Otrzymywanie wyżywienia przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

Dz.U.2020.1660
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 24 września 2020 r.
w sprawie otrzymywania wyżywienia przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa
Na podstawie art. 149 ust. 7 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 384, 695 i 1610) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) rodzaje norm wyżywienia oraz ich wartość pieniężną;
2) średnie wartości energetyczne i odżywcze produktów żywnościowych objętych poszczególnymi normami;
3) przypadki, w których normy wyżywienia mogą zostać uzupełnione, oraz wartość pieniężną uzupełnienia;
4) wartości świadczenia pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz termin jego wypłaty.
§  2.  Ustala się następujące rodzaje norm wyżywienia:
1) szkolną, zwaną dalej "normą SZ", która składa się z trzech posiłków odpowiadających procentowej wartości pieniężnej normy SZ w następujących proporcjach:
a) śniadanie - 25%,
b) obiad - 50%,
c) kolacja - 25%;
2) dodatkową, zwaną dalej "normą DU", która przysługuje niezależnie od normy SZ funkcjonariuszowi Służby Ochrony Państwa, o którym mowa w art. 149 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa, zwanej dalej "ustawą".
§  3.  Wartość pieniężna normy wyżywienia wynosi:
1) za normę SZ - 18 zł;
2) za normę DU - 7 zł.
§  4. 
1.  Średnia wartość energetyczna produktów żywnościowych objętych poszczególnymi normami wyżywienia wynosi:
1) norma SZ - co najmniej 2600 kcal;
2) norma DU - co najmniej 1011 kcal.
2.  Średnia wartość odżywcza produktów żywnościowych objętych poszczególnymi normami wyżywienia wyrażona procentowo wynosi:
1) białko - 10-15%;
2) tłuszcze - nie więcej niż 30%;
3) węglowodany - 55-65%.
§  5.  Norma SZ może zostać uzupełniona, w przypadku gdy szkolenia, narady, ćwiczenia lub działania ochronne, o których mowa w art. 149 ust. 2 pkt 3, 7 i 8 oraz ust. 4 ustawy, trwają powyżej 12 godzin.
§  6.  Norma DU może zostać uzupełniona, w przypadku gdy zawody sportowe, spartakiady, obozy lub zgrupowania, o których mowa w art. 149 ust. 2 pkt 5 ustawy, trwają powyżej 12 godzin.
§  7.  Wartość pieniężna uzupełnienia normy SZ i normy DU wynosi 4 zł dla każdej z tych norm.
§  8.  Wartość świadczenia pieniężnego w zamian za wyżywienie wynosi:
1) 18 zł - za normę SZ;
2) 7 zł - za normę DU;
3) 22 zł - za uzupełnioną normę SZ;
4) 11 zł - za uzupełnioną normę DU.
§  9.  Wypłata świadczenia pieniężnego w zamian za wyżywienie następuje raz w miesiącu z dołu, w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniała okoliczność uzasadniająca wypłatę tego świadczenia.
§  10.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r. 2
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie norm wyżywienia przysługujących funkcjonariuszom Służby Ochrony Państwa (Dz. U. poz. 930 i 2563) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie otrzymywanego przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa (Dz. U. poz. 929 i 2566), które tracą moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1610).

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1660

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Otrzymywanie wyżywienia przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.
Data aktu: 24/09/2020
Data ogłoszenia: 28/09/2020
Data wejścia w życie: 01/10/2020