Zmiana rozporządzenia w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Dz.U.2020.1249
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 czerwca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1885, z 2009 r. poz. 489 oraz z 2017 r. poz. 2440) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w części 2 Schemat klasyfikacji w sekcji R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją w dziale 93 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna w grupie 93.2 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna Masa 93.29 Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna otrzymuje brzmienie:
93.29 Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
2) w części 3 Wyjaśnienia PKD 2007:
a) w sekcji H Transport i gospodarka magazynowa w dziale 52 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport:
w opisie podklasy 52.22.A Działalność usługowa wspomagająca transport morski w akapicie drugim tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

"– działalności przystani jachtowych, sklasyfikowanej w 93.29.13.",

w opisie podklasy 52.22.B Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy w akapicie drugim tiret drugie otrzymuje brzmienie:

"– działalności przystani jachtowych, sklasyfikowanej w 93.29.13.",

b) w sekcji I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi w dziale 56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem w opisie podklasy 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów w akapicie trzecim tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

"– działalności dyskotek i sal tanecznych, z wyłączeniem podających napoje, sklasyfikowanej w 93.29.A.",

c) w sekcji N Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca w dziale 77 Wynajem i dzierżawa w opisie podklasy 77.2l.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego w akapicie drugim tiret czwarte otrzymuje brzmienie:

"– wypożyczania sprzętu wypoczynkowego i rekreacyjnego, będącego integralną częścią obiektów rekreacyjnych, sklasyfikowanego w 93.29.13.",

d) w sekcji R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją w dziale 93 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna:
w grupie 93.1 Działalność związana ze sportem:
–– w opisie podklasy 93.11.Z Działalność obiektów sportowych w akapicie drugim tiret czwarte otrzymuje brzmienie:

"– działalności związanej z prowadzeniem parków rekreacyjnych i plaż, sklasyfikowanej w 93.29.13.",

–– w opisie podklasy 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem w akapicie drugim tiret piąte otrzymuje brzmienie:

"– działalności związanej z prowadzeniem parków rekreacyjnych i plaż, sklasyfikowanej w 93.29.13.",

w grupie 93.2 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna podklasę 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna wraz z opisem tej podklasy zastępuje się Masą 93.29 Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna wraz z opisem tej podklasy, które otrzymują brzmienie:

"93.29 Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

Podklasa ta obejmuje:

– działalność tzw. pokojów zagadek (ang. escape room),

– działalność tzw. domów strachu (ang. horror house),

– działalność miejsc do tańczenia (np. dyskoteki, sale taneczne),

– organizowanie różnych atrakcji rozrywkowych i rekreacyjnych, takich jak: gry, pokazy, wystawy tematyczne i inne imprezy, w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,

– działalność producentów i sponsorów przedstawień na żywo, innych niż artystyczne lub sportowe, organizowane w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni.

Podklasa ta nie obejmuje:

– podawania napojów przez dyskoteki, sklasyfikowanego w 56.30.Z,

– działalności teatralnej, operowej, baletowej, musicalowej i innych, sklasyfikowanej w 90.01.Z,

– działalności grup cyrkowych, orkiestr i zespołów muzycznych, sklasyfikowanej w 90.01.Z,

– działalności indywidualnych artystów, takich jak: aktorzy, tancerze, piosenkarze, lektorzy lub prezenterzy, sklasyfikowanej w 90.01.Z,

– organizowania różnych atrakcji rozrywkowych i rekreacyjnych, takich jak: gry, pokazy, wystawy tematyczne i inne imprezy, poza pomieszczeniami i innymi miejscami o zamkniętej przestrzeni, sklasyfikowanego w 93.29.B,

– działalności producentów i sponsorów przedstawień na żywo, innych niż artystyczne lub sportowe, organizowanych poza pomieszczeniami i innymi miejscami o zamkniętej przestrzeni, sklasyfikowanej w 93.29.B.

93.29. B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje pozostałą działalność rozrywkową i rekreacyjną gdzie indziej niesklasyfikowaną (z wyłączeniem działalności wesołych miasteczek i parków rozrywki), taką jak:

– eksploatacja automatów do gier zręcznościowych, nawet na monety,

– działalność parków rekreacyjnych (bez zakwaterowania),

– transport rekreacyjny, np. działalność przystani jachtowych,

– obsługa stoków narciarskich,

– wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego stanowiącego integralną część działalności obiektu rekreacyjnego,

– działalność jarmarków i widowisk o charakterze rekreacyjnym,

– działalność plaż, włączając wynajmowanie przebieralni, szafek na ubrania, wypożyczanie leżaków itd.,

– organizowanie różnych atrakcji rozrywkowych i rekreacyjnych, takich jak: gry, pokazy, wystawy tematyczne i inne imprezy, poza pomieszczeniami i innymi miejscami o zamkniętej przestrzeni,

– działalność producentów i sponsorów przedstawień na żywo, innych niż artystyczne lub sportowe, organizowanych poza pomieszczeniami i innymi miejscami o zamkniętej przestrzeni.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności miejsc do tańczenia (np. dyskoteki, sale taneczne), sklasyfikowanej w 93.29.A,

– działalności związanej z funkcjonowaniem kolejek linowych naziemnych i nadziemnych oraz wyciągów narciarskich, sklasyfikowanej w 49.39.Z,

– rejsów wycieczkowych wędkarskich, sklasyfikowanych w 50.10.Z, 50.30.Z,

– wynajmowania miejsc i obiektów krótkotrwałego zakwaterowania dla gości odwiedzających lasy i parki rekreacyjne oraz wynajmowania pól namiotowych, sklasyfikowanego w 55.30.Z,

– działalności kempingów, obozowisk, kempingów łowieckich i wędkarskich, sklasyfikowanej w 55.30.Z,

