System informacyjny gospodarowania wodami.

Dz.U.2020.1656
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 10 września 2020 r.
w sprawie systemu informacyjnego gospodarowania wodami
Na podstawie art. 331 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875 i 1378) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowy zakres informacji gromadzonych w systemie informacyjnym gospodarowania wodami, zwanym dalej "SIGW";
2) organizację, sposób i standardy techniczne prowadzenia SIGW;
3) źródła danych dla SIGW oraz częstotliwość i standardy przekazywania danych do SIGW.
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) danych przestrzennych - rozumie się przez to dane przestrzenne w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 177 i 284);
2) ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych - rozumie się przez to ewidencję zbiorów oraz usług danych przestrzennych, o której mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej;
3) obiekcie przestrzennym - rozumie się przez to obiekt przestrzenny w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej;
4) organie administracji - rozumie się przez to organ administracji, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej;
5) półroczu letnim - rozumie się przez to okres od dnia 1 maja do dnia 31 października;
6) półroczu zimowym - rozumie się przez to okres od dnia 1 listopada do dnia 30 kwietnia;
7) usługach danych przestrzennych - rozumie się przez to usługi danych przestrzennych w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.
§  3.  W SIGW gromadzi się informacje o:
1) sieci hydrograficznej, zawartej na Mapie Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:10 000, obejmujące:
a) cieki i odcinki cieków, zawierające:
nazwę cieku,
lokalizację cieku albo odcinka cieku,
długość cieku albo odcinka cieku,
powierzchnię cieków o szerokości koryta powyżej 30 m,
identyfikator hydrologiczny cieku albo cieku i odcinka cieku,
b) węzły na ciekach, zawierające:
lokalizację węzła cieku,
typ zmiany charakterystyki cieku,
c) jeziora i inne zbiorniki wodne, zawierające:
nazwę jeziora albo innego zbiornika wodnego,
granicę jeziora albo innego zbiornika wodnego,
powierzchnię jeziora albo innego zbiornika wodnego,
obwód jeziora albo innego zbiornika wodnego,
identyfikator hydrologiczny jeziora albo innego zbiornika wodnego;
2) przebiegu granic i obszarach zlewni, obejmujące:
a) zlewnie elementarne i zlewnie hierarchiczne poszczególnych poziomów, zawierające:
nazwę zlewni,
granicę zlewni,
powierzchnię zlewni,
obwód zlewni,
identyfikator hydrologiczny zlewni,
b) działy wodne, zawierające:
długość działu wodnego,
rząd podziału hydrograficznego,
podział działu wodnego na typ naturalny, brzeg morza albo zalewu,
sposób wyznaczenia działu wodnego,
lokalizację działu wodnego,
c) węzły na działach wodnych, zawierające:
lokalizację węzła działu wodnego,
typ zmiany charakterystyki działu wodnego;
3) obszarach dorzeczy, regionach wodnych i jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zwanego dalej "Wodami Polskimi", obejmujące:
a) obszary dorzeczy, zawierające:
nazwę obszaru dorzecza,
kod obszaru dorzecza,
granicę obszaru dorzecza,
b) regiony wodne, zawierające:
nazwę regionu wodnego,
kod regionu wodnego,
granicę regionu wodnego,
c) regionalne zarządy gospodarki wodnej, zwane dalej "rzgw", zawierające:
nazwę rzgw,
obszar działalności rzgw,
siedzibę rzgw,
d) zarządy zlewni, zawierające:
nazwę zarządu zlewni,
nazwę właściwego miejscowo rzgw,
obszar działalności zarządu zlewni,
siedzibę zarządu zlewni,
e) nadzory wodne, zawierające:
nazwę nadzoru wodnego,
nazwę właściwego miejscowo zarządu zlewni,
nazwę właściwego miejscowo rzgw,
obszar działalności nadzoru wodnego,
siedzibę nadzoru wodnego;
4) hydrologicznych i meteorologicznych punktach, stacjach i posterunkach pomiarowych, obejmujące
a) stacje synoptyczne, zawierające:
nazwę stacji synoptycznej,
kod stacji synoptycznej,
datę założenia stacji synoptycznej,
datę likwidacji stacji synoptycznej,
opis zmiany stacji synoptycznej,
lokalizację stacji synoptycznej,
b) stacje klimatologiczne, zawierające:
nazwę stacji klimatologicznej,
kod stacji klimatologicznej,
datę założenia stacji klimatologicznej,
datę likwidacji stacji klimatologicznej,
opis zmiany stacji klimatologicznej,
lokalizację stacji klimatologicznej,
c) stacje opadowe, zawierające:
nazwę stacji opadowej,
kod stacji opadowej,
datę założenia stacji opadowej,
datę likwidacji stacji opadowej,
opis zmiany stacji opadowej,
lokalizację stacji opadowej,
d) stacje wodowskazowe oraz stanowiska obserwacyjne, zawierające:
nazwę stacji wodowskazowej albo stanowiska obserwacyjnego,
kod stacji wodowskazowej albo stanowiska obserwacyjnego,
rząd stacji wodowskazowej,
nazwę cieku,
identyfikator hydrologiczny cieku,
rzędną zera wodowskazu na stacji wodowskazowej,
wysokościowy układ odniesienia rzędnej zera wodowskazu na stacji wodowskazowej,
stan ostrzegawczy określony dla stacji wodowskazowej,
stan alarmowy określony dla stacji wodowskazowej,
datę założenia stacji wodowskazowej albo stanowiska obserwacyjnego,
datę likwidacji stacji wodowskazowej albo stanowiska obserwacyjnego,
opis zmiany stacji wodowskazowej albo stanowiska obserwacyjnego,
lokalizację stacji wodowskazowej albo stanowiska obserwacyjnego;
5) sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych, składającej się z punktów monitoringu stanu ilościowego wód podziemnych, punktów monitoringu stanu chemicznego wód podziemnych oraz punktów monitoringu badawczego wód podziemnych, zwanych dalej "punktami monitoringu wód podziemnych", obejmujące:
a) nazwę punktu monitoringu wód podziemnych,
b) kod punktu monitoringu wód podziemnych,
c) kod jednolitej części wód podziemnych, na której jest zlokalizowany punkt monitoringu wód podziemnych,
d) datę ustanowienia punktu monitoringu wód podziemnych,
e) datę wygaszenia punktu monitoringu wód podziemnych,
f) kod wygaszonego punktu monitoringu wód podziemnych, zastępowanego przez dany punkt monitoringu wód podziemnych,
g) kod punktu monitoringu wód podziemnych, zastępującego dany punkt monitoringu wód podziemnych,
h) rodzaje monitoringu wód podziemnych realizowanego w punkcie monitoringu wód podziemnych, ze wskazaniem roku ich realizacji,
i) lokalizację punktu monitoringu wód podziemnych;
6) ilości i jakości zasobów wód podziemnych, w tym dostępnych zasobów wód podziemnych, oraz głównych i lokalnych zbiornikach wód podziemnych, obejmujące:
a) wyniki pomiarów zwierciadła wód podziemnych i wydajności źródeł będących wypływem wód podziemnych na powierzchnię ziemi w punktach monitoringu wód podziemnych,
b) wyniki pomiarów wskaźników stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych w punktach monitoringu wód podziemnych,
c) wyniki klasyfikacji wskaźników stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych w punktach monitoringu wód podziemnych,
d) wyniki oceny stanu jednolitych części wód podziemnych, wraz z klasyfikacją stanu chemicznego i ilościowego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, zwanej dalej "ustawą", dokonanych zgodnie z przepisami art. 349 ust. 11 pkt 2, 4 i 5 ustawy, w podziale na jednolite części wód podziemnych,
e) obszary bilansowe wód podziemnych, zawierające:
nazwę obszaru bilansowego wód podziemnych,
kod obszaru bilansowego wód podziemnych,
granicę obszaru bilansowego wód podziemnych,
f) rejony wodnogospodarcze wód podziemnych, zawierające:
nazwę rejonu wodnogospodarczego wód podziemnych,
kod rejonu wodnogospodarczego wód podziemnych,
granicę rejonu wodnogospodarczego wód podziemnych,
g) zasoby dyspozycyjne wód podziemnych w obszarach bilansowych tych wód, zawierające:
nazwę obszaru bilansowego wód podziemnych,
kod obszaru bilansowego wód podziemnych,
stan zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych określony dla obszaru bilansowego na dzień 31 grudnia roku poprzedniego w m3/h,
h) zasoby eksploatacyjne wód podziemnych, zawierające:
nazwę województwa,
stan zasobów eksploatacyjnych na dzień 31 grudnia roku poprzedniego w m3/h,
przyrost zasobów eksploatacyjnych w stosunku do roku poprzedniego w m3/h,
sumaryczne podsumowanie stanu zasobów eksploatacyjnych dla obszaru kraju w m3/h,
i) główne zbiorniki wód podziemnych, zawierające:
nazwę głównego zbiornika wód podziemnych,
kod głównego zbiornika wód podziemnych,
granicę głównego zbiornika wód podziemnych,
j) lokalne zbiorniki wód podziemnych, zawierające:
nazwę lokalnego zbiornika wód podziemnych,
kod lokalnego zbiornika wód podziemnych,
granicę lokalnego zbiornika wód podziemnych;
7) sieci monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych, składającej się z punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych, zwanych dalej "punktami pomiarowymi wód powierzchniowych", obejmujące:
a) nazwę punktu pomiarowego wód powierzchniowych,
b) kod punktu pomiarowego wód powierzchniowych,
c) kod jednolitej części wód powierzchniowych, na której jest zlokalizowany punkt pomiarowy wód powierzchniowych,
d) rodzaj punktu pomiarowego wód powierzchniowych,
e) datę ustanowienia punktu pomiarowego wód powierzchniowych,
f) datę wygaszenia punktu pomiarowego wód powierzchniowych,
g) kod wygaszonego punktu pomiarowego wód powierzchniowych, zastępowanego przez dany punkt pomiarowy wód powierzchniowych,
h) kod punktu pomiarowego wód powierzchniowych, zastępującego dany punkt pomiarowy wód powierzchniowych,
i) rodzaje monitoringu wód powierzchniowych realizowanego w punkcie pomiarowym wód powierzchniowych, ze wskazaniem roku ich realizacji,
j) lokalizację punktu pomiarowego wód powierzchniowych;
8) ilości i jakości zasobów wód powierzchniowych, w tym o stanie ekologicznym, potencjale ekologicznym, stanie chemicznym jednolitych części wód powierzchniowych oraz stanie wód powierzchniowych, obejmujące:
a) dobowe stany wód powierzchniowych w stacjach wodowskazowych oraz stanowiskach obserwacyjnych,
b) dobowe przepływy wód powierzchniowych w stacjach wodowskazowych oraz stanowiskach obserwacyjnych,
c) średnie roczne stany wód powierzchniowych z roku hydrologicznego w stacjach wodowskazowych oraz stanowiskach obserwacyjnych,
d) średnie stany wód powierzchniowych z półrocza zimowego w stacjach wodowskazowych oraz stanowiskach obserwacyjnych,
e) średnie stany wód powierzchniowych z półrocza letniego w stacjach wodowskazowych oraz stanowiskach obserwacyjnych,
f) minimalne stany wód powierzchniowych z półrocza zimowego w stacjach wodowskazowych oraz stanowiskach obserwacyjnych,
g) minimalne stany wód powierzchniowych z półrocza letniego w stacjach wodowskazowych oraz stanowiskach obserwacyjnych,
h) maksymalne stany wód powierzchniowych z półrocza zimowego w stacjach wodowskazowych oraz stanowiskach obserwacyjnych,
i) maksymalne stany wód powierzchniowych z półrocza letniego w stacjach wodowskazowych oraz stanowiskach obserwacyjnych,
j) średnie roczne przepływy wód powierzchniowych z roku hydrologicznego w stacjach wodowskazowych oraz stanowiskach obserwacyjnych,
k) średnie przepływy wód powierzchniowych z półrocza zimowego w stacjach wodowskazowych oraz stanowiskach obserwacyjnych,
l) średnie przepływy wód powierzchniowych z półrocza letniego w stacjach wodowskazowych oraz stanowiskach obserwacyjnych,
m) minimalne przepływy wód powierzchniowych z półrocza zimowego w stacjach wodowskazowych oraz stanowiskach obserwacyjnych,
n) minimalne przepływy wód powierzchniowych z półrocza letniego w stacjach wodowskazowych oraz stanowiskach obserwacyjnych,
o) maksymalne przepływy wód powierzchniowych z półrocza zimowego w stacjach wodowskazowych oraz stanowiskach obserwacyjnych,
p) maksymalne przepływy wód powierzchniowych z półrocza letniego w stacjach wodowskazowych oraz stanowiskach obserwacyjnych,
q) wyniki badań elementów biologicznych wód powierzchniowych w punktach pomiarowych wód powierzchniowych,
r) wyniki klasyfikacji biologicznych wskaźników jakości jednolitych części wód powierzchniowych w punktach pomiarowych wód powierzchniowych,
s) wyniki pomiarów fizykochemicznych i chemicznych wskaźników jednolitych części wód powierzchniowych w punktach pomiarowych wód powierzchniowych,
