Rodzaj opakowań materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, sposób ich zabezpieczania oraz szczegółowy sposób etykietowania i plombowania.

Dz.U.2020.196
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 18 kwietnia 2013 r.
w sprawie rodzaju opakowań materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, sposobu ich zabezpieczania oraz szczegółowego sposobu etykietowania i plombowania 2
Na podstawie art. 101 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 568) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) rodzaje opakowań materiału siewnego dla poszczególnych gatunków lub grup roślin rolniczych i warzywnych, a także materiału siewnego zaprawianego, oraz sposoby zabezpieczania tych opakowań;
2) jakie opakowania materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych uznaje się za małe opakowania WE;
3) maksymalną wielkość opakowań dla mieszanek odmianowych roślin warzywnych;
4) szczegółowy sposób etykietowania i plombowania materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, z uwzględnieniem:
a) rozmiarów i koloru etykiet ustalonych dla poszczególnych kategorii i stopni kwalifikacji materiału siewnego, rodzajów materiału siewnego oraz mieszanek dla ochrony środowiska,
b) treści informacji zamieszczanych na etykietach oraz w dokumencie towarzyszącym,
c) małych opakowań WE.
§  2. 
1.  W przypadku wszystkich gatunków i grup roślin rolniczych i warzywnych stosuje się, ze względu na sposób zamykania, następujące rodzaje opakowań:
1) samozamykające się;
2) zszywane;
3) zaklejane;
4) hermetyczne;
5) zawiązywane;
6) zgrzewane.
2.  Opakowanie materiału siewnego zaprawianego powinno zabezpieczać przed kontaktem z zastosowanymi pestycydami.
§  3.  Materiał siewny roślin rolniczych i warzywnych kategorii elitarny oraz sadzeniaki ziemniaka kategorii elitarny i kategorii kwalifikowany pakuje się w nowe opakowania, a w przypadku stosowania skrzyniopalet powinny być stosowane skrzyniopalety czyste i odkażone.
§  4.  Opakowanie materiału siewnego powinno być wykonane w sposób umożliwiający:
1) trwałe zaopatrzenie w etykietę odpowiednią dla materiału siewnego poszczególnych gatunków lub grup roślin rolniczych i warzywnych, a także kategorii i stopni kwalifikacji;
2) zastosowanie zabezpieczenia zamknięcia opakowania, które w przypadku otwarcia ulega zniszczeniu.
§  5.  Każdy rodzaj opakowania materiału siewnego powinien:
1) być wytrzymały odpowiednio do masy zapakowanego materiału siewnego;
2) zapewniać utrzymanie jakości materiału siewnego zgodnej ze szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi wytwarzania i jakości materiału siewnego określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie;
3) chronić otoczkę materiału siewnego - w przypadku materiału siewnego otoczkowanego;
4) umożliwić trwałe zaopatrzenie w etykietę.
§  6. 
1.  Opakowania materiału siewnego zabezpiecza się przez:
1) plombowanie bezpośrednie polegające w szczególności na:
a) założeniu na zamknięciu opakowania plomby:
zaciskanej,
zatrzaskowej,
strunowej,
b) naklejeniu na zamknięciu opakowania etykiety samoprzylepnej,
c) przeszyciu etykiety szwem zamykającym opakowanie;
2) plombowanie pośrednie polegające na:
a) stosowaniu opakowań samozamykających się (worków wentylowych),
b) zamknięciu opakowania, w szczególności przez:
zaklejenie,
zgrzanie,
mechaniczne zszycie opakowania, jeżeli opakowanie posiada oznaczenie wykluczające powtórne zszycie.
2.  W przypadku worków wentylowych, jeżeli długość rękawa (wentyla) stanowi mniej niż 20% szerokości opakowania lub w opakowaniu znajdują się nasiona mniejsze od nasion pszenicy, stosuje się plombowanie bezpośrednie.
§  7. 
1.  Za małe opakowania WE uznaje się opakowania materiału siewnego, którego masa netto nie przekracza w przypadku:
1) materiału siewnego roślin warzywnych kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany:
a) gatunków roślin strączkowych - 5,0 kg,
b) cebuli, trybuli, szparaga, buraka ćwikłowego, buraka liściowego, rzepy, arbuza, dyni olbrzymiej lub dyni zwyczajnej, marchwi, szpinaku, skorzonery, roszponki, rzodkiewki - 0,5 kg,
c) pozostałych gatunków roślin warzywnych - 0,1 kg;
2) materiału siewnego buraka cukrowego albo buraka pastewnego kategorii kwalifikowany, po odjęciu masy substancji otoczkujących, granulowanych pestycydów i innych dodatków, zawierającego:
a) nasiona jednokiełkowe albo przeznaczone do siewu punktowego - 2,5 kg, co stanowi jedną jednostkę siewną, która odpowiada 100 tys. kłębków,
b) nasiona wielokiełkowe - 10,0 kg;
3) mieszanki pastewnej przeznaczonej na cele inne niż pastewne - 2,0 kg, po odjęciu masy substancji otoczkujących, granulowanych pestycydów i innych dodatków (opakowanie typu A);
4) materiału siewnego roślin pastewnych kategorii elitarny, kategorii kwalifikowany lub kategorii handlowy albo mieszanki pastewnej innej niż mieszanka, o której mowa w pkt 3 - 10,0 kg, po odjęciu masy substancji otoczkujących, granulowanych pestycydów i innych dodatków (opakowanie typu B).
2.  Mieszanki odmianowe roślin warzywnych kategorii standard mogą być wprowadzone do obrotu w opakowaniach, których masa netto nie przekracza dopuszczalnej masy netto określonej dla małych opakowań WE, o której mowa w ust. 1 pkt 1.
§  8.  Etykietę umieszcza się na opakowaniu materiału siewnego w sposób uniemożliwiający jej zdjęcie bez uszkodzenia; etykieta nie może być użyta powtórnie.
§  9.  Rozmiary i kolory etykiet przeznaczonych dla poszczególnych kategorii i stopni kwalifikacji materiału siewnego, rodzajów materiału siewnego oraz mieszanek dla ochrony środowiska są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  10.  Na etykietach zamieszcza się informacje w formie nadruku w sposób zapewniający trwałość i czytelność napisów.
§  11.  W dokumencie towarzyszącym zamieszcza się w szczególności następujące dane:
1) nazwę podmiotu, który złożył wniosek o dokonanie oceny polowej materiału siewnego;
2) nazwę gatunku w języku polskim;
3) łacińską nazwę gatunku, która może być podana w formie skróconej i bez nazwisk autorów;
4) nazwę odmiany zapisaną alfabetem łacińskim;
5) kategorię materiału siewnego;
6) stopień kwalifikacji materiału siewnego;
7) numer partii materiału siewnego użytego do obsiania plantacji, z której pochodzi ten materiał;
8) oznaczenie państwa przeprowadzającego ocenę polową;
9) numer pola lub numer partii materiału siewnego;
10) powierzchnię plantacji nasiennej;
11) masę nasion zebranych i liczbę opakowań;
12) informację, że materiał ten spełnia wymagania dotyczące wytwarzania materiału siewnego;
13) wyniki wstępnych analiz laboratoryjnych, jeżeli były wykonane;
14) kolejny numer seryjny wydanego dokumentu.
§  12. 
1.  Na etykietach przeznaczonych dla materiału siewnego umieszcza się informacje o:
1) masie tysiąca nasion w przypadku gatunków, dla których taki wymóg został określony w szczegółowych wymaganiach dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ustawy z dnia 9 listopada 2013 r. o nasiennictwie;
2) aktualnej zdolności kiełkowania materiału siewnego:
a) dopuszczonego do obrotu na podstawie art. 104 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 9 listopada 2013 r. o nasiennictwie,
b) który nie spełnia wymagań w zakresie zdolności kiełkowania, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ustawy z dnia 9 listopada 2013 r. o nasiennictwie, dopuszczonego do obrotu w drodze decyzji ministra właściwego do spraw rolnictwa.
2.  Na etykietach przeznaczonych dla materiału siewnego lub na opakowaniach materiału siewnego umieszcza się informację o otwarciu opakowania materiału siewnego w celu pobrania próby, dokonania oceny lub kontroli, a także podaje się datę i numer próbobiorcy lub kwalifikatora.
3.  Informacje zamieszczane na etykietach przeznaczonych dla materiału siewnego są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia,
4.  W przypadku materiału siewnego odmian gatunków roślin rolniczych i warzywnych tradycyjnie uprawianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na etykietach nie umieszcza się informacji o jakości WE.
§  13.  Etykiety umieszczone na opakowaniach materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, które nie spełniają wymagań w nim określonych, mogą być stosowane do dnia 30 czerwca 2013 r., a w przypadku etykiet umieszczanych na opakowaniach mieszanek materiału siewnego do dnia 30 czerwca 2014 r.
§  14.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

