Ustalenie wykazu stanowisk sędziów sądów wojskowych oraz sędziów Departamentu Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości, równorzędnych ze stanowiskami sędziów sądów powszechnych oraz stanowiskami sędziów delegowanych do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Dz.U.2020.1844
ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 października 2010 r.
w sprawie ustalenia wykazu stanowisk sędziów sądów wojskowych równorzędnych ze stanowiskami sędziów sądów powszechnych
Na podstawie art. 70 § 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1754) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wykaz stanowisk sędziów sądów wojskowych równorzędnych ze stanowiskami sędziów sądów powszechnych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  2.  (uchylony).
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 1  , z mocą od dnia 5 maja 2009 r. 2
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WYKAZ STANOWISK SĘDZIÓW SĄDÓW WOJSKOWYCH RÓWNORZĘDNYCH ZE STANOWISKAMI SĘDZIÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH

Lp. Stanowisko (funkcja) wojskowe Stanowisko (funkcja) cywilne
1 prezes wojskowego sądu okręgowego (sędzia) prezes sądu okręgowego
2 zastępca prezesa wojskowego sądu okręgowego (sędzia) wiceprezes sądu okręgowego
3 Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Wojskowych Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych
4 Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Wojskowych Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych
4a prezes sądu dyscyplinarnego przy wojskowym sądzie okręgowym prezes sądu dyscyplinarnego przy sądzie apelacyjnym
4b sędzia sądu dyscyplinarnego przy wojskowym sądzie okręgowym sędzia sądu dyscyplinarnego przy sądzie apelacyjnym
5 sędzia sądu wojskowego delegowany do pełnienia funkcji poza granicami państwa sędzia delegowany do pełnienia funkcji poza granicami państwa
6 sędzia sądu wojskowego delegowany do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości sędzia delegowany do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości
7 rzecznik prasowy sądu wojskowego (sędzia) rzecznik prasowy
8 wizytator w wojskowym sądzie okręgowym (sędzia) wizytator w sądzie okręgowym
9 przewodniczący wydziału w wojskowym sądzie okręgowym (sędzia) przewodniczący wydziału w sądzie okręgowym
10 sędzia wojskowego sądu okręgowego sędzia sądu okręgowego
11 prezes wojskowego sądu garnizonowego (sędzia) prezes sądu rejonowego
12 zastępca prezesa wojskowego sądu garnizonowego (sędzia) wiceprezes sądu rejonowego
13 sędzia sądu garnizonowego sędzia sądu rejonowego
14 kierownik sekcji w wojskowym sądzie okręgowym (sędzia) kierownik sekcji w sądzie okręgowym
15 kierownik sekcji w sądzie garnizonowym (sędzia) kierownik sekcji w sądzie rejonowym
ZAŁĄCZNIK Nr  2 

(uchylony).

1 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 22 października 2010 r.
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia równorzędnych stanowisk sędziów Izby Wojskowej Sądu Najwyższego i sędziów innych izb Sądu Najwyższego, sędziów Biura Nadzoru Pozainstancyjnego Sądu Najwyższego Izby Wojskowej i członków Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego, sędziów Departamentu Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości i sędziów delegowanych do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz sędziów, asesorów, aplikantów sądów wojskowych i sędziów, asesorów i aplikantów sądów powszechnych w celu kształtowania uposażeń (Dz. U. poz. 1107), które utraciło moc z dniem 5 maja 2009 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. poz. 157, 459, 1375 i 1777 oraz z 2010 r. poz. 1228).

Zmiany w prawie

Zmiany w podatkach na przyszły rok już w Dzienniku Ustaw

W poniedziałek późnym popołudniem w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane dwie duże nowelizacje przepisów o podatkach dochodowych. Nowe przepisy wprowadzają zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych od stycznia 2021 roku. Dotyczą również m.in. tzw. estońskiego CIT w Polsce, ograniczenia stosowania ulgi abolicyjnej i stawek ryczałtu od przychodów.

Krzysztof Koślicki 30.11.2020
Opłata mocowa: w 2021 r. od 1,87 do 10,46 zł na gospodarstwo domowe

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił w poniedziałek stawki opłaty mocowej dla energii elektrycznej na 2021 rok. Wynosić one mają dla gospodarstw domowych od 1,87 do 10,46 zł miesięcznie. Inni odbiorcy energii elektrycznej zapłacą 0,0762 zł za kWh energii pobranej między godzinami 7 i 22 w dni robocze.

Krzysztof Sobczak 30.11.2020
Za przemoc w rodzinie "na bruk" - już obowiązują przepisy

Od 30 listopada zaczyna obowiązywać nowe narzędzie dla policjantów i żandarmów wojskowych. W sytuacji stwierdzenia przemocy w rodzinie będą mogli nakazać sprawcy opuszczenie mieszkania lub zakazać zbliżania się do niego. I to nawet jeśli nie będzie go w domu, wtedy taka informacja - według przepisów - może zostać umieszczona na drzwiach.

Patrycja Rojek-Socha 30.11.2020
Jest nowa ustawa o dodatkach dla medyków, a "stara" wchodzi w życie

Sejm odrzucił w sobotę senackie weto, co oznacza że dodatki w wysokości 100 proc. wynagrodzenia będą przysługiwały jedynie tym pracownikom medycznym, którzy są zaangażowani w leczenie chorych na COVID-19, ale zostali do tej pracy skierowani przez wojewodę. Także w sobotę nastąpiła wstrzymywana od prawie miesiąca publikacja ustawy dającej to uprawnienie szerszej grupie pracowników.

Krzysztof Sobczak 29.11.2020
Senat za wniesieniem do Sejmu projektu uszczelniającego ulgę w podatku od gruntów kolejowych

Senacki projekt ma usunąć problem luki, w wyniku której samorządy tracą na zwolnieniach z podatków od nieruchomości gruntów zajętych na działalność kolejową. Senatorowie zdecydowali w piątek o wniesieniu projektu do procedowania w Sejmie. Za podjęciem uchwały o wniesieniu go do Sejmu opowiedziało się 52 senatorów, 45 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.11.2020
Praca zdalna w administracji przedłużona do 27 grudnia

Do 27 grudnia przedłużona zostanie praca zdalna w urzędach administracji – przewiduje podpisane przez premiera rozporządzenie. Szef urzędu lub kierujący jednostką wykonującą zadania publiczne będzie mógł nadal wyłączyć z pracy zdalnej pracowników wykonujących "zadania niezbędne” jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.11.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1844 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Ustalenie wykazu stanowisk sędziów sądów wojskowych oraz sędziów Departamentu Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości, równorzędnych ze stanowiskami sędziów sądów powszechnych oraz stanowiskami sędziów delegowanych do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Data aktu: 11/10/2010
Data ogłoszenia: 20/10/2020
Data wejścia w życie: 06/11/2010, 05/05/2009