t) wyniki klasyfikacji fizykochemicznych wskaźników jakości jednolitych części wód powierzchniowych w punktach pomiarowych wód powierzchniowych,
u) wyniki klasyfikacji chemicznych wskaźników jakości jednolitych części wód powierzchniowych w punktach pomiarowych wód powierzchniowych,
v) wyniki klasyfikacji stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w podziale na jednolite części wód powierzchniowych,
w) wyniki klasyfikacji potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w podziale na jednolite części wód powierzchniowych,
x) wyniki klasyfikacji stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych w podziale na jednolite części wód powierzchniowych,
y) wyniki oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych, o której mowa w art. 349 ust. 10 ustawy, w podziale na jednolite części wód powierzchniowych;
9) wielkości poboru wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz wielkości zrzutów ścieków i wód opadowych lub roztopowych wprowadzanych albo odprowadzanych do wód lub do ziemi, według informacji z pozwoleń wodnoprawnych i pozwoleń zintegrowanych oraz według wskazań przyrządów pomiarowych, obejmujące:
a) wielkości poboru wód podziemnych według informacji z pozwoleń wodnoprawnych i pozwoleń zintegrowanych,
b) wielkości poboru wód podziemnych według wskazań przyrządów pomiarowych,
c) wielkości poboru wód powierzchniowych według informacji z pozwoleń wodnoprawnych i pozwoleń zintegrowanych,
d) wielkości poboru wód powierzchniowych według wskazań przyrządów pomiarowych,
e) wielkości zrzutów ścieków i wód opadowych lub roztopowych wprowadzanych albo odprowadzanych do wód lub do ziemi według informacji z pozwoleń wodnoprawnych i pozwoleń zintegrowanych,
f) wielkości zrzutów ścieków i wód opadowych lub roztopowych wprowadzanych albo odprowadzanych do wód lub do ziemi według wskazań przyrządów pomiarowych;
10) lokalizacji źródeł zanieczyszczeń punktowych, z podaniem ich współrzędnych, i źródeł zanieczyszczeń obszarowych, wraz z ich charakterystyką, obejmujące:
a) punkty zrzutu ścieków i wód opadowych lub roztopowych służące do wprowadzania albo odprowadzania do wód lub do ziemi:
ścieków bytowych,
ścieków komunalnych,
ścieków przemysłowych,
wód opadowych lub roztopowych,
ścieków i wód, innych niż wskazane w tiret pierwszym-czwartym,
b) źródła zanieczyszczeń obszarowych:
pochodzenia rolniczego,
wynikających z rolniczego wykorzystania ścieków,
innych niż wskazane w tiret pierwszym i drugim;
11) obwodach rybackich, obejmujące:
a) wykaz obwodów rybackich wraz z opisem ich granic, podstawę prawną ich wyznaczenia oraz wskazanie uprawnionego do rybactwa,
b) kopie operatów rybackich i kopie opinii uprawnionych jednostek, o których mowa w art. 6a ust. 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2168),
c) kopie ksiąg gospodarczych prowadzonych dla obwodów rybackich zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
d) kopie zestawień rocznych prowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
e) informację przestrzenną obrazującą obwody rybackie, zawierającą:
nazwę obwodu rybackiego,
opis obwodu rybackiego,
granicę obwodu rybackiego,
f) kopie aktów prawa miejscowego ustanawiających obwody rybackie;
12) profilach wody w kąpieliskach, obejmujące:
a) wykaz profili wody w kąpieliskach,
b) kopie aktualnych profili wody w kąpieliskach;
13) pozwoleniach wodnoprawnych, ocenach wodnoprawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych w zakresie poboru wód powierzchniowych lub wód podziemnych oraz wprowadzania ścieków i odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód lub do ziemi, obejmujące:
a) wykaz pozwoleń wodnoprawnych, ocen wodnoprawnych oraz pozwoleń zintegrowanych,
b) kopie pozwoleń wodnoprawnych, ocen wodnoprawnych oraz pozwoleń zintegrowanych,
c) ilość i rodzaj substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego określonych w pozwoleniach wodnoprawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych;
14) urządzeniach wodnych, obejmujące dane, o których mowa w art. 331 ust. 4 ustawy, oraz ich zmiany;
15) strefach ochronnych ujęć wody i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obejmujące:
a) w zakresie stref ochronnych ujęć wody:
nazwę strefy ochronnej ujęcia wody,
kod strefy ochronnej ujęcia wody,
granice terenów ochrony bezpośredniej i terenów ochrony pośredniej ujęcia wody,
kopie decyzji ustanawiających strefy ochronne ujęć wody obejmujące wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla stref ustanawianych z urzędu przez właściwy organ Wód Polskich,
kopie aktów prawa miejscowego ustanawiających strefy ochronne ujęć wody obejmujące teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej dla stref ustanawianych przez wojewodę,
b) w zakresie obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych:
nazwę obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych,
granicę obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych,
kopie aktów prawa miejscowego ustanawiających obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych;
16) wynikach badań i oceny wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, obejmujące:
a) punkty pomiarowe ustanowione na potrzeby oceny jakości wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, zwane dalej "punktami pomiarowymi wody przeznaczonej do spożycia", zawierające:
nazwę punktu pomiarowego wody przeznaczonej do spożycia,
kod punktu pomiarowego wody przeznaczonej do spożycia,
kod jednolitej części wód, na której jest zlokalizowany punkt pomiarowy wody przeznaczonej do spożycia,
datę ustanowienia punktu pomiarowego wody przeznaczonej do spożycia,
datę wygaszenia punktu pomiarowego wody przeznaczonej do spożycia,
kod wygaszonego punktu pomiarowego wody przeznaczonej do spożycia, zastępowanego przez dany punkt pomiarowy wody przeznaczonej do spożycia,
kod punktu pomiarowego wody przeznaczonej do spożycia, zastępującego dany punkt pomiarowy wody przeznaczonej do spożycia,
lokalizację punktu pomiarowego wody przeznaczonej do spożycia,
b) wyniki pomiarów w punktach pomiarowych wody przeznaczonej do spożycia,
c) wyniki oceny jakości wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi;
17) ocenach obszarowych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, o których mowa w art. 349 ust. 16 pkt 1 ustawy, obejmujące kopie tych ocen;
18) ocenie jakości wody w kąpielisku, o której mowa w art. 344 ust. 1 pkt 1 ustawy, obejmujące:
a) punkty pobierania próbek wody do badań ustanowione na potrzeby tej oceny, zawierające:
lokalizację punktu pobierania próbek wody,
nazwę kąpieliska,
kod kąpieliska,
b) wyniki klasyfikacji jakości wody w kąpielisku w punktach pobierania próbek wody,
c) kopię oceny jakości wody w kąpielisku, o której mowa w art. 344 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy;
19) spółkach wodnych i związkach spółek wodnych, obejmujące:
a) dane dotyczące spółek wodnych, o których mowa w art. 449 ust. 2 ustawy, oraz ich zmiany,
b) kopie zatwierdzonych statutów spółek wodnych,
c) dane dotyczące związków spółek wodnych, o których mowa odpowiednio w art. 449 ust. 2 ustawy, oraz ich zmiany,
d) kopie zatwierdzonych statutów związków spółek wodnych;
20) planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy i ich aktualizacjach, o których mowa w art. 318 ustawy, obejmujące:
a) wykaz jednolitych części wód powierzchniowych,
b) wykaz jednolitych części wód podziemnych,
c) wykazy obszarów chronionych, o których mowa w art. 317 ust. 4 ustawy,
d) wykaz celów środowiskowych dla jednolitych części wód i obszarów chronionych;
21) planach zarządzania ryzykiem powodziowym, obejmujące katalog działań służących osiągnięciu celów zarządzania ryzykiem powodziowym, o którym mowa w art. 172 ust. 3 pkt 4 ustawy;
22) planach przeciwdziałania skutkom suszy, obejmujące działania służące przeciwdziałaniu skutkom suszy, o których mowa w art. 184 ust. 2 pkt 4 ustawy;
23) wstępnej ocenie ryzyka powodziowego, obejmujące zawartość tej wstępnej oceny;
24) mapach zagrożenia powodziowego, obejmujące bazę danych przestrzennych oraz wersje kartograficzne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 174 ustawy;
25) mapach ryzyka powodziowego, obejmujące bazę danych przestrzennych oraz wersje kartograficzne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 174 ustawy;
26) programie ochrony wód morskich, obejmujące:
a) wykaz działań zawartych w programie ochrony wód morskich, z uwzględnieniem sposobu osiągania ustanowionych celów środowiskowych dla wód morskich,
b) przebieg granic obszarów podlegających ocenie stanu środowiska na wodach morskich;
27) urządzeniach melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntach, obejmujące dane zawarte w ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów.
§  4. 
1.  Określa się następującą organizację SIGW:
1) pakiet I - obejmujący dane przekazywane do SIGW przez podmiot inny niż minister właściwy do spraw gospodarki wodnej oraz Wody Polskie;
2) pakiet II - obejmujący dane inne niż wskazane w pkt 1.
2.  SIGW prowadzi się w sposób umożliwiający:
1) wspieranie zarządzania zasobami wodnymi;
2) kontrolę dostępu do SIGW i autoryzację użytkowników SIGW;
3) tworzenie, zapisywanie, aktualizację oraz zabezpieczenie i utrzymywanie zbiorów danych;
4) kontrolę jakości zbiorów danych;
5) kontrolę poprawności relacji topologicznych między obiektami przestrzennymi ujawnionymi w SIGW;
6) wyszukiwanie, przeglądanie, a w przypadku zbiorów danych przestrzennych - wizualizację kompozycji mapowych zbiorów danych;
7) wykonywanie analiz przestrzennych;
8) transformacje i przetwarzanie zbiorów danych;
9) udostępnianie danych;
10) generowanie raportów i zestawień;
11) zasilanie baz publikacyjnych Hydroportalu.
3.  Dane do SIGW wprowadzają Wody Polskie:
1) w przypadku pakietu I - w terminie 4 miesięcy od dnia ich przekazania, z wyłączeniem danych przekazywanych przez organ administracji w sposób określony w ust. 4, które są wprowadzane do SIGW w terminie ich przekazania;
2) w przypadku pakietu II - w terminach określonych w załączniku do rozporządzenia.
4.  Aktualizacja danych w zakresie pakietu I może być przekazywana do SIGW przez organy administracji za pomocą usług danych przestrzennych publikowanych w strukturze określonej w wytycznych technicznych INSPIRE (INSPIRE Technical Guidance), o których mowa w art. 6 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych (Dz. Urz. UE L 323 z 08.12.2010, str. 11, z późn. zm.).
§  5. 
1.  SIGW spełnia następujące standardy techniczne:
1) system teleinformatyczny, w którym jest prowadzony SIGW, nadaje obiektom ujawnionym w SIGW unikalny identyfikator, z tym że w przypadku obiektów przekazywanych przez organ administracji system zachowuje unikalny identyfikator posiadany przez te obiekty;
2) dane przestrzenne są gromadzone w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284, 782 i 1086).
2.  Unikalny identyfikator nadawany obiektom ujawnionym w SIGW:
1) w przypadku obiektów przestrzennych składa się z:
a) przestrzeni nazw utworzonej z identyfikatora zbioru danych przestrzennych, do którego należy dany obiekt przestrzenny, wskazanego w ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych,
b) identyfikatora lokalnego odróżniającego w sposób jednoznaczny dany obiekt przestrzenny od innych obiektów ujawnionych w SIGW;
2) w przypadku obiektów innych niż obiekty przestrzenne składa się z identyfikatora lokalnego, o którym mowa w pkt 1 lit. b.
§  6. 
1.  Źródła danych dla SIGW, częstotliwość i standardy przekazywania danych do SIGW w zakresie pakietu I, które nie są przekazywane za pomocą usług danych przestrzennych, oraz terminy wprowadzania danych do SIGW w zakresie pakietu II są określone w załączniku do rozporządzenia.
2.  Dla danych w zakresie pakietu I, o których mowa w § 4 ust. 4, standardy przekazywania danych do SIGW są określone w normach ISO z serii 19100, a częstotliwość przekazywania tych danych jest określona w art. 8 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych.
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