ROZMIARY I KOLORY ETYKIET PRZEZNACZONYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII I STOPNI KWALIFIKACJI MATERIAŁU SIEWNEGO, RODZAJÓW MATERIAŁU SIEWNEGO ORAZ MIESZANEK DLA OCHRONY ŚRODOWISKA

Lp. Kategoria materiału siewnego Stopień kwalifikacji*) Kolor etykiet1) Rozmiary etykiet2)
nazwa symbol
1 Elitarny przedbazowy PB/III biała z fioletowym paskiem po przekątnej etykiety nie mniej niż 110 mm x 67 mm
PB/II
bazowy3) B biała
2 Kwalifikowany pierwszego4) rozmnożenia C/1 niebieska
drugiego rozmnożenia C/2 czerwona
trzeciego rozmnożenia C/3 czerwona
3 Handlowy brązowa5)
4 Standard ciemnożółta
5 Mieszanki nasienne zielona
6 Mieszańce złożone rzepaku niebieska z zielonym paskiem po przekątnej etykiety
7 Materiał siewny odmian roślin rolniczych i roślin warzywnych zgłoszonych do krajowego rejestru lub do rejestrów państw członkowskich oraz przyjętych do badań pomarańczowa
8 Materiał siewny niezakwalifikowany ostatecznie szara
9 Materiał siewny odmian regionalnych ciemnożółta z niebieskim paskiem po przekątnej etykiety
10 Mieszanki dla ochrony środowiska ciemnożółta z zielonym paskiem po przekątnej etykiety
Objaśnienia:

1) Nie dotyczy stałego nadruku lub stempla na opakowaniu.

