odkaża w warunkach i w sposób określony w załączniku do rozporządzenia.
3. 
Powiatowy lekarz weterynarii może wyrazić zgodę na transport ściółki lub obornika, które mogły zostać skażone SARS-CoV-2, do wyznaczonego przez tego lekarza zakładu w celu przetworzenia w sposób określony w przepisach rozporządzenia nr 1069/2009.
4. 
W przypadku stwierdzenia w gospodarstwie obecności SARS-CoV-2 ten wirus poddaje się badaniom laboratoryjnym w celu ustalenia jego charakterystyki molekularnej.
§  4. 
W gospodarstwach powiązanych epizootycznie lub epidemiologicznie z ogniskiem choroby, z którego lub do którego mógł zostać przeniesiony SARS-CoV-2, uznanych w wyniku dochodzenia epizootycznego za gospodarstwa kontaktowe powiatowy lekarz weterynarii stosuje środki, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-6, do dnia wykluczenia choroby.
§  5. 
1. 
Powiatowy lekarz weterynarii, w przypadku wyznaczenia ogniska choroby, określa obszar zagrożony o promieniu co najmniej 10 km wokół tego ogniska.
2. 
Obszar zagrożony określa się, uwzględniając:
1)
wyniki dochodzenia epizootycznego;
2)
warunki geograficzne, w szczególności granice naturalne;
3)
lokalizację i odległości między gospodarstwami, w których są utrzymywane norki.
§  6. 
1. 
Na obszarze zagrożonym urzędowy lekarz weterynarii:
1)
niezwłocznie sporządza spis gospodarstw, w których są utrzymywane norki;
2)
przeprowadza kontrole wszystkich gospodarstw, w których są utrzymywane norki, połączone z badaniem klinicznym, a w przypadku gdy jest to konieczne, pobiera próbki do badań laboratoryjnych przed upływem okresu, o którym mowa w § 8;
3)
prowadzi dokumentację dotyczącą kontroli, o których mowa w pkt 2, i sporządza protokół tych kontroli zawierający dokonane ustalenia.
2. 
W gospodarstwach znajdujących się na obszarze zagrożonym powiatowy lekarz weterynarii:
1)
nakazuje:
a)
odosobnienie norek w miejscach ich dotychczasowego utrzymywania lub w innych zamkniętych obiektach w gospodarstwie w sposób uniemożliwiający ich wydostanie się oraz kontakt ze zwierzętami i osobami postronnymi,
b)
niezwłoczne usuwanie zwłok norek,
c)
niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu norek, paszy, skór, ściółki lub obornika, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone SARS-CoV-2,
d)
stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego i ochrony osobistej przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2; czyszczenie i odkażanie przeprowadza się zgodnie z warunkami i w sposób określony w załączniku do rozporządzenia,
e)
posiadaczowi norek:
prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkalnych; wykaz udostępnia się na żądanie powiatowego lekarza weterynarii,
niezwłoczne informowanie go o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub niepokojących objawach klinicznych u norek utrzymywanych w gospodarstwie;
2)
zakazuje w okresie, o którym mowa w § 8:
a)
wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego norek lub ich skór,
b)
wywożenia lub rozrzucania ściółki lub obornika,
c)
organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, na których są gromadzone norki;
3)
może nakazać na terenie gospodarstwa:
a)
uśmiercenie norek w celu pozyskania futer lub
b)
zabicie norek w celu zwalczania choroby.
§  7. 
1. 
Powiatowy lekarz weterynarii może wyrazić zgodę na transport ściółki lub obornika z gospodarstwa znajdującego się na obszarze zagrożonym do wyznaczonego przez tego lekarza zakładu, w celu przetworzenia w sposób określony w przepisach rozporządzenia nr 1069/2009.
2. 
Powiatowy lekarz weterynarii może również wyrazić zgodę na transport norek przeznaczonych do zabicia w miejscu znajdującym się poza obszarem zagrożonym, jeżeli:
1)
transport norek odbędzie się przy użyciu zatwierdzonego i zaplombowanego środka transportu;
2)
zabicie norek odbędzie się pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii.
§  8. 
Środki określone w § 6 stosuje się co najmniej przez 30 dni, licząc od dnia zakończenia wstępnego czyszczenia i odkażania ogniska choroby, lecz nie krócej niż do dnia przeprowadzenia przez powiatowego lekarza weterynarii badań w gospodarstwach położonych na obszarze zagrożonym i uzyskania wyników wykluczających obecność choroby.
§  9. 
1. 
Ponowne umieszczenie norek w gospodarstwie, w którym stwierdzono chorobę, może nastąpić po upływie 30 dni od dnia zakończenia ostatecznego czyszczenia i odkażania.
2. 
W okresie 30 dni od dnia ponownego umieszczenia norek w gospodarstwie powiatowy lekarz weterynarii:
1)
przeprowadza:
a)
badanie kliniczne tych norek co najmniej raz, przy czym w przypadku przeprowadzenia więcej niż jednego badania ostatnie badanie przeprowadza się po upływie 25 dni od dnia ponownego wprowadzenia tych norek do gospodarstwa,
b)
badania sekcyjne zwłok norek padłych;
2)
pobiera próbki do badań laboratoryjnych - w przypadku gdy jest to konieczne.
§  10. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WARUNKI I SPOSÓB PRZEPROWADZANIA CZYSZCZENIA I ODKAŻANIA

