Zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Dz.U.20.1503
USTAWA
z dnia 16 lipca 2020 r.
o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 1
Art.  1. 

W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695 i 1086) po art. 184e dodaje się art. 184f i art. 184g w brzmieniu:

"Art. 184f. Od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. za drewno energetyczne uznaje się:

1) surowiec drzewny niebędący drewnem tartacznym i skrawanym, stanowiącym dłużyce, kłody tartaczne i skrawane oraz niebędący materiałem drzewnym powstałym w wyniku procesu celowego rozdrobnienia tego surowca drzewnego;

2) produkty uboczne będące efektem przetworzenia surowca drzewnego, niezanieczyszczone substancjami niewystępującymi naturalnie w drewnie;

3) odpady, będące efektem przetworzenia surowca drzewnego, niezanieczyszczone substancjami niewystępującymi naturalnie w drewnie, zagospodarowywane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.

Art. 184g. W okresie od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. do drewna energetycznego w rozumieniu art. 184f nie stosuje się przepisów wydanych na podstawie art. 119a.".

Art.  2. 
1.  Do energii elektrycznej, która przed dniem 1 października 2020 r. została wytworzona z drewna energetycznego, w sprawach:
1) o wydanie świadectw pochodzenia w rozumieniu art. 44 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1,
2) związanych z pokryciem ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, dla:
a) wytwórcy, o którym mowa w art. 70a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, który zadeklarował sprzedaż wytworzonej przez siebie i niewykorzystanej energii elektrycznej wybranemu podmiotowi, innemu niż sprzedawca zobowiązany w rozumieniu art. 40 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1,
b) wytwórcy, o którym mowa w art. 93 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, który sprzedaje energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii w okresie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 77 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1,
c) sprzedawcy zobowiązanego w rozumieniu art. 40 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, który wykonuje obowiązek zakupu energii elektrycznej, o którym mowa w art. 70c ust. 2 oraz art. 92 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1

- wszczętych i niezakończonych do dnia 30 września 2020 r. oraz wszczętych po tym dniu i odnoszących się do tej energii, stosuje się przepis art. 2 pkt 7a ustawy zmienianej w art. 1.

2.  Do energii elektrycznej, która w okresie od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. została wytworzona z drewna energetycznego, w sprawach określonych w ust. 1, wszczętych i niezakończonych w okresie od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz wszczętych po dniu 31 grudnia 2021 r., stosuje się przepisy art. 184f i art. 184g ustawy zmienianej w art. 1.
Art.  3. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.

1 Niniejsza ustawa została notyfikowana Komisji Europejskiej w dniu 4 czerwca 2020 r. pod numerem 2020/0337/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020