Zmiana rozporządzenia w sprawie przeprowadzania konkursu na aplikację uzupełniającą prokuratorską.

Dz.U.20.1904
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 21 października 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania konkursu na aplikację uzupełniającą prokuratorską
Na podstawie art. 37d ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2020 r. poz. 1366) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na aplikację uzupełniającą prokuratorską (Dz. U. poz. 1399) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Jeżeli wymagają tego względy organizacyjne związane z dużą liczbą kandydatów, Prokurator Krajowy może zwiększyć liczbę członków komisji, o których mowa w ust. 2 pkt 2. Łączna liczba członków, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nie może przekroczyć dziesięciu osób.";

2) w § 4:
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 3a, Prokurator Krajowy może wyznaczyć dodatkowego zastępcę przewodniczącego komisji.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności - zastępca przewodniczącego. W przypadku wyznaczenia dodatkowego zastępcy przewodniczącego pracami komisji w razie nieobecności przewodniczącego kieruje wskazany przez niego zastępca przewodniczącego.";

3) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W czasie rejestracji kandydat okazuje członkowi komisji dokument tożsamości oraz potwierdza obecność własnoręcznym podpisem na liście, stanowiącej załącznik do protokołu egzaminu.";

4) w § 12 w ust. 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy: "w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.";
5) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przy dokonywaniu oceny pracy kandydata na stanowisku referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora bierze się pod uwagę informacje i opinie, o których mowa w § 6 ust. 2, w szczególności wystawione przez prezesa sądu, w którym kandydat wykonuje lub wykonywał zadania służbowe, lub kierownika jednostki organizacyjnej prokuratury, w której kandydat wykonuje lub wykonywał zadania służbowe. Jeżeli kandydat nie załączy do zgłoszenia informacji lub opinii, przewodniczący komisji lub, z jego upoważnienia, zastępca przewodniczącego lub sekretarz komisji zwraca się do właściwego prezesa sądu lub kierownika jednostki organizacyjnej prokuratury o nadesłanie informacji lub opinii o kandydacie.";

6) w § 18 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W trakcie egzaminu kandydat pozostaje na miejscu wyznaczonym przez członka komisji i nie może przemieszczać się po sali, poza przypadkami, o których mowa w ust. 5.";

7) w § 22 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Wypłaty wynagrodzenia członkom komisji Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury dokonuje po przekazaniu Dyrektorowi Krajowej Szkoły kopii listy kwalifikacyjnej.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Zmiany w podatkach na przyszły rok już w Dzienniku Ustaw

W poniedziałek późnym popołudniem w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane dwie duże nowelizacje przepisów o podatkach dochodowych. Nowe przepisy wprowadzają zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych od stycznia 2021 roku. Dotyczą również m.in. tzw. estońskiego CIT w Polsce, ograniczenia stosowania ulgi abolicyjnej i stawek ryczałtu od przychodów.

Krzysztof Koślicki 30.11.2020
Opłata mocowa: w 2021 r. od 1,87 do 10,46 zł na gospodarstwo domowe

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił w poniedziałek stawki opłaty mocowej dla energii elektrycznej na 2021 rok. Wynosić one mają dla gospodarstw domowych od 1,87 do 10,46 zł miesięcznie. Inni odbiorcy energii elektrycznej zapłacą 0,0762 zł za kWh energii pobranej między godzinami 7 i 22 w dni robocze.

Krzysztof Sobczak 30.11.2020
Za przemoc w rodzinie "na bruk" - już obowiązują przepisy

Od 30 listopada zaczyna obowiązywać nowe narzędzie dla policjantów i żandarmów wojskowych. W sytuacji stwierdzenia przemocy w rodzinie będą mogli nakazać sprawcy opuszczenie mieszkania lub zakazać zbliżania się do niego. I to nawet jeśli nie będzie go w domu, wtedy taka informacja - według przepisów - może zostać umieszczona na drzwiach.

Patrycja Rojek-Socha 30.11.2020
Jest nowa ustawa o dodatkach dla medyków, a "stara" wchodzi w życie

Sejm odrzucił w sobotę senackie weto, co oznacza że dodatki w wysokości 100 proc. wynagrodzenia będą przysługiwały jedynie tym pracownikom medycznym, którzy są zaangażowani w leczenie chorych na COVID-19, ale zostali do tej pracy skierowani przez wojewodę. Także w sobotę nastąpiła wstrzymywana od prawie miesiąca publikacja ustawy dającej to uprawnienie szerszej grupie pracowników.

Krzysztof Sobczak 29.11.2020
Senat za wniesieniem do Sejmu projektu uszczelniającego ulgę w podatku od gruntów kolejowych

Senacki projekt ma usunąć problem luki, w wyniku której samorządy tracą na zwolnieniach z podatków od nieruchomości gruntów zajętych na działalność kolejową. Senatorowie zdecydowali w piątek o wniesieniu projektu do procedowania w Sejmie. Za podjęciem uchwały o wniesieniu go do Sejmu opowiedziało się 52 senatorów, 45 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.11.2020
Praca zdalna w administracji przedłużona do 27 grudnia

Do 27 grudnia przedłużona zostanie praca zdalna w urzędach administracji – przewiduje podpisane przez premiera rozporządzenie. Szef urzędu lub kierujący jednostką wykonującą zadania publiczne będzie mógł nadal wyłączyć z pracy zdalnej pracowników wykonujących "zadania niezbędne” jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.11.2020