Operat rybacki.

Dz.U.2020.1661
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 15 września 2020 r.
w sprawie operatu rybackiego
Na podstawie art. 6a ust. 6 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2168) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) sposoby sporządzania operatu rybackiego;
2) szczegółowe wymagania, jakim powinien odpowiadać operat rybacki;
3) jednostki uprawnione do opiniowania operatów rybackich;
4) sposoby opiniowania operatu rybackiego.
§  2. 
1.  Operat rybacki, zwany dalej "operatem", sporządza się z uwzględnieniem informacji zawartych w:
1) dotychczasowym operacie oraz dokumentacji, do której prowadzenia jest obowiązany uprawniony do rybactwa na podstawie przepisów o rybactwie śródlądowym;
2) strategiach, politykach, planach lub programach w dziedzinie rybactwa śródlądowego, w tym w programie ochrony i odbudowy zasobów ryb, opracowanych przez organy administracji publicznej na podstawie odrębnych przepisów;
3) planie ochrony, zadaniach ochronnych lub planie zadań ochronnych, utworzonych dla form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378), zwanej dalej "ustawą o ochronie przyrody", jeżeli operat sporządza się dla obwodu rybackiego znajdującego się:
a) w granicach parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego lub obszaru Natura 2000,
b) poza granicami obszaru Natura 2000, jeżeli realizacja założeń operatu może oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000;
4) systemie informacyjnym gospodarowania wodami, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875 i 1378).
2.  Do sporządzenia operatu z uwzględnieniem informacji zawartych w systemie informacyjnym gospodarowania wodami wykorzystuje się w szczególności:
1) plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy;
2) dane dotyczące:
a) ilości i jakości zasobów wód powierzchniowych, w tym stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego wód powierzchniowych,
b) wielkości poboru wód powierzchniowych oraz wielkości zrzutów ścieków do wód,
c) lokalizacji źródeł zanieczyszczeń punktowych i obszarowych wraz z ich charakterystyką,
d) zgód wodnoprawnych oraz pozwoleń zintegrowanych,
e) urządzeń wodnych.
3.  Do sporządzenia operatu wykorzystuje się także inne niż wymienione w ust. 1 informacje dotyczące obwodu rybackiego lub informacje mające wpływ na prowadzenie rybactwa w obwodzie rybackim, w szczególności zawierające dane o środowisku i jego ochronie oraz o korzystaniu z wód.
§  3.  Część opisową i graficzną operatu sporządza się w formie dokumentu elektronicznego zabezpieczonego przed wprowadzaniem nieuprawnionych zmian, którego cyfrowa postać umożliwia sporządzenie i zamieszczenie jego kopii w systemie informacyjnym gospodarowania wodami prowadzonym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
§  4.  Część opisowa operatu zawiera:
1) imię i nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę i adres siedziby uprawnionego do rybactwa;
2) nazwę i numer obwodu rybackiego, dla którego sporządza się operat;
3) datę sporządzenia operatu;
4) powierzchnię zasadniczego obwodu rybackiego, powierzchnię uzupełniającego obwodu rybackiego oraz całkowitą powierzchnię obwodu rybackiego, ustalone przy średnim niskim stanie wody z wielolecia na podstawie informacji państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej lub z innych dostępnych źródeł;
5) nazwy i informacje dotyczące powierzchni jezior, innych zbiorników wodnych, rzek lub innych cieków naturalnych, a także kanałów wchodzących w skład zasadniczego obwodu rybackiego, wraz ze wskazaniem ich dopływów wchodzących w skład uzupełniającego obwodu rybackiego, a także informacje dotyczące sposobu ich połączenia z wodami innych obwodów rybackich oraz wodami wyłączonymi z obwodu rybackiego;
6) charakterystykę warunków produkcji jezior, innych zbiorników wodnych, rzek lub innych cieków naturalnych, a także kanałów wchodzących w skład zasadniczego obwodu rybackiego, które wpływają na ichtiofaunę, w szczególności w zakresie:
a) warunków hydromorfologicznych, w tym w przypadku rzek ustalenia ich ciągłości, a w przypadku jezior zmienności głębokości i urozmaicenia linii brzegowej,
b) warunków termicznych, tlenowych i biogennych,
c) warunków hydrobiologicznych, w tym dotyczących występowania planktonu i bentosu,
d) źródeł i rodzajów zanieczyszczeń