2) Nie dotyczy małych opakowań WE.

3) W przypadku sadzeniaków ziemniaka w stopniu B obu klas (B/I i B/II) stosuje się etykietę w kolorze białym.

4) W przypadku materiału siewnego odmian mieszańcowych, z wyjątkiem mieszańców złożonych rzepaku, stosuje się etykietę jak dla C/1 - w kolorze niebieskim; w przypadku sadzeniaków ziemniaka kategorii kwalifikowany obu klas (C/A i C/B) stosuje się etykietę w kolorze niebieskim.

5) Etykietę w kolorze brązowym stosuje się również w przypadku materiału siewnego niespełniającego minimalnych wymagań jakościowych oraz w przypadku materiału siewnego odmian niewpisanych do wspólnotowych katalogów lub odpowiednich rejestrów państw członkowskich.

*) W przypadku gdy na etykiecie brak jest cyfrowego oznaczenia kolejnego rozmnożenia (stopnia), a w przypadku sadzeniaków ziemniaka - klasy, dany materiał siewny przyjmuje się w stopniu (klasie) najniższym określonym dla danego gatunku.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA ETYKIETACH PRZEZNACZONYCH DLA MATERIAŁU SIEWNEGO

I. 

Informacje zamieszczane na etykietach materiału siewnego roślin rolniczych i roślin warzywnych

Rośliny zbożowe
Lp. Informacja wymagana na etykiecie urzędowej1)
1 jakość WE
2 oznaczenie państwa produkcji lub pochodzenia z podaniem pełnej nazwy lub skrótu
3 nazwa lub znak Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
4 kolejny numer etykiety
5 numer przedsiębiorcy z ewidencji przedsiębiorców albo rolnika z ewidencji rolników
6 numer partii materiału siewnego
7 miesiąc i rok zabezpieczenia opakowania lub pobrania próby do oceny okresowej2),3)
8 nazwa gatunku w języku polskim
9 łacińska nazwa gatunku, która może być podana w formie skróconej i bez nazwisk autorów
10 nazwa odmiany zapisana alfabetem łacińskim
11 wyraz "mieszaniec" oprócz nazwy odmiany w przypadku odmian mieszańcowych
12 nazwa albo kod składnika mieszańca w przypadku jego składników oraz wyrazy "składnik Ro" albo "składnik Rm"
13 kategoria materiału siewnego4)
14 nazwa stopnia kwalifikacji materiału siewnego lub jego symbol4)
15 deklarowany skład procentowy5)
16 masa materiału siewnego albo liczba nasion lub jednostek siewnych
17 napis GMO - jeżeli jest to materiał siewny organizmów genetycznie zmodyfikowanych
18 rodzaj dodatku oraz stosunek masy nasion do masy całkowitej, jeżeli są stosowane granulowane pestycydy, substancje otoczkujące lub inne dodatki w formie stałej2)
19 wyrazy "ocena okresowa" z podaniem miesiąca i roku badania, jeżeli przeprowadzono powtórne badanie zdolności kiełkowania2)
20 wyrazy "dopuszczone do obrotu na terytorium .............. (nazwa państwa)"2),5)
21 wyrazy "materiał siewny niezakwalifikowany ostatecznie"6)
22 wyrazy "badania zdolności kiełkowania nie zakończono"2),7)

Objaśnienia:

1) Etykiety prowadzącego obrót nie stosuje się.

2) Nie dotyczy materiału siewnego niezakwalifikowanego ostatecznie (szarych etykiet).

3) W przypadku przepakowania i przeetykietowania miesiąc i rok zabezpieczenia opakowania lub pobrania próby do oceny przepisuje się z etykiety znajdującej się na opakowaniu przed przepakowaniem, chyba że w czasie przepakowania była pobrana próba do oceny okresowej.

4) Nie dotyczy mieszanek nasiennych.

5) Dotyczy mieszanek nasiennych.

6) Dotyczy materiału siewnego po ocenie polowej, w przypadku którego nie dokonano oceny laboratoryjnej.

7) Dotyczy materiału siewnego, w przypadku którego nie zakończono oceny laboratoryjnej w zakresie zdolności kiełkowania.

