Szczegółowe sposoby postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto.

Dz.U.2020.1191
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 15 października 2013 r.
w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto 2
Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4-6 oraz ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2019 r. poz. 972 i 2020) 3  zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wymagania specjalne, jakie powinny spełniać żywy pyłek i rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona, rodzaju Actinidia, wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczane przez to terytorium;
2) dokumenty, w które zaopatruje się rośliny, o których mowa w pkt 1, w tym informacje, które powinny być zawarte w świadectwie fitosanitarnym;
3) podmioty, które mogą wprowadzać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczać przez to terytorium rośliny, o których mowa w pkt 1;
4) zakres, w jakim do organizmu Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto, stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin 4  dotyczące organizmów kwarantannowych.
§  2. 
1.  Rośliny, o których mowa w § 1 pkt 1, mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państw trzecich:
1) przez podmioty wpisane do rejestru, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin 5  ;
2) jeżeli zostały zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne, w którego rubryce "dodatkowa deklaracja" została umieszczona informacja, z której wynika, że rośliny te były uprawiane w państwie trzecim:
a) w którym występowanie organizmu Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto nie jest znane, albo
b) na obszarze ustanowionym przez krajową służbę ochrony roślin tego państwa zgodnie z Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych 6  jako obszar wolny od organizmu Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto, przy czym nazwę tego obszaru umieszcza się w rubryce "miejsce pochodzenia" świadectwa fitosanitarnego, albo
c) w miejscu produkcji wolnym od organizmu Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto ustanowionym przez krajową służbę ochrony roślin tego państwa zgodnie z Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych 7  albo w części tego miejsca:
w którym zastosowano rozwiązania zapewniające izolację tych roślin od środowiska zewnętrznego i uniemożliwiające wystąpienie organizmu Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto, a krajowa służba ochrony roślin tego państwa w czasie ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego przed wysyłką przeprowadziła co najmniej dwie kontrole tych roślin na obecność objawów porażenia przez ten organizm, w terminach charakteryzujących się największym prawdopodobieństwem wykrycia tego organizmu, i na podstawie tych kontroli stwierdzono, że te rośliny są wolne od tego organizmu,
które było otoczone strefą o promieniu co najmniej 100 m i w strefie tej został spełniony jeden z poniższych warunków:
2
-- krajowa służba ochrony roślin tego państwa w czasie ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego przed wysyłką przeprowadziła co najmniej dwie kontrole na obecność objawów porażenia przez organizm Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto w terminach charakteryzujących się największym prawdopodobieństwem wykrycia tego organizmu, a rośliny wykazujące objawy porażenia tym organizmem zostały niezwłocznie zniszczone albo
2
-- wszystkie rośliny, o których mowa w § 1 pkt 1, zostały niezwłocznie zniszczone, albo
2
-- wszystkie rośliny, o których mowa w § 1 pkt 1, zostały poddane regularnym badaniom w terminach charakteryzujących się największym prawdopodobieństwem wykrycia tego organizmu i na podstawie tych badań zostały uznane za wolne od tego organizmu, albo,
d) w miejscu produkcji wolnym od organizmu Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto ustanowionym przez krajową służbę ochrony roślin tego państwa, zgodnie z Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych(8 ), w którym krajowa służba ochrony roślin tego państwa w czasie ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego przed wysyłką przeprowadziła co najmniej dwie kontrole roślin na obecność porażenia przez organizm Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto, obejmujące badania laboratoryjne, w terminach charakteryzujących się największym prawdopodobieństwem wykrycia tego organizmu, a ponadto miejsce to było otoczone strefą o promieniu wynoszącym 4500 m, w której:
krajowa służba ochrony roślin tego państwa w czasie ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego przed wysyłką przeprowadziła co najmniej dwie kontrole roślin na obecność porażenia przez organizm Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto, obejmujące badania laboratoryjne w terminach charakteryzujących się największym prawdopodobieństwem wykrycia tego organizmu i na podstawie tych kontroli i badań nie stwierdzono występowania tego organizmu albo
wszystkie rośliny, o których mowa w § 1 pkt 1, w promieniu 500 m od miejsca produkcji zostały natychmiast zniszczone oraz w promieniu od 500 m do 4500 m od miejsca produkcji wszystkie rośliny zostały niezwłocznie zniszczone lub zostały poddane badaniom w sposób umożliwiający wykrycie z 99% prawdopodobieństwem, że stopień porażenia tych roślin organizmem Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto jest niższy niż 0,1%, albo
