Zakres informacji z systemu informacyjnego gospodarowania wodami podlegających udostępnianiu na warunkach określonych w art. 333 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, sposób ich udostępniania i ponownego wykorzystania oraz wysokość opłat za ich przygotowanie i udostępnianie.

Dz.U.2020.1657
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 10 września 2020 r.
w sprawie zakresu informacji z systemu informacyjnego gospodarowania wodami podlegających udostępnianiu na warunkach określonych w art. 333 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, sposobu ich udostępniania i ponownego wykorzystania oraz wysokości opłat za ich przygotowanie i udostępnianie
Na podstawie art. 333 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875 i 1378) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) zakres informacji z systemu informacyjnego gospodarowania wodami, zwanego dalej "SIGW", podlegających udostępnianiu na warunkach określonych w art. 333 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, zwanej dalej "ustawą";
2) sposób udostępniania i ponownego wykorzystania informacji zgromadzonych w SIGW;
3) wysokość opłat za przygotowanie i udostępnianie informacji z SIGW podlegających udostępnianiu na warunkach określonych w art. 333 ust. 1 ustawy.
§  2.  Określa się następujący zakres informacji z SIGW podlegających udostępnianiu na warunkach określonych w art. 333 ust. 1 ustawy:
1) informacje o sieci hydrograficznej, zawartej na Mapie Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:10 000, obejmujące:
a) cieki i odcinki cieków, zawierające:
nazwę cieku,
lokalizację cieku albo odcinka cieku,
długość cieku albo odcinka cieku,
powierzchnię cieków o szerokości koryta powyżej 30 m,
identyfikator hydrologiczny cieku albo cieku i odcinka cieku,
b) węzły na ciekach, zawierające:
lokalizację węzła cieku,
typ zmiany charakterystyki cieku,
c) jeziora i inne zbiorniki wodne, zawierające:
nazwę jeziora albo innego zbiornika wodnego,
granicę jeziora albo innego zbiornika wodnego,
powierzchnię jeziora albo innego zbiornika wodnego,
obwód jeziora albo innego zbiornika wodnego,
identyfikator hydrologiczny jeziora albo innego zbiornika wodnego;
2) informacje o przebiegu granic i obszarach zlewni, obejmujące:
a) zlewnie elementarne i zlewnie hierarchiczne poszczególnych poziomów, zawierające:
nazwę zlewni,
granicę zlewni,
powierzchnię zlewni,
obwód zlewni,
identyfikator hydrologiczny zlewni,
b) działy wodne, zawierające:
długość działu wodnego,
rząd podziału hydrograficznego,
podział działu wodnego na typ naturalny, brzeg morza albo zalewu,
sposób wyznaczenia działu wodnego,
lokalizację działu wodnego,
c) węzły na działach wodnych, zawierające:
lokalizację węzła działu wodnego,
typ zmiany charakterystyki działu wodnego;
3) informacje o wielkości poboru wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz wielkości zrzutów ścieków i wód opadowych lub roztopowych wprowadzanych albo odprowadzanych do wód lub do ziemi, według informacji z pozwoleń wodnoprawnych i pozwoleń zintegrowanych oraz według wskazań przyrządów pomiarowych, obejmujące:
a) wielkości poboru wód podziemnych według informacji z pozwoleń wodnoprawnych i pozwoleń zintegrowanych,
b) wielkości poboru wód podziemnych według wskazań przyrządów pomiarowych,
c) wielkości poboru wód powierzchniowych według informacji z pozwoleń wodnoprawnych i pozwoleń zintegrowanych,
d) wielkości poboru wód powierzchniowych według wskazań przyrządów pomiarowych,
e) wielkości zrzutów ścieków i wód opadowych lub roztopowych wprowadzanych albo odprowadzanych do wód lub do ziemi według informacji z pozwoleń wodnoprawnych i pozwoleń zintegrowanych,
f) wielkości zrzutów ścieków i wód opadowych lub roztopowych wprowadzanych albo odprowadzanych do wód lub do ziemi według wskazań przyrządów pomiarowych;
4) informacje o lokalizacji źródeł zanieczyszczeń punktowych, z podaniem ich współrzędnych, i źródeł zanieczyszczeń obszarowych, wraz z ich charakterystyką, obejmujące:
a) punkty zrzutu ścieków i wód opadowych lub roztopowych służące do wprowadzania albo odprowadzania do wód lub do ziemi:
ścieków bytowych,
ścieków komunalnych,
ścieków przemysłowych,
wód opadowych lub roztopowych,
ścieków i wód, innych niż wskazane w tiret pierwszym-czwartym,
b) źródła zanieczyszczeń obszarowych:
pochodzenia rolniczego,
wynikających z rolniczego wykorzystania ścieków,
innych niż wskazane w tiret pierwszym i drugim;
5) informacje o pozwoleniach wodnoprawnych oraz ocenach wodnoprawnych w zakresie poboru wód powierzchniowych lub wód podziemnych oraz wprowadzania ścieków i odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód lub do ziemi, obejmujące:
