Parametry aukcji głównej dla roku dostaw 2025 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2022.

Dz.U.20.1355
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU 1
z dnia 6 sierpnia 2020 r.
w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2025 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2022
Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 247) zarządza się, co następuje:
Rozdział  1

Parametry aukcji głównej na rok dostaw 2025

§  1.  Zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej dla okresu dostaw przypadającego na rok 2025 wynosi 2526 MW.
§  2.  Cena wejścia na rynek nowej jednostki wytwórczej, odzwierciedlająca alternatywny koszt pozyskania mocy przez operatora przez budowę jednostki wytwórczej o najniższych operacyjnych i kapitałowych kosztach stałych, z uwzględnieniem potencjalnej marży na sprzedaży energii elektrycznej i świadczeniu usług systemowych, o których mowa w art. 9c ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843 i 1086), w aukcji głównej dla okresu dostaw przypadającego na rok 2025 wynosi 319 zł/kW.
§  3.  Współczynnik zwiększający cenę, o której mowa w § 2, służący do wyznaczenia ceny maksymalnej obowiązującej w aukcji głównej dla okresu dostaw przypadającego na rok 2025, wynosi 1,3.
§  4.  Parametr wyznaczający wielkość mocy poniżej zapotrzebowania na moc w aukcji głównej, dla której cena osiąga wartość maksymalną uwzględniającą współczynnik, o którym mowa w § 3, dla okresu dostaw przypadającego na rok 2025 wynosi 84,37%.
§  5.  Parametr wyznaczający wielkość mocy ponad zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej, dla której cena osiąga wartość minimalną równą 0,01 zł/kW/miesiąc, dla okresu dostaw przypadającego na rok 2025 wynosi 52,07%.
§  6.  Cena maksymalna określona dla cenobiorcy, wyznaczona na podstawie kapitałowych i operacyjnych kosztów stałych, w aukcji głównej dla okresu dostaw przypadającego na rok 2025 wynosi 179 zł/kW.
§  7.  Maksymalna liczba rund aukcji głównej dla okresu dostaw przypadającego na rok 2025 wynosi 12.
§  8.  Jednostkowy poziom nakładów inwestycyjnych netto odniesiony do mocy osiągalnej netto, uprawniający do oferowania obowiązków mocowych w aukcji głównej dla okresu dostaw przypadającego na rok 2025 na nie więcej niż:
1) 15 okresów dostaw przez nową jednostkę rynku mocy wytwórczą, wynosi 2400 zł/kW;
2) 5 okresów dostaw przez nową i modernizowaną jednostkę rynku mocy wytwórczą albo jednostkę rynku mocy redukcji zapotrzebowania, wynosi 400 zł/kW.
§  9.  Minimalne wielkości obowiązków mocowych planowanych do pozyskania w wyniku aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2025 wynoszą:
1) 500 MW - dla I kwartału;
2) 500 MW - dla II kwartału;
3) 500 MW - dla III kwartału;
4) 500 MW - dla IV kwartału.
§  10.  Korekcyjne współczynniki dyspozycyjności dla poszczególnych grup technologii dla okresu dostaw przypadającego na rok 2025 określa się na poziomie:
1) 92,58% - dla turbin parowych, układów turbin parowych, turbin powietrznych, ogniw paliwowych oraz organicznego cyklu Rankineʼ a;
2) 93,94% - dla układów gazowo-parowych;
3) 93,40% - dla turbin gazowych pracujących w cyklu prostym oraz silników tłokowych;
4) 13,93% - dla turbin wiatrowych lądowych;
5) 20,34% - dla turbin wiatrowych morskich;
6) 46,81% - dla elektrowni wodnych przepływowych;
7) 99,37% - dla elektrowni wodnych zbiornikowo-przepływowych, zbiornikowych z członem pompowym oraz zbiornikowo-przepływowych z członem pompowym;
8) 2,27% - dla elektrowni słonecznych;
9) 96,11% - dla magazynów energii elektrycznej w postaci akumulatorów, kinetycznych zasobników energii i superkondensatorów;
10) 100% - dla jednostek redukcji zapotrzebowania;
11) 90,78 % - dla pozostałych rodzajów technologii.
§  11.  Maksymalne wolumeny obowiązków mocowych dla stref, o których mowa w art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy, dla okresu dostaw przypadającego na rok 2025 wynoszą:
1) 1699 MW - dla strefy profilu synchronicznego;
2) 80 MW - dla Litwy;
3) 387 MW - dla Szwecji.
Rozdział  2

