Otrzymywanie wyżywienia przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2020.1659
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 24 września 2020 r.
w sprawie otrzymywania wyżywienia przez funkcjonariuszy Straży Granicznej
Na podstawie art. 76 ust. 10 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 305 i 1610) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) rodzaje norm wyżywienia dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, zwanych dalej "funkcjonariuszami", oraz ich wartość pieniężną;
2) średnie wartości energetyczne i odżywcze produktów żywnościowych objętych poszczególnymi normami;
3) przypadki przyznawania poszczególnych norm wyżywienia;
4) przypadki, w których normy wyżywienia mogą zostać uzupełnione, oraz wartość pieniężną uzupełnienia;
5) wartości świadczenia pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wymiar jego podwyższania, a także jednostkę organizacyjną Straży Granicznej właściwą do jego wypłacania i termin jego wypłaty.
§  2.  Ustala się następujące rodzaje norm wyżywienia:
1) zasadnicze:
a) szkolną, zwaną dalej "normą SZ", która składa się z trzech posiłków odpowiadających procentowej wartości pieniężnej normy wyżywienia w następujących proporcjach:
śniadanie - 25%,
obiad - 50%,
kolacja-25%,
b) lotniczą, zwaną dalej "normą LOT", składającą się z trzech posiłków odpowiadających procentowej wartości pieniężnej normy wyżywienia w następujących proporcjach:
śniadanie - 25%,
obiad - 50%,
kolacja-25%;
2) dodatkowe:
a) uzupełniającą, zwaną dalej "normą DU",
b) szczególną, zwaną dalej "normą DS".
§  3. 
1.  Średnia wartość energetyczna produktów żywnościowych objętych poszczególnymi normami wyżywienia wynosi:
1) normą SZ - co najmniej 2600 kcal;
2) normą LOT - co najmniej 3177 kcal;
3) normą DU - co najmniej 1011 kcal;
4) normą DS - co najmniej 577 kcal.
2.  Średnia wartość odżywcza norm wyżywienia, wyrażona procentowo, wynosi:
1) białko - 10-15%;
2) tłuszcze - poniżej 30%;
3) węglowodany - 50-65%.
§  4.  Wartość pieniężna norm wyżywienia wynosi:
1) za normę SZ - 18 zł;
2) za normę LOT - 22 zł;
3) za normę DU - 7 zł;
4) za normę DS - 4 zł;
5) za normę SZ uzupełnioną o 7 zł - 25 zł;
6) za normę SZ uzupełnioną o 5 zł - 23 zł;
7) za normę SZ uzupełnioną o 3 zł - 21 zł.
§  5.  Norma SZ w naturze przysługuje funkcjonariuszowi, który:
1) na podstawie decyzji kierownika jednostki organizacyjnej Straży Granicznej przebywa i jest zakwaterowany na terenie działania podległej mu jednostki lub przebywa na terenie działania tej jednostki z zakazem opuszczania miejsca służby trwającego ponad 12 godzin;
2) pełni służbę kandydacką;
3) uczestniczy jako słuchacz w kursach, szkoleniach, warsztatach, odprawach, naradach, konferencjach lub przedsięwzięciach o takim charakterze w ośrodkach szkolenia lub jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej oraz na praktykach w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej i komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej - połączonych z zakwaterowaniem za czas faktycznego przebywania w miejscu zakwaterowania;
4) bierze udział w działaniach, o których mowa w art. 76 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, zwanej dalej "ustawą";
5) pełni całodobowo służbę, z wyłączeniem funkcjonariusza pełniącego tę służbę etatowo;
6) wchodzi w skład etatowych załóg jednostek pływających Straży Granicznej - w dniach pełnienia służby;
7) został skierowany do wykonywania zadań służbowych na jednostki pływające Straży Granicznej na czas powyżej 8 godzin;
8) został skierowany do wykonywania czynności służbowych poza miejscem stałego pełnienia służby w warunkach, w których przysługuje dieta na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia, jeżeli ta dieta nie została wypłacona;
9) bierze udział w uroczystym posiłku organizowanym w punkcie żywienia Straży Granicznej, w szczególności po zakończonym szkoleniu kwalifikowanym;
10) jest żywiony w punkcie żywienia Straży Granicznej, według normy, o której mowa w art. 76 ust. 8 ustawy, która przysługuje największej grupie funkcjonariuszy uprawnionych do wyżywienia w tym punkcie żywienia Straży Granicznej, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 11 pkt 3.
§  6.  Norma LOT w naturze przysługuje funkcjonariuszowi, który wykonuje loty i pełni służbę w składzie personelu latającego lub pozostaje w gotowości do pełnienia dyżurów lotniczych, z wyłączeniem przypadku zawieszenia w lotach.
§  7.  Norma DU w naturze przysługuje funkcjonariuszowi, który wchodzi w skład lotniczego personelu technicznego, za czas pełnienia służby.
§  8. 
1.  Norma DS w naturze przysługuje funkcjonariuszowi, który bierze udział w akcjach przywracania porządku publicznego lub wykonuje czynności służbowe na rzecz innych formacji resortu spraw wewnętrznych w zasięgu terytorialnym oddziału Straży Granicznej właściwym dla miejsca pełnienia służby, w warunkach szczególnych, powodujących konieczność pełnienia służby połączonej ze znacznym wysiłkiem przez okres powyżej 10 godzin.
2.  Norma DS nie przysługuje funkcjonariuszowi, który korzysta w tym czasie z całodziennego wyżywienia według normy SZ lub normy LOT.
§  9.  Norma, o której mowa w § 4 pkt 5, przysługuje w naturze funkcjonariuszowi, który:
1) bierze udział w zawodach sportowych oraz przebywa na obozach kondycyjnych i zgrupowaniach szkoleniowych przed tymi zawodami;
2) wykonuje czynności pod wodą w charakterze płetwonurka;
3) uczestniczy w obozach i zgrupowaniach połączonych z dużym wysiłkiem fizycznym, jeśli obozy i zgrupowania dotyczą zabezpieczenia fizycznego czynności operacyjnorozpoznawczych lub dochodzeniowo-śledczych.
§  10.  Norma, o której mowa w § 4 pkt 6, przysługuje w naturze funkcjonariuszowi, który:
1) należy do pododdziału odwodowego i bierze bezpośredni udział w trwających ponad 8 godzin działaniach granicznych mających na celu zapewnienie porządku w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego lub w strefie nadgranicznej;
2) jest zaokrętowany na jednostce pływającej Straży Granicznej:
a) w czasie pobytu na wodach śródlądowych oraz na polskich obszarach morskich, z wyłączeniem wód portów,
b) w dniach pełnienia dyżurów w porcie.
§  11.  Norma, o której mowa w § 4 pkt 7, przysługuje w naturze funkcjonariuszowi, który:
1) jest słuchaczem ośrodka szkolenia Straży Granicznej, w czasie zajęć terenowych wymagających zwiększonego wysiłku fizycznego w związku z praktycznym szkoleniem psów patrolowo-obronnych i tropiących;
2) bierze udział w działaniach, o których mowa w art. 76 ust. 2 pkt 3 ustawy;
3) uczestniczy w kursach, szkoleniach, warsztatach, odprawach, naradach, konferencjach lub przedsięwzięciach o takim charakterze trwających w sposób ciągły powyżej 8 godzin w jednostkach organizacyjnych i ośrodkach szkolenia Straży Granicznej, w których znajdują się punkty żywienia Straży Granicznej, z wyłączeniem słuchaczy ośrodków szkolenia Straży Granicznej;
4) bierze udział w działaniach granicznych oraz akcjach przywracania porządku publicznego lub wykonuje inne czynności służbowe na rzecz innych formacji resortu spraw wewnętrznych poza miejscem stałego pełnienia służby trwających w sposób ciągły powyżej 8 godzin;
5) jest funkcjonariuszem w służbie kandydackiej i bierze udział w działaniach, o których mowa w pkt 4 lub w art. 76 ust. 2 pkt 3 ustawy.
§  12. 
1.  Wartość świadczenia pieniężnego w zamian za wyżywienie w naturze jest równa wartości pieniężnej norm wyżywienia, o której mowa w § 4.
2.  Funkcjonariuszowi pełniącemu służbę na wolnym powietrzu przez co najmniej 4 godziny dziennie w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 marca przysługuje świadczenie pieniężne w kwocie 12 zł.
§  13.  Wartość świadczenia pieniężnego podwyższa się:
1) za normę SZ - o kwotę 18 zł w przypadku, o którym mowa w art. 76 ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy;
2) za normę LOT - o kwotę 22 zł w przypadku, o którym mowa w art. 76 ust. 7 pkt 3 ustawy.
§  14. 
1.  Świadczenie pieniężne wypłaca jednostka organizacyjna Straży Granicznej właściwa do zapewnienia funkcjonariuszowi wyżywienia w naturze lub właściwa ze względu na miejsce pełnienia służby przez uprawnionego funkcjonariusza.
2.  Wypłata świadczenia pieniężnego w zamian za wyżywienie następuje raz w miesiącu z dołu, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym zaistniała okoliczność wypłaty świadczenia pieniężnego.
§  15.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r. 2
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej wyżywienia oraz norm tego wyżywienia (Dz. U. poz. 783, z 2010 r. poz. 1011 oraz z 2019 r. poz. 2552) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie równoważnika pieniężnego otrzymywanego w zamian za wyżywienie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 775 oraz z 2019 r. poz. 2564), które tracą moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1610).