wszystkie rośliny, o których mowa w § 1 pkt 1, w promieniu 500 m od miejsca produkcji były poddawane regularnym badaniom i na podstawie tych badań zostały uznane za wolne od tego organizmu oraz w promieniu od 500 m do 4500 m od miejsca produkcji wszystkie rośliny zostały niezwłocznie zniszczone lub zostały poddane badaniom; badania przeprowadzono w sposób umożliwiający wykrycie z 99% prawdopodobieństwem, że stopień porażenia tych roślin organizmem Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto jest niższy niż 0,1%.
2.  W przypadku roślin, o których mowa w § 1 pkt 1, uprawianych w miejscu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c albo d, w świadectwie fitosanitarnym w rubryce "dodatkowa deklaracja" umieszcza się informacje o:
1) uprawie roślin matecznych, z których zostały uzyskane te rośliny, w miejscach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, b albo c, albo
2) uznaniu roślin matecznych, z których zostały uzyskane te rośliny, za wolne od organizmu Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto na podstawie wyników badań laboratoryjnych, którym poddano każdą roślinę mateczną, albo
3) poddaniu tych roślin badaniom laboratoryjnym przeprowadzonym w sposób umożliwiający wykrycie u tych roślin mniejszego niż 0,1% stopnia porażenia z 99-procentowym prawdopodobieństwem wykrycia organizmu Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto.
§  3. 
1.  Rośliny, o których mowa w § 1 pkt 1, pochodzące z państw trzecich, po przeprowadzeniu granicznej kontroli fitosanitarnej zakończonej wydaniem decyzji, o której mowa w art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin 9  , mogą być przemieszczane przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) przez podmioty wpisane do rejestru, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin;
2) jeżeli zostały zaopatrzone w paszport roślin.
2.  Rośliny, o których mowa w § 1 pkt 1, pochodzące z państw członkowskich mogą być przemieszczane przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:
1) zostały zaopatrzone w paszport roślin;
2) były uprawiane:
a) w państwie członkowskim, w którym występowanie organizmu Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto nie jest znane, albo
b) na obszarze strefy chronionej ustanowionej ze względu na organizm Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto, wymienionej w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 690/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. uznającym chronione strefy narażone na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 193 z 22.07.2008, str. 1, z późn. zm.) 10  , albo
c) na obszarze ustanowionym przez krajową służbę ochrony roślin państwa członkowskiego zgodnie z Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych 11  jako obszar wolny od organizmu Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto, albo
d) w miejscu produkcji wolnym od organizmu Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto ustanowionym przez krajową służbę ochrony roślin państwa członkowskiego zgodnie z Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych 12  albo w części tego miejsca:
w którym zastosowano rozwiązania zapewniające izolację tych roślin od środowiska zewnętrznego i uniemożliwiające wystąpienie organizmu Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto, a krajowa służba ochrony roślin tego państwa w czasie ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego przed wysyłką przeprowadziła dwie kontrole roślin na obecność objawów porażenia przez ten organizm, w terminach charakteryzujących się największym prawdopodobieństwem wykrycia tego organizmu, i na podstawie tych kontroli stwierdzono, że te rośliny są wolne od tego organizmu,
które było otoczone strefą o promieniu co najmniej 100 m i w strefie tej został spełniony jeden z poniższych warunków:
2
-- krajowa służba ochrony roślin tego państwa w czasie ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego przed wysyłką przeprowadziła co najmniej dwie kontrole tych roślin na obecność objawów porażenia przez organizm Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto w terminach charakteryzujących się największym prawdopodobieństwem wykrycia tego organizmu, a rośliny wykazujące objawy porażenia tym organizmem zostały niezwłocznie zniszczone albo
2
-- wszystkie rośliny, o których mowa w § 1 pkt 1, zostały niezwłocznie zniszczone, albo
2
-- wszystkie rośliny, o których mowa w § 1 pkt 1, były poddane regularnym badaniom w terminach charakteryzujących się największym prawdopodobieństwem wykrycia tego organizmu i na podstawie tych badań zostały uznane za wolne od tego organizmu, albo,
