Sposób przeprowadzania przetargów na rozporządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa.

Dz.U.2020.1267
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 9 lipca 2020 r.
w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów na rozporządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa
Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782 i 875) zarządza się, co następuje:
Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  Rozporządzenie określa sposób:
1) przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego i przetargu pisemnego nieograniczonego na rozporządzanie nieruchomościami niebędącymi mieniem, o którym mowa w art. 261 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, zwanymi dalej "nieruchomościami", przez ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych, oddawanie w najem lub dzierżawę;
2) określania wysokości wadium oraz terminy i formy jego wnoszenia i zwrotu;
3) i terminy ogłaszania przetargu oraz treść ogłoszenia o przetargu;
4) powoływania i działania komisji przetargowej;
5) sporządzania oraz treść protokołu z przeprowadzonego przetargu;
6) postępowania w przypadku zaskarżenia przetargu.
§  2. 
1.  W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które wniosą wadium w wysokości i terminie określonych w ogłoszeniu o przetargu.
2.  Wysokość wadium nie może być niższa niż wysokość opłat za ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego, najem lub dzierżawę za okres 6 miesięcy i nie wyższa niż za okres 12 miesięcy.
3.  Termin wniesienia wadium określa się w taki sposób, aby umożliwiał komisji przetargowej stwierdzenie, co najmniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem przetargu, że dokonano wniesienia tego wadium.
4.  Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
5.  Komisja przetargowa przed rozpoczęciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
6.  Wadium zwraca się w formie, w której zostało wniesione, w terminie 3 dni roboczych od dnia odwołania albo zakończenia przetargu, z zastrzeżeniem ust. 7.
7.  Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet pierwszej opłaty z tytułu ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, najmu lub dzierżawy, a w przypadku gdy wpłacone wadium jest wyższe od kwoty pierwszej opłaty z tytułu ograniczonego prawa rzeczowego, najmu lub dzierżawy, różnicę zwraca się uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg na zasadach określonych w ust. 6.
8.  Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zwraca się niezwłocznie po wpłaceniu przez tego uczestnika pierwszej opłaty z tytułu ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, najmu lub dzierżawy.
9.  Wadium zwraca się w formie, w której zostało wniesione, w terminie 7 dni roboczych od dnia doręczenia Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie rozstrzygnięcia właściwego organu o niewyrażeniu zgody na dokonanie czynności prawnej, o której mowa w art. 38 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 735), lub zwrotu wniosku w przedmiocie wydania zgody, o której mowa w tym przepisie, przez właściwy organ.
§  3. 
1.  Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, a w przypadku nieruchomości, której wartość określona przez rzeczoznawcę majątkowego jest wyższa niż 400 000 zł, co najmniej na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu.
2.  W jednym ogłoszeniu o przetargu można zamieszczać informacje o przetargach na więcej niż jedną nieruchomość.
§  4. 
1.  Przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej, w składzie od 3 do 7 osób, powołuje się spośród osób dających rękojmię rzetelnego przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przetargu.
2.  Komisja przetargowa podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania zwykłą większością głosów.