Parametry aukcji dodatkowych na rok dostaw 2022

§  12.  Zapotrzebowanie na moc w aukcjach dodatkowych dla okresu dostaw przypadającego na rok 2022 wynosi:
1) 1160 MW - dla I kwartału;
2) 1160 MW - dla II kwartału;
3) 1160 MW - dla III kwartału;
4) 1252 MW - dla IV kwartału.
§  13.  Cena wejścia na rynek nowej jednostki wytwórczej, odzwierciedlająca alternatywny koszt pozyskania mocy przez operatora przez budowę jednostki wytwórczej o najniższych operacyjnych i kapitałowych kosztach stałych, z uwzględnieniem potencjalnej marży na sprzedaży energii elektrycznej i świadczeniu usług systemowych, o których mowa w art. 9c ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, w aukcjach dodatkowych dla okresu dostaw przypadającego na rok 2022, wynosi dla wszystkich kwartałów 320 zł/kW.
§  14.  Współczynnik zwiększający cenę, o której mowa w § 13, służący do wyznaczenia ceny maksymalnej obowiązującej w aukcjach dodatkowych dla okresu dostaw przypadającego na rok 2022, wynosi dla wszystkich kwartałów 1,0.
§  15.  Parametr wyznaczający wielkość mocy poniżej zapotrzebowania na moc w aukcjach dodatkowych, dla której cena osiąga wartość maksymalną uwzględniającą współczynnik, o którym mowa w § 14, dla okresu dostaw przypadającego na rok 2022 wynosi:
1) 52,21% - dla I kwartału;
2) 52,21% - dla II kwartału;
3) 52,21% - dla III kwartału;
4) 48,37% - dla IV kwartału.
§  16.  Parametr wyznaczający wielkość mocy ponad zapotrzebowanie na moc w aukcjach dodatkowych, dla której cena osiąga wartość minimalną równą 0,01 zł/kW/miesiąc, dla okresu dostaw przypadającego na rok 2022 wynosi:
1) 57,60% - dla I kwartału;
2) 57,60% - dla II kwartału;
3) 57,60% - dla III kwartału;
4) 53,36% - dla IV kwartału.
§  17.  Cena maksymalna określona dla cenobiorcy, wyznaczona na podstawie kapitałowych i operacyjnych kosztów stałych, w aukcjach dodatkowych dla okresu dostaw przypadającego na rok 2022 wynosi 176 zł/kW.
§  18.  Maksymalna liczba rund aukcji dodatkowych dla okresu dostaw przypadającego na rok 2022 wynosi 12.
§  19.  Korekcyjne współczynniki dyspozycyjności dla poszczególnych grup technologii dla aukcji dodatkowych dla okresu dostaw przypadającego na rok 2022 określa się na poziomie:
1) 91,54% - dla turbin parowych, układów turbin parowych, turbin powietrznych, ogniw paliwowych oraz organicznego cyklu Rankineʼ a;
2) 91,80% - dla układów gazowo-parowych;
3) 93,21% - dla turbin gazowych pracujących w cyklu prostym oraz silników tłokowych;
4) 10,94% - dla turbin wiatrowych pracujących na lądzie;
5) 44,39% - dla elektrowni wodnych przepływowych;
6) 97,61% - dla elektrowni wodnych zbiornikowo-przepływowych, zbiornikowych z członem pompowym oraz zbiornikowo-przepływowych z członem pompowym;
7) 2,07% - dla elektrowni słonecznych;
8) 96,11% - dla magazynów energii elektrycznej w postaci akumulatorów, kinetycznych zasobników energii i superkondensatorów;
9) 87,76 % - dla pozostałych rodzajów technologii.
§  20.  Maksymalne wolumeny obowiązków mocowych dla stref, o których mowa w art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy, na aukcjach dodatkowych dla okresu dostaw przypadającego na rok 2022 wynoszą dla każdego kwartału:
1) 500 MW - dla strefy profilu synchronicznego;
2) 258 MW - dla Litwy;
3) 402 MW - dla Szwecji.
Rozdział  3

Przepis końcowy

§  21.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Klimatu kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu (Dz. U. poz. 495).

Zmiany w prawie

Wkrótce zmiany w dowodach osobistych - będą pobierane odciski palców

Odciski palców będą pobierane przy składaniu wniosków o dowód osobisty. Ograniczona zostanie więc możliwość składania wniosku online. To zmiany, które Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Ministerstwem Cyfryzacji planują dla zwiększenia bezpieczeństwa dokumentów tożsamości.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.09.2020
Nowa forma rozliczania VAT i kody GTU już od 1 października

W przyszły czwartek nowy jednolity plik kontrolny (JPK_VAT) zastąpi dokumenty wysyłane obecnie. Od października nie trzeba będzie też wysyłać deklaracji podatkowych dla potrzeb VAT. Zmiany wymuszą jednak podawanie szczegółowych informacji o transakcjach. Konieczne będzie też nadanie nowych kodów GTU dla towarów i usług.

Krzysztof Koślicki 23.09.2020
Od soboty nowe prawo budowlane - proces inwestycyjny będzie prostszy

Już jutro, w sobotę 19 września wejdzie w życie duża nowelizacja prawa budowlanego. Eksperci mają wątpliwości jedynie co do podziału projektu budowlanego na trzy części oraz legalizacji ponad dwudziestoletnich samowoli budowlanych. Pozostałe przepisy chwalą. Mówią, że powinny ułatwić i przyspieszyć prowadzenie inwestycji.

Jolanta Ojczyk 18.09.2020
Przepisy obowiązują - lekarz rodzinny może zlecić test na koronawirusa

Lekarz rodzinny będzie mógł zlecić test na obecność SARS-CoV-2 również w ramach teleporady, gdy u pacjenta występuje gorączka powyżej 38 st. C, kaszel i duszności oraz utrata węchu lub smak. Taką zmianę wprowadza rozporządzenie ministra zdrowia opublikowane we wtorek po południu w Dzienniku Ustaw i wchodzące w środę w życie.

Krzysztof Sobczak 09.09.2020
Zadania w programie Maluch plus będą mogły być kontynuowane w 2021 roku

Zgodnie z projektem zmian przedłużony zostanie termin realizacji rozpoczętych w tym roku zadań dofinansowanych w ramach programu Maluch+. Będzie można je dokończyć do dnia 30 listopada 2021 roku, a nie do końca 2020 roku.

Katarzyna Kubicka-Żach 08.09.2020
Będą zmiany w Funduszu Dróg Samorządowych, projekt w Sejmie

Rząd przekaże w 2020 roku dodatkowe środki budżetowe do Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji na drogach zarządzanych przez samorządy. Dotacja z budżetu państwa zostanie zwiększona o 3,8 mld zł.

Katarzyna Kubicka-Żach 08.09.2020