Rośliny pastewne

Lp. Informacja wymagana na etykiecie Etykieta urzędowa Etykieta

prowadzącego obrót

1 jakość WE dotyczy dotyczy
2 oznaczenie państwa produkcji lub pochodzenia z podaniem pełnej nazwy lub skrótu dotyczy dotyczy
3 nazwa lub znak Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa dotyczy nie dotyczy
4 kolejny numer etykiety dotyczy nie dotyczy
5 numer przedsiębiorcy z ewidencji przedsiębiorców albo rolnika z ewidencji rolników dotyczy dotyczy
6 nazwa producenta lub przedsiębiorcy nie dotyczy dotyczy
7 numer partii materiału siewnego dotyczy dotyczy
8 miesiąc i rok zabezpieczenia opakowania lub pobrania próby do oceny okresowej1),2),3) dotyczy dotyczy
9 nazwa gatunku w języku polskim4) dotyczy dotyczy
10 łacińska nazwa gatunku, która może być podana w formie skróconej i bez nazwisk autorów5) dotyczy nie dotyczy
11 nazwa odmiany zapisana alfabetem łacińskim6),7) dotyczy dotyczy
12 kategoria materiału siewnego7) dotyczy dotyczy
13 nazwa stopnia kwalifikacji materiału siewnego lub jego symbol6),7) dotyczy dotyczy
14 deklarowany skład procentowy8) dotyczy dotyczy
15 masa materiału siewnego albo liczba nasion lub jednostek siewnych dotyczy dotyczy
16 napis GMO - jeżeli jest to materiał siewny organizmów genetycznie zmodyfikowanych dotyczy dotyczy
17 rodzaj dodatku oraz stosunek masy nasion do masy całkowitej, jeżeli są stosowane granulowane pestycydy, substancje otoczkujące lub inne dodatki w formie stałej1),9) dotyczy dotyczy
18 wyrazy "ocena okresowa" z podaniem miesiąca i roku badania, jeżeli przeprowadzono powtórne badanie zdolności kiełkowania1),7) dotyczy nie dotyczy
19 przeznaczenie lub typ użytkowania8) dotyczy dotyczy
20 wyrazy "małe opakowanie WE (typu A lub B)" nie dotyczy dotyczy
21 wyrazy "materiał siewny niezakwalifikowany ostatecznie"10) dotyczy nie dotyczy
22 wyrazy "badania zdolności kiełkowania nie zakończono"1),11) dotyczy nie dotyczy

Objaśnienia:

1) Nie dotyczy materiału siewnego niezakwalifikowanego ostatecznie (szarych etykiet).

2) W przypadku mieszanek - tylko miesiąc i rok zabezpieczenia.

3) W przypadku przepakowania i przeetykietowania miesiąc i rok zabezpieczenia opakowania lub pobrania próby do oceny przepisuje się z etykiety znajdującej się na opakowaniu przed przepakowaniem, chyba że w czasie przepakowania była pobrana próba do oceny okresowej.

4) W przypadku mieszanki jest to nazwa mieszanki.

5) W przypadku Festulolium podaje się nazwę gatunków z rodzajów Festuca i Lolium użytych do wytworzenia mieszańca.

6) Nie dotyczy materiału siewnego kategorii handlowy.

7) Nie dotyczy mieszanek nasiennych.

8) Dotyczy mieszanek nasiennych.

9) Nie dotyczy małych opakowań WE.

10) Dotyczy materiału siewnego po ocenie polowej, w przypadku którego nie dokonano oceny laboratoryjnej.

11) Dotyczy materiału siewnego, w przypadku którego nie zakończono oceny laboratoryjnej w zakresie zdolności kiełkowania.

Rośliny oleiste i włókniste

Lp. Informacja wymagana na etykiecie urzędowej1)
1 jakość WE
2 oznaczenie państwa produkcji lub pochodzenia z podaniem pełnej nazwy lub skrótu2)
3 nazwa lub znak Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
4 kolejny numer etykiety
5 numer przedsiębiorcy z ewidencji przedsiębiorców albo rolnika z ewidencji rolników
6 numer partii materiału siewnego
7 miesiąc i rok zabezpieczenia opakowania lub pobrania próby do oceny okresowej3),4)
8 nazwa gatunku w języku polskim
9 łacińska nazwa gatunku, która może być podana w formie skróconej i bez nazwisk autorów
10 nazwa odmiany zapisana alfabetem łacińskim5)
11 wyraz "mieszaniec" oprócz nazwy odmiany w przypadku odmian mieszańcowych
12 nazwa albo kod składnika mieszańca w przypadku jego składników oraz wyrazy "składnik Ro" albo "składnik Rm"
13 kategoria materiału siewnego
14 nazwa stopnia kwalifikacji materiału siewnego lub jego symbol
15 deklarowany skład procentowy3),6)
16 masa materiału siewnego albo liczba nasion lub jednostek siewnych
17 napis GMO - jeżeli jest to materiał siewny organizmów genetycznie zmodyfikowanych
18 rodzaj dodatku oraz stosunek masy nasion do masy całkowitej, jeżeli są stosowane granulowane pestycydy, substancje otoczkujące lub inne dodatki w formie stałej3)
19 wyrazy "ocena okresowa" z podaniem miesiąca i roku badania, jeżeli przeprowadzono powtórne badanie zdolności kiełkowania3)
20 wyrazy "materiał siewny niezakwalifikowany ostatecznie"7)
21 wyrazy "badania zdolności kiełkowania nie zakończono"3),8)

Objaśnienia:

1) Etykiet prowadzącego obrót nie stosuje się.

2) W przypadku materiału kategorii handlowy - region produkcji.

3) Nie dotyczy materiału siewnego niezakwalifikowanego ostatecznie (szarych etykiet).

4) W przypadku przepakowania i przeetykietowania miesiąc i rok zabezpieczenia opakowania lub pobrania próby do oceny przepisuje się z etykiety znajdującej się na opakowaniu przed przepakowaniem, chyba że w czasie przepakowania była pobrana próba do oceny okresowej.

5) Nie dotyczy materiału siewnego kategorii handlowy.

6) Dotyczy mieszańców złożonych rzepaku.

7) Dotyczy materiału siewnego po ocenie polowej, w przypadku którego nie dokonano oceny laboratoryjnej.

8) Dotyczy materiału siewnego, w przypadku którego nie zakończono oceny laboratoryjnej w zakresie zdolności kiełkowania.

