Wsparcie finansowe jednostek prowadzących działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca.

Dz.U.2020.1729
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie wsparcia finansowego jednostek prowadzących działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca
Na podstawie art. 65 ust. 29 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, 695, 1086, 1262 i 1478) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa zasady rozdziału i przekazywania wsparcia, o którym mowa w art. 65 ust. 29 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zwanej dalej "ustawą", zakres, sposób i termin przedstawiania informacji o wykorzystaniu wsparcia oraz sposób udzielania wsparcia przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub przez wskazane państwowe instytucje kultury podległe ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
§  2. 
1.  Udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 65 ust. 29 ustawy, zwanego dalej "wsparciem finansowym", odbywa się na podstawie wniosków składanych przez:
1) samorządowe instytucje artystyczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194),
2) organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) prowadzące działalność w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca,
3) przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086) prowadzących działalność gospodarczą w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca, w tym usług wspomagających tę działalność przez organizację zaplecza technicznego

- zwanych dalej "jednostkami".

2.  Jednostka może złożyć tylko jeden wniosek o udzielenie wsparcia finansowego, zwany dalej "wnioskiem".
3.  Wniosek składa się do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej "ministrem", lub wskazanych państwowych instytucji kultury podległych ministrowi, zwanych dalej "państwowymi instytucjami".
4.  Minister, wskazując państwowe instytucje, określa dziedzinę, w której instytucja udziela wsparcia finansowego.
§  3. 
1.  Wsparcia finansowego nie udziela się na rzecz przedsiębiorców, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, w rozumieniu art. 1 ust. 4 lit. a rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.). zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014", oraz przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, z wyjątkiem przedsiębiorców, którzy nie znajdowali się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r., ale znaleźli się w takiej sytuacji w okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
2.  Wsparcia finansowego udziela się na koszty kwalifikowalne, o których mowa w art. 53 ust. 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
3.  Wysokość wsparcia finansowego ustala się zgodnie z art. 53 ust. 7 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
4.  W przypadku wsparcia finansowego nieprzekraczającego 2 mln euro, maksymalną wysokość wsparcia finansowego można ustalić alternatywnie wobec metody, o której mowa w ust. 3, na poziomie 80% kosztów kwalifikowalnych.
5.  Maksymalna wartość wsparcia finansowego nie może przekroczyć wartości określonej w art. 4 ust. 1 lit. z zdanie drugie rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
6.  Wsparcie finansowe może być udzielane do dnia 31 grudnia 2020 r.
§  4.  Udzielanie wsparcia finansowego jednostkom następuje do wyczerpania środków Funduszu, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy, zwanego dalej "Funduszem", przeznaczonych na wsparcie finansowe.
§  5. 
1.  Kwotę wsparcia finansowego dla:
1) jednostek, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, jako rekompensatę z tytułu utraconych przychodów w okresie od dnia 12 marca do dnia 31 grudnia 2020 r., ustala się w wysokości nieprzekraczającej 40% przychodów netto z działalności statutowej oraz dodatkowej, obliczonych na podstawie danych z analogicznego okresu w 2019 r.,
2) jednostek, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, jako rekompensatę z tytułu utraconych przychodów w okresie od dnia 12 marca do dnia 31 grudnia 2020 r., ustala się w wysokości nieprzekraczającej 50% przychodów netto ze sprzedaży usług związanych z działalnością kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca, obliczonych na podstawie danych z analogicznego okresu w 2019 r.,
3) jednostek, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, jako rekompensatę z tytułu utraconych przychodów w okresie od dnia 12 marca do dnia 31 grudnia 2020 r., ustala się w wysokości nieprzekraczającej 50% przychodów netto ze sprzedaży usług związanych z działalnością kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca, w tym usług wspomagających tę działalność przez organizację zaplecza technicznego, obliczonych na podstawie danych z analogicznego okresu w 2019 r.

- pomniejszonej o wsparcie zwrotne lub bezzwrotne otrzymane przez jednostkę ze środków publicznych w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o wsparcie finansowe.