ŹRÓDŁA DANYCH DLA SIGW, CZĘSTOTLIWOŚĆ I STANDARDY PRZEKAZYWANIA DANYCH DO SIGW W ZAKRESIE PAKIETU I, KTÓRE NIE SĄ PRZEKAZYWANE ZA POMOCĄ USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH, ORAZ TERMINY WPROWADZANIA DANYCH DO SIGW W ZAKRESIE PAKIETU II

Tabela 1. Źródła danych dla SIGW w zakresie pakietu I oraz częstotliwość i standardy przekazywania danych do SIGW w zakresie pakietu I, które nie są przekazywane za pomocą usług danych przestrzennych
Lp. Źródła danych Zakres przekazywanych danych Częstotliwość przekazywania danych Standard przekazywania danych, w tym formaty przekazywania danych
1 państwowa służba

hydrologiczno - meteorologiczna oraz podstawowa sieć pomiarowo - obserwacyjna

informacje o stacjach synoptycznych,

zawierające:

raz w roku w terminie do dnia 31 stycznia język znaczników geograficznych (GML) albo otwarty standard wektorowych danych przestrzennych (SHP), albo format wymiany danych przestrzennych (GeoJSON albo TopoJSON)
a) nazwę stacji synoptycznej,
b) kod stacji synoptycznej,
c) datę założenia stacji synoptycznej,
d) datę likwidacji stacji synoptycznej,
e) opis zmiany stacji synoptycznej,
f) lokalizację stacji synoptycznej
informacje o stacjach klimatologicznych,

zawierające:

raz w roku w terminie do dnia 31 stycznia język znaczników geograficznych (GML) albo otwarty standard wektorowych danych przestrzennych (SHP), albo format wymiany danych przestrzennych (GeoJSON albo TopoJSON)
a) nazwę stacji klimatologicznej,
b) kod stacji klimatologicznej,
c) datę założenia stacji klimatologicznej,
d) datę likwidacji stacji klimatologicznej,

e) opis zmiany stacji klimatologicznej,

f) lokalizację stacji klimatologicznej

informacje o stacjach opadowych, zawierające:

a) nazwę stacji opadowej,

b) kod stacji opadowej,

c) datę założenia stacji opadowej,

d) datę likwidacji stacji opadowej,

e) opis zmiany stacji opadowej,

f) lokalizację stacji opadowej

raz w roku w terminie do dnia 31 stycznia język znaczników geograficznych (GML) albo otwarty standard wektorowych danych przestrzennych (SHP), albo format wymiany danych przestrzennych (GeoJSON albo TopoJSON)
informacje o stacjach wodowskazowych oraz stanowiskach obserwacyjnych, zawierające:

a) nazwę stacji wodowskazowej albo stanowiska obserwacyjnego,

b) kod stacji wodowskazowej albo stanowiska obserwacyjnego,

c) rząd stacji wodowskazowej,

d) nazwę cieku,

e) identyfikator hydrologiczny cieku,

f) rzędną zera wodowskazu na stacji wodowskazowej,

g) wysokościowy układ odniesienia rzędnej zera wodowskazu na stacji wodowskazowej,

h) stan ostrzegawczy określony dla stacji wodowskazowej,

i) stan alarmowy określony dla stacji wodowskazowej,

j) datę założenia stacji wodowskazowej albo stanowiska obserwacyjnego,

k) datę likwidacji stacji wodowskazowej albo stanowiska obserwacyjnego,

l) opis zmiany stacji wodowskazowej albo stanowiska obserwacyjnego,

m) lokalizację stacji wodowskazowej albo stanowiska obserwacyjnego

raz w roku w terminie do dnia 31 stycznia język znaczników geograficznych (GML) albo otwarty standard wektorowych danych przestrzennych (SHP), albo format wymiany danych przestrzennych (GeoJSON albo TopoJSON)
informacje obejmujące dobowe stany wód powierzchniowych w stacjach wodowskazowych oraz stanowiskach obserwacyjnych raz w roku w terminie do dnia 31 lipca za poprzedni rok hydrologiczny standard uniwersalnego formatu tekstowego służącego do zapisu danych w postaci elektronicznej (XML) albo format wymiany danych (JSON), albo dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego (XLS), albo otwarta specyfikacja techniczna aplikacji biurowych (XLSX), albo dokumenty w postaci czystego