Burak cukrowy i burak pastewny

Lp. Informacja wymagana na etykiecie Etykieta urzędowa Etykieta prowadzącego obrót
1 jakość WE dotyczy dotyczy
2 oznaczenie państwa produkcji lub pochodzenia z podaniem pełnej nazwy lub skrótu dotyczy nie dotyczy
3 nazwa lub znak Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa dotyczy nie dotyczy
4 kolejny numer etykiety dotyczy nie dotyczy
5 numer przedsiębiorcy z ewidencji przedsiębiorców albo rolnika z ewidencji rolników dotyczy dotyczy
6 nazwa producenta lub przedsiębiorcy1) nie dotyczy dotyczy
7 numer partii materiału siewnego dotyczy dotyczy
8 miesiąc i rok zabezpieczenia opakowania lub pobrania próby do oceny okresowej1),2) dotyczy dotyczy
9 nazwa gatunku w języku polskim dotyczy dotyczy
10 łacińska nazwa gatunku, która może być podana w formie skróconej i bez nazwisk autorów3) dotyczy dotyczy
11 nazwa odmiany zapisana alfabetem łacińskim dotyczy dotyczy
12 wyraz "mieszaniec" oprócz nazwy odmiany w przypadku odmian mieszańcowych dotyczy dotyczy
13 nazwa albo kod składnika mieszańca w przypadku jego składników oraz wyrazy "składnik Ro" albo "składnik Rm" dotyczy dotyczy
14 kategoria materiału siewnego3) dotyczy dotyczy
15 nazwa stopnia kwalifikacji materiału siewnego lub jego symbol dotyczy dotyczy
16 masa materiału siewnego albo liczba nasion lub jednostek siewnych dotyczy dotyczy
17 napis GMO - jeżeli jest to materiał siewny organizmów genetycznie zmodyfikowanych dotyczy dotyczy
18 rodzaj dodatku oraz stosunek masy nasion do masy całkowitej, jeżeli są stosowane granulowane pestycydy, substancje otoczkujące lub inne dodatki w formie stałej1),3) dotyczy dotyczy
19 wyraz "jednokiełkowe" - w przypadku nasion jednokiełkowych1) dotyczy dotyczy
20 wyrazy "przeznaczone do siewu punktowego" - w przypadku nasion przeznaczonych do siewu punktowego1) dotyczy dotyczy
21 wyrazy "ocena okresowa" z podaniem miesiąca i roku badania, jeżeli przeprowadzono powtórne badanie zdolności kiełkowania1) dotyczy nie dotyczy
22 wyrazy "małe opakowanie WE"1) nie dotyczy dotyczy
23 wyrazy "nasiona niezakwalifikowane ostatecznie"1),4) dotyczy nie dotyczy
24 wyrazy "badania zdolności kiełkowania nie zakończono"1),5) dotyczy nie dotyczy

Objaśnienia:

1) Nie dotyczy materiału siewnego niezakwalifikowanego ostatecznie (szarych etykiet).

2) W przypadku przepakowania i przeetykietowania miesiąc i rok zabezpieczenia opakowania lub pobrania próby do oceny przepisuje się z etykiety znajdującej się na opakowaniu przed przepakowaniem, chyba że w czasie przepakowania była pobrana próba do oceny okresowej.

3) Nie dotyczy małych opakowań WE.

4) Dotyczy materiału siewnego po ocenie polowej, w przypadku którego nie dokonano oceny laboratoryjnej.

5) Dotyczy materiału siewnego, w przypadku którego nie zakończono oceny laboratoryjnej w zakresie zdolności kiełkowania.

Ziemniak

Lp. Informacja wymagana na etykiecie urzędowej1)
1 jakość WE
2 paszport roślin EC
3 oznaczenie państwa produkcji lub pochodzenia z podaniem pełnej nazwy lub skrótu
4 nazwa lub znak Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
5 kolejny numer etykiety
6 numer przedsiębiorcy z ewidencji przedsiębiorców albo rolnika z ewidencji rolników
7 numer partii materiału siewnego
8 miesiąc i rok zabezpieczenia opakowania
9 nazwa gatunku w języku polskim
10 łacińska nazwa gatunku, która może być podana w formie skróconej i bez nazwisk autorów
11 nazwa odmiany zapisana alfabetem łacińskim
12 kategoria materiału siewnego
13 nazwa stopnia kwalifikacji/klasy sadzeniaków ziemniaka lub jego/jej symbol
14 masa materiału siewnego w opakowaniu
15 napis GMO - jeżeli jest to materiał siewny organizmów genetycznie zmodyfikowanych
16 kalibraż podany w milimetrach2),4)
17 informacje o środkach chemicznych stosowanych podczas przechowywania
18 wyrazy "dopuszczone do obrotu na terytorium .............. (nazwa państwa)"3)
19 wyrazy "sadzeniaki ziemniaka niezakwalifikowane ostatecznie"4)

Objaśnienia:

1) Etykiety prowadzącego obrót nie stosuje się.

2) Nie dotyczy minibulw.

3) Dotyczy sadzeniaków ziemniaka spełniających niższe wymagania niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie oraz materiału siewnego ziemniaka pochodzącego z państw trzecich.

4) Dotyczy sadzeniaków ziemniaka, które nie zostały poddane ocenie cech zewnętrznych.