2.  Wsparcie finansowe jest przeznaczone na działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca, w tym polegającą na świadczeniu usług wspomagających tę działalność przez organizację zaplecza technicznego, na finansowanie lub refinansowanie wydatków ponoszonych w okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
§  6. 
1.  Minister lub państwowe instytucje ogłaszają nabór wniosków.
2.  Nabór wniosków jest ogłaszany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra lub państwowych instytucji, w terminie nie krótszym niż 14 dni przed dniem zamknięcia naboru wskazanym w ogłoszeniu.
3.  Ogłoszenie o naborze wniosków zawiera informację o:
1) podmiocie przyjmującym wnioski;
2) dziedzinach, w których można ubiegać się o wsparcie finansowe;
3) prognozowanym limicie wydatków dla wszystkich dziedzin objętych wsparciem finansowym;
4) podmiotach uprawnionych do złożenia wniosku;
5) terminie, miejscu i sposobie składania wniosków;
6) terminie wykorzystania wsparcia finansowego;
7) kryteriach oceny wniosków;
8) dokumentach dołączanych do wniosków, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia finansowego.
§  7. 
1.  Wniosek jednostki, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, zawiera:
1) nazwę, siedzibę, numer wpisu do rejestru instytucji kultury, NIP i REGON jednostki oraz imię, nazwisko i służbowe dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za wniosek, w tym adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej i numer telefonu;
2) wskazanie podmiotu, do którego jest składany wniosek;
3) wskazanie dziedziny, której dotyczy wniosek;
4) wskazanie statutowego zakresu działalności z dziedziny, której dotyczy wniosek;
5) wysokość wsparcia zwrotnego lub bezzwrotnego otrzymanego przez jednostkę ze środków publicznych w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku;
6) wysokość wsparcia finansowego otrzymanego przez jednostkę w ramach pomocy publicznej w okresie roku przed dniem złożenia wniosku;
7) wysokość wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego;
8) dane dotyczące liczby wydarzeń artystycznych zrealizowanych w okresie od dnia 12 marca do dnia 31 grudnia 2019 r.;
9) planowane przeznaczenie środków, ze wskazaniem rodzaju wydatków oraz kwot wydatków w pełnych złotych;
10) dane finansowe dotyczące działalności prowadzonej przez jednostkę, w tym struktury dochodowo-kosztowej, osiąganych wyników i struktury majątku jednostki;
11) dane dotyczące poziomu zatrudnienia pracowników na podstawie stosunku pracy w jednostce w okresie między 31 grudnia 2019 r. a dniem złożenia wniosku oraz wpływu wsparcia finansowego na utrzymanie poziomu zatrudnienia;
12) wpływ wsparcia finansowego na lokalną społeczność;
13) oświadczenie potwierdzające, że wszystkie dane finansowe podane we wniosku wynikają z ewidencji księgowej, zawierającej zapisy odzwierciedlające stan rzeczywisty;
14) oświadczenie w sprawie zgodności wnioskowanego przez jednostkę wsparcia finansowego z warunkami udzielania pomocy publicznej.
2.  Wniosek jednostki, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, zawiera:
1) nazwę, siedzibę, numer KRS, NIP i REGON jednostki oraz imię, nazwisko i służbowe dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za wniosek, w tym adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej i numer telefonu;
2) wskazanie podmiotu, do którego jest składany wniosek;
3) wskazanie dziedziny, której dotyczy wniosek;
4) wskazanie statutowego zakresu działalności z dziedziny, której dotyczy wniosek;
5) wysokość wsparcia zwrotnego lub bezzwrotnego otrzymanego przez jednostkę ze środków publicznych w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku;
6) wysokość wsparcia finansowego otrzymanego przez jednostkę w ramach pomocy publicznej w okresie roku przed dniem złożenia wniosku;
7) wysokość wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego;
8) planowane przeznaczenie środków, ze wskazaniem rodzaju wydatków oraz kwot wydatków w pełnych złotych;
9) dane dotyczące liczby wydarzeń artystycznych zrealizowanych w okresie od dnia 12 marca do dnia 31 grudnia 2019 r.;
10) dane finansowe dotyczące działalności prowadzonej przez jednostkę, w tym struktury dochodowo-kosztowej, osiąganych wyników i struktury majątku jednostki;
11) dane dotyczące poziomu zatrudnienia w jednostce w okresie między 31 grudnia 2019 r. a dniem złożenia wniosku oraz wpływu wsparcia finansowego na utrzymanie poziomu zatrudnienia;
12) wpływ wsparcia finansowego na lokalną społeczność;
13) oświadczenie potwierdzające, że wszystkie dane finansowe podane we wniosku wynikają z ewidencji księgowej, zawierającej zapisy odzwierciedlające stan rzeczywisty;
14) oświadczenie w sprawie zgodności wnioskowanego przez jednostkę wsparcia finansowego z warunkami udzielania pomocy publicznej.
3.  Wniosek jednostki, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, zawiera:
1) nazwę, siedzibę, numer KRS lub CEIDG, NIP i REGON jednostki oraz imię, nazwisko i służbowe dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za wniosek, w tym adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej i numer telefonu;
2) wskazanie podmiotu, do którego jest składany wniosek;
3) wskazanie dziedziny, której dotyczy wniosek;
4) wskazanie zakresu działalności z dziedziny, której dotyczy wniosek;
5) wysokość wsparcia zwrotnego lub bezzwrotnego otrzymanego przez jednostkę ze środków publicznych w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku;
6) wysokość wsparcia finansowego otrzymanego przez jednostkę w ramach pomocy publicznej w okresie roku przed dniem złożenia wniosku;
7) wysokość wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego;
8) dane dotyczące liczby wydarzeń artystycznych zrealizowanych w okresie od dnia 12 marca do dnia 31 grudnia 2019 r.;
9) planowane przeznaczenie środków, ze wskazaniem rodzaju wydatków oraz kwot wydatków w pełnych złotych;
10) dane finansowe dotyczące działalności prowadzonej przez jednostkę, w tym struktury dochodowo-kosztowej, osiąganych wyników i struktury majątku jednostki;
11) dane dotyczące poziomu zatrudnienia w jednostce w okresie między 31 grudnia 2019 r. a dniem złożenia wniosku oraz wpływu wsparcia finansowego na utrzymanie poziomu zatrudnienia;