1.
Wyboru produktów biobójczych i procedur odkażania dokonuje się, biorąc pod uwagę specyfikę gospodarstw, środków transportu oraz innych przedmiotów, które mają być poddane czyszczeniu i odkażaniu.
2.
Warunki stosowania produktów biobójczych i środków odtłuszczających, w szczególności ciśnienie, minimalna temperatura oraz czas kontaktu, nie powinny mieć wpływu na skuteczność tych środków.
3.
Po zakończeniu czyszczenia i odkażania stosuje się środki ostrożności wykluczające ponowne skażenie uprzednio oczyszczonych i odkażonych powierzchni.
4.
Proces czyszczenia i odkażania dokumentuje się w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 1 lit. i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Dokumentację przechowuje się w gospodarstwie lub środku transportu.
5.
Środki transportu wykorzystywane do transportu norek czyści się i odkaża.
6.
Niezależnie od rodzaju użytego produktu biobójczego czyszczenie i odkażanie przeprowadza się w następujący sposób:
1)
starannie nasącza się produktem biobójczym ściółkę lub obornik;
2)
dokładnie myje się i oczyszcza podłoże, podłogi, rampy i ściany, jeżeli jest to możliwe - po usunięciu lub rozebraniu wyposażenia lub instalacji, które w przypadku pozostawienia zmniejszyłyby skuteczność czyszczenia i odkażania;
3)
po wykonaniu czynności określonych w pkt 1 i 2 produkt biobójczy stosuje się zgodnie z zaleceniami producenta.
7.
Wstępne czyszczenie i odkażanie gospodarstwa przeprowadza się w następujący sposób:
1)
podczas zabijania norek podejmuje się środki w celu wykluczenia lub zminimalizowania rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2, które obejmują:
a)
instalację tymczasowego wyposażenia czyszczącego i odkażającego,
b)
dostarczenie odzieży ochronnej i pryszniców,
c)
odkażanie użytego sprzętu i innych przedmiotów,
d)
wyłączenie zasilania systemu wentylacyjnego;
2)
zwłoki zabitych norek odkaża się produktem biobójczym;
3)
transport zwłok norek lub innych zwierząt z gospodarstwa, w celu ich usunięcia, odbywa się:
a)
przy wykorzystaniu zamkniętych i szczelnych środków transportu,
b)
pod nadzorem urzędowym,
c)
w sposób wykluczający rozprzestrzenianie się choroby;
4)
po przetransportowaniu z gospodarstwa zabitych norek w celu ich usunięcia części gospodarstwa, w których te norki były utrzymywane, oraz miejsca skażone podczas ich zabijania lub sekcji zwłok niezwłocznie odkaża się;
5)
tkanki lub krew pozostałe w miejscu zabicia lub sekcji zwłok norek zbiera się i usuwa wraz ze zwłokami norek;
6)
produkty biobójcze pozostawia się na powierzchni co najmniej przez 24 godziny.
8.
Końcowe czyszczenie i odkażanie gospodarstwa przeprowadza się nie później niż przed upływem okresu, o którym mowa w § 8, w następujący sposób:
1)
ściółkę lub obornik usuwa się i przetwarza się przez:
a)
poddanie działaniu pary wodnej o temperaturze co najmniej 70°C albo
b)
spalenie, albo
c)
zakopanie w sposób uniemożliwiający dostęp do nich zwierząt, albo
d)
poddanie biotermicznemu odkażaniu przez kopcowanie co najmniej przez 42 dni po uprzednim odkażeniu produktem biobójczym;
2)
tłuszcz lub brud usuwa się ze wszystkich odkażanych powierzchni przy użyciu środków odtłuszczających, a następnie powierzchnie te myje się wodą;
3)
po zmyciu wodą powierzchnie odkaża się produktem biobójczym;
4)
po upływie 7 dni od dnia zakończenia w gospodarstwie czynności określonych w pkt 1-3 stosuje się środki odtłuszczające, następnie spłukuje się je wodą, odkaża środkiem biobójczym i ponownie spłukuje wodą.
9.
Powiatowy lekarz weterynarii może, mając na względzie rodzaj gospodarstwa i panujące warunki klimatyczne, określić szczegółowe sposoby przeprowadzania czyszczenia i odkażania inne niż wymienione w ust. 1-8.
10.
W przypadku gdy powiatowy lekarz weterynarii uzna, że gospodarstwo lub jego część nie mogą zostać poddane czyszczeniu i odkażaniu, może zakazać co najmniej przez 3 miesiące przemieszczania osób, środków transportu, norek, ssaków domowych lub przedmiotów do tego gospodarstwa lub do jego części.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1721 i 1928).
2 Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 9 grudnia 2020 r. pod numerem 2020/779/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).
3 § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a zmieniona przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 10 sierpnia 2021 r. (Dz.U.2021.1452) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 sierpnia 2021 r.
4 § 3 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 10 sierpnia 2021 r. (Dz.U.2021.1452) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 sierpnia 2021 r.
5 § 3 ust. 1b dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 10 sierpnia 2021 r. (Dz.U.2021.1452) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 sierpnia 2021 r.
6 § 3 ust. 1c dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 10 sierpnia 2021 r. (Dz.U.2021.1452) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 sierpnia 2021 r.
7 § 3 ust. 1d dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 10 sierpnia 2021 r. (Dz.U.2021.1452) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 sierpnia 2021 r.
8 § 3 ust. 1e dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 10 sierpnia 2021 r. (Dz.U.2021.1452) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 sierpnia 2021 r.