- wraz z podsumowaniem opisującym, o ile to możliwe, rybacki typ jeziora, krainę rybną cieku oraz stan ichtiofauny ustalony w oparciu o najbardziej aktualne dane o jej składzie, liczebności i strukturze wiekowej;

7) określenie rodzaju, zakresu i wpływu kłusownictwa oraz szkód wyrządzanych przez zwierzęta wolno żyjące na prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim;
8) określenie rodzaju i zakresu działań prowadzonych w ramach racjonalnej gospodarki rybackiej, w tym założeń dotyczących ochrony i połowów ryb i raków, wraz z podaniem:
a) typu prowadzonej gospodarki rybackiej,
b) wymiarów gospodarczych ryb - gdy w obwodzie rybackim wystąpiły zmiany mające niekorzystny wpływ na wielkość lub strukturę populacji ryb będących przedmiotem eksploatacji lub w innych przypadkach uzasadnionych przez uprawnionego do rybactwa,
c) przewidywanej wielkości połowów gospodarczych lub amatorskich,
d) dopuszczalnej liczby osób, które mogą uprawiać amatorski połów ryb w obwodzie rybackim, z możliwością odniesienia tej liczby do łowisk, metod połowu, gatunków ryb oraz zachowania minimalnych odległości pomiędzy tymi osobami, w szczególności w celu zachowania presji połowowej na odpowiednim poziomie,
e) limitów połowu ryb w ramach prowadzenia amatorskiego połowu ryb,
f) sposobu regulacji wielkości i struktury populacji ryb, w szczególności ryb drapieżnych oraz ryb karpiowatych,
g) sposobu i warunków odtwarzania poławianych zasobów ryb i raków, w szczególności ryb z gatunków wędrownych lub zagrożonych pogarszającymi się warunkami rozrodu naturalnego w wodach obwodu rybackiego,
h) minimalnych nakładów rzeczowo-finansowych przewidzianych na zarybienia,
i) miejsc pochodzenia materiału zarybieniowego oraz jego przydatności do zarybień, uwzględniających między innymi konieczność zachowania różnorodności biologicznej, w szczególności w przypadku materiału zarybieniowego służącego do odtwarzania populacji:
karpiowatych ryb reofilnych,
lipienia,
łososia,
pstrąga potokowego,
siei,
troci jeziorowej i wędrownej,
węgorza,
jesiotra,
j) innych zabiegów ochronnych lub gospodarczych niezbędnych do ochrony zasobów ryb i raków lub poprawy warunków ich bytowania w wodach, niewymienionych w lit. a-i;
9) ocenę oddziaływania:
a) obrębów ochronnych ustanowionych na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym na sposób prowadzenia gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim,
b) sposobu prowadzenia gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 i 5 ustawy o ochronie przyrody;
10) opis działań bezpośrednio związanych:
a) z celami ochrony obszaru Natura 2000 lub form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o ochronie przyrody, lub
b) ze sposobem dostosowania prowadzonej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim do innych działań przewidzianych w planie ochrony, zadaniach ochronnych lub planie zadań ochronnych parku narodowego, rezerwatu przyrody lub obszaru Natura 2000

- lub wynikających z tych celów lub z tego sposobu;