12) wpływ wsparcia finansowego na lokalną społeczność;
13) oświadczenie dotyczące daty rozpoczęcia i zakresu działalności w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca, a w przypadku jednostki świadczącej usługi wspomagające działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca przez organizację zaplecza technicznego, również oświadczenie o rodzaju tych usług;
14) oświadczenie potwierdzające, że wszystkie dane finansowe podane we wniosku wynikają z ewidencji księgowej, zawierającej zapisy odzwierciedlające stan rzeczywisty;
15) oświadczenie w sprawie zgodności wnioskowanego przez jednostkę wsparcia finansowego z warunkami udzielania pomocy publicznej.
4.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 1-3, dołącza się umowę albo inny dokument potwierdzający otrzymanie wsparcia, o którym mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 5 i 6, ust. 2 pkt 5 i 6 albo ust. 3 pkt 5 i 6.
§  8.  Minister albo państwowe instytucje przetwarzają dane osobowe zawarte we wnioskach, o których mowa w § 7 ust. 1-3, umowie albo innym dokumencie, o których mowa w § 7 ust. 4, oraz umowach, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 5, przez okres udzielania wsparcia finansowego oraz w celu prowadzenia kontroli, o której mowa w § 11 ust. 2 pkt 7.
§  9. 
1.  Wnioski podlegają ocenie ich zgodności z celem przeznaczenia wsparcia finansowego na podstawie kryteriów określonych w ogłoszeniu o naborze wniosków.
2.  Regulamin oceny wniosków nadany przez ministra lub państwową instytucję jest ogłaszany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra lub państwowej instytucji. Regulamin nadany przez państwową instytucję podlega zatwierdzeniu przez ministra.
3.  Minister lub dyrektor państwowej instytucji mogą powoływać komisje lub zespoły eksperckie w celu oceny wniosków, których zakres wymaga doświadczenia lub wiedzy eksperckiej.
§  10. 
1.  Państwowe instytucje przekazują ministrowi, przez elektroniczną skrzynkę podawczą, informacje o kwocie przyznanego wsparcia finansowego w podziale na poszczególne jednostki, w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia wszystkich wniosków złożonych w naborze wniosków.
2.  Minister przekazuje do Prezesa Rady Ministrów zbiorczą informację o kwocie przyznanego wsparcia finansowego, z uwzględnieniem podziału na podmioty udzielające tego wsparcia i kwoty wsparcia w poszczególnych dziedzinach.
3.  Prezes Rady Ministrów albo podmiot upoważniony na podstawie art. 65 ust. 3 ustawy przekazuje środki Funduszu przeznaczone na wsparcie finansowe na rachunek bankowy odpowiednio ministra albo państwowej instytucji, w celu wypłaty udzielonego wsparcia finansowego.
4.  Środki, o których mowa w ust. 3, nie stanowią przychodu państwowej instytucji.
5.  Minister albo państwowe instytucje przekazują środki na wskazany przez jednostkę rachunek bankowy w terminie określonym w umowie.
§  11. 
1.  Wsparcie finansowe jest udzielane na podstawie umowy zawieranej między ministrem albo państwową instytucją a jednostką.
2.  Umowa o wsparcie finansowe zawiera:
1) strony umowy;
2) przeznaczenie środków wsparcia finansowego;
3) wysokość udzielonego wsparcia finansowego oraz termin jego przekazania;
4) termin wykorzystania udzielonego wsparcia finansowego, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2020 r.;
5) termin i sposób rozliczenia udzielonego wsparcia finansowego;
6) zasady i terminy zwrotu udzielonego wsparcia finansowego;
7) uprawnienia w zakresie kontroli należytego wykonywania umowy oraz obowiązki jednostki w zakresie informowania oraz raportowania na temat sposobu wykorzystania wsparcia finansowego oraz bieżącej sytuacji finansowej jednostki;
8) formy zabezpieczenia umowy;
9) numer rachunku bankowego jednostki;
10) zasady raportowania z wykorzystania udzielonego wsparcia finansowego;
11) zasady odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy;
12) warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy;
13) zobowiązanie jednostki do umieszczenia na materiałach promocyjnych, w tym na stronie internetowej jednostki oraz w swych mediach społecznościowych, informacji o uzyskaniu wsparcia finansowego.
§  12. 
1.  Jednostka, która otrzymała wsparcie finansowe, przedkłada odpowiednio ministrowi albo państwowej instytucji, przez elektroniczną skrzynkę podawczą, informację o wykorzystaniu udzielonego wsparcia finansowego.
2.  Informację przedkłada się według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., w terminie do dnia 15 stycznia 2021 r. Przez wykorzystanie środków rozumie się wydatkowanie przyznanych środków do dnia 31 grudnia 2020 r.
3.  Informacja zawiera:
1) nazwę, siedzibę, numer NIP, KRS, CEIDG lub numer wpisu do rejestru instytucji kultury oraz numer REGON jednostki;
2) wysokość udzielonego wsparcia finansowego;
3) dane o wykorzystaniu udzielonego wsparcia finansowego, ze wskazaniem rodzajów wydatków oraz kwot wydatków w pełnych złotych;
4) dane o liczbie osób zatrudnionych w jednostce na podstawie umowy o pracę, według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.;
5) dane o liczbie i przedmiocie umów cywilno-prawnych zawartych przez jednostkę z wykorzystaniem środków z udzielonego wsparcia finansowego od dnia złożenia wniosku do dnia 31 grudnia 2020 r.;
6) dane o liczbie zrealizowanych przez jednostkę wydarzeń artystycznych, w tym premierowych, od dnia złożenia wniosku do dnia 31 grudnia 2020 r.;
7) dane o liczbie nowych przedsięwzięć artystycznych zrealizowanych lub rozpoczętych przez jednostkę z wykorzystaniem środków z udzielonego wsparcia finansowego do dnia 31 grudnia 2020 r. lub dane o liczbie nowych przedsięwzięć artystycznych, w odniesieniu do których jednostka realizowała usługi wspomagające działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca przez organizację zaplecza technicznego, z wykorzystaniem środków z udzielonego wsparcia finansowego do dnia 31 grudnia 2020 r.;
8) inne dane o wpływie wsparcia finansowego na lokalną społeczność.
§  13.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Minister określił nowe zasady funkcjonowania uczelni