– działalności teatralnej, operowej, baletowej, musicalowej i innych, sklasyfikowanej w 90.01.Z,

– działalności grup cyrkowych, orkiestr i zespołów muzycznych, sklasyfikowanej w 90.01.Z,

– działalności indywidualnych artystów, takich jak: aktorzy, tancerze, piosenkarze, lektorzy lub prezenterzy, sklasyfikowanej w 90.01.Z.";

3) w części 4 Klucze powiązań PKD 2004 - PKD 2007 oraz PKD 2007 - PKD 2004:
a) w tablicy Nr 1 Klucz powiązań PKD 2004 - PKD 2007 w sekcji O Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała:
symbol 92.34.Z Działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana otrzymuje brzmienie:
PKD-2004 PKD-2007
Symbol Nazwa podklasy Symbol Nazwa podklasy Opis zakresu podklasy
92.34.Z Działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana 79.90.C* Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana dot. wyłącznie:

- działalności agencji rozprowadzających bilety na imprezy rozrywkowe

85.52.Z* Pozaszkolne formy edukacji artystycznej dot. wyłącznie:

- działalności szkół tańca i instruktorów tańca

90.01.Z* Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych dot. wyłącznie:

- działalności cyrkowej

90.02.Z* Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych z wyłączeniem:

- działalności agencji rozprowadzających bilety na imprezy rozrywkowe,

- działalności szkół tańca i instruktorów tańca,

- działalności cyrkowej,

- imprez dla dzieci, działalności rodeo, strzelnic, pokazów sztucznych ogni itp.

93.29.A* Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni dot. wyłącznie:

- organizowania imprez dla dzieci, działalności rodeo, strzelnic itp., prowadzonej w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

93.29.B* Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana dot. wyłącznie: - organizowania imprez dla dzieci, działalności rodeo, strzelnic itp., prowadzonej poza pomieszczeniami lub innymi miejscami o zamkniętej przestrzeni
symbol 92.62Z Działalność związana ze sportem, pozostała otrzymuje brzmienie:
PKD-2004 PKD-2007
Symbol Nazwa podklasy Symbol Nazwa podklasy Opis zakresu podklasy
92.62.Z Działalność związana ze sportem, pozostała 79.90.C* Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana dot. wyłącznie:

- działalności agencji rozprowadzających bilety na imprezy sportowe

85.5l.Z* Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych dot. wyłącznie:

- działalności szkół jazdy konnej i innych szkółek sportowych,

- działalności prowadzonej na własny rachunek przez profesjonalnych instruktorów, nauczycieli i trenerów sportowych

93.12.Z Działalność klubów sportowych dot. wyłącznie:

- działalności klubów sportowych

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem z wyłączeniem:

- działalności agencji rozprowadzających bilety na imprezy sportowe,

- działalności szkół jazdy konnej i innych szkółek sportowych,

- działalności prowadzonej na własny rachunek przez profesjonalnych instruktorów, nauczycieli i trenerów sportowych,

- działalności klubów sportowych,

- działalności przystani jachtowych

93.29.B* Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana dot. wyłącznie:

- działalności przystani jachtowych

symbol 92.72.Z Działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana otrzymuje brzmienie:
PKD-2004 PKD-2007
Symbol Nazwa podklasy Symbol Nazwa podklasy Opis zakresu podklasy
92.72.Z Działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana 78.10.Z* Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników dot. wyłącznie:

- działalności biur i agencji castingowych

79.90.C* Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana dot. wyłącznie:

- działalności agencji rozprowadzających bilety na imprezy rekreacyjne

93.29.A* Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni z wyłączeniem:

- działalności biur i agencji castingowych,

- działalności agencji rozprowadzających bilety na imprezy rekreacyjne

93.29.B* Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem:

- działalności biur i agencji castingowych,

- działalności agencji rozprowadzających bilety na imprezy rekreacyjne

b) w tablicy Nr 2 Klucz powiązań PKD 2007 - PKD 2004 w sekcji R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją symbol 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna zastępuje się symbolami 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni i 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana w brzmieniu:
PKD-2007 PKD-2004
Symbol Nazwa podklasy Symbol Nazwa podklasy Opis zakresu podklasy
93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni 92.34.Z* Działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana dot. wyłącznie:

- organizowania imprez dla dzieci, działalności rodeo, strzelnic itp., prowadzonej w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

92.72.Z* Działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana dot. wyłącznie:

- działalności rekreacyjnej gdzie indziej niesklasyfikowanej, prowadzonej w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana 92.34.Z* Działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana dot. wyłącznie:

- organizowania imprez dla dzieci, działalności rodeo, strzelnic itp., prowadzonej poza pomieszczeniami lub innymi miejscami o zamkniętej przestrzeni,

- pokazów sztucznych ogni

92.62.Z* Działalność związana ze sportem, pozostała dot. wyłącznie:

- działalności przystani jachtowych

92.72.Z* Działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana dot. wyłącznie:

- działalności rekreacyjnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej, prowadzonej poza pomieszczeniami lub innymi miejscami o zamkniętej przestrzeni

§  2. 
1.  Do wniosków o wpis podmiotów:
1) rozpoczynających wykonywanie działalności gospodarczej,
2) wykonujących działalność gospodarczą, której przedmiot jest oznaczony kodem PKD 93.29.Z, i które po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia złożyły wniosek o zmianę wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej

- stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

2.  Do podmiotów, które we wpisie, o którym mowa w § 1 pkt 2, jako oznaczenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej mają wskazany kod PKD 93.29.Z i które po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia nie złożyły wniosku o zmianę wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej, stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, nie dłużej niż przez 12 miesięcy.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2020 r.

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020