(niesformatowanego) zbioru znaków zapisanych w standardzie Unicode UTF-8 (TXT), albo wartości rozdzielone przecinkiem (CSV), albo wartości rozdzielone średnikiem (DSV)

informacje obejmujące dobowe przepływy wód powierzchniowych w stacjach wodowskazowych oraz stanowiskach obserwacyjnych raz w roku w terminie do dnia 31 lipca za poprzedni rok hydrologiczny standard uniwersalnego formatu tekstowego służącego do zapisu danych w postaci elektronicznej (XML) albo format wymiany danych (JSON), albo dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego (XLS), albo otwarta specyfikacja techniczna aplikacji biurowych (XLSX), albo dokumenty w postaci czystego

(niesformatowanego) zbioru znaków zapisanych w standardzie Unicode UTF-8 (TXT), albo wartości rozdzielone przecinkiem (CSV), albo wartości rozdzielone średnikiem (DSV)

informacje obejmujące średnie roczne stany wód powierzchniowych z roku hydrologicznego w stacjach wodowskazowych oraz stanowiskach obserwacyjnych raz w roku w terminie do dnia 31 lipca za poprzedni rok hydrologiczny standard uniwersalnego formatu tekstowego służącego do zapisu danych w postaci elektronicznej (XML) albo format wymiany danych (JSON), albo dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego (XLS), albo otwarta specyfikacja techniczna aplikacji biurowych (XLSX), albo dokumenty w postaci czystego

(niesformatowanego) zbioru znaków zapisanych w standardzie Unicode UTF-8 (TXT), albo wartości rozdzielone przecinkiem (CSV), albo wartości rozdzielone średnikiem (DSV)

informacje obejmujące średnie stany wód powierzchniowych z półrocza zimowego w stacjach wodowskazowych oraz stanowiskach obserwacyjnych raz w roku w terminie do dnia 31 lipca za poprzedni rok hydrologiczny standard uniwersalnego formatu tekstowego służącego do zapisu danych w postaci elektronicznej (XML) albo format wymiany danych (JSON), albo dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego (XLS), albo otwarta specyfikacja techniczna aplikacji biurowych (XLSX), albo dokumenty w postaci czystego

(niesformatowanego) zbioru znaków zapisanych w standardzie Unicode UTF-8 (TXT), albo wartości rozdzielone przecinkiem (CSV), albo wartości rozdzielone średnikiem (DSV)

informacje obejmujące średnie stany wód powierzchniowych z półrocza letniego w stacjach wodowskazowych oraz stanowiskach obserwacyjnych raz w roku w terminie do dnia 31 lipca za poprzedni rok hydrologiczny standard uniwersalnego formatu tekstowego służącego do zapisu danych w postaci elektronicznej (XML) albo format wymiany danych (JSON), albo dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego (XLS), albo otwarta specyfikacja techniczna aplikacji biurowych (XLSX), albo dokumenty w postaci czystego

(niesformatowanego) zbioru znaków zapisanych w standardzie Unicode UTF-8 (TXT), albo wartości rozdzielone przecinkiem (CSV), albo wartości rozdzielone średnikiem (DSV)

informacje obejmujące minimalne stany wód powierzchniowych z półrocza zimowego w stacjach wodowskazowych oraz stanowiskach obserwacyjnych raz w roku w terminie do dnia 31 lipca za poprzedni rok hydrologiczny standard uniwersalnego formatu tekstowego służącego do zapisu danych w postaci elektronicznej (XML) albo format wymiany danych (JSON), albo dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego (XLS), albo otwarta specyfikacja techniczna aplikacji biurowych (XLSX), albo dokumenty w postaci czystego

(niesformatowanego) zbioru znaków zapisanych w standardzie Unicode UTF-8 (TXT), albo wartości rozdzielone przecinkiem (CSV), albo wartości rozdzielone średnikiem (DSV)

informacje obejmujące minimalne stany wód powierzchniowych z półrocza letniego w stacjach wodowskazowych oraz stanowiskach obserwacyjnych raz w roku w terminie do dnia 31 lipca za poprzedni rok hydrologiczny standard uniwersalnego formatu tekstowego służącego do zapisu danych w postaci elektronicznej (XML) albo format wymiany danych (JSON), albo dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego (XLS), albo otwarta specyfikacja techniczna aplikacji biurowych (XLSX), albo dokumenty w postaci czystego

(niesformatowanego) zbioru znaków zapisanych w standardzie Unicode UTF-8 (TXT), albo wartości rozdzielone przecinkiem (CSV), albo wartości rozdzielone średnikiem (DSV)

informacje obejmujące maksymalne stany wód powierzchniowych z półrocza zimowego w stacjach wodowskazowych oraz stanowiskach obserwacyjnych raz w roku w terminie do dnia 31 lipca za poprzedni rok hydrologiczny standard uniwersalnego formatu tekstowego służącego do zapisu danych w postaci elektronicznej (XML) albo format wymiany danych (JSON), albo dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego (XLS), albo otwarta specyfikacja techniczna aplikacji biurowych (XLSX), albo dokumenty w postaci czystego

(niesformatowanego) zbioru znaków zapisanych w standardzie Unicode UTF-8 (TXT), albo wartości rozdzielone przecinkiem (CSV), albo wartości rozdzielone średnikiem (DSV)

informacje obejmujące maksymalne stany wód powierzchniowych z półrocza letniego w stacjach wodowskazowych oraz stanowiskach obserwacyjnych raz w roku w terminie do dnia 31 lipca za poprzedni rok hydrologiczny standard uniwersalnego formatu tekstowego służącego do zapisu danych w postaci elektronicznej (XML) albo format wymiany danych (JSON), albo dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego (XLS), albo otwarta specyfikacja techniczna aplikacji biurowych (XLSX), albo dokumenty w postaci czystego

(niesformatowanego) zbioru znaków zapisanych w standardzie Unicode UTF-8 (TXT), albo wartości rozdzielone przecinkiem (CSV), albo wartości rozdzielone średnikiem (DSV)

informacje obejmujące średnie roczne przepływy wód powierzchniowych z roku hydrologicznego w stacjach wodowskazowych oraz stanowiskach obserwacyjnych raz w roku w terminie do dnia 31 lipca za poprzedni rok hydrologiczny standard uniwersalnego formatu tekstowego służącego do zapisu danych w postaci elektronicznej (XML) albo format wymiany danych (JSON), albo dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego (XLS), albo otwarta specyfikacja techniczna aplikacji biurowych (XLSX), albo dokumenty w postaci czystego

(niesformatowanego) zbioru znaków zapisanych w standardzie Unicode UTF-8 (TXT), albo wartości rozdzielone przecinkiem (CSV), albo wartości rozdzielone średnikiem (DSV)

informacje obejmujące średnie przepływy wód powierzchniowych z półrocza zimowego w stacjach wodowskazowych oraz stanowiskach obserwacyjnych raz w roku w terminie do dnia 31 lipca za poprzedni rok hydrologiczny standard uniwersalnego formatu tekstowego służącego do zapisu danych w postaci elektronicznej (XML) albo format wymiany danych (JSON), albo dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego (XLS), albo otwarta specyfikacja techniczna aplikacji biurowych (XLSX), albo dokumenty w postaci czystego

(niesformatowanego) zbioru znaków zapisanych w standardzie Unicode UTF-8 (TXT), albo wartości rozdzielone przecinkiem (CSV), albo wartości rozdzielone średnikiem (DSV)

informacje obejmujące średnie przepływy wód powierzchniowych z półrocza letniego w stacjach wodowskazowych oraz stanowiskach obserwacyjnych raz w roku w terminie do dnia 31 lipca za poprzedni rok hydrologiczny standard uniwersalnego formatu tekstowego służącego do zapisu danych w postaci elektronicznej (XML) albo format wymiany danych (JSON), albo dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego (XLS), albo otwarta specyfikacja techniczna aplikacji biurowych (XLSX), albo dokumenty w postaci czystego

(niesformatowanego) zbioru znaków zapisanych w standardzie Unicode UTF-8 (TXT), albo wartości rozdzielone przecinkiem (CSV), albo wartości rozdzielone średnikiem (DSV)

informacje obejmujące minimalne przepływy wód powierzchniowych z półrocza zimowego w stacjach wodowskazowych oraz stanowiskach obserwacyjnych raz w roku w terminie do dnia 31 lipca za poprzedni rok hydrologiczny standard uniwersalnego formatu tekstowego służącego do zapisu danych w postaci elektronicznej (XML) albo format wymiany danych (JSON), albo dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego (XLS), albo otwarta specyfikacja techniczna aplikacji biurowych (XLSX), albo dokumenty w postaci czystego