W strefie żółtej w szkołach wyższych nauczanie będzie się odbywać w sposób hybrydowy, a w strefie czerwonej - głównie w formie zdalnej - takie nowe zasady działania określił w opublikowanym w sobotę rozporządzeniu minister nauki i szkolnictwa wyższego. Będą one obowiązywać od poniedziałku 19 października.

Krzysztof Sobczak 17.10.2020
Ustawa podpisana - zmiany w szkoleniach dla pracowników ratownictwa

Prezydent podpisał w czwartek nowelę ustawy z 17 września 2020 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. Wprowadza ona m.in. zmiany mające na celu reorganizację systemu szkoleń pracowników centrów powiadamiania ratunkowego. Ustawa zmienia też zasady zatrudniania personelu centrów powiadamiania ratunkowego.

Katarzyna Nowosielska 15.10.2020
Czystość Plus - jest projekt zmian w ustawach „śmieciowych”

Obliczanie wskaźnika poziomu recyklingu odpadów od czterech frakcji, brak ograniczenia wskaźnika masy odpadów komunalnych które mogą spalone, na rzecz budowy niewielkich lokalnych instalacji pełniących rolę lokalnych ciepłowni – to niektóre z zapisów projektowanych przez resort klimatu. Projekt nowelizacji zakłada też zmiany terminów w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach.

Katarzyna Kubicka-Żach 12.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1729

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wsparcie finansowe jednostek prowadzących działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca.
Data aktu: 30/09/2020
Data ogłoszenia: 07/10/2020
Data wejścia w życie: 08/10/2020