Zmiany w prawie

Nowe znaki informują gdzie naładować pojazd elektryczny

Od 2 grudnia weszły w życie przepisy pozwalające na montowanie przy drogach w Polsce znaków informujących o punktach ładowania pojazdów elektrycznych. Zmiany dotyczą również wprowadzenia zbiorczych tablic informacyjnych oraz znaków zapowiadających zbliżający się pas wyłączenia na drodze ekspresowej.

Robert Horbaczewski 03.12.2021
Czarnek: Czwarta fala na razie nie zmusza do zamknięcia szkół

Blisko 90 procent dzieci uczy się w trybie stacjonarnym. Nie ma teraz planów zmiany przepisów funkcjonowania szkół podczas pandemii – powiedział w poniedziałek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w Polskim Radiu Łódź, odpowiadając na pytanie o ponowne wprowadzenie nauczania zdalnego.

Monika Sewastianowicz 03.12.2021
Automatyczna myjnia nie będzie musiała mieć kasy fiskalnej z drukarką

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w czwartek projekt rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych. Wynika z niego, że kasy stosowane w ewidencji automatycznej sprzedaży np. w myjni samochodowej nie będą musiały mieć drukarki. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 02.12.2021
Ustawa o większym zaangażowaniu Polski w Eurokorpus podpisana

Prezydent podpisał ustawę pozwalającą na ratyfikację traktatu o Eurokorpusie, co jest konieczne, by Polska z państwa stowarzyszonego stała się pełnoprawnym członkiem tej wielonarodowej organizacji wojskowej. Obecnie Polskę reprezentuje 69 żołnierzy, po uzyskaniu statusu państwa ramowego będzie to 120 stanowisk w strukturach dowództwa Eurokorpusu oraz 10 w zabezpieczającym je elemencie wsparcia.

Krzysztof Sobczak 01.12.2021
Stan wyjątkowy wprowadzany bocznymi drzwiami i na większym obszarze

We wtorek w Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja ustawy o ochronie granicy państwowej, która da ministrowi spraw wewnętrznych możliwość wprowadzania rozwiązań stanu wyjątkowego kuchennymi drzwiami, w formie rozporządzenia. W dodatku, na o wiele większym niż dotychczas obszarze, bo w strefie nadgranicznej, a ta może sięgać nawet kilkadziesiąt kilometrów w głąb kraju. I na czas nieokreślony.

Robert Horbaczewski 30.11.2021
Klauzula nieruchomościowa zatrzyma podatek dochodowy w Polsce

Ustawa o ratyfikacji protokołu między Polską a Królestwem Niderlandów o zmianie umowy w sprawie podwójnego opodatkowania już z podpisem prezydenta. Zmiany mają uszczelnić system, przeciwdziałać agresywnej optymalizacji i wzmocnić zwalczanie oszustw podatkowych, co zapewni wyższe wpływy do budżetu. Posłużą temu m.in. klauzula nieruchomościowa i klauzula przeciwko międzynarodowemu unikaniu opodatkowania.

Wiesława Moczydłowska 30.11.2021