(niesformatowanego) zbioru znaków zapisanych w standardzie Unicode UTF-8 (TXT), albo wartości rozdzielone przecinkiem (CSV), albo wartości rozdzielone średnikiem (DSV)

informacje obejmujące minimalne przepływy wód powierzchniowych z półrocza letniego w stacjach wodowskazowych oraz stanowiskach obserwacyjnych raz w roku w terminie do dnia 31 lipca za poprzedni rok hydrologiczny standard uniwersalnego formatu tekstowego służącego do zapisu danych w postaci elektronicznej (XML) albo format wymiany danych (JSON), albo dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego (XLS), albo otwarta specyfikacja techniczna aplikacji biurowych (XLSX), albo dokumenty w postaci czystego

(niesformatowanego) zbioru znaków zapisanych w standardzie Unicode UTF-8 (TXT), albo wartości rozdzielone przecinkiem (CSV), albo wartości rozdzielone średnikiem (DSV)

informacje obejmujące maksymalne przepływy wód powierzchniowych z półrocza zimowego w stacjach wodowskazowych oraz stanowiskach obserwacyjnych raz w roku w terminie do dnia 31 lipca za poprzedni rok hydrologiczny standard uniwersalnego formatu tekstowego służącego do zapisu danych w postaci elektronicznej (XML) albo format wymiany danych (JSON), albo dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego (XLS), albo otwarta specyfikacja techniczna aplikacji biurowych (XLSX), albo dokumenty w postaci czystego

(niesformatowanego) zbioru znaków zapisanych w standardzie Unicode UTF-8 (TXT), albo wartości rozdzielone przecinkiem (CSV), albo wartości rozdzielone średnikiem (DSV)

informacje obejmujące maksymalne przepływy wód powierzchniowych z półrocza letniego w stacjach wodowskazowych oraz stanowiskach obserwacyjnych raz w roku w terminie do dnia 31 lipca za poprzedni rok hydrologiczny standard uniwersalnego formatu tekstowego służącego do zapisu danych w postaci elektronicznej (XML) albo format wymiany danych (JSON), albo dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego (XLS), albo otwarta specyfikacja techniczna aplikacji biurowych (XLSX), albo dokumenty w postaci czystego

(niesformatowanego) zbioru znaków zapisanych w standardzie Unicode UTF-8 (TXT), albo wartości rozdzielone przecinkiem (CSV), albo wartości rozdzielone średnikiem (DSV)

2 państwowa służba

hydrogeologiczna oraz sieć obserwacyjno - badawcza wód podziemnych

informacje o punktach monitoringu wód podziemnych, obejmujące:

a) nazwę punktu monitoringu wód podziemnych,

b) kod punktu monitoringu wód podziemnych,

c) kod jednolitej części wód podziemnych, na której jest zlokalizowany punkt monitoringu wód podziemnych,

d) datę ustanowienia punktu monitoringu wód podziemnych,

e) datę wygaszenia punktu monitoringu wód podziemnych,

f) kod wygaszonego punktu monitoringu wód podziemnych, zastępowanego przez dany punkt monitoringu wód podziemnych,

g) kod punktu monitoringu wód podziemnych, zastępującego dany punkt monitoringu wód podziemnych,

h) rodzaje monitoringu wód podziemnych realizowanego w punkcie monitoringu wód podziemnych, ze wskazaniem roku ich realizacji,

i) lokalizację punktu monitoringu wód podziemnych

w terminie 30 dni od aktualizacji informacji o punktach monitoringu wód podziemnych język znaczników geograficznych (GML) albo otwarty standard wektorowych danych przestrzennych (SHP), albo format wymiany danych przestrzennych (GeoJSON albo TopoJSON)
informacje obejmujące wyniki pomiarów zwierciadła wód podziemnych i wydajności źródeł będących wypływem wód podziemnych na powierzchnię ziemi w punktach monitoringu wód podziemnych w terminie 30 dni od zatwierdzenia wyników pomiarów standard uniwersalnego formatu tekstowego służącego do zapisu danych w postaci elektronicznej (XML) albo format wymiany danych (JSON), albo dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego (XLS), albo otwarta specyfikacja techniczna aplikacji biurowych (XLSX), albo dokumenty w postaci czystego

(niesformatowanego) zbioru znaków zapisanych w standardzie Unicode UTF-8 (TXT), albo wartości rozdzielone przecinkiem (CSV), albo wartości rozdzielone średnikiem (DSV)

informacje obejmujące obszary bilansowe wód podziemnych, zawierające:

a) nazwę obszaru bilansowego wód podziemnych,

b) kod obszaru bilansowego wód podziemnych,

c) granicę obszaru bilansowego wód podziemnych

raz w roku w terminie do dnia 30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy język znaczników geograficznych (GML) albo otwarty standard wektorowych danych przestrzennych (SHP), albo format wymiany danych przestrzennych (GeoJSON albo TopoJSON)
informacje obejmujące rejony wodnogospodarcze wód podziemnych, zawierające: raz w roku w terminie do dnia 30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy język znaczników geograficznych (GML) albo otwarty standard wektorowych danych przestrzennych (SHP), albo format wymiany danych przestrzennych (GeoJSON albo TopoJSON)
a) nazwę rejonu wodnogospodarczego wód podziemnych,
b) kod rejonu wodnogospodarczego wód podziemnych,
c) granicę rejonu wodnogospodarczego wód podziemnych
informacje obejmujące zasoby dyspozycyjne wód podziemnych w obszarach bilansowych tych wód, zawierające: raz w roku w terminie do dnia 30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy standard uniwersalnego formatu tekstowego służącego do zapisu danych w postaci elektronicznej (XML) albo format wymiany danych (JSON), albo dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego (XLS), albo otwarta specyfikacja techniczna aplikacji biurowych (XLSX), albo dokumenty w postaci czystego

(niesformatowanego) zbioru znaków zapisanych w standardzie Unicode UTF-8 (TXT), albo wartości rozdzielone przecinkiem (CSV), albo wartości rozdzielone średnikiem (DSV)

a) nazwę obszaru bilansowego wód podziemnych,
b) kod obszaru bilansowego wód podziemnych,
c) stan zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych określony dla obszaru bilansowego na dzień 31 grudnia roku poprzedniego w m3/h
informacje obejmujące zasoby eksploatacyjne wód podziemnych, zawierające: raz w roku w terminie do dnia 30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy standard uniwersalnego formatu tekstowego służącego do zapisu danych w postaci elektronicznej (XML) albo format wymiany danych (JSON), albo dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego (XLS), albo otwarta specyfikacja techniczna aplikacji
a) nazwę województwa,
b) stan zasobów eksploatacyjnych na dzień 31 grudnia roku poprzedniego w m3/h,
c) przyrost zasobów eksploatacyjnych w stosunku do roku poprzedniego w m3/h, biurowych (XLSX), albo dokumenty w postaci czystego

(niesformatowanego) zbioru znaków zapisanych w standardzie Unicode UTF-8 (TXT), albo wartości rozdzielone przecinkiem (CSV), albo wartości rozdzielone średnikiem (DSV)

d) sumaryczne podsumowanie stanu zasobów eksploatacyjnych dla obszaru kraju w m3/h
informacje obejmujące główne zbiorniki wód podziemnych, zawierające: raz w roku w terminie do dnia 30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy język znaczników geograficznych (GML) albo otwarty standard wektorowych danych przestrzennych (SHP), albo format wymiany danych przestrzennych (GeoJSON albo TopoJSON)
a) nazwę głównego zbiornika wód podziemnych,
b) kod głównego zbiornika wód podziemnych,
c) granicę głównego zbiornika wód podziemnych
informacje obejmujące lokalne zbiorniki wód podziemnych, zawierające: raz w roku w terminie do dnia 30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy język znaczników geograficznych (GML) albo otwarty standard wektorowych danych przestrzennych (SHP), albo format wymiany danych przestrzennych (GeoJSON albo TopoJSON)
a) nazwę lokalnego zbiornika wód podziemnych,
b) kod lokalnego zbiornika wód podziemnych,
c) granicę lokalnego zbiornika wód podziemnych
3 Inspekcja Ochrony Środowiska oraz państwowy monitoring środowiska informacje obejmujące wyniki pomiarów wskaźników stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych w punktach monitoringu wód podziemnych raz w roku, najpóźniej do dnia 30 grudnia za rok poprzedni standard uniwersalnego formatu tekstowego służącego do zapisu danych w postaci elektronicznej (XML) albo format wymiany danych (JSON), albo dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego (XLS), albo otwarta specyfikacja techniczna aplikacji biurowych (XLSX), albo dokumenty w postaci czystego

(niesformatowanego) zbioru znaków zapisanych w standardzie Unicode UTF-8 (TXT), albo wartości rozdzielone przecinkiem (CSV), albo wartości rozdzielone średnikiem (DSV)

informacje obejmujące wyniki klasyfikacji wskaźników stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych w punktach monitoringu wód podziemnych raz w roku, najpóźniej do dnia 30 grudnia za rok poprzedni standard uniwersalnego formatu tekstowego służącego do zapisu danych w postaci elektronicznej (XML) albo format wymiany danych (JSON), albo dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego (XLS), albo otwarta specyfikacja techniczna aplikacji biurowych (XLSX), albo dokumenty w postaci czystego

(niesformatowanego) zbioru znaków zapisanych w standardzie Unicode UTF-8 (TXT), albo wartości rozdzielone przecinkiem (CSV), albo wartości rozdzielone średnikiem (DSV)

informacje obejmujące wyniki oceny stanu jednolitych części wód podziemnych, wraz z klasyfikacją stanu chemicznego i ilościowego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", dokonanych zgodnie z przepisami art. 349 ust. 11 pkt 2, 4 i 5 ustawy, w podziale na jednolite części wód podziemnych raz w roku, najpóźniej do dnia 30 grudnia roku następującego po roku, w którym została wykonana ocena standard uniwersalnego formatu tekstowego służącego do zapisu danych w postaci elektronicznej (XML) albo format wymiany danych (JSON), albo dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego (XLS), albo otwarta specyfikacja techniczna aplikacji biurowych (XLSX), albo dokumenty w postaci czystego

(niesformatowanego) zbioru znaków zapisanych w standardzie Unicode UTF-8 (TXT), albo wartości rozdzielone przecinkiem (CSV), albo wartości rozdzielone średnikiem (DSV)

informacje obejmujące punkty pomiarowe wód powierzchniowych, zawierające: raz w roku w terminie do dnia 31 stycznia za bieżący rok kalendarzowy język znaczników geograficznych (GML) albo otwarty standard wektorowych danych przestrzennych (SHP), albo format wymiany danych przestrzennych (GeoJSON albo TopoJSON)
a) nazwę punktu pomiarowego wód powierzchniowych,
b) kod punktu pomiarowego wód powierzchniowych,
c) kod jednolitej części wód powierzchniowych, na której jest zlokalizowany punkt pomiarowy wód powierzchniowych,
d) rodzaj punktu pomiarowego wód powierzchniowych,
e) datę ustanowienia punktu pomiarowego wód powierzchniowych,
f) datę wygaszenia punktu pomiarowego wód powierzchniowych,
g) kod wygaszonego punktu pomiarowego wód powierzchniowych, zastępowanego przez dany punkt pomiarowy wód powierzchniowych,
h) kod punktu pomiarowego wód powierzchniowych, zastępującego dany punkt pomiarowy wód powierzchniowych,
i) rodzaje monitoringu wód powierzchniowych realizowanego w punkcie pomiarowym wód powierzchniowych, ze wskazaniem roku ich realizacji,
j) lokalizację punktu pomiarowego wód powierzchniowych
informacje obejmujące wyniki badań elementów biologicznych wód powierzchniowych w punktach pomiarowych wód powierzchniowych raz w roku w terminie do dnia 30 listopada za poprzedni rok kalendarzowy standard uniwersalnego formatu tekstowego służącego do zapisu danych w postaci elektronicznej (XML) albo format wymiany danych (JSON), albo dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego (XLS), albo otwarta specyfikacja techniczna aplikacji biurowych (XLSX), albo dokumenty w postaci czystego

(niesformatowanego) zbioru znaków zapisanych w standardzie Unicode UTF-8 (TXT), albo wartości rozdzielone przecinkiem (CSV), albo wartości rozdzielone średnikiem (DSV)

informacje obejmujące wyniki klasyfikacji biologicznych wskaźników jakości jednolitych części wód powierzchniowych w punktach pomiarowych wód powierzchniowych raz w roku w terminie do dnia 30 listopada za poprzedni rok kalendarzowy standard uniwersalnego formatu tekstowego służącego do zapisu danych w postaci elektronicznej (XML) albo format wymiany danych (JSON), albo dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego (XLS), albo otwarta specyfikacja techniczna aplikacji biurowych (XLSX), albo dokumenty w postaci czystego

(niesformatowanego) zbioru znaków zapisanych w standardzie Unicode UTF-8 (TXT), albo wartości rozdzielone przecinkiem (CSV), albo wartości rozdzielone średnikiem (DSV)

informacje obejmujące wyniki pomiarów fizykochemicznych i chemicznych wskaźników jednolitych części wód powierzchniowych w punktach pomiarowych wód powierzchniowych raz w roku w terminie do dnia 30 listopada za poprzedni rok kalendarzowy standard uniwersalnego formatu tekstowego służącego do zapisu danych w postaci elektronicznej (XML) albo format wymiany danych (JSON), albo dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego (XLS), albo otwarta specyfikacja techniczna aplikacji biurowych (XLSX), albo dokumenty w postaci czystego

(niesformatowanego) zbioru znaków zapisanych w standardzie Unicode UTF-8 (TXT), albo wartości rozdzielone przecinkiem (CSV), albo wartości rozdzielone średnikiem (DSV)

informacje obejmujące wyniki klasyfikacji fizykochemicznych wskaźników jakości jednolitych części wód powierzchniowych w punktach pomiarowych wód powierzchniowych raz w roku w terminie do dnia 30 listopada za poprzedni rok kalendarzowy standard uniwersalnego formatu tekstowego służącego do zapisu danych w postaci elektronicznej (XML) albo format wymiany danych (JSON), albo dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego (XLS), albo otwarta specyfikacja techniczna aplikacji biurowych (XLSX), albo dokumenty w postaci czystego

(niesformatowanego) zbioru znaków zapisanych w standardzie Unicode UTF-8 (TXT), albo wartości rozdzielone przecinkiem (CSV), albo wartości rozdzielone średnikiem (DSV)

informacje obejmujące wyniki klasyfikacji chemicznych wskaźników jakości jednolitych części wód powierzchniowych w punktach pomiarowych wód powierzchniowych raz w roku w terminie do dnia 30 listopada za poprzedni rok kalendarzowy standard uniwersalnego formatu tekstowego służącego do zapisu danych w postaci elektronicznej (XML) albo format wymiany danych (JSON), albo dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego (XLS), albo otwarta specyfikacja techniczna aplikacji biurowych (XLSX), albo dokumenty w postaci czystego

(niesformatowanego) zbioru znaków zapisanych w standardzie Unicode UTF-8 (TXT), albo wartości rozdzielone przecinkiem (CSV), albo wartości rozdzielone średnikiem (DSV)

informacje obejmujące wyniki klasyfikacji stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w podziale na jednolite części wód powierzchniowych raz w roku w terminie do dnia 30 listopada roku, w którym została wykonana klasyfikacja standard uniwersalnego formatu tekstowego służącego do zapisu danych w postaci elektronicznej (XML) albo format wymiany danych (JSON), albo dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego (XLS), albo otwarta specyfikacja techniczna aplikacji biurowych (XLSX), albo dokumenty w postaci czystego

(niesformatowanego) zbioru znaków zapisanych w standardzie Unicode UTF-8 (TXT), albo wartości rozdzielone przecinkiem (CSV), albo wartości rozdzielone średnikiem (DSV)

informacje obejmujące wyniki klasyfikacji potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w podziale na jednolite części wód powierzchniowych raz w roku w terminie do dnia 30 listopada roku, w którym została wykonana klasyfikacja standard uniwersalnego formatu tekstowego służącego do zapisu danych w postaci elektronicznej (XML) albo format wymiany danych (JSON), albo dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego (XLS), albo otwarta specyfikacja techniczna aplikacji biurowych (XLSX), albo dokumenty w postaci czystego

(niesformatowanego) zbioru znaków zapisanych w standardzie Unicode UTF-8 (TXT), albo wartości rozdzielone przecinkiem (CSV), albo wartości rozdzielone średnikiem (DSV)

informacje obejmujące wyniki klasyfikacji stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych w podziale na jednolite części wód powierzchniowych raz w roku w terminie do dnia 30 listopada roku, w którym została wykonana klasyfikacja standard uniwersalnego formatu tekstowego służącego do zapisu danych w postaci elektronicznej (XML) albo format wymiany danych (JSON), albo dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego (XLS), albo otwarta specyfikacja techniczna aplikacji biurowych (XLSX), albo dokumenty w postaci czystego

(niesformatowanego) zbioru znaków zapisanych w standardzie Unicode UTF-8 (TXT), albo wartości rozdzielone przecinkiem (CSV), albo wartości rozdzielone średnikiem (DSV)

informacje obejmujące wyniki oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych, o której mowa w art. 349 ust. 10 ustawy, w podziale na jednolite części wód powierzchniowych raz w roku w terminie do dnia 30 listopada roku, w którym została wykonana ocena standard uniwersalnego formatu tekstowego służącego do zapisu danych w postaci elektronicznej (XML) albo format wymiany danych (JSON), albo dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego (XLS), albo otwarta specyfikacja techniczna aplikacji biurowych (XLSX), albo dokumenty w postaci czystego

(niesformatowanego) zbioru znaków zapisanych w standardzie Unicode UTF-8 (TXT), albo wartości rozdzielone przecinkiem (CSV), albo wartości rozdzielone średnikiem (DSV)

4 organy

Państwowej

Inspekcji

Sanitarnej

informacje o ocenach obszarowych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, o których mowa w art. 349 ust. 16 pkt 1 ustawy, obejmujące kopie tych ocen raz w roku w terminie do dnia 30 października za poprzedni rok kalendarzowy dokumenty tekstowo - graficzne (PDF)
informacje obejmujące punkty pobierania próbek wody do badań ustanowione na potrzeby oceny jakości wody w kąpielisku, zawierające: w terminie 30 dni

od dnia przekazania

Komisji

Europejskiej informacji, o której mowa w art. 44 ust. 2 ustawy, i sprawozdania, o którym mowa w art. 347 ust. 2 ustawy

standard uniwersalnego formatu tekstowego służącego do zapisu danych w postaci elektronicznej (XML) albo format wymiany danych (JSON), albo dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego (XLS), albo otwarta specyfikacja techniczna aplikacji biurowych (XLSX), albo dokumenty w postaci czystego

(niesformatowanego) zbioru znaków zapisanych w standardzie Unicode UTF-8 (TXT), albo wartości rozdzielone przecinkiem (CSV), albo

wartości rozdzielone średnikiem (DSV), albo język znaczników geograficznych (GML), albo otwarty standard wektorowych danych przestrzennych (SHP), albo format wymiany danych przestrzennych (GeoJSON albo TopoJSON)

a) lokalizację punktu pobierania próbek wody,
b) nazwę kąpieliska,
c) kod kąpieliska
informacje obejmujące wyniki klasyfikacji jakości wody w kąpielisku w punktach pobierania próbek wody w terminie 30 dni od dnia przekazania Komisji Europejskiej sprawozdania, o którym mowa w art. 347 ust. 2 ustawy standard uniwersalnego formatu tekstowego służącego do zapisu danych w postaci elektronicznej (XML) albo format wymiany danych (JSON), albo dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego (XLS), albo otwarta specyfikacja techniczna aplikacji biurowych (XLSX), albo dokumenty w postaci czystego

(niesformatowanego) zbioru znaków zapisanych w standardzie Unicode UTF-8 (TXT), albo wartości rozdzielone przecinkiem (CSV), albo wartości rozdzielone średnikiem (DSV)

informacje obejmujące kopię oceny jakości wody w kąpielisku, o której mowa w art. 344 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy w terminie do dnia 30 grudnia dokumenty tekstowo - graficzne (PDF)
5 Wojewoda informacje o strefach ochronnych ujęć wody, obejmujące: w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia aktu prawa miejscowego ustanawiającego strefę ochronną ujęcia wody w dzienniku urzędowym język znaczników geograficznych (GML) albo otwarty standard wektorowych danych przestrzennych (SHP), albo format wymiany danych przestrzennych (GeoJSON albo TopoJSON)
a) nazwę strefy ochronnej ujęcia wody,
b) kod strefy ochronnej ujęcia wody,
c) granice terenów ochrony bezpośredniej i terenów ochrony pośredniej ujęcia wody
informacje obejmujące kopie aktów prawa miejscowego ustanawiających strefy ochronne ujęć wody obejmujące teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej dla stref ustanawianych przez wojewodę w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia aktu prawa miejscowego ustanawiającego strefę ochronną ujęcia wody w dzienniku urzędowym dokumenty tekstowo - graficzne (PDF)
informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obejmujące:

a) nazwę obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych,

b) granicę obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych

w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia aktu prawa miejscowego ustanawiającego obszar ochronny zbiornika wód śródlądowych w dzienniku urzędowym język znaczników geograficznych (GML) albo otwarty standard wektorowych danych przestrzennych (SHP), albo format wymiany danych przestrzennych (GeoJSON albo TopoJSON)
informacje obejmujące kopie aktów prawa miejscowego ustanawiających obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia aktu prawa miejscowego ustanawiającego obszar ochronny zbiornika wód śródlądowych w dzienniku urzędowym dokumenty tekstowo - graficzne (PDF)
informacja przestrzenna obrazująca obwody rybackie, zawierająca:

a) nazwę obwodu rybackiego,

b) opis obwodu rybackiego,

c) granicę obwodu rybackiego

w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia aktu prawa miejscowego ustanawiającego obwód rybacki w dzienniku urzędowym język znaczników geograficznych (GML) albo otwarty standard wektorowych danych przestrzennych (SHP), albo format wymiany danych przestrzennych (GeoJSON albo TopoJSON)
informacje obejmujące kopie aktów prawa miejscowego ustanawiających obwody rybackie w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia aktu prawa miejscowego ustanawiającego obwód rybacki w dzienniku urzędowym dokumenty tekstowo - graficzne (PDF)
informacje obejmujące kopie zatwierdzonych statutów związków spółek wodnych w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia statutu związku spółek wodnych dokumenty tekstowo - graficzne (PDF)
6 organizator kąpieliska oraz profil wody w kąpielisku informacje obejmujące kopie aktualnych profili wody w kąpielisku w terminie, o którym mowa w art. 331 ust. 6 ustawy dokumenty tekstowo - graficzne (PDF)
7 organ ochrony środowiska właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego informacje obejmujące kopie pozwoleń zintegrowanych w terminie 30 dni od dnia wydania lub zmiany pozwolenia dokumenty tekstowo - graficzne (PDF)
8 zarząd spółki wodnej informacje obejmujące dane dotyczące spółek wodnych, o których mowa w art. 449 ust. 2 ustawy, oraz ich zmiany w terminie, o którym mowa w art. 449 ust. 1 oraz art. 450 ustawy dokumenty tekstowo - graficzne (PDF)
9 starosta informacje obejmujące kopie zatwierdzonych statutów spółek wodnych w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia statutu spółki wodnej dokumenty tekstowo - graficzne (PDF)
10 zarząd związku spółek wodnych informacje obejmujące dane dotyczące związków spółek wodnych, o których mowa odpowiednio w art. 449 ust. 2 ustawy, oraz ich zmiany w terminie, o którym mowa odpowiednio w art. 449 ust. 1 oraz art. 450 ustawy dokumenty tekstowo - graficzne (PDF)
11 właściciel urządzenia wodnego, w tym urządzenia melioracji wodnej informacje obejmujące dane dotyczące zgłaszanego urządzenia wodnego, o których mowa w art. 331 ust. 4 ustawy, oraz ich zmiany w terminie, o którym mowa w art. 331 ust. 3 oraz 5 ustawy dokumenty tekstowo - graficzne (PDF)
12 uprawniony do rybactwa w obwodzie rybackim informacje obejmujące kopie operatów rybackich i opinii uprawnionych jednostek, o których mowa w art. 6a ust. 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2168) w terminie określonym w umowie, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym dokumenty tekstowo - graficzne (PDF)
informacje obejmujące kopie ksiąg gospodarczych prowadzonych dla obwodów rybackich zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym w terminie do dnia 31 grudnia roku następującego po roku, w którym uprawniony do rybactwa w obwodzie rybackim zaprzestał prowadzenia gospodarki rybackiej dokumenty tekstowo - graficzne (PDF)
informacje obejmujące kopie zestawień rocznych prowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym raz w roku w terminie do dnia 31 grudnia roku, w którym zestawienie roczne zostało sporządzone dokumenty tekstowo - graficzne (PDF)

Tabela 2. Źródła danych dla SIGW oraz terminy wprowadzania danych do SIGW

w zakresie pakietu II

Lp. Źródła danych Zakres wprowadzanych danych Termin wprowadzania danych
1 zbiór danych prowadzony przez Wody Polskie informacje o sieci hydrograficznej, zawartej na Mapie Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:10 000, obejmujące: w terminie 30 dni od dnia sporządzenia albo aktualizacji Mapy Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:10 000
a) cieki i odcinki cieków, zawierające:

- nazwę cieku,

- lokalizację cieku albo odcinka cieku,

- długość cieku albo odcinka cieku,

- powierzchnię cieków

o szerokości koryta powyżej 30 m,

- identyfikator hydrologiczny cieku albo cieku i odcinka cieku,

b) węzły na ciekach, zawierające:

- lokalizację węzła cieku,

- typ zmiany charakterystyki cieku,

c) jeziora i inne zbiorniki wodne, zawierające:

- nazwę jeziora albo innego zbiornika wodnego,

- granicę jeziora albo innego zbiornika wodnego,

- powierzchnię jeziora albo innego zbiornika wodnego,

- obwód jeziora albo innego zbiornika wodnego,

- identyfikator hydrologiczny jeziora albo innego zbiornika wodnego

2 zbiór danych prowadzony przez Wody Polskie informacje o przebiegu granic i obszarach zlewni, obejmujące:

a) zlewnie elementarne i zlewnie hierarchiczne poszczególnych poziomów, zawierające:

- nazwę zlewni,

- granicę zlewni,

- powierzchnię zlewni,

- obwód zlewni,

- identyfikator hydrologiczny zlewni,

w terminie 30 dni od ustalenia przebiegu granic zlewni
b) działy wodne, zawierające:

- długość działu wodnego,

- rząd podziału hydrograficznego,

- podział działu wodnego na typ naturalny, brzeg morza albo zalewu,

- sposób wyznaczenia działu wodnego,

- lokalizację działu wodnego,

c) węzły na działach wodnych, zawierające:

- lokalizację węzła działu wodnego,

- typ zmiany charakterystyki działu wodnego

3 zbiór danych prowadzony przez Wody Polskie informacje o obszarach dorzeczy, regionach wodnych i jednostkach organizacyjnych Wód Polskich, obejmujące:

a) obszary dorzeczy, zawierające:

- nazwę obszaru dorzecza,

- kod obszaru dorzecza,

- granicę obszaru dorzecza,

w terminie 30 dni od nadania albo zmiany statutu Wodom Polskim
b) regiony wodne, zawierające:

- nazwę regionu wodnego,

- kod regionu wodnego,

- granicę regionu wodnego,

c) rzgw, zawierające:

- nazwę rzgw,

- obszar działalności rzgw,

- siedzibę rzgw,

d) zarządy zlewni, zawierające:

- nazwę zarządu zlewni,

- nazwę właściwego miejscowo rzgw,

- obszar działalności zarządu zlewni,

- siedzibę zarządu zlewni,

e) nadzory wodne, zawierające:

- nazwę nadzoru wodnego,

- nazwę właściwego miejscowo zarządu zlewni,

- nazwę właściwego miejscowo rzgw,

- obszar działalności nadzoru wodnego,

- siedzibę nadzoru wodnego

4 zbiór danych prowadzony przez Wody Polskie informacje obejmujące punkty pomiarowe wody przeznaczonej do spożycia, zawierające:

a) nazwę punktu pomiarowego wody przeznaczonej do spożycia,

w terminie 60 dni od dnia otrzymania od właścicieli ujęć wód powierzchniowych informacji dotyczących tych punktów na podstawie art. 349 ust. 15 ustawy
b) kod punktu pomiarowego wody przeznaczonej do spożycia,
c) kod jednolitej części wód, na której jest zlokalizowany punkt pomiarowy wody przeznaczonej do spożycia,
d) datę ustanowienia punktu pomiarowego wody przeznaczonej do spożycia,
e) datę wygaszenia punktu pomiarowego wody przeznaczonej do spożycia,
f) kod wygaszonego punktu pomiarowego wody przeznaczonej do spożycia, zastępowanego przez dany punkt pomiarowy wody przeznaczonej do spożycia,
g) kod punktu pomiarowego wody przeznaczonej do spożycia, zastępującego dany punkt pomiarowy wody przeznaczonej do spożycia,
h) lokalizację punktu pomiarowego wody przeznaczonej do spożycia
informacje obejmujące wyniki pomiarów w punktach pomiarowych wody przeznaczonej do spożycia w terminie 60 dni od dnia otrzymania od właścicieli ujęć wód powierzchniowych wyników pomiarów w punktach pomiarowych wody przeznaczonej do spożycia
informacje obejmujące wyniki oceny jakości wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w terminie 60 dni od otrzymania od właścicieli ujęć wód powierzchniowych wyników oceny jakości wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi
5 zbiór danych prowadzony przez Wody Polskie informacje o pozwoleniach wodnoprawnych, ocenach wodnoprawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych w zakresie poboru wód powierzchniowych lub wód podziemnych oraz wprowadzania ścieków i odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód lub ziemi, obejmujące:

a) wykaz pozwoleń wodnoprawnych, ocen wodnoprawnych oraz pozwoleń zintegrowanych,

w terminie 60 dni od dnia wydania lub zmiany decyzji
b) kopie pozwoleń wodnoprawnych oraz ocen wodnoprawnych,
c) ilość i rodzaj substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego określonych w pozwoleniach wodnoprawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych
6 zbiór danych prowadzony przez Wody Polskie informacje o wielkości poboru wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz wielkości zrzutów ścieków i wód opadowych lub roztopowych wprowadzanych albo odprowadzanych do wód lub do ziemi, według informacji z pozwoleń wodnoprawnych i pozwoleń zintegrowanych oraz według wskazań przyrządów pomiarowych, obejmujące:

a) wielkości poboru wód podziemnych według informacji z pozwoleń wodnoprawnych i pozwoleń zintegrowanych,

nie rzadziej niż raz na kwartał
b) wielkości poboru wód podziemnych według wskazań przyrządów pomiarowych,
c) wielkości poboru wód powierzchniowych według informacji z pozwoleń wodnoprawnych i pozwoleń zintegrowanych,
d) wielkości poboru wód powierzchniowych według wskazań przyrządów pomiarowych,
e) wielkości zrzutów ścieków i wód opadowych lub roztopowych wprowadzanych albo odprowadzanych do wód lub do ziemi według informacji z pozwoleń wodnoprawnych i pozwoleń zintegrowanych,
f) wielkości zrzutów ścieków i wód opadowych lub roztopowych wprowadzanych albo odprowadzanych do wód lub do ziemi według wskazań przyrządów pomiarowych
7 zbiór danych prowadzony przez Wody Polskie informacje o lokalizacji źródeł zanieczyszczeń punktowych, z podaniem ich współrzędnych, i źródeł zanieczyszczeń obszarowych, wraz z ich charakterystyką, obejmujące:

a) punkty zrzutu ścieków i wód opadowych lub roztopowych służące do wprowadzania albo odprowadzania do wód lub do ziemi:

- ścieków bytowych,

- ścieków komunalnych,

- ścieków przemysłowych,

- wód opadowych lub roztopowych,

- ścieków i wód, innych niż wskazane w tiret pierwszym-czwartym,

w terminie 30 dni od dnia wprowadzenia do SIGW danych z pozwoleń wodnoprawnych i pozwoleń zintegrowanych zawierających informacje o źródle zanieczyszczeń punktowych i obszarowych
b) źródła zanieczyszczeń obszarowych:

- pochodzenia rolniczego,

- wynikających z rolniczego wykorzystania ścieków,

- innych niż wskazane w tiret pierwszym i drugim

8 zbiór danych prowadzony przez Wody Polskie informacje o urządzeniach wodnych, w stosunku do których prawa właścicielskie wykonują Wody Polskie, obejmujące dane, o których mowa w art. 331 ust. 4 ustawy, oraz ich zmiany w terminie 30 dni od dnia wpływu zgłoszenia wodnoprawnego
9 zbiór danych prowadzony przez Wody Polskie informacj e o strefach ochronnych ujęć wody, obejmujące:

a) nazwę strefy ochronnej ujęcia wody,

w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji ustanawiającej strefę ochronną ujęcia wody na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 1 ustawy
b) kod strefy ochronnej ujęcia wody,
c) granice terenów ochrony bezpośredniej ujęcia wody,
d) kopie decyzji ustanawiających strefy ochronne ujęć wody obejmujące wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla stref ustanawianych z urzędu przez właściwy organ Wód Polskich
10 plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy informacje o planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy i ich aktualizacjach, o których mowa w art. 318 ustawy, obejmujące:

a) wykaz jednolitych części wód powierzchniowych,

w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia przyjmującego albo aktualizującego plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
b) wykaz jednolitych części wód podziemnych,
c) wykazy obszarów chronionych, o których mowa w art. 317 ust. 4 ustawy,
d) wykaz celów środowiskowych dla jednolitych części wód i obszarów chronionych
11 plany zarządzania ryzykiem powodziowym informacje obejmujące katalog działań służących osiągnięciu celów zarządzania ryzykiem powodziowym, o którym mowa w art. 172 ust. 3 pkt 4 ustawy w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia przyjmującego albo aktualizującego plan zarządzania ryzykiem powodziowym
12 plany przeciwdziałania skutkom suszy informacje obejmujące działania służące przeciwdziałaniu skutkom suszy, o których mowa w art. 184 ust. 2 pkt 4 ustawy w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia przyjmującego albo aktualizującego plan przeciwdziałania skutkom suszy
13 wstępna ocena ryzyka powodziowego informacje obejmujące zawartość wstępnej oceny ryzyka powodziowego w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia wstępnej oceny ryzyka powodziowego albo jej aktualizacji
14 mapy zagrożenia powodziowego informacje obejmujące bazę danych przestrzennych oraz wersje kartograficzne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 174 ustawy w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia map zagrożenia powodziowego albo ich aktualizacji
15 mapy ryzyka powodziowego informacje obejmujące bazę danych przestrzennych oraz wersje kartograficzne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 174 ustawy w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia map ryzyka powodziowego albo ich aktualizacji
16 program ochrony wód morskich informacje obejmujące wykaz działań zawartych w programie ochrony wód morskich, z uwzględnieniem sposobu osiągania ustanowionych celów środowiskowych dla wód morskich, oraz przebieg granic obszarów podlegających ocenie stanu środowiska na wodach morskich w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia przyjmującego albo aktualizującego program ochrony wód morskich
17 ewidencja urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów informacje o urządzeniach melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntach, obejmujące dane zawarte w ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów w terminie 30 dnia od dnia wprowadzenia danych do ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów
18 zbiór danych prowadzonych przez Wody Polskie informacje obejmujące wykaz profili wody w kąpieliskach w terminie 30 dni od dnia otrzymania profilu wody w kąpielisku
19 zbiór danych prowadzonych przez Wody Polskie informacje obejmujące wykaz obwodów rybackich wraz z opisem ich granic, podstawę prawną ich wyznaczenia oraz wskazanie uprawnionego do rybactwa w terminie 30 dni od zamieszczenia albo aktualizacji wykazu obwodów rybackich przez dyrektora rzgw
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2262).

Zmiany w prawie

Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Minister określił nowe zasady funkcjonowania uczelni

W strefie żółtej w szkołach wyższych nauczanie będzie się odbywać w sposób hybrydowy, a w strefie czerwonej - głównie w formie zdalnej - takie nowe zasady działania określił w opublikowanym w sobotę rozporządzeniu minister nauki i szkolnictwa wyższego. Będą one obowiązywać od poniedziałku 19 października.

Krzysztof Sobczak 17.10.2020
Ustawa podpisana - zmiany w szkoleniach dla pracowników ratownictwa

Prezydent podpisał w czwartek nowelę ustawy z 17 września 2020 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. Wprowadza ona m.in. zmiany mające na celu reorganizację systemu szkoleń pracowników centrów powiadamiania ratunkowego. Ustawa zmienia też zasady zatrudniania personelu centrów powiadamiania ratunkowego.

Katarzyna Nowosielska 15.10.2020
Czystość Plus - jest projekt zmian w ustawach „śmieciowych”

Obliczanie wskaźnika poziomu recyklingu odpadów od czterech frakcji, brak ograniczenia wskaźnika masy odpadów komunalnych które mogą spalone, na rzecz budowy niewielkich lokalnych instalacji pełniących rolę lokalnych ciepłowni – to niektóre z zapisów projektowanych przez resort klimatu. Projekt nowelizacji zakłada też zmiany terminów w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach.

Katarzyna Kubicka-Żach 12.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1656

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: System informacyjny gospodarowania wodami.
Data aktu: 10/09/2020
Data ogłoszenia: 28/09/2020
Data wejścia w życie: 13/10/2020