Wyniki głosowania i wynik wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Dz.U.2020.1163
OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 30 czerwca 2020 r.
o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Na podstawie art. 318 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki głosowania i wynik wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Rozdział  1

Wyniki głosowania i wynik wyborów

1. Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie protokołów zbiorczych wyników głosowania, otrzymanych od wszystkich okręgowych komisji wyborczych, ustaliła następujące wyniki głosowania na kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:
1) głosowanie przeprowadzono w 27 227 obwodach głosowania;
2) liczba wyborców uprawnionych do głosowania wyniosła 30 204 684;
3) liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła 19 026 600, w tym:
a) liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika wyniosła 16 854,
b) liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wyniosła 216 557;
4) liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 536 821;
5) liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 483 898, w tym:
a) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu wyniosła 17 785,
b) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było prawidłowo wypełnione lub podpisane przez wyborcę wyniosła 625,
c) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na kartę do głosowania wyniosła 2 082,
d) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania wyniosła 824,
e) liczba kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny wyniosła 462 807;
6) liczba kart do głosowania wyjętych z urny wyniosła 19 486 860,
- w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania wyniosła 462 446;
7) liczba kart nieważnych wyniosła 3 100;
8) liczba kart ważnych wyniosła 19 483 760;
9) frekwencja wyniosła 64,51%;
10) liczba głosów nieważnych wyniosła 58 301, tj. 0,30%:
a) w tym z powodu postawienia znaku "X"

obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 20 071,

b) w tym z powodu niepostawienia znaku "X"

obok nazwiska żadnego kandydata 38 230,

c) w tym z powodu postawienia znaku "X"

wyłącznie obok skreślonego kandydata 0;

11) liczba głosów ważnych oddanych na wszystkich kandydatów wyniosła 19 425 459 tj. 99,70%.
2. Większość wymagana dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (więcej niż połowa głosów ważnych) wyniosła 9 712 730 głosów.
3. Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby ważnych głosów:
1) BIEDROŃ Robert 432 129 głosów, tj. 2,22% liczby głosów ważnych;
2) BOSAK Krzysztof 1 317 380 głosów, tj. 6,78% liczby głosów ważnych;
3) DUDA Andrzej Sebastian 8 450 513 głosów, tj. 43,50% liczby głosów ważnych;
4) HOŁOWNIA Szymon Franciszek 2 693 397 głosów, tj. 13,87% liczby głosów ważnych;
5) JAKUBIAK Marek 33 652 głosy, tj. 0,17% liczby głosów ważnych;
6) KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin 459 365 głosów, tj. 2,36% liczby głosów ważnych;
7) PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 21 065 głosów, tj. 0,11% liczby głosów ważnych;
8) TANAJNO Paweł Jan 27 909 głosów, tj. 0,14% liczby głosów ważnych;
9) TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 5 917 340 głosów, tj. 30,46% liczby głosów ważnych;
10) WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz 27 290 głosów, tj. 0,14% liczby głosów ważnych;
11) ŻÓŁTEK Stanisław Józef 45 419 głosów, tj. 0,23% liczby głosów ważnych.
4. Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, iż spośród 11 kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej żaden nie otrzymał więcej niż połowy głosów ważnych i - stosownie do art. 127 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 292 § 1 Kodeksu wyborczego - w dniu 12 lipca 2020 r. przeprowadzone zostanie ponowne głosowanie.
5. W ponownym głosowaniu na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyboru dokonuje się spośród dwóch następujących kandydatów, którzy w głosowaniu w dniu 28 czerwca 2020 r. otrzymali kolejno największą liczbę głosów:
1) DUDA Andrzej Sebastian;
2) TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz.
Rozdział  2

Zbiorcze wyniki głosowania

1. Zestawienie zbiorczych wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowi załącznik nr 1 do obwieszczenia.
2. Zestawienie zbiorczych wyników głosowania na kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowi załącznik nr 2 do obwieszczenia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej

Sylwester Marciniak

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej:

Zbigniew Cieślak

Wojciech Sych

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej:

Ryszard Balicki

Liwiusz Laska

Dariusz Lasocki

Maciej Miłosz

Arkadiusz Pikulik

Konrad Składowski

ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 28 CZERWCA 2020 R.

wzór
ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 28 CZERWCA 2020 R.

wzór

Zmiany w prawie

Wracają ograniczenia w pracy urzędów administracji

Mniej interesantów przy okienku, załatwiane tylko niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom sprawy - od soboty znowu wrócają ograniczenia w pracy urzędów administracji. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń ma podjąć kierownik urzędu.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.08.2020
Po zmianie przepisu prostsze wystawianie recept

Lekarze czy pielęgniarki wystawiający recepty na leki refundowane, nie muszą już wskazywać na nich identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego dla miejsca zamieszkania pacjenta. Nie trzeba tego odnotowywać również na dokumentach związanych z realizacją recepty, np. w Dokumencie Realizacji Recepty.

Katarzyna Nowosielska 04.08.2020
Wkrótce koniec okresu przejściowego w akcyzie dla podmiotów olejowych

31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia.

Krzysztof Koślicki 31.07.2020
Dyrektywa o delegowaniu pracowników już obowiązuje

Po dwóch latach od przegłosowania w Parlamencie Europejskim 30 lipca 2020 roku zaczęła obowiązywać kontrowersyjna dyrektywa o delegowaniu pracowników. Polskie firmy, które oferują usługi w innych państwach UE, muszą już wypłacać swoim pracownikom wynagrodzenia według zasad państwa, na którego terenie ci pracownicy wykonują zadania

Agnieszka Matłacz 30.07.2020
Opublikowano jednolity tekst rozporządzenia o kształceniu uczniów niepełnosprawnych

W Dzienniku Ustaw ukazał się jednolity tekst rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Krzysztof Sobczak 29.07.2020
Ustawa o ułatwieniach w kształceniu lekarzy podpisana

Prezydent podpisał nowelę ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która przewiduje szereg zmian w kształceniu specjalistycznym medyków m.in. wprowadza centralny nabór na specjalizację. Ustawa wprowadza też zmiany zasad przeprowadzania eksperymentów medycznych.

Katarzyna Nowosielska 24.07.2020