Chorwacja-Polska. Program współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Chorwacji na lata 2020-2023. Kraków.2020.07.01.

Dz.U.2020.1634
PROGRAM WSPÓŁPRACY
podpisany w Krakowie dnia 1 lipca 2020 r.
między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Chorwacji na lata 2020-2023
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Kultury Republiki Chorwacji, zwani dalej "Stronami",

na podstawie artykułu 21 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o współpracy w dziedzinie kultury i edukacji, podpisanej w Zagrzebiu dnia 14 września 1995 roku,

uzgodnili, co następuje:

Artykuł  1.

Strony będą sprzyjać bezpośredniej współpracy między instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w dziedzinie kultury.

Mając na uwadze postanowienia Konwencji UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego, sporządzonej w Paryżu dnia 20 października 2005 roku, Strony będą wspierać wszelkie formy współpracy, które są przedmiotem zainteresowania i przyczyniają się do wzmocnienia kultur obu Państw.

Udział Stron w programach kulturalnych Unii Europejskiej i Rady Europy, jak również w programach z dziedziny kultury realizowanych przez inne organizacje międzynarodowe lub w inicjatywach regionalnych zależy od obopólnych korzyści i wspólnych ustaleń.

Strony będą również wspierać inne formy bezpośredniej współpracy między instytucjami kultury, będące przedmiotem ich zainteresowania.

Artykuł  2.

Strony będą wspierać organizowanie wizyt oraz pobytów studyjnych artystów, twórców i specjalistów we wszystkich dziedzinach kultury, w ramach współpracy bezpośredniej między właściwymi instytucjami obu Stron. Szczegółowe warunki organizowania i finansowania wizyt i pobytów studyjnych będą uzgadniane przez właściwe instytucje.

Artykuł  3.

Strony będą sprzyjać bezpośredniej współpracy między galeriami, muzeami i innymi instytucjami działającymi w zakresie muzealnictwa, obejmującej wymianę wystaw i eksponatów oraz realizację wspólnych projektów. Wszystkie warunki organizacyjne i finansowe będą uzgadniane bezpośrednio przez organizatorów danej wystawy.

Muzeum Narodowe w Poznaniu proponuje Stronie chorwackiej organizację projektów wystawienniczych dotyczących historii i kultury Chorwacji (od antyku lub od średniowiecza po wiek XX) oraz chorwackiej sztuki nowoczesnej obejmującej okres po odzyskaniu niepodległości w 1991 roku do współczesności.

Strony będą wspierać wymianę ekspertów, służącą wypracowaniu scenariusza i zorganizowaniu wystawy sztuki chorwackiej XX wieku w Galerii Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. Ponadto Strony będą wspierać przygotowanie i promocję przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie publikacji prezentującej dzieje i kulturę Chorwacji.

Strony będą wspierać organizację wizyt i pobytów studyjnych pracowników muzeów i galerii. Szczegóły organizacji tych wizyt i pobytów studyjnych będą uzgadniane przez właściwe instytucje.

Artykuł  4.

Strony będą sprzyjać bezpośredniej współpracy w dziedzinie muzyki oraz promowaniu twórczości kompozytorów z Państwa drugiej Strony.

Strony, w ramach swoich możliwości, będą wspierać organizowanie kursów i warsztatów w zakresie muzyki klasycznej i współczesnej, jazzu i gatunków pokrewnych.

Strony, w ramach swoich możliwości, będą wspierać udział swoich artystów i zespołów w międzynarodowych festiwalach muzycznych odbywających się na terytorium Państwa drugiej Strony. Szczegóły dotyczące wyboru artystów oraz zespołów, programu ich pobytu i terminów występów będą uzgadniane w drodze kontaktów roboczych między zainteresowanymi podmiotami.

Artykuł  5.

Strony będą sprzyjać współpracy między teatrami, zespołami teatralnymi, baletowymi i operowymi oraz instytucjami teatralnymi z obu Państw. Wszelkie szczegóły dotyczące wymiany będą uzgadniane przez organizatorów wydarzeń bezpośrednio z zaproszonymi zespołami i wykonawcami.

Strony będą wspierać udział swoich przedstawicieli w międzynarodowych festiwalach teatralnych organizowanych na terytorium Państwa drugiej Strony.

Strony będą promować wymianę informacji i doświadczeń w ramach Wschodnioeuropejskiej Platformy Sztuk Performatywnych (East European Performing Arts Platform).