Rośliny warzywne

Lp. Informacja wymagana na etykiecie Etykieta urzędowa Etykieta

prowadzącego obrót

1 jakość WE dotyczy dotyczy
2 oznaczenie państwa produkcji lub pochodzenia z podaniem pełnej nazwy lub skrótu dotyczy nie dotyczy
3 nazwa lub znak Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa dotyczy nie dotyczy
4 kolejny numer etykiety dotyczy nie dotyczy
5 numer przedsiębiorcy z ewidencji przedsiębiorców albo rolnika z ewidencji rolników dotyczy dotyczy
6 nazwa producenta lub przedsiębiorcy1) nie dotyczy dotyczy
7 numer partii materiału siewnego dotyczy dotyczy
8 miesiąc i rok zabezpieczenia opakowania lub pobrania próby do oceny okresowej1),2),3) dotyczy dotyczy
9 nazwa gatunku w języku polskim dotyczy dotyczy
10 łacińska nazwa gatunku, która może być podana w formie skróconej i bez nazwisk autorów3),4) dotyczy dotyczy
11 nazwa odmiany zapisana alfabetem łacińskim dotyczy dotyczy
12 wyraz "mieszaniec" oprócz nazwy odmiany w przypadku odmian mieszańcowych1),3) dotyczy dotyczy
13 nazwa albo kod składnika mieszańca w przypadku jego składników oraz wyrazy "składnik Ro" albo "składnik Rm"1),3) dotyczy dotyczy
14 kategoria materiału siewnego lub symbol4) albo nazwa stopnia kwalifikacji materiału siewnego lub jego symbol5) dotyczy dotyczy
15 deklarowany skład procentowy1),3),6) dotyczy dotyczy
16 masa materiału siewnego albo liczba nasion lub jednostek siewnych dotyczy dotyczy3),7)
17 napis GMO - jeżeli jest to materiał siewny organizmów genetycznie zmodyfikowanych dotyczy dotyczy
18 rodzaj dodatku oraz stosunek masy nasion do masy całkowitej, jeżeli są stosowane granulowane pestycydy, substancje otoczkujące lub inne dodatki w formie stałej1),3),4) dotyczy dotyczy
19 wyrazy "ocena okresowa" z podaniem miesiąca i roku badania, jeżeli przeprowadzono powtórne badanie zdolności kiełkowania1),3) dotyczy nie dotyczy
20 wyrazy "małe opakowanie WE"1),3) nie dotyczy dotyczy
21 wyrazy "materiał siewny niezakwalifikowany ostatecznie"8) dotyczy nie dotyczy
22 wyrazy "badania zdolności kiełkowania nie zakończono"1),9) dotyczy nie dotyczy

Objaśnienia:

1) Nie dotyczy materiału siewnego niezakwalifikowanego ostatecznie (szarych etykiet).

2) W przypadku przepakowania i przeetykietowania miesiąc i rok zabezpieczenia opakowania lub pobrania próby do oceny przepisuje się z etykiety znajdującej się na opakowaniu przed przepakowaniem, chyba że w czasie przepakowania była pobrana próba do oceny okresowej.

3) Nie dotyczy opakowań materiału siewnego przeznaczonego dla ostatecznego nieprofesjonalnego odbiorcy.

4) Nie dotyczy małych opakowań WE.

5) Nie dotyczy mieszanek odmianowych roślin warzywnych.

6) Dotyczy mieszanek odmianowych.

7) Nie wymaga się w przypadku etykiety prowadzącego obrót przeznaczonej na opakowania materiału siewnego o masie netto nie większej niż 500 g.

8) Dotyczy materiału siewnego po ocenie polowej, w przypadku którego nie dokonano oceny laboratoryjnej.

9) Dotyczy materiału siewnego, w przypadku którego nie zakończono oceny laboratoryjnej w zakresie zdolności kiełkowania.

II. 

Informacje umieszczane na etykietach przeznaczonych dla materiału siewnego odmian roślin rolniczych i roślin warzywnych zgłoszonych do krajowego rejestru lub do odpowiednich rejestrów państw członkowskich oraz przyjętych do urzędowych badań

Rośliny warzywne
Lp. Informacja wymagana na etykiecie prowadzącego obrót1)
1 jakość WE
2 numer przedsiębiorcy z ewidencji przedsiębiorców albo rolnika z ewidencji rolników
3 nazwa producenta lub przedsiębiorcy
4 numer partii materiału siewnego
5 miesiąc i rok zabezpieczenia opakowania
6 nazwa gatunku w języku polskim
7 łacińska nazwa gatunku, która może być podana w formie skróconej i bez nazwisk autorów
8 tymczasowa nazwa odmiany zapisana alfabetem łacińskim określona w decyzji, o której mowa w art. 108 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie
9 wyrazy "odmiana w badaniach rejestrowych"
10 wyraz "mieszaniec" oprócz nazwy odmiany w przypadku odmian mieszańcowych
11 masa materiału siewnego albo liczba nasion lub jednostek siewnych
12 napis GMO - jeżeli jest to materiał siewny organizmów genetycznie zmodyfikowanych
13 rodzaj dodatku oraz stosunek masy nasion do masy całkowitej, jeżeli są stosowane granulowane pestycydy, substancje otoczkujące lub inne dodatki w formie stałej

Objaśnienie:

1) Etykiety urzędowej nie stosuje się.