3.  W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji przetargowej.
§  5.  Przewodniczącym oraz członkiem komisji przetargowej nie może być osoba:
1) która jest uczestnikiem przetargu;
2) której małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo lub powinowaty w tej samej linii lub stopniu są uczestnikami przetargu, a także która pozostaje z uczestnikiem przetargu w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu; powody wyłączenia trwają także po ustaniu małżeństwa lub przysposobienia;
3) która jest lub była wspólnikiem lub przedstawicielem uczestnika przetargu lub działa lub działała w jego imieniu;
4) która jest lub była pracodawcą lub pracownikiem uczestnika przetargu;
5) która pozostaje z uczestnikiem przetargu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.
§  6. 
1.  Przewodniczący komisji przetargowej sporządza protokół z przeprowadzonego przetargu. Protokół zawiera informacje o:
1) czasie i miejscu oraz rodzaju przetargu;
2) oznaczeniu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków;
3) obciążeniach nieruchomości;
4) zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość;
5) wyjaśnieniach i oświadczeniach złożonych przez uczestników przetargu;
6) imionach i nazwiskach albo nazwach lub firmach uczestników przetargu;
7) imionach i nazwiskach osób fizycznych oraz nazwach lub firmach osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które nie wniosły wadium w wysokości i terminie określonych w ogłoszeniu o przetargu, wraz z uzasadnieniem;
8) cenie wywoławczej wysokości opłat z tytułu ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, najmu lub dzierżawy oraz najwyższej cenie osiągniętej w przetargu;
9) liczbie złożonych ofert, oferowanej wysokości opłat z tytułu ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, najmu lub dzierżawy oraz sposobie realizacji kryteriów, o których mowa w § 9 pkt 6, wraz ze wskazaniem najkorzystniejszej oferty, albo informację o niewybraniu żadnej z ofert - w przypadku przetargu pisemnego nieograniczonego;
10) uzasadnieniu rozstrzygnięć podjętych przez komisję przetargową;
11) imieniu, nazwisku oraz miejscu zamieszkania i adresie albo nazwie lub firmie oraz siedzibie i adresie uczestnika przetargu, który wygrał przetarg;
12) imionach i nazwiskach przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej;
13) dacie sporządzenia protokołu.
2.  Protokół z przeprowadzonego przetargu sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden jest przeznaczony dla organu właściwego do przeprowadzenia przetargu, a drugi dla uczestnika przetargu, który wygrał przetarg.
3.  Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie komisji przetargowej.
4.  Przetarg uważa się za rozstrzygnięty lub zakończony z wynikiem negatywnym z chwilą podpisania protokołu.
5.  Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich uczestników przetargu o wyniku przetargu w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia tego przetargu.
6.  Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości niezwłocznie po zakończeniu przetargu, wywieszając w siedzibie właściwej miejscowo jednostki organizacyjnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz zamieszczając w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a ponadto informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
7.  Informacja o wyniku przetargu zawiera:
1) określenie czasu i miejsca przeprowadzenia przetargu oraz rodzaju przetargu;
2) oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków;
3) określenie liczby uczestników przetargu;
4) imię, nazwisko albo nazwę lub firmę uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, albo informację o zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
Rozdział  2