a) wykaz pozwoleń wodnoprawnych oraz ocen wodnoprawnych,
b) ilość i rodzaj substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego określonych w pozwoleniach wodnoprawnych;
6) informacje o urządzeniach wodnych, obejmujące dane, o których mowa w art. 331 ust. 4 ustawy, oraz ich zmiany;
7) informacje o strefach ochronnych ujęć wody, obejmujące granice terenów ochrony bezpośredniej ujęcia wody;
8) informacje o wynikach badań i oceny wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, obejmujące:
a) punkty pomiarowe ustanowione na potrzeby oceny jakości wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, zwane dalej "punktami pomiarowymi wody przeznaczonej do spożycia", zawierające:
nazwę punktu pomiarowego wody przeznaczonej do spożycia,
kod punktu pomiarowego wody przeznaczonej do spożycia,
kod jednolitej części wód, na której jest zlokalizowany punkt pomiarowy wody przeznaczonej do spożycia,
datę ustanowienia punktu pomiarowego wody przeznaczonej do spożycia,
datę wygaszenia punktu pomiarowego wody przeznaczonej do spożycia,
kod wygaszonego punktu pomiarowego wody przeznaczonej do spożycia, zastępowanego przez dany punkt pomiarowy wody przeznaczonej do spożycia,
kod punktu pomiarowego wody przeznaczonej do spożycia, zastępującego dany punkt pomiarowy wody przeznaczonej do spożycia,
lokalizację punktu pomiarowego wody przeznaczonej do spożycia,
b) wyniki pomiarów w punktach pomiarowych wody przeznaczonej do spożycia,
c) wyniki oceny jakości wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi;
9) informacje o spółkach wodnych i związkach spółek wodnych, obejmujące dane, o których mowa odpowiednio w art. 449 ust. 2 ustawy, oraz ich zmiany;
10) informacje o planach przeciwdziałania skutkom suszy, obejmujące działania służące przeciwdziałaniu skutkom suszy, o których mowa w art. 184 ust. 2 pkt 4 ustawy;
11) informacje o wstępnej ocenie ryzyka powodziowego, obejmujące zawartość tej wstępnej oceny;
12) informacje o mapach zagrożenia powodziowego, obejmujące bazę danych przestrzennych oraz wersje kartograficzne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 174 ustawy;
13) informacje o mapach ryzyka powodziowego, obejmujące bazę danych przestrzennych oraz wersje kartograficzne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 174 ustawy;
14) informacje o programie ochrony wód morskich, obejmujące przebieg granic obszarów podlegających ocenie stanu środowiska na wodach morskich;
15) informacje o urządzeniach melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntach, obejmujące dane zawarte w ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów.
§  3.  Informacje zgromadzone w SIGW udostępnia się na wniosek, którego wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  4. 
1.  Informacje zgromadzone w SIGW przygotowuje się do udostępniania jako:
1) numeryczne dane przestrzenne (warstwy tematyczne);
2) dane opisowe;
3) kompozycje mapowe.
2.  Warstwy tematyczne przygotowuje się i udostępnia w postaci elektronicznej w formatach Shapefile lub GML (Geography Markup Language).
3.  Dane opisowe przygotowuje się w postaci elektronicznej w formie wykazów i zestawień. Dane opisowe udostępnia się w postaci elektronicznej lub postaci papierowej w formatach A4 lub A3.
4.  Kompozycję mapową przygotowuje się na podstawie warstw tematycznych:
1) wybierając obiekty przestrzenne w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 177 i 284);
2) geometrycznie, odzwierciedlając i opisując obiekty przestrzenne, których dotyczy wniosek o udostępnienie informacji zgromadzonych w SIGW;
3) dodając co najmniej następujące elementy:
a) tytuł,
b) legendę,
c) skalę.
5.  Kompozycję mapową opracowuje się w skali nie mniejszej niż 1:4 000 000 i nie większej niż 1:25 000.
6.  Kompozycję mapową przygotowuje się i udostępnia w postaci:
1) elektronicznej zapisanej w jednym z następujących formatów:
a) JPEG (Joint Photographic Experts Group),
b) PNG (Portable Network Graphics),
c) PDF (Portable Document Format),
d) TIFF (Tagged Image File Format);
2) papierowej, w kolorze, w formatach od A4 do A1.
§  5.  Ponowne wykorzystanie informacji z SIGW odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1446), przy czym wykorzystując te informacje, zamieszcza się informację o źródle pochodzenia użytej informacji.
§  6.  Wysokość opłat za przygotowanie i udostępnianie informacji z SIGW podlegających udostępnianiu na warunkach określonych w art. 333 ust. 1 ustawy jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1
WZÓR