Rośliny rolnicze

Lp. Informacja wymagana na etykiecie urzędowej1)
1 jakość WE
2 oznaczenie państwa produkcji lub pochodzenia z podaniem pełnej nazwy lub skrótu
3 nazwa lub znak Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
4 kolejny numer etykiety
5 numer przedsiębiorcy z ewidencji przedsiębiorców albo rolnika z ewidencji rolników
6 numer partii materiału siewnego
7 miesiąc i rok zabezpieczenia opakowania
8 nazwa gatunku w języku polskim
9 łacińska nazwa gatunku, która może być podana w formie skróconej i bez nazwisk autorów
10 tymczasowa nazwa odmiany zapisana alfabetem łacińskim określona w decyzji, o której mowa w art. 108 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie
11 wyrazy "odmiana w badaniach rejestrowych"
12 wyraz "mieszaniec" oprócz nazwy odmiany w przypadku odmian mieszańcowych
13 masa materiału siewnego albo liczba nasion lub jednostek siewnych
14 napis GMO - jeżeli jest to materiał siewny organizmów genetycznie zmodyfikowanych
15 rodzaj dodatku oraz stosunek masy nasion do masy całkowitej, jeżeli są stosowane granulowane pestycydy, substancje otoczkujące lub inne dodatki w formie stałej
16 wyrazy "do testów lub doświadczeń"

Objaśnienie:

1) Etykiety prowadzącego obrót nie stosuje się.

III. 

Informacje umieszczane na etykietach przeznaczonych dla materiału siewnego odmian regionalnych i amatorskich

Rośliny rolnicze
Lp. Informacja wymagana na etykiecie prowadzącego obrót1)
1 jakość WE
2 numer przedsiębiorcy z ewidencji przedsiębiorców albo rolnika z ewidencji rolników
3 nazwa producenta lub przedsiębiorcy prowadzącego obrót materiałem siewnym
4 numer partii materiału siewnego
5 miesiąc i rok zabezpieczenia opakowania
6 nazwa gatunku w języku polskim
7 łacińska nazwa gatunku, która może być podana w formie skróconej i bez nazwisk autorów
8 nazwa odmiany zapisana alfabetem łacińskim
9 wyrazy "odmiana regionalna"
10 wyraz "mieszaniec" oprócz nazwy odmiany w przypadku odmian mieszańcowych
11 masa materiału siewnego albo liczba nasion lub jednostek siewnych
12 napis GMO - jeżeli jest to materiał siewny organizmów genetycznie zmodyfikowanych
13 rodzaj dodatku oraz stosunek masy nasion do masy całkowitej, jeżeli są stosowane granulowane pestycydy, substancje otoczkujące lub inne dodatki w formie stałej
14 określenie regionu pochodzenia
15 w przypadku gdy region wytwarzania materiału siewnego jest inny niż region pochodzenia - wskazanie regionu wytwarzania materiału siewnego

Objaśnienie:

1) Etykiety urzędowej nie stosuje się.

Rośliny warzywne

Lp. Informacja wymagana na etykiecie prowadzącego obrót1)
1 jakość WE
2 numer przedsiębiorcy z ewidencji przedsiębiorców albo rolnika z ewidencji rolników
3 nazwa producenta lub przedsiębiorcy prowadzącego obrót materiałem siewnym
4 numer partii materiału siewnego
5 miesiąc i rok zabezpieczenia opakowania
6 nazwa gatunku w języku polskim
7 łacińska nazwa gatunku, która może być podana w formie skróconej i bez nazwisk autorów
8 nazwa odmiany zapisana alfabetem łacińskim
9 wyrazy "kwalifikowany materiał siewny odmiany regionalnej" lub "standardowy materiał siewny odmiany regionalnej"2)
10 wyrazy "odmiana amatorska"3)
11 region pochodzenia lub region wytwarzania, w przypadku gdy region wytwarzania jest inny niż region pochodzenia2)
12 masa materiału siewnego albo liczba nasion lub jednostek siewnych
13 rodzaj dodatku oraz stosunek masy nasion do masy całkowitej, jeżeli są stosowane granulowane pestycydy, substancje otoczkujące lub inne dodatki w formie stałej

Objaśnienia:

1) Etykiety urzędowej nie stosuje się.

2) Dotyczy wyłącznie odmian regionalnych.

3) Dotyczy wyłącznie odmian amatorskich.

IV. 

Informacje umieszczane na etykietach przeznaczonych dla materiału siewnego mieszanek dla ochrony środowiska

Lp. Informacja wymagana na etykiecie prowadzącego obrót1)
1 jakość WE
2 numer przedsiębiorcy z ewidencji przedsiębiorców albo rolnika z ewidencji rolników
3 nazwa producenta lub przedsiębiorcy prowadzącego obrót materiałem siewnym dla ochrony środowiska
4 numer partii materiału siewnego
5 miesiąc i rok zabezpieczenia opakowania
6 określenie regionu pochodzenia
7 określenie obszaru źródłowego
8 miejsce zbioru
9 rodzaj siedliska występującego w miejscu zbioru
10 metoda zbioru
11 wyrazy "mieszanka materiału siewnego roślin pastewnych dla ochrony środowiska przeznaczona do wykorzystania na obszarze o tym samym rodzaju siedliska, który występuje w miejscu zbioru, bez uwzględnienia warunków biotycznych"
12 skład procentowy mieszanki
13 deklarowana waga netto
14 rodzaj dodatku oraz stosunek masy nasion do masy całkowitej, jeżeli są stosowane granulowane pestycydy, substancje otoczkujące lub inne dodatki w formie stałej
15 zdolność kiełkowania, w procentach, składników o obniżonej zdolności kiełkowania2)
Objaśnienia:

1) Etykiety urzędowej nie stosuje się.