e) w miejscu produkcji wolnym od organizmu Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto ustanowionym przez krajową służbę ochrony roślin państwa członkowskiego, zgodnie z Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych(13 ), w którym krajowa służba ochrony roślin tego państwa w czasie ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego przed wysyłką przeprowadziła co najmniej dwie kontrole roślin na obecność porażenia przez organizm Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto, obejmujące badania laboratoryjne, w terminach charakteryzujących się największym prawdopodobieństwem wykrycia tego organizmu i na podstawie tych kontroli stwierdzono, że te rośliny są wolne od tego organizmu, a ponadto miejsce to było otoczone:
strefą bezpieczeństwa o promieniu 500 m, w której:
2
-- krajowa służba ochrony roślin tego państwa w czasie ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego przed wysyłką przeprowadziła co najmniej dwie kontrole roślin na obecność porażenia przez organizm Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto, obejmujące badania laboratoryjne, w terminach charakteryzujących się największym prawdopodobieństwem wykrycia tego organizmu i na podstawie tych kontroli nie stwierdzono występowania tego organizmu albo
2
-- wszystkie rośliny, o których mowa w § 1 pkt 1, zostały natychmiast zniszczone, albo
2
-- wszystkie rośliny, o których mowa w § 1 pkt 1, były poddane badaniom w terminach charakteryzujących się największym prawdopodobieństwem wykrycia tego organizmu i na podstawie tych badań zostały uznane za wolne od tego organizmu,
strefą buforową, której granica przebiega w odległości 4000 m od granicy strefy bezpieczeństwa, w której:
2
-- krajowa służba ochrony roślin tego państwa w czasie ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego przed wysyłką przeprowadziła co najmniej dwie kontrole roślin na obecność porażenia przez organizm Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto, obejmujące badania laboratoryjne, w terminach charakteryzujących się największym prawdopodobieństwem wykrycia tego organizmu, a rośliny wykazujące objawy porażenia tym organizmem lub uznane za porażone na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych zostały niezwłocznie zniszczone albo
2
-- wszystkie rośliny, o których mowa w § 1 pkt 1, zostały zniszczone, albo
2
-- wszystkie rośliny, o których mowa w § 1 pkt 1, były poddawane regularnym badaniom laboratoryjnym umożliwiającym wykrycie z 99% prawdopodobieństwem, że stopień porażenia tych roślin organizmem Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto jest niższy niż 0,1%.
3.  Rośliny, o których mowa w § 1 pkt 1, w przypadku gdy były uprawiane w miejscu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. d albo e, powinny ponadto spełniać następujące wymagania:
1) rośliny mateczne, z których zostały uzyskane:
a) były uprawiane w miejscach, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, b, c albo d, albo
b) zostały uznane za wolne od organizmu Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto na podstawie wyników badań laboratoryjnych, którym poddano każdą roślinę mateczną, albo
2) zostały poddane badaniom laboratoryjnym przeprowadzonym w sposób umożliwiający wykrycie u tych roślin mniejszego niż 0,1% stopnia porażenia z 99-procentowym prawdopodobieństwem wykrycia organizmu Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto.
§  4.  Do organizmu Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto stosuje się odpowiednio przepisy art. 6-8a ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin 14 .
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.U.2019.2258).
2 Przepisy rozporządzenia wdrażają postanowienia decyzji wykonawczej Komisji 2012/756/UE z dnia 5 grudnia 2012 r. w odniesieniu do środków zapobiegających wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto (Dz. Urz. UE L 335 z 07.12.2012, str. 49).
3 Ustawa utraciła moc na podstawie art. 84 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz. U. poz. 424 i 695), która weszła w życie z dniem 14 marca 2020 r. Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10 ust. 1, art. 20 ust. 1-3, art. 22 ust. 1b, art. 23 ust. 5 oraz art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2019 r. poz. 972 i 2020) zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 81 ust. 1-7 i 9 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami, nie dłużej jednak niż do dnia 14 grudnia 2029 r., i mogą być zmieniane lub uchylane na podstawie art. 81 ust. 1-7 i 9 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami.
4 Ustawa utraciła moc na podstawie art. 84 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz. U. poz. 424 i 695), która weszła w życie z dniem 14 marca 2020 r. Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10 ust. 1, art. 20 ust. 1-3, art. 22 ust. 1b, art. 23 ust. 5 oraz art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2019 r. poz. 972 i 2020) zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 81 ust. 1-7 i 9 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami, nie dłużej jednak niż do dnia 14 grudnia 2029 r., i mogą być zmieniane lub uchylane na podstawie art. 81 ust. 1-7 i 9 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami.