Przetarg ustny nieograniczony

§  7.  W ogłoszeniu o przetargu ustnym nieograniczonym, poza informacjami określonymi w art. 265 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, zamieszcza się informacje o:
1) obciążeniach nieruchomości;
2) zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość;
3) sposobie ustalania opłat z tytułu ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, najmu lub dzierżawy;
4) terminie wniesienia wadium;
5) skutkach uchylenia się od zawarcia umowy.
§  8. 
1.  Przewodniczący komisji przetargowej rozpoczyna przetarg, podając informacje, o których mowa w § 7, oraz imiona i nazwiska albo nazwy lub firmy uczestników przetargu, którzy wnieśli wadium.
2.  Przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
3.  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej wysokości opłat z tytułu ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, najmu lub dzierżawy, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
4.  Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
5.  Czynności przetargowe są prowadzone bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej wysokości opłat z tytułu ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, najmu lub dzierżawy.
6.  Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę uczestnika przetargu, który wygrał przetarg.
Rozdział  3

Przetarg pisemny nieograniczony

§  9.  W ogłoszeniu o przetargu pisemnym nieograniczonym, poza informacjami określonymi w art. 265 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, zamieszcza się informacje o:
1) obciążeniach nieruchomości;
2) zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość;
3) terminie i miejscu składania pisemnych ofert;
4) terminie i miejscu przeprowadzenia części jawnej przetargu pisemnego nieograniczonego;
5) sposobie ustalania opłat z tytułu ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, najmu lub dzierżawy;
6) kryteriach wyboru najkorzystniejszej pisemnej oferty;
7) terminie wniesienia wadium;
8) skutkach uchylenia się od zawarcia umowy.
§  10. 
1.  Wyznaczony termin składania pisemnych ofert w przetargu pisemnym nieograniczonym nie może upłynąć później niż 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem przetargu. Pisemne oferty składa się w zamkniętych kopertach.
2.  Pisemna oferta zawiera:
1) imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę i adres oferenta;
2) datę sporządzenia;
3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu pisemnego nieograniczonego i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
4) oferowaną wysokość opłaty z tytułu ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, najmu lub dzierżawy i sposób jej zapłaty;
5) proponowany sposób realizacji kryteriów, o których mowa w § 9 pkt 6.
3.  Do pisemnej oferty dołącza się kopię dowodu wniesienia wadium.
§  11. 
1.  Przetarg pisemny nieograniczony odbywa się, jeżeli wpłynęła co najmniej jedna oferta spełniająca warunki tego przetargu.
2.  Przetarg pisemny nieograniczony składa się z części jawnej i części niejawnej.
§  12. 
1.  Część jawna przetargu pisemnego nieograniczonego odbywa się w obecności oferentów. W części jawnej przewodniczący komisji przetargowej rozpoczyna przetarg pisemny nieograniczony, podając informacje, o których mowa w § 9 pkt 1-3 i 5-8.
2.  Komisja przetargowa:
1) podaje liczbę otrzymanych pisemnych ofert oraz dokonuje otwarcia kopert z tymi ofertami;
2) sprawdza tożsamość osób fizycznych oraz dokumenty osób upoważnionych do reprezentacji osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które złożyły pisemne oferty;
3) przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów;
4) weryfikuje pisemne oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu pisemnego nieograniczonego;
5) podaje termin i miejsce przeprowadzenia części niejawnej przetargu pisemnego nieograniczonego;
6) podaje informację o przewidywanym terminie zakończenia przetargu pisemnego nieograniczonego.
§  13.  Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania pisemnych ofert do części niejawnej przetargu pisemnego nieograniczonego, jeżeli:
1) oferty nie odpowiadają warunkom tego przetargu;
2) oferty zostały złożone po wyznaczonym terminie;
3) oferty nie zawierają danych wymienionych w § 10 ust. 2 lub dane te są niekompletne;
4) do ofert nie dołączono kopii dowodu, o którym mowa w § 10 ust. 3;
5) oferty są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.
§  14.  Przy wyborze pisemnej oferty komisja przetargowa bierze pod uwagę zaoferowaną wysokość opłaty z tytułu ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, najmu lub dzierżawy oraz zaproponowany sposób realizacji kryteriów, o których mowa w § 9 pkt 6.
§  15.  W części niejawnej przetargu pisemnego nieograniczonego komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy pisemnych ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich albo stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych pisemnych ofert.
Rozdział  4

Zaskarżenie przetargu

§  16. 
1.  W przypadku zaskarżenia przetargu minister właściwy do spraw gospodarki wodnej wstrzymuje czynności związane z zawarciem umowy.
2.  Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
3.  Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej może uznać skargę za zasadną albo niezasadną.
4.  W przypadku uznania skargi za zasadną minister właściwy do spraw gospodarki wodnej nakazuje powtórzenie czynności przetargowych albo unieważnia przetarg.
5.  Po rozpatrzeniu skargi minister właściwy do spraw gospodarki wodnej zawiadamia uczestników przetargu o sposobie rozstrzygnięcia skargi, w terminie 3 dni roboczych od dnia jej rozpatrzenia, oraz zamieszcza niezwłocznie, na okres 7 dni, informację o sposobie rozstrzygnięcia tej skargi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu zapewniającego obsługę tego ministra.
Rozdział  5

Przepis końcowy

§  17.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów na rozporządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 1580), które na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1722) utraciło moc z dniem 21 marca 2020 r.

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1267

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Sposób przeprowadzania przetargów na rozporządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa.
Data aktu: 09/07/2020
Data ogłoszenia: 20/07/2020
Data wejścia w życie: 04/08/2020