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI ZGROMADZONYCH W SYSTEMIE INFORMACYJNYM GOSPODAROWANIA WODAMI

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI Z SYSTEMU INFORMACYJNEGO GOSPODAROWANIA WODAMI PODLEGAJĄCYCH UDOSTĘPNIENIU NA WARUNKACH OKREŚLONYCH W ART. 333 UST. 1 USTAWY Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. - PRAWO WODNE

I. 

Opłaty za przygotowanie i udostępnianie kompozycji mapowych

1. Opłata za przygotowanie informacji jako kompozycji mapowej.

Tabela I

Lp. Kompozycja mapowa w skali: Opłata
od do
1 - 1: 25 000 90,00 zł
2 1: 25 000 1: 50 000 75,00 zł
3 1: 50 000 1: 100 000 60,00 zł
4 1: 100 000 1: 500 000 45,00 zł
5 1: 500 000 1: 4 000 000 30,00 zł
2. Opłata za udostępnienie informacji jako kompozycji mapowej w postaci papierowej, w kolorze, w formatach od A4 do Al.

Tabela II

Lp. Format Opłata (za stronę)
1 A4 3,00 zł
2 A3 9,00 zł
3 A2 25,00 zł
4 A1 45,00 zł
3. W przypadku udostępnienia kompozycji mapowej w postaci papierowej jest ponoszona opłata stanowiąca sumę opłat wynikających z tabel I i II.
4. Opłata za udostępnienie informacji jako kompozycji mapowej w postaci elektronicznej.

Tabela III

Lp. Rozmiar danych w MB (megabajt) Opłata
1 do 10 10,00 zł
2 powyżej 10 do 4500 20,00 zł
3 powyżej 4500 20,00 zł i 10,00 zł za każde następne rozpoczęte 4500 MB
5. W przypadku udostępnienia kompozycji mapowej w postaci elektronicznej jest ponoszona opłata stanowiąca sumę opłat wynikających z tabel I i III.
II. 