5 Ustawa utraciła moc na podstawie art. 84 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz. U. poz. 424 i 695), która weszła w życie z dniem 14 marca 2020 r. Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10 ust. 1, art. 20 ust. 1-3, art. 22 ust. 1b, art. 23 ust. 5 oraz art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2019 r. poz. 972 i 2020) zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 81 ust. 1-7 i 9 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami, nie dłużej jednak niż do dnia 14 grudnia 2029 r., i mogą być zmieniane lub uchylane na podstawie art. 81 ust. 1-7 i 9 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami.
6 Międzynarodowy Standard w zakresie Środków Fitosanitarnych Nr 4 Wymagania dla ustanawiania obszarów wolnych od określonych organizmów szkodliwych (International Standards for Phytosanitary Measures ISPM 4 Requirements for the establishment of pest free areas) przyjęty na podstawie art. X Międzynarodowej konwencji ochrony roślin, sporządzonej w Rzymie dnia 6 grudnia 1951 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 15, poz. 151 oraz z 2007 r. Nr 73, poz. 485).
7 Międzynarodowy Standard w zakresie Środków Fitosanitarnych Nr 10 Wymagania dla ustanawiania miejsc produkcji wolnych od określonych organizmów szkodliwych oraz miejsc wolnych od określonych organizmów szkodliwych (International Standards for Phytosanitary Measures ISPM 10 Requirements for the establishment of pest free places of production and pest free production sites) przyjęty na podstawie art. X Międzynarodowej konwencji ochrony roślin, sporządzonej w Rzymie dnia 6 grudnia 1951 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 15, poz. 151 oraz z 2007 r. Nr 73, poz. 485).
8 Międzynarodowy Standard w zakresie Środków Fitosanitarnych Nr 4 Wymagania dla ustanawiania obszarów wolnych od określonych organizmów szkodliwych (International Standards for Phytosanitary Measures ISPM 4 Requirements for the establishment of pest free areas) przyjęty na podstawie art. X Międzynarodowej konwencji ochrony roślin, sporządzonej w Rzymie dnia 6 grudnia 1951 r. (Dz. U. z 2001 r. poz. 151 oraz z 2007 r. poz. 485).
9 Ustawa utraciła moc na podstawie art. 84 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz. U. poz. 424 i 695), która weszła w życie z dniem 14 marca 2020 r. Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10 ust. 1, art. 20 ust. 1-3, art. 22 ust. 1b, art. 23 ust. 5 oraz art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2019 r. poz. 972 i 2020) zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 81 ust. 1-7 i 9 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami, nie dłużej jednak niż do dnia 14 grudnia 2029 r., i mogą być zmieniane lub uchylane na podstawie art. 81 ust. 1-7 i 9 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami.
10 Utraciło moc na podstawie art. 15 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/2072 z dnia 28 listopada 2019 r. ustanawiającego jednolite warunki wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin i uchylającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 690/2008 oraz zmieniającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2019 (Dz. Urz. UE L 319 z 10.12.2019, str. 1), które weszło w życie z dniem 14 grudnia 2019 r.
11 Międzynarodowy Standard w zakresie Środków Fitosanitarnych Nr 4 Wymagania dla ustanawiania obszarów wolnych od określonych organizmów szkodliwych (International Standards for Phytosanitary Measures ISPM 4 Requirements for the establishment of pest free areas) przyjęty na podstawie art. X Międzynarodowej konwencji ochrony roślin, sporządzonej w Rzymie dnia 6 grudnia 1951 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 15, poz. 151 oraz z 2007 r. Nr 73, poz. 485).
12 Międzynarodowy Standard w zakresie Środków Fitosanitarnych Nr 10 Wymagania dla ustanawiania miejsc produkcji wolnych od określonych organizmów szkodliwych oraz miejsc wolnych od określonych organizmów szkodliwych (International Standards for Phytosanitary Measures ISPM 10 Requirements for the establishment of pest free places of production and pest free production sites) przyjęty na podstawie art. X Międzynarodowej konwencji ochrony roślin, sporządzonej w Rzymie dnia 6 grudnia 1951 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 15, poz. 151 oraz z 2007 r. Nr 73, poz. 485).
13 Międzynarodowy Standard w zakresie Środków Fitosanitarnych Nr 4 Wymagania dla ustanawiania obszarów wolnych od określonych organizmów szkodliwych (International Standards for Phytosanitary Measures ISPM 4 Requirements for the establishment of pest free areas) przyjęty na podstawie art. X Międzynarodowej konwencji ochrony roślin, sporządzonej w Rzymie dnia 6 grudnia 1951 r. (Dz. U. z 2001 r. poz. 151 oraz z 2007 r. poz. 485).
14 Ustawa utraciła moc na podstawie art. 84 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz. U. poz. 424 i 695), która weszła w życie z dniem 14 marca 2020 r. Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10 ust. 1, art. 20 ust. 1-3, art. 22 ust. 1b, art. 23 ust. 5 oraz art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2019 r. poz. 972 i 2020) zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 81 ust. 1-7 i 9 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami, nie dłużej jednak niż do dnia 14 grudnia 2029 r., i mogą być zmieniane lub uchylane na podstawie art. 81 ust. 1-7 i 9 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami.

Zmiany w prawie

Będą wyższe emerytury dla opozycjonistów z czasów PRL

Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych w okresie PRL-u otrzymają świadczenie wyrównawcze. Rząd zdecydował, że do 2400 zł podniesione zostaną ich emerytury. We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy w tej sprawie.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.08.2020
Nadal ograniczenia w pracy urzędów administracji

Mniej interesantów przy okienku, załatwiane tylko niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom sprawy - od soboty znowu wrócają ograniczenia w pracy urzędów administracji. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń ma podjąć kierownik urzędu.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.08.2020
Po zmianie przepisu prostsze wystawianie recept

Lekarze czy pielęgniarki wystawiający recepty na leki refundowane, nie muszą już wskazywać na nich identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego dla miejsca zamieszkania pacjenta. Nie trzeba tego odnotowywać również na dokumentach związanych z realizacją recepty, np. w Dokumencie Realizacji Recepty.

Katarzyna Nowosielska 04.08.2020
Wkrótce koniec okresu przejściowego w akcyzie dla podmiotów olejowych

31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia.

Krzysztof Koślicki 31.07.2020
Dyrektywa o delegowaniu pracowników już obowiązuje

Po dwóch latach od przegłosowania w Parlamencie Europejskim 30 lipca 2020 roku zaczęła obowiązywać kontrowersyjna dyrektywa o delegowaniu pracowników. Polskie firmy, które oferują usługi w innych państwach UE, muszą już wypłacać swoim pracownikom wynagrodzenia według zasad państwa, na którego terenie ci pracownicy wykonują zadania

Agnieszka Matłacz 30.07.2020
Opublikowano jednolity tekst rozporządzenia o kształceniu uczniów niepełnosprawnych

W Dzienniku Ustaw ukazał się jednolity tekst rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Krzysztof Sobczak 29.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1191 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowe sposoby postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto.
Data aktu: 15/10/2013
Data ogłoszenia: 03/07/2020
Data wejścia w życie: 21/12/2013