2) W przypadku mieszanek dla ochrony środowiska.

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kiereje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.U.2019.2258).
2 Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia:

1) dyrektywy Rady 66/401/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych (Dz. Urz. WE L 125 z 11.07.1966, str. 2298, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 1, str. 55, z późn. zm.);

2) dyrektywy Rady 66/402/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin zbożowych (Dz. Urz. WE L 125 z 11.07.1966, str. 2309, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 1, str. 66, z późn. zm.);

3) dyrektywy Rady 2002/54/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym buraka (Dz. Urz. WE L 193 z 20.07.2002, str. 12, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 36, str. 292, z późn. zm.);

4) dyrektywy Rady 2002/55/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw (Dz. Urz. WE L 193 z 20.07.2002, str. 33, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 36, str. 313, z późn. zm.);

5) dyrektywy Rady 2002/56/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu sadzeniakami ziemniaków (Dz. Urz. WE L 193 z 20.07.2002, str. 60, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 36, str. 340, z późn. zm.);

6) dyrektywy Rady 2002/57/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych (Dz. Urz. WE L 193 z 20.07.2002, str. 74, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 36, str. 354, z późn. zm.);

7) decyzji Komisji 2004/842/WE z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie przepisów wykonawczych, na mocy których Państwa Członkowskie mogą zezwolić na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego należącego do odmiany, dla której złożono wniosek o włączenie do krajowego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych lub katalogu odmian gatunków warzyw (Dz. Urz. UE L 362 z 09.12.2004, str. 21);

8) dyrektywy Komisji 2008/62/WE z dnia 20 czerwca 2008 r. przewidującej pewne odstępstwa w odniesieniu do rejestracji populacji miejscowych i odmian roślin rolniczych przystosowanych naturalnie do warunków lokalnych i regionalnych i zagrożonych erozją genetyczną oraz obrót materiałem siewnym i sadzeniakami ziemniaka tych populacji miejscowych i odmian (Dz. Urz. UE L 162 z 21.06.2008, str. 13, z późn. zm.);

9) dyrektywy Komisji 2009/145/WE z dnia 26 listopada 2009 r. przewidującej pewne odstępstwa w odniesieniu do zatwierdzania populacji miejscowych i odmian warzyw tradycyjnie uprawianych w poszczególnych miejscach i regionach i zagrożonych erozją genetyczną oraz odmian warzyw niemających wewnętrznej wartości dla plonów o przeznaczeniu handlowym, wyprodukowanych w celu uprawy w określonych warunkach, oraz wprowadzania do obrotu materiału siewnego tych populacji miejscowych i odmian (Dz. Urz. UE L 312 z 27.11.2009, str. 44);

10) dyrektywy Komisji 2010/60/UE z dnia 30 sierpnia 2010 r. przewidującej pewne odstępstwa dotyczące wprowadzania do obrotu mieszanek materiału siewnego roślin pastewnych przeznaczonych do wykorzystania w ramach ochrony środowiska naturalnego (Dz. Urz. UE L 228 z 31.08.2010, str. 10);

11) decyzji Komisji 2011/180/UE z dnia 23 marca 2011 r. wdrażającej dyrektywę Rady 2002/55/WE w odniesieniu do warunków zezwalania na wprowadzanie do obrotu małych opakowań mieszanek standardowego materiału siewnego różnych odmian roślin warzywnych tego samego gatunku (Dz. Urz. UE L 78 z 24.03.2011, str. 55).

3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone:

1) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie opakowań materiału siewnego, które uznaje się za małe opakowania WE (Dz. U. Nr 239, poz. 1733 oraz z 2007 r. Nr 147, poz. 1036), które na podstawie art. 139 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia;

2) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz zakresu etykietowania i plombowania materiału siewnego, rodzajów opakowań materiału siewnego oraz sposobów ich zabezpieczania (Dz. U. Nr 23, poz. 140 i Nr 163, poz. 1158 oraz z 2010 r. Nr 31, poz. 163), które na podstawie art. 139 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512) traci moc w zakresie:

a) § 1 - w zakresie roślin rolniczych i warzywnych,

b) § 2,

c) § 3-5 oraz § 7-9 - w zakresie roślin rolniczych i warzywnych,

d) § 10, § 11 pkt 2 lit. a, b, d-h,

e) załącznika nr 1 - w zakresie roślin rolniczych i warzywnych,

f) załącznika nr 2 część I i II

- z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.196 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Rodzaj opakowań materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, sposób ich zabezpieczania oraz szczegółowy sposób etykietowania i plombowania.
Data aktu: 18/04/2013
Data ogłoszenia: 07/02/2020
Data wejścia w życie: 14/05/2013