Zmiany w prawie

Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Minister określił nowe zasady funkcjonowania uczelni

W strefie żółtej w szkołach wyższych nauczanie będzie się odbywać w sposób hybrydowy, a w strefie czerwonej - głównie w formie zdalnej - takie nowe zasady działania określił w opublikowanym w sobotę rozporządzeniu minister nauki i szkolnictwa wyższego. Będą one obowiązywać od poniedziałku 19 października.

Krzysztof Sobczak 17.10.2020
Ustawa podpisana - zmiany w szkoleniach dla pracowników ratownictwa

Prezydent podpisał w czwartek nowelę ustawy z 17 września 2020 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. Wprowadza ona m.in. zmiany mające na celu reorganizację systemu szkoleń pracowników centrów powiadamiania ratunkowego. Ustawa zmienia też zasady zatrudniania personelu centrów powiadamiania ratunkowego.

Katarzyna Nowosielska 15.10.2020
Czystość Plus - jest projekt zmian w ustawach „śmieciowych”

Obliczanie wskaźnika poziomu recyklingu odpadów od czterech frakcji, brak ograniczenia wskaźnika masy odpadów komunalnych które mogą spalone, na rzecz budowy niewielkich lokalnych instalacji pełniących rolę lokalnych ciepłowni – to niektóre z zapisów projektowanych przez resort klimatu. Projekt nowelizacji zakłada też zmiany terminów w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach.

Katarzyna Kubicka-Żach 12.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1659

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Otrzymywanie wyżywienia przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.
Data aktu: 24/09/2020
Data ogłoszenia: 28/09/2020
Data wejścia w życie: 01/10/2020