Zasady wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Dz.U.20.1846
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 20 października 2020 r.
w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Na podstawie art. 21 ust. 3a ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 537) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Rozporządzenie określa zasady wynagradzania oraz wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i praktyki zawodowej pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
2.  W zakresie nieuregulowanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.
§  2.  Ustala się tabelę stanowisk, stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wymagań kwalifikacyjnych w zakresie wykształcenia i praktyki zawodowej pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zwanych dalej "pracownikami", stanowiącą załącznik do rozporządzenia.
§  3. 
1.  Dyrektor Generalny Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ustala pracownikowi wynagrodzenie w ramach stawek wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla danego stanowiska, a także awansuje pracownika na stanowisko wyższe od zajmowanego.
2.  Dyrektor Generalny Kancelarii Prezesa Rady Ministrów może, w uzasadnionych przypadkach, skrócić pracownikowi okres pracy wymagany do zajmowania danego stanowiska.
§  4.  Dyrektor Generalny Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, na wniosek kierownika komórki organizacyjnej, może, w ramach posiadanych środków, przyznać pracownikowi dodatek służbowy w wysokości do 40% wynagrodzenia zasadniczego. Wysokość dodatku służbowego uzależnia się od charakteru, złożoności i efektów pracy.
§  5.  Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 marca 1998 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1283).
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 6 października 2020 r.
ZAŁĄCZNIK

TABELA STANOWISK, STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO ORAZ WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA I PRAKTYKI ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

Lp. Stanowisko Stawka wynagrodzenia zasadniczego w złotych Wykształcenie Liczba lat pracy
1 2 3 4 5
1 ekspert/ekspertka 4000-8000 wyższe 3
2 asystent/asystentka: Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, sekretarza stanu, podsekretarza stanu, dyrektora generalnego, dyrektora biura, departamentu (komórki organizacyjnej równorzędnej) 3000-7000 wyższe -
3 administrator/administratorka 2800-6000 średnie -
4 sekretarz/sekretarka: Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, sekretarza stanu, podsekretarza stanu, dyrektora generalnego, dyrektora biura, departamentu (komórki organizacyjnej równorzędnej) 2800-5500 średnie -
5 operator/operatorka 2800-4000 - -

Zmiany w prawie

Zmiany w podatkach na przyszły rok już w Dzienniku Ustaw

W poniedziałek późnym popołudniem w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane dwie duże nowelizacje przepisów o podatkach dochodowych. Nowe przepisy wprowadzają zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych od stycznia 2021 roku. Dotyczą również m.in. tzw. estońskiego CIT w Polsce, ograniczenia stosowania ulgi abolicyjnej i stawek ryczałtu od przychodów.

Krzysztof Koślicki 30.11.2020
Opłata mocowa: w 2021 r. od 1,87 do 10,46 zł na gospodarstwo domowe

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił w poniedziałek stawki opłaty mocowej dla energii elektrycznej na 2021 rok. Wynosić one mają dla gospodarstw domowych od 1,87 do 10,46 zł miesięcznie. Inni odbiorcy energii elektrycznej zapłacą 0,0762 zł za kWh energii pobranej między godzinami 7 i 22 w dni robocze.

Krzysztof Sobczak 30.11.2020
Za przemoc w rodzinie "na bruk" - już obowiązują przepisy

Od 30 listopada zaczyna obowiązywać nowe narzędzie dla policjantów i żandarmów wojskowych. W sytuacji stwierdzenia przemocy w rodzinie będą mogli nakazać sprawcy opuszczenie mieszkania lub zakazać zbliżania się do niego. I to nawet jeśli nie będzie go w domu, wtedy taka informacja - według przepisów - może zostać umieszczona na drzwiach.

Patrycja Rojek-Socha 30.11.2020
Jest nowa ustawa o dodatkach dla medyków, a "stara" wchodzi w życie

Sejm odrzucił w sobotę senackie weto, co oznacza że dodatki w wysokości 100 proc. wynagrodzenia będą przysługiwały jedynie tym pracownikom medycznym, którzy są zaangażowani w leczenie chorych na COVID-19, ale zostali do tej pracy skierowani przez wojewodę. Także w sobotę nastąpiła wstrzymywana od prawie miesiąca publikacja ustawy dającej to uprawnienie szerszej grupie pracowników.

Krzysztof Sobczak 29.11.2020
Senat za wniesieniem do Sejmu projektu uszczelniającego ulgę w podatku od gruntów kolejowych

Senacki projekt ma usunąć problem luki, w wyniku której samorządy tracą na zwolnieniach z podatków od nieruchomości gruntów zajętych na działalność kolejową. Senatorowie zdecydowali w piątek o wniesieniu projektu do procedowania w Sejmie. Za podjęciem uchwały o wniesieniu go do Sejmu opowiedziało się 52 senatorów, 45 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.11.2020
Praca zdalna w administracji przedłużona do 27 grudnia

Do 27 grudnia przedłużona zostanie praca zdalna w urzędach administracji – przewiduje podpisane przez premiera rozporządzenie. Szef urzędu lub kierujący jednostką wykonującą zadania publiczne będzie mógł nadal wyłączyć z pracy zdalnej pracowników wykonujących "zadania niezbędne” jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.11.2020