11) spis dokumentów źródłowych wykorzystanych przy sporządzaniu operatu.
§  5.  Część graficzna operatu zawiera szkic sytuacyjny wód wchodzących w skład obwodu rybackiego, wykonany na mapie lub jej kopii zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, wraz z naniesionymi na nim:
1) granicami zasadniczego i uzupełniającego obwodu rybackiego;
2) granicami obrębów hodowlanych i ochronnych oraz obszarów, które zostały objęte formami ochrony przyrody na podstawie przepisów o ochronie przyrody;
3) granicami wód uznanych za nieprzydatne do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej;
4) wyspami;
5) miejscami usytuowania sadzów rybackich, przepławek i innych budowli mających wpływ na prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim;
6) miejscami stałego połowu ryb narzędziami lub urządzeniami rybackimi;
7) miejscami gromadnego przebywania kormoranów (Phalacrocorax carbo).
§  6.  Jednostką uprawnioną do opiniowania operatów jest Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie, zwany dalej "jednostką uprawnioną".
§  7.  Jednostka uprawniona:
1) w regulaminie opiniowania operatów, udostępnionym do wglądu w siedzibie tej jednostki oraz na administrowanej przez tę jednostkę stronie internetowej:
a) określa skład opiniujący operaty, zapewniając w nim udział przedstawiciela Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,
b) określa sposób podejmowania rozstrzygnięć przez skład opiniujący operaty i sposób dokumentowania tych rozstrzygnięć,
c) zapewnia możliwość wzięcia udziału w opiniowaniu operatu uprawnionemu do rybactwa lub biegłym powołanym przez tego uprawnionego, a także właściwym miejscowo przedstawicielom urzędów marszałkowskich oraz regionalnych dyrekcji ochrony środowiska lub zarządców obszarowych form ochrony przyrody, na które mogą mieć wpływ działania zaplanowane w operacie;
2) zamieszcza na administrowanej przez tę jednostkę stronie internetowej informację o miejscu i terminie posiedzenia składu opiniującego operaty oraz wykaz operatów podlegających opiniowaniu.
§  8. 
1.  Jednostka uprawniona weryfikuje informacje zawarte w części opisowej i graficznej operatu oraz sporządza opinię o operacie na piśmie, w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania operatu.
2.  Na wniosek jednostki uprawnionej, w celu dokonania właściwej weryfikacji i oceny operatu rybackiego, uprawniony do rybactwa przekazuje kopię dokumentacji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, a także może złożyć w formie pisemnej wyjaśnienia i oświadczenia.
3.  Jednostka uprawniona, sporządzając opinię, o której mowa w ust. 1:
1) sprawdza zgodność informacji podanych w operacie przez uprawnionego do rybactwa z informacjami zawartymi w dokumentach, o których mowa w § 2 ust. 1 i 3;
2) ocenia celowość założeń operatu w zakresie wykorzystywania produkcyjnych możliwości wód z zachowaniem zasobów ryb w równowadze biologicznej i na poziomie umożliwiającym gospodarcze korzystanie z nich w przyszłości;
3) przeprowadza ocenę zgodności założeń operatu z wymogami ochrony obszaru Natura 2000 lub pozostałych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o ochronie przyrody, w szczególności rozważa, czy gospodarka rybacka prowadzona zgodnie z założeniami operatu może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, uwzględniając skumulowane oddziaływanie z innymi przedsięwzięciami, zwłaszcza w odniesieniu do integralności i spójności tych obszarów.
4.  Jednostka uprawniona wydaje negatywną opinię o operacie, jeżeli operat nie spełnia co najmniej jednego z kryteriów, o których mowa w ust. 3.
§  9. 
1.  Opinia dotycząca operatu zawiera:
1) oznaczenie jednostki uprawnionej;
2) imię i nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę i adres siedziby uprawnionego do rybactwa, który sporządził operat;
3) nazwę i numer obwodu rybackiego, dla którego sporządzono operat;
4) datę sporządzenia operatu;
5) datę sporządzenia opinii;
6) rozstrzygnięcie wraz z jego uzasadnieniem;
7) podpis osoby reprezentującej jednostkę uprawnioną;
8) sygnaturę.
2.  W uzasadnieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, podaje się przyczyny, z powodu których jednostka uprawniona wydała pozytywną albo negatywną opinię.
§  10. 
1.  Do operatów rybackich sporządzonych i skierowanych do zaopiniowania przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.  Jednostkami uprawnionymi do opiniowania operatów rybackich, o których mowa w ust. 1, są:
1) Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie;
2) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
3) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
§  11.  Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie operatu rybackiego (Dz. U. z 2015 r. poz. 177).
§  12.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2262).

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020