Opłaty za przygotowanie i udostępnianie warstw tematycznych

1. Opłata za przygotowanie warstw tematycznych.

Tabela IV

Lp. Liczba wybranych obiektów znajdujących się na warstwie tematycznej Opłata
1 od 1 do 20 20,00 zł
2 od 21 do 100 50,00 zł
3 powyżej 100 50,00 zł i 0,1 zł za każdy kolejny obiekt powyżej 100
2. Liczbę wybranych obiektów stanowi liczba obiektów z pojedynczej udostępnianej warstwy tematycznej. Wartości dla każdej oddzielnej warstwy tematycznej według tabeli IV są sumowane oddzielnie.
3. Opłata za udostępnienie warstw tematycznych w postaci elektronicznej w formatach Shapefile lub GML.

Tabela V

Lp. Rozmiar danych w MB (megabajt) Opłata
1 do 10,0 20,00 zł
2 powyżej 10,0 do 100,0 30,00 zł
3 powyżej 100,0 do 1000,0 60,00 zł
4 powyżej 1000,0 60,00 zł

i 0,05 zł za każdy następny rozpoczęty 1 MB

4. Jako rozmiar określa się objętość plików pojedynczej udostępnianej warstwy tematycznej. Wartości dla każdej oddzielnej warstwy tematycznej według tabeli V są sumowane oddzielnie.
III. 

Opłaty za przygotowanie i udostępnianie danych opisowych

1. Opłata za przygotowanie danych opisowych.

Tabela VI

Lp. Liczba pozycji w wykazach i zestawieniach Opłata
1 od 1 do 10 20 zł
2 powyżej 10 20,00 zł

i 1,00 zł za każdą kolejną pozycję powyżej 10

2. Wartości dla każdego oddzielnego wykazu i zestawienia według tabeli VI są sumowane oddzielnie.
3. Opłata za udostępnienie danych opisowych w postaci papierowej w formatach A4 i A3.

Tabela VII

Lp. Format Opłata (za stronę)
1 A4 0,20 zł
2 A3 0,50 zł
4. Opłata za przygotowanie i udostępnienie danych opisowych w postaci papierowej stanowi sumę opłat z tabel VI i VII.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2262).

Zmiany w prawie

Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Minister określił nowe zasady funkcjonowania uczelni

W strefie żółtej w szkołach wyższych nauczanie będzie się odbywać w sposób hybrydowy, a w strefie czerwonej - głównie w formie zdalnej - takie nowe zasady działania określił w opublikowanym w sobotę rozporządzeniu minister nauki i szkolnictwa wyższego. Będą one obowiązywać od poniedziałku 19 października.

Krzysztof Sobczak 17.10.2020
Ustawa podpisana - zmiany w szkoleniach dla pracowników ratownictwa

Prezydent podpisał w czwartek nowelę ustawy z 17 września 2020 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. Wprowadza ona m.in. zmiany mające na celu reorganizację systemu szkoleń pracowników centrów powiadamiania ratunkowego. Ustawa zmienia też zasady zatrudniania personelu centrów powiadamiania ratunkowego.

Katarzyna Nowosielska 15.10.2020
Czystość Plus - jest projekt zmian w ustawach „śmieciowych”

Obliczanie wskaźnika poziomu recyklingu odpadów od czterech frakcji, brak ograniczenia wskaźnika masy odpadów komunalnych które mogą spalone, na rzecz budowy niewielkich lokalnych instalacji pełniących rolę lokalnych ciepłowni – to niektóre z zapisów projektowanych przez resort klimatu. Projekt nowelizacji zakłada też zmiany terminów w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach.

Katarzyna Kubicka-Żach 12.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1657

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zakres informacji z systemu informacyjnego gospodarowania wodami podlegających udostępnianiu na warunkach określonych w art. 333 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, sposób ich udostępniania i ponownego wykorzystania oraz wysokość opłat za ich przygotowanie i udostępnianie.
Data aktu: 10/09/2020
Data ogłoszenia: 28/09/2020
Data wejścia w życie: 13/10/2020