Artykuł  6.

Strony będą sprzyjać bezpośredniej współpracy w dziedzinie baletu, tańca współczesnego i teatru ruchu przez udział w międzynarodowych wydarzeniach organizowanych na terytorium obu Państw.

Artykuł  7.

Strony będą, w ramach swoich kompetencji, wspierać współpracę w dziedzinie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, w tym udział zespołów folklorystycznych w międzynarodowych festiwalach, odbywających się w obu Państwach, jak również prezentację sztuki ludowej.

Strony będą wspierać współpracę zespołów artystycznych zajmujących się kulturą ludową, a w szczególności współpracę Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" imienia Stanisława Hadyny z Koszęcina z Narodowym Chorwackim Zespołem Pieśni i Tańca "LADO".

Mając na uwadze postanowienia Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzonej w Paryżu dnia 17 października 2003 roku, Strony będą sprzyjać bezpośredniej współpracy instytucji kultury i innych organizacji działających w dziedzinie ochrony i popularyzacji niematerialnego dziedzictwa kulturowego obu Państw.

Artykuł  8.

Strony będą wspierać bezpośrednią współpracę między instytucjami kultury odpowiedzialnymi za ochronę dziedzictwa kulturowego oraz innymi instytucjami zajmującymi się badaniem i ochroną dziedzictwa kulturowego.

Strony będą wspierać bezpośrednią współpracę między polskimi i chorwackimi instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę dziedzictwa kulturowego w zakresie opracowania inwentarzy, dokumentowania, oceny, badań oraz prac konserwatorskich i restauratorskich, prowadzonych między innymi w ramach funduszy europejskich, a także wymianę informacji, doświadczeń i ekspertów w dziedzinie digitalizacji dziedzictwa kulturowego oraz w zakresie metodyki ochrony dziedzictwa kulturowego.

Artykuł  9.

Strony będą wspierać wzajemną wymianę specjalistów w dziedzinie zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego. Szczegóły organizacji tych pobytów będą uzgadniane przez właściwe instytucje.

Artykuł  10.

Strony, w ramach swoich możliwości finansowych, będą współpracować przy programach badania, dokumentowania oraz restauracji ruchomego i nieruchomego dziedzictwa kulturowego.

Artykuł  11.

Strony będą współpracować w celu zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury stanowiących ich dziedzictwo kulturowe, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w każdym z Państw oraz konwencjami międzynarodowymi, których oba Państwa są Stronami, w szczególności z Konwencją dotyczącą środków zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury, sporządzoną w Paryżu dnia 17 listopada 1970 roku.

Artykuł  12.

Strony będą podejmować starania mające na celu ochronę miejsc o znaczeniu historycznym dla obu narodów.

Strona polska oferuje chorwackim badaczom skorzystanie z programu stypendialnego "Thesaurus Poloniae", koordynowanego przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, skierowanego do zagranicznych badaczy historii i dziedzictwa kulturowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Europy Środkowej.

Artykuł  13.

Strony będą wspierały projekty dotyczące pamięci historycznej realizowane wspólnie przez polskie i chorwackie instytucje i organizacje, w tym wspólne przedsięwzięcia upamiętniające ofiary reżimów totalitarnych realizowane w ramach Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność.

Artykuł  14.

Strony będą wspierać udział swoich pisarzy w międzynarodowych wydarzeniach literackich odbywających się w obu Państwach.

Strony, podkreślając znaczenie wydawania dzieł literackich dla poznania kultury drugiego Państwa, będą wspierać inicjatywy translatorskie oraz działania mające na celu kształcenie tłumaczy. Strona polska zachęca chorwackich tłumaczy i wydawców zainteresowanych przekładami literatury polskiej do korzystania z programów koordynowanych przez Instytut Książki w Krakowie, w tym z Programu Translatorskiego ©POLAND.

Strony będą współpracować w zakresie inicjatyw promujących czytelnictwo oraz prezentację literatury narodowej w Państwie drugiej Strony, w tym na targach książki.

Artykuł  15.

Strony będą popierać współpracę bibliotek narodowych obu Państw na podstawie bezpośrednich porozumień między nimi.

Strony będą popierać wymianę wiedzy i doświadczeń przez udział we wspólnych programach oraz realizację wspólnych projektów mających na celu popularyzację czytania i nawiązywanie partnerskich relacji między bibliotekami.

Artykuł  16.

Strony będą ułatwiać nawiązywanie współpracy instytucji działających w zakresie ochrony praw autorskich i praw pokrewnych.

Artykuł  17.

Strony będą popierać współpracę w dziedzinie twórczości audiowizualnej, w szczególności w celu przygotowywania filmów i koprodukcji filmowych, zgodnie z postanowieniami Konwencji Rady Europy o koprodukcji filmowej (poprawionej), sporządzonej w Rotterdamie dnia 30 stycznia 2017 roku.

Artykuł  18.

Strony będą wspierać współpracę narodowych archiwów filmowych i publicznych instytucji audiowizualnych, w zakresie wymiany doświadczeń dotyczących digitalizacji, konserwacji oraz udostępniania dziedzictwa filmowego i audiowizualnego.

Artykuł  19.

Strony, w ramach swoich możliwości, będą wspierać udział swoich twórców oraz filmów w międzynarodowych festiwalach filmowych organizowanych na terytorium Państwa drugiej Strony, zgodnie z regulaminami tych festiwali.

W celu prezentacji dorobku swojego przemysłu audiowizualnego, Strony będą popierać organizowanie przeglądów filmowych. Szczegóły dotyczące tych przeglądów zostaną uzgodnione przez zainteresowane podmioty.

Artykuł  20.

Strony będą wspierać bezpośrednią współpracę w dziedzinie archiwistyki, w szczególności w zakresie udostępniania materiałów archiwalnych do celów naukowych i społecznych, a także wymiany doświadczeń, publikacji i kopii materiałów archiwalnych zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w każdym z państw.

Współpraca prowadzona będzie w oparciu o Porozumienie o współpracy między Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych Rzeczypospolitej Polskiej a Chorwackim Archiwum Państwowym, podpisane w Zagrzebiu dnia 5 listopada 1998 roku.

Artykuł  21.

Strony będą promować współpracę w dziedzinie przemysłów kultury i kreatywnych.

Artykuł  22.

Strony będą współpracować w ramach programów i inicjatyw Unii Europejskiej oraz w zakresie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk dotyczących korzystania z funduszy europejskich.

Strony będą sprzyjać współpracy na forach organizacji międzynarodowych w dziedzinie kultury, w szczególności Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO).

Strony będą promować realizowane na terytorium obu Państw działania kulturalne wynikające ze współpracy w formacie Europa Środkowo-Wschodnia - Chiny (tak zwanym 17+1).

Artykuł  23.

Kwestie dotyczące pokrycia kosztów podróży w państwie przyjmującym, zakwaterowania i wyżywienia osób objętych wymianą (w tym wizyty i pobyty studyjne) zainteresowane podmioty uzgodnią oddzielnie w każdym przypadku.

Terminy i program pobytu oraz warunki finansowania, realizowanej w ramach niniejszego Programu, wymiany zespołów artystycznych będą uzgadniane każdorazowo przez zainteresowane podmioty.

Szczegółowe warunki finansowe organizacji wystaw i innych projektów oraz działań promocyjnych będą uzgadniane między właściwymi instytucjami i zostaną określone w odrębnych porozumieniach zawartych przez te podmioty.

Artykuł  24.

Do niniejszego Programu za obopólną zgodą Stron, mogą zostać wprowadzone zmiany, w formie pisemnej.

Artykuł  25.

Spory wynikające z interpretacji lub stosowania niniejszego Programu będą rozstrzygane w drodze konsultacji prowadzonych między Stronami.

Artykuł  26.

Program niniejszy wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Każda ze Stron może w formie pisemnej wypowiedzieć niniejszy Program przed upływem okresu jego obowiązywania. Wypowiedzenie staje się skuteczne z upływem trzech (3) miesięcy od dnia otrzymania wypowiedzenia przez drugą Stronę.

Sporządzono w Krakowie dnia 1 lipca 2020 roku, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, chorwackim i angielskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc prawną. W przypadku rozbieżności w interpretacji tekst w języku angielskim uważany będzie za rozstrzygający.

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1634

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: Chorwacja-Polska. Program współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Chorwacji na lata 2020-2023. Kraków.2020.07.01.
Data aktu: 01/07/2020
Data ogłoszenia: 23/09/2020
Data wejścia